E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Tomáš Kučera, CSc. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

Odborné publikace
Výsledky aplikovaného výzkumu

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

 • Changing age structure of population as a challenge for local authorities: Population prospects for city district Prague 3 (with B. Burcin). In: Kovács, Z. (ed.): Challenges óf Ageing in Villages and Cities: The Central European Experience. Department of Economic and Social Geography, University of Szeged, Szeged 2010, 132-160.
 • Population development in the Czech Republic 2007 (with D. Bartoňová, B. Burcin, L. Fialová, K. Kalibová, J. Kocourková, J. Rychtaříková). Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2009, 142 pp.
 • Úmrtnost [Mortality] (with B. Burcin).  In: Fialová, L. (ed.): Populační vývoj České republiky 2007. Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze, Praha 2009, s. 57–71.
 • Vývoj úmrtnosti obyvatel České republiky v evropském kontextu [Mortlity developments of  Czech Republic population in European context] (with B. Burcin). In: Fialová, L. (ed.): Populační vývoj České republiky 2007. Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze, Praha 2009, s. 111–125.
 • The Concept of Replacement Migration and its Application in the Czech Republic (with B. Burcin and D. Drbohlav).  Czech Demography, 2, 2009, s. 82–93.
 • Populační vývoj stotisícových měst České republiky [Population Development of One-hundred Thousand´s Cities of the Czech Republic] (with B. Burcin). In: Halás M., P. Klapka a Z. Szczyrba (eds.): Geographia Moravica 1: Sborník prací k šedesátinám doc. RNDr. Václava Touška, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, 27-46.
 • Dvanáct autorských map a grafů s doprovodným textem pro oddíl Obyvatelstvo Atlasu krajiny ČR [Twelve  authorial maps and diagrams with accompanying text for the section Population in the Atlas of the Czech Republic landscapes]  (with B. Burcin, E. Caithamlová and L. Šídlo). In: Hrnčiarová, T., P. Mackovčin, et al: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR  a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha – Průhonice 2008, 352 s.
 • Úmrtnost [Mortality] (with B. Burcin). In: Populační vývoj České republiky 2007. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2008, 57-72. (2009 published in English translation)
 • Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky (with B. Burcin and D. Drbohlav) [Migration as a possible solution of future population deficits and demographic ageing in the Czech Republic]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, 2008, 653-682. 
 • Strukturální změny úmrtnosti v českých zemích a na Slovensku mezi roky 1991 a 2006 (with B. Burcin) [Structural changes of mortality in the Czech lands and Slovakia between the years 1991-2006]. Demografie, 50, 2008, 173-185.
 • Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987–2006 (with B. Burcin) [Regional differentiation of avoidable and unavoidable mortality in the Czech Republic and its developments during the period 1987–2006]. Demografie, 50, 2008, 77-87.
 • Kompenzačná migrácia v Česku a na Slovensku [Replacement migration in Czechia and Slovakia] (with B. Burcin, D. Drbohlav  and B. Vaňo). Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, 38-43.
 • Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky [Replacement migration concept and its application in the conditions of the Czech Republic] (with B. Burcin and D. Drbohlav). Demografie, 49, 2007, 170-181.
 • Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept (with B. Burcin and D. Drbohlav). Acta Universitatis Carolinae Geographica 1-2, 2005 (published 2007), 47-67.
 • Regionální demografie [Regional Demography] (co-editor with V. Polášek). CD with papers presented at the 37th Annual Conference of the Czech Demographic Society. DemoArt, Praha 2007, 357 pp.
 • Demographische Entwicklung einer alternden Gesellschaft und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen: Zur Situation im tschechischen Teil der Euroregion Neiße. [Demographic development of ageing society and its social and economic consequences: on situation in the Czech part of the Euroregion Nisa] (with B. Burcin). In: Steinert, E. and N. Zillich (eds.): Perspektive Pensionopolis! Anfragen an eine alternde Gesellschaft am Beispiel der Europastadt Görlitz/Zgorzelec in der Euroregion Neisse. Peter Lang Verlag, Frankfurt 2007, 38-53.
