E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 30. 9. 2013

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15, výuka cizích jazyků na PřF UK, výše doktorského stipendia, anketa hodnocení výuky

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Hudeček, Hurný, Jedelský,  Krylov, Kulichová, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Oľhava, Perlín, Pospíšková, Rothová, Smyčka, Tenkl, Teplý, Žižka

Omluveni: Holman, Hrdinová, Koukol, Krýza

Hosté: Folk, Gaš, Kulman, Kotek, Kříž, Martínková, Mikulová, Podroužek, Šafařík

 

Návrh programu zasedání:

1.   Schválení zapisovatele

2.   Schválení programu zasedání

3.   Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 6. 2013

4.   Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15

5.   Výše doktorského stipendia

6.   Stanovisko ke změnám Statutu UK v souvislosti s poplatky za studium

7.   Anketa hodnocení výuky

8.   Výuka cizích jazyků na PřF UK

9.   Návrh na zástupce fakulty v RVŠ

10.  Informace o stavu návrhu změn OŘ děkanátu

11.  Různé


1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Vladimíra Krylova jako zapisovatele. (22/0/0)


2. Schválení programu zasedání

Kuthan informoval ASF, že Jedelský žádal o zařazení bodu odročeného z minulého zasedání (vyjádření k pronájmu pozemků ve správě fakulty). Hurný požadoval přesunutí bodu 8 před bod 5.

Hlasování: schválení programu po změně: (22/0/0)


3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 6. 2013

Kuthan vysvětlil zveřejnění neautorizované formy zápisu ze zasedání dne 20.6.2013. Podotkl, že jeho snahou bylo umožnit přístup k zápisu ostatním členům akademické obce co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že zaznamenal velké množství výhrad, zápis stáhl a nechal jej prozatím k dispozici pouze členům ASF. Jedelský navrhl, aby po skončení zasedání senátu byla okamžitě zpřístupněna přijatá usnesení, ostatní text zápisu až po autorizaci členy ASF. Perlín se přiklonil k současné podobě zveřejňování zápisu s tím, že má důvěru ve věcnou správnost textu. Dále pak zdůraznil, že pokud je umožněno řečníkům upravovat zápis ex post, je to formálně špatně. Macháček řekl, že v zápisu nebylo vše správně ani po věcné stránce a nechal by zápis autorizovat řečníky. Krylov se připojil k názoru Macháčka. Kuthan navrhl, aby po interním zveřejnění zápisu byla k dispozici lhůta dvou týdnů pro případné korekce a po té byl zápis zveřejněn. Hudeček na obecné rovině souhlasil s názorem Jedelského. Na druhou stranu nevidí důvod, proč zápis z 20.6.2013 neschválit, když na jeho korekci byly k dispozici více jak 3 měsíce. Dále pak podotkl, že každý zápis je interpretací a možnost jeho korigování s sebou nese riziko jednostranné interpretace z pohledu řečníků. Hurný řekl, že podstatné je dát členům ASF jasnou lhůtu, do kdy lze se zápisem pracovat. Perlín shrnul diskutované návrhy s tím, že zápis bude co vždy co nejdříve zveřejněn interně, po té poběží čtrnáctidenní lhůta pro zapracování připomínek, a takto autorizovaný zápis bude zveřejněn. Přítomní členové ASF vyjádřili tomuto návrhu všeobecnou podporu. Schválení zápisu z 20.6.2013 se přesouvá na příští zasedání.


4. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15

Martínková informovala ASF, že Podmínky přijímacího řízení prostudovala i právnička JUDr. Šarapatková, která s nimi souhlasí. Macháček se zeptal na odbornou úroveň semináře Kamenožrout vzhledem k tomu, že jeho absolvování je jedním z důvodů prominutí přijímacích zkoušek. Martínková podotkla, že na geologii se hlásí málo uchazečů a seminář byl vyhodnocen jako seriózní aktivita. Podle Martínkové lze na základě jeho úspěšného absolvování prominout účastníkům přijímací zkoušku. Gaš se souhlasně připojil k Martínkové s tím, že doufá, že tento seminář tak získá větší popularitu mezi studenty. Hurný podotkl, že by v podmínkách přijímacího řízení mohla být uvedena informace o požadované úrovni znalostí angličtiny. Jako vzor uvedl Fakultu sociálních věd UK. Martínková s názorem souhlasila. Bosáková upozornila, že chemická sekce se dlouhodobě potýká s nedostatkem uchazečů a nevidí jako rozumné studenty dopředu odrazovat specifikací požadavků na znalost angličtiny.

Hudeček řekl, že sám angličtinu neměl a musel si ji během studia doplnit, tak aby ji mohl využívat. Názorově se připojil k Bosákové. Kříž navrhl, aby se tato informace objevila pouze u některých oborů. Dále zdůraznil, že se jedná pouze o informaci, nikoliv selekční kritérium. Macháček oponoval Hudečkovi s tím, že dnes je jiná doba a dobrá znalost angličtiny je klíčová i s ohledem na to, že velká část studijních materiálů je pouze v angličtině. Matějka navrhl dát tuto informaci do podmínek přijímacího řízení do magisterského studia a nikoliv do bakalářského studia. Macháček opět zdůraznil, že se jedná pouze o doporučení. Bosáková podotkla, že ne všechny obory mají povinnou angličtinu. Bruthans namítl, že informace o tom, že výuka částečně probíhá v angličtině, může naopak přilákat spoustu pro nás zajímavých uchazečů. Macháček navrhl, aby se o větě týkající se angličtiny diskutovalo až příští rok, protože v současné době se jedná o rozporuplné téma. Obšil nesouhlasil s předmětnou větou v rámci podmínek přijímacích zkoušek na chemické obory. Laura Mikulová, vedoucí oddělení cizích jazyků upozornila na to, že je nutné se dívat, jakého studenta chceme mít na konci studia. Dále pak zdůraznila, že ve dvou semestrech není možné do studenta dostat znalosti úrovně B1. Kříž podotkl, že by bylo možné tuto větu vložit u oborů, u kterých není problém s počtem uchazečů, např. biologie nebo geografie.