 • Socio-Demographic Consequences of the Renewal of Pragues's Historical Centre and its Functional Transformation (with B. Burcin). In: Enyedy, György a Zoltán Kovács (eds): Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs 2006, 174–188.
 • Jak stárneme … [How we are ageing … ] (with B. Burcin). In: Glosová, D. (ed.). Místo pro seniory. ERA, Brno 2006, 11–20.
 • Čas v demografii [Time in Demography]. Geografické rozhledy, 4-5, 2006, 6-7.
 • Realii i prognozy demograficheskogo rozvitija Evroazijskogo prostranstva [Reality and forecasts of the Euroasian area demographic development] (co-editor with A. Karzhaubayeva). Raritet, Almaty 2005, 416 pp.
 • Úspěšnost mimotělního oplodnění a demografické aspekty neplodnosti v ČR [Successfullness of extracorporeal fertilization (IVF) and demographic aspects of infertility in the Czech Republic] (with T. Mardešić and T. Žáčková). Sanquis, 7, 2005, 39, 34-36.
 • Prognózy světové populace [Forecasts of the World Population]. Demografie, 46, 2004, 241-247.
 • Demografické prognózy ve výuce a praxi [Demographic forecasts in teaching and practice] (with B. Burcin). In: Balej, M. and M. Jeřábek (eds.): Geografický pohled na současné Česko. Acta Universitatis Purkynianae 100 - Studia Geographica VI. UJEP, Ústí n. L., 2004, 37-46.
 • Demografické perspektivy České republiky: obyvatelstvo a cenzové domácnosti [Demographic prospects of the Czech Republic: population and census households] (with B. Burcin). In.: Fňukal, M.a Z. Szczyrba (eds.): Bydlení - nové formy a dimenze. Univerzita Palackého, Olomouc, 37-60.
 • Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003-2065) [New Basic Forecast of the Czech Republic Population Development (2003-2065)] (with B. Burcin). Demografie, 46, 2004, 100-111.
 • Perspektivy demografického stárnutí České republiky [Prospects of the Czech Republic demographic aging] (with B. Burcin). In: Bydlení seniorů: zkušenosti, perspektivy, tendence. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno 2004, 8-16.
 • Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003-2065 [2003-2065 Czech Republic Population Perspectives] (with B. Burcin). 1st Supplemented Edition. DemoArt, Praha 2004, 50 pp.
 • Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003-2065 [2003-2065 Czech Republic Population Perspectives] (with B. Burcin). 1st Edition. DemoArt, Praha 2003, 29 pp.
 • Applied Geography in Czechia and Slovakia (with E. Haviarová). Manuscript submitted for publication, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2003, 28 pp.
 • Mortality (with B. Burcin). In: Population Development in the Czech Republic 1990-2002. DemoArt, Prague 2002, 59-69.
 • Czech Republic Population Development Forecast until 2050 (with B. Burcin). In: Population Development in the Czech Republic 1990-2002. DemoArt, Prague 2002, 93-98.
 • Úmrtnost [Mortality] (with B. Burcin). In: Populační vývoj České republiky 1990-2002. DemoArt, Praha 2002, 57-67.
 • Předpokládaný populační vývoj České republiky v období do roku 2050 [Expected population development of the Czech Republic until the year 2050] (with B. Burcin). In: Populační vývoj České republiky 1990-2002. DemoArt, Praha 2002, 89-94.
 • Brainstorming on Population Development in Kazakhstan. UNFPA Newsletter (Kazakhstan-Kyrgystan-Tajikistan-Uzbekistan), 2, 2002, 11, 4-5.
 • Population Science in Central and Eastern Europe: Implications for Research and Practice (with Olga Kučerová). In: Kaase, M., V. Sparschuh and A. Wenninger (eds.): Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001). GESIS/Social Science Information Centre (IZ) and Collegium Budapest, Bonn/Berlin and Budapest, 2002, 567-577.
 • Anton Kuijsten and Prague. In: A demographer and his work, Anton Kuijsten 1944-2000. Nederlandse Vereniging voor Demografie and mr. dr. J.H. van Zanten Stichting, The Hague and Amsterdam, 2002, 25-29.
 • Demografické stárnutí! Kdo to zaplatí? [Demographic aging: Who is going to settle a bill?] (with B. Burcin). In: Sborník z kolokvia k 10. výročí VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 2002, 39-41 (only text; full text with tables and figures are published in electronic form only on the CD-ROM enclosed to the book)
 • Současné perspektivy populačního vývoje České republiky [Current prospects of population development in the Czech Republic] (with B. Burcin). In: Populační vývoj České republiky 2000. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 2001, 77-85.
 • New Demographic Faces of Europe (co-editor with O. Kučerová, O. Opara and E. Schaich). Springer Verlag, Heidelberg 2000, 420 pp.
 • Changes in Fertility and Mortality in the Czech Republic: An Attempt of Regional Demographic Analysis (with B. Burcin). In: Kučera T., O. Kučerová, O. Opara and E. Schaich (eds.): New Demographic Faces of Europe. Springer Verlag, Heidelberg 2000, 371-417.
 • Population Forecast (with B. Burcin). In: Population Development in the Czech Republic 1999. Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University, Praha 1999, 55-60.
 • Migration. In: Population Development in the Czech Republic 1999. Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University in Prague, Praha 1999, 49-53.
 • Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1998 [Regional development of fertility and mortality between 1987 and 1998] (with B. Burcin). In: Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1999, 67-83.
 • Migrace a početní stav obyvatelstva [Migration and Population Size]. In: Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1999, 53-62.
 • Demografický pohled na důchodový systém [Demographic view on pension system] (with B. Burcin). In: Reforma důchodového systému – celospolečenská výzva, Česká asociace pojišťoven, Praha 1999, 23-38.
 • Internal Migration in Population Forecasts: Necessity and Predictability. Working paper No.39. ISTAT, Rome 1999, 9 pp.
 • Regionální populační prognózy: teorie a praxe prognózování vývoje lidských zdrojů v území [Regional population forecasts: theory and practice of forecasting population resources in the territory]. Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno 1998. 101 pp.
 • Regional Population Development: Administrative Challenges of Pension System Debates in Central and Eastern Europe (with O. Kučerová). Paper presented at the IGU CGPA Seminar in Cambridge, UK, July 1998.
 • L’importance des migrations en République tchèque [Significance of migration in the Czech Republic] (with B. Burcin). Acta Universitatis Carolinae Geographica, 33, 1998, 2, 125-132.
 • Migrace [Migration] (with B. Burcin). In: Populační vývoj České republiky 1997. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1998, 61-67.
 • Aktuální stav a perspektivy vývoje obyvateslstva České republiky do roku 2020 [The current state and prospects of the Czech Republic’s population development to 2020] (with B. Burcin). In: Obce, města, regiony a sociální služby. Sociopress, Praha 1997, 60-71.
 • Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1995 [Regional development of fertility and mortality during the period 1987-1995] (with B.Burcin and M.Mašková). In: Populační vývoj České republiky 1996. Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha 1997, 75-96.
 • Demografické souvislosti posunu hranice důchodového věku [Demographic context of increasing age of retirement] (with B. Burcin). Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha, 1997. 3 pp.
 • Perspektivy reprodukce demografických struktur v nových podmínkách [Prospects of demographic structures reproduction under new conditions]. In: M. Hampl a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulty UK, Praha, 1996, 119-126.
 • Hlavní rysy budoucího demografického vývoje v České republice [Main features of future demographic development in the Czech Republic]. In: Populační vývoj České republiky 1995. KDGD PřF UK, Praha 1996, 65-74.
 • Demographic State and Perspectives of the Czech Republic (with B. Burcin a J. Ježek). In: The Demographic Profile of the Countries of Central and Eastern Europe: Advantage or Obstacle to Development. Council of Europe, Strasbourg 1995, 11 pp.
 • Populační prognózy [Population forecasts]. Demografie, 37, 1995, 284-286.
 • Současný stav a perspektivy vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020 [The present state and prospects of the Czech Republic's population development to 2020] (with B. Burcin). Katedra demografie a geodemografie PřF UK, Praha, 1995. 25 s.
 • The Present State and Prospects of the Czech Republic's Population Development to 2020 (with B. Burcin). Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University, Prague 1995, 25 pp.
 • Demographic Transition and Contemporary Development (with Z. Pavlík and M. Hampl). In: Barlow M., P. Dostál, M. Hampl (eds.): Territory, Society and Administration: The Czech Republic and Industrial Region of Liberec. UvA Press, Amsterdam, 1994, 31-39.
 • Perspektivy obyvatelstva České republiky - prognóza demografického vývoje do roku 2010 [Population prospects of the Czech Republic - forecast of demographic development to 2010] (with B. Burcin). Demografie, 36, 1994, 88-99.
 • Forecast of Complex Households Development and Composition in the Czech Republic to 2010 (with B. Burcin and M. Kučera). Acta Universitatis Carolinae 1994 Geographica, Supplementum, 187-199.
 • Forecast of the Development of the Czech Republic's Population to 2005 (with B. Burcin and M. Kučera). Background study for the project East Central Europe 2000. SÚ ČAV, Praha, 1993. 20pp.
 • The Impact of Forecasting Methodology on the Accuracy of National Population Forecasts: Evidence from The Netherlands and Czechoslovakia (with N. Keilman), Journal of Forecasting, 10, 1991, 371-398.
 • Kvantitativní přístupy v československé geografii v poválečném období [Approaches of quantitative character in Czechoslovak geography in the post-war period] (with Z. Pavlík and E. Nezdařilová). Statistická revue 10, 1990, 7-27.
 • Les perspectives démographiques nationales et régionales en Tchéchoslovaquie - les méthodes et la question de confiance [Czechoslovak national and regional forecasts - methods and the question of confidence]. Acta Univeritatis Carolinae 1988 Geographica, 1, 57-71.
 • Příspěvek k regionalizaci migrace v ČSSR [Contribution to the regionalization of migration in the CSSR] (with J. Kára, M. Drášil and R. Richter). In: Toušek, V. (ed.): Současný stav a dynamika prostorových struktur města a regionů v PLR a ČSSR. Sborník prací 19. Geografický ústav ČSAV, 1988, 71-81.
 • Problemy populacionnykh prognozov [Population Forecasts’ Issues] (with Z. Pavlík). In: Prognozirovanije socialnykh processov. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha 1987, 155-161.
 • Migrace obyvatelstva [Migration of Population] (with J. Kára). In: Atlas obyvatelstva Československé socialistické republiky. Geografický ústav ČSAV, Brno, 1987.
 • Quotients, Rates and Disturbing Events in Demography. Acta Univeritatis Carolinae 1986 Geographica, 2, 1986, 87-98.
 • Analyz napravlenij I struktury migracii naselenija na primere ČSSR [Analysis of directions and patterns of population migration on the example of the CSSR] (with F.M. Borodkin et al.). Institut ekonomiky (IEOPP) SO AV SSSR, Novosibirsk 1986, 47 pp.
 • Obecná východiska modelování v procesu demografického poznání [General bases of modelling in the process of scientific cognition]. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 22, 1985, 5-8.
 • Míry a kvocienty v demografii [Rates and quotients in demography]. Demografie, 25, 1983, 97-108. 

 

Výstupy aplikovaného výzkumu

 • Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 10 na období 2009–2035 [Population prospects of the city district Prague 10 for the period 2009-2035] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2009.
 • Zdrojové oblasti studentů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci: jejich stav, potenciál a perspektivy vývoje do roku 2030. [Source areas of students for the Faculty of Engineering, Technical University in Liberec: Their state, potential and prospects until the year 2030] (with B. Burcin, Z. Čermák and J. Šatra). DemoArt, Praha 2009.
 • Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 8 na období 2008–2035 [Population prospects of the Prague 8 city district for the period 2008-2035] (with B. Burcin). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2008.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva městské části Praha 3 na období 2008–2035 s ohledem na revitalizaci území Nákladového nádraží Praha-Žižkov [Population prospects of the Prague 3 city district for the period 2008-2035 with respect to revitalization of the cargo railway station Prague-Žižkov] (with B. Burcin).  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2008.
 • Perspektivy využití kapacit základních škol městské části Praha 3 v období 2008–2035 s ohledem na revitalizaci území Nákladového nádraží Praha-Žižkov. [Prospects of the Prague 3 city district grammar schools capacites usage  during the period 2008-2035 with respect to revitalization of the cargo railway station Prague-Žižkov] (with B. Burcin). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2008. 
 • Prognóza vývoje obyvatelstva města Berouna na období 2008–2035 [Forecast of Beroun city population development for the period 2008-2035] (with B. Burcin and Z. Čermák). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2008.
 • Faktické obyvatelstvo hlavního města Prahy: odhad aktuálního a perspektivních počtů osob zdržujících se na území hl.m. Prahy se zachycením denních a sezónních rozdílů v horizontech let 2006, 2010 a 2020 [De facto population of the capital city Prague: The estimate of recent and prospective numbers of persons being present on the territory of the capital city Prague with specification of daily and seasonal differences in the years 2006, 2010 and 2020] (with B. Burcin, Z. Čermák, M. Hampl and D. Drbohlav). Katedra demografie a geodemografie a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, Praha 2008.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva města Poděbrad na období 2007-2030 [Forecast of Poděbrady city population development for the period 2007-2030] (with B. Burcin and Z. Čermák).  Katedra demografie a geodemografie a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, Praha 2007.
 • Analýza a prognóza demografického vývoje městské části Brno-Bystrc a perspektivy vývoje obyvatelstva v novém obytném celku Kamechy [Analysis and forecast of the Brno-Bystrc city district demographic developments and population development prospects of a new housing estate Kamechy] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2007.
 • Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 14 na období 2007-2030 [Population prospects of the Prague 14 city district for the period 2007-2030] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2007.
 • Spádovost a využití kapacit mateřských škol v územním obvodu městské části Praha 14 v období 2007-2030 [Infant schools districts and schools capacites usage in the Prague 14 district in the period 2007-2030] (with B. Burcin and L. Šídlo). DemoArt, Praha 2007.
 • Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části Praha 14 v období 2007-2030 [Grammar schools districts and schools capacites usage in the Prague 14 district in the period 2007-2030] (with B. Burcin and L. Šídlo). DemoArt, Praha 2007.
 • Prognostický odhad vývoje obyvatelstva městské části Praha-Zličín na období 2007-2030 [Forecasting estimate of the city district Prague-Zlicin population development for the period 2007-2030] (with B. Burcin). DemoArt, Praha 2007.
 • Perspektivy vývoje obyvatelstva města Čelákovic na období 2007-2030. [Population prospects of the city of Čelákovice for the period 2007-2030] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2007.
 • Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části Praha 3 a zájmového území (Nákladové nádraží Praha-Žižkov, Vackov a Central Park Praha) na období 2007-2035 [Grammar schools districts and school capacites usage in the Prague 3 city district and the development areas of Nákladové nádraží Praha-Žižkov, Vackov a Central Park Praha for the period 2007-2035] (with B. Burcin and L. Šídlo). DemoArt, Praha 2007.
 • Perspektivy vývoje obyvatelstva městské části Praha 3 a zájmového území (Nákladové nádraží Praha-Žižkov, Vackov a Central Park Praha) na období 2007-2035 [Population prospects of the Prague 3 city district and the development areas of Nákladové nádraží Praha-Žižkov, Vackov a Central Park Praha for the period 2007-2035] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2007.
 • Sociálně demografická analýza a demografická prognóza do roku 2030: Město Kutná Hora a partnerské obce [Sociodemographic analysis and demographic forecast untill the year 2030: City of Kutná Hora and associated communities] (with B. Burcin, Z. Čermák, L. Šídlo and B. Šprocha). DemoArt, Praha 2006.
 • Perspektivy vývoje obyvatelstva na území hlavního města Prahy, městské části Praha 5 a projektu rozvoje vlakového nádraží Praha-Smíchov na období 2005–2030 [Population prospects on the territory of the capital city Prague, the district Prague 5 and the development project of Prague-Smíchov Railway Station] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2006.
 • Scénáře budoucího vývoje vybraných složek systému terciárního vzdělávání v kontextu očekávaného demografického vývoje a priorit Dlouhodobého záměru MŠMT v oblasti vysokých škol do roku 2010 [Future development scenarios of the selected components of the tertiary education system in the context of demographic development ...] (with B. Burcin). Centrum pro studium vysokého školství, Praha 2005.
 • Demografický vývoj a potenciální změny v poptávce po ambulantní zdravotní péči podle okresů a krajů České republiky [Demographic development and potential changes in demand for ambulatory health care by districts and regions of the Czech Republic] (with B. Burcin, E. Caithamlová and Z. Čermák). Czech Association for Health Services Research, Praha 2005.
 • Analýza a prognóza demografického vývoje v českých a moravských krajích do roku 2010 [Analysis and forecast of demographic development in the Czech and Moravian Regions] (with B. Burcin, Z. Čermák and L.Šídlo). Centrum pro studium vysokého školství, Praha 2005.
 • Analýza úmrtnosti v kmeni účastníků životního pojištění společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. [Analysis of mortality among the life insurance participants of the company Kooperativa, pojišťovna, a.s.] (with B. Burcin and E. Caithamlová). DemoArt, Praha 2005.
 • Obyvatelstvo města Plzně [Population of the city of Pilsen] (editor, with B. Burcin). DemoArt, Praha 2004.
 • Projekce vývoje obyvatelstva České republiky na období 2066-2150 [Czech Republic population projection for the period 2066-2150] (with B. Burcin). DemoArt, Praha 2004.
 • Zahraniční migrace a cizinci v Plzni [International migration and aliens in Pilsen] (with B. Burcin). DemoArt, Praha 2004.
 • Prognóza vývoje počtu a struktury cenzových domácností města Liberce do roku 2030 [Household number and structure forecast of Liberec municipality until 2030] (with D. Bartoňová, B. Burcin and M. Kučera). DemoArt, Praha 2003.
 • Prognóza vývoje počtu a struktury cenzových domácností města Plzně do roku 2030 [Household number and structure forecast of Plzeň municipality until 2030] (with D. Bartoňová, B. Burcin and M. Kučera). DemoArt, Praha 2003.
 • Demografický vývoj města Plzně a jeho perspektivy. [Demographic development of Plzeň municipality and its perspectives] (with B. Burcin and Z Čermák ). DemoArt, Praha 2003.
 • Aktuální vývoj a perspektivy demografického vývoje hl.m.Prahy [Recent development and population prospects of Prague](with B. Burcin and Z Čermák). DemoArt, Praha 2003.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva městské části Praha 2 [Population forecast of the city district Prague 2](with B. Burcin and Z Čermák ). DemoArt, Praha 2003.
 • Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části Praha 2 [Grammar schools districts and schools capacites usage in the city district Prague 2] (with B. Burcin and E. Haviarová). DemoArt, Praha 2003
 • Prognóza vývoje obyvatelstva městské části Praha 3 [Population forecast of the city district Prague 3](with B. Burcin and Z Čermák ). DemoArt, Praha 2003.
 • Spádovost a využití kapacit základních škol v územním obvodu městské části Praha 3 [Grammar schools districts and schools capacites usage in the city district Prague 3](with B. Burcin and E. Haviarová). DemoArt, Praha 2003.
 • Stav a vývoj obyvatelstva městské části Brno-Bystrc v letech 1991-2001 a jeho základní perspektivy [State and development of population of the municipal unit Brno-Bystrc during 1991-2001 and its major perspectives](with B. Burcin and Z Čermák ). DemoArt, Praha 2003.
 • Demografický vývoj města Liberce a jeho perspektivy. [Demographic development of Liberec municipality and its perspectives] (with B. Burcin and Z Čermák ). DemoArt, Praha 2002.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva mikroregionu Frýdlantsko do roku 2030. [Population forecast for the microregion of Frydlantsko until the year 2030] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2002.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva města Mostu na období 2000-2030. [Population forecast for the city of Most for the period 2000-2030] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2001.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva správního území městské části Praha 14 do roku 2030 [Population forecast for the administrative territory of the Prague 14 city district until 2030] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 2000.
 • Perspektivy demografického vývoje okresů České republiky do roku 2020 [Prospects of demographic development of regions in the Czech Republic to 2020] (in collaboration with B. Burcin and Z. Čermák), Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 2000.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva města Hradec Králové do roku 2030 [Population forecast for Hradec Králové municipality until 2030] (with B. Burcin, Z. Čermák and M. Mašková). DemoArt, Praha 1998.
 • Prognóza vývoje censových domácností města Liberce do roku 2030 [Household forecast for Liberec municipality until 2030] (with B. Burcin and M. Kučera). DemoArt, Praha 1997.
 • Prognóza obyvatelstva města Liberce do roku 2030 [Population forecast for Liberec municipality until 2030] (with B. Burcin, Z Čermák and L. Stloukal). DemoArt, Praha 1997.
 • Prognóza obyvatelstva m.č. Praha 5 do roku 2030 [Population forecast for Praha 5 city district until 2030] (with B. Burcin, Z. Čermák and M. Mašková). DemoArt, Praha 1997.
 • Prognóza obyvatelstva m.č. Praha 10 do roku 2030 [Population forecast for Praha 10 city district until 2030] (with B. Burcin, Z. Čermák and L. Stloukal). DemoArt, Praha 1997.
 • Prognóza vývoje censových domácností okresu Most do roku 2030 [Household forecast for Most district until 2030] (with B. Burcin, M. Kučera and J. Vozáb). Regionální rozvojová agentura, Most and DemoArt, Praha 1996.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva okresu Most do roku 2030 [Population forecast for Most district until 2030] (with B. Burcin, Z. Čermák and L. Stloukal). DemoArt, Praha 1997.
 • Prognóza vývoje censových domácností města Plzně do roku 2030 [Household forecast for Plzeň-město district until 2030] (with B. Burcin and M. Kučera). DemoArt, Praha 1996.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva Plzně a jejího zázemí do roku 2030 [Population forecast for Plzeň and its region until 2030] (with B. Burcin, Z. Čermák and L. Stloukal). DemoArt, Praha 1996.
 • Demographic Projection: Detailed Sex and Age Structures of the Czech Republic´s Population for the Period 1996-2020 (with B. Burcin). KDGD PřF UK, Praha 1996.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva Prahy a jejího zázemí do roku 2030 [Population forecast for Prague and its region until 2030] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 1996.
 • Sociální a demografická charakteristika okresu Mělník [Social and demographic characteristic for the Mělník district] (with J. Blažek, Z. Čermák, M. Hampl, and J. Tomeš). KDGD a KSGRR PřF UK, Praha 1995.
 • Faktické obyvatelstvo Prahy [De facto population of Prague] (with Z. Čermák, D. Drbohlav and M. Hampl). KDGD a KSGRR PřF UK, Praha 1995.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva Prahy 13 do roku 2020 [Population forecast for Prague 13 until 2020] (with B. Burcin and Z. Čermák). DemoArt, Praha 1995.
 • Demographic State and Perspectives of the Czech Republic (with B. Burcin and J. Ježek). KDGD PřF UK, Praha 1995.
 • Střední délky života v České republice podle pohlaví a věku [Expectations of life in the Czech Republic according to sex and age] (with B. Burcin). KDGD PřF UK, Praha 1994.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva Prahy a zázemí do roku 2005 [Population forecast for Prague and its region until 2005] (with B. Burcin). KDGD PřF UK, Praha 1994.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva ve vybraném území okresů Česká Lípa a Děčín do roku 2020 podle pohlaví a věku [Population forecast for selected areas in districts of Česká Lípa and Děčín until 2020 according to sex and age] (with B. Burcin and Z. Čermák). KSGRR PřF UK, Praha 1994.
 • Prognóza vývoje obyvatelstva města Plzně přirozenou měnou (1992-2010) [Population forecast for the town Plzeň on the basis of natural reproduction] (with B. Burcin). KDGD PřF UK, Praha 1993.
 • Socioekonomický a demografický rozvoj Brna [Socio-economic and demographic development of Brno] (with M. Hampl, D. Bartoňová, B. Burcin, and Z. Čermák). KSGRR PřF UK, Praha 1993.
 • Migrace v Severočeském kraji [Migration in North Bohemia] (with J. Kára at al.). Geografický ústav ČSAV, Praha, 1986.
 
 

 

Akce dokumentů