Návrhy usnesení:

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2014/2015.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2014/2015.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2014/2015.

Hlasování (o všech návrzích): 22/0/0


5. Výuka cizích jazyků na PřF UK

Hurný upozornil ASF, že fakulta má dlouhodobě snahu nalákat kvalitní uchazeče. Kde jsme však zaspali, je kvalitní výuka jazyků. Hurný dále řekl, že SKAS dlouhodobě apeluje na projednání bodu týkajícího se výuky jazyků kolegiem děkana. Gaš podle Hurného přislíbil projednání této problematiky na výjezdním zasedání. Hurný navrhuje zřídit pracovní komisi, která by se touto problematikou zabývala a zpracovala by alternativní návrhy strategie fakulty ve věci výuky cizích jazyků. Ty by pak byly podstoupeny kolegiu děkana, které by jeden z nich vybralo, schválilo a dále zajistilo jeho plnění. Hurný dále podotkl, že se na něj v této otázce stále obracejí i vyučující z ÚJOP. Z tohoto důvodu pozval Hurný dr. Šafaříka, který dlouhodobě na ÚJOPu působí. Dr. Šafařík informoval ASF, že do roku 2003 probíhaly na ústavu vstupní testy. Student, který test nenapsal alespoň na 40%, neměl nárok na výuku. Po určité době začali studenti podvádět a na výuce angličtiny se objevili jedinci, kteří nebyli schopni dát dohromady větu. U závěrečné zkoušky pak tito studenti byli většinou na vyhození. Na druhou stranu nebyl dosud zaznamenán případ, že by student nedokončil bakalářské studium kvůli neúspěšné zkoušce z Aj. V roce 2004 převzala studijní agendu proděkanka Dzúrová. Byla zrušena vstupní hranice testu a výsledek byl pozitivní. Studenti přestali podvádět a výuka byla homogennější. V letech 2009-2010 byla opět obnovena vstupní hranice úspěšnosti a zároveň došlo ke zvýšení náročnosti závěrečné zkoušky. Šafařík dále podotkl, že spousta vyučujících si myslí, že po skončení bakalářského studia odchází student z fakulty nejméně na úrovni B1, což není pravda. Šafařík navrhl, aby všichni přijatí studenti měli možnost se zúčastnit výuky angličtiny bez omezení úspěšnosti ve vstupním testu. Kuthan podotkl, že je nutné si jasně říci, co od studentů chceme, a co jsme schopni a ochotni jim poskytnout. Dále se připojil k návrhu vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou výuky angličtiny. Hurný řekl, že výuka jazyků stojí fakultu zhruba 1.000.000 Kč za semestr, což není mnoho. Gaš prohlásil, že touto problematikou se bude zabývat za 14 dní na výjezdním zasedání a souhlasil s vytvořením pracovní skupiny. Macháček se přimlouval za časové zarámování. Perlín s Macháčkem doporučili, aby do příštího zasedání senátu bylo známo složení komise. Gaš potvrdil reálnost tohoto požadavku.


Návrh usnesení:

ASF vyzývá vedení fakulty, aby se začalo intenzivně zabývat problematikou výuky jazyků, a doporučuje vypracovat koncept její výuky. Za tímto účelem děkanovi doporučuje jmenovat pracovní komisi, která vypracuje návrhy tohoto konceptu, a jejíž předsedkyní bude proděkanka pro studijní záležitosti.

Hlasování : 22/0/0


6. Výše doktorského stipendia

Martínková informovala ASF, že došlo ke zvýšení minimální výše stipendia ve druhém a dalších letech prezenčního studia ze 7500 na 7600 Kč. Zároveň se tím změnilo i rozmezí, ve kterém je možné se pohybovat: 7600 až 13000 Kč měsíčně. Z tohoto důvodu muselo dojít ke změně výše stipendia na 7600 Kč. Nejnižší možnou výši pak Martínková zdůvodnila nejistotou ve financování vysokých škol. Bukovská se zeptala, zda jsou v rámci zvýšení stipendia zahrnuti i studenti 1. ročníků a zda zůstává zvýšení stipendia po státních zkouškách. Martínková odpověděla, že vše zůstává při starém a že jediná částka, kterou musí senát schvalovat je právě tato částka pro druhý a další ročníky studia. Ostatní částky, tj. výše v prvním ročníku a hodnota zvýšení stipendia po splněných státnicích (nejdříve však ve 2. ročníku) jsou dány přesně ve vyšších (univerzitních) předpisech, proto byly fakultou převzaty jako fakt a ASF je neschvaluje.


Návrh usnesení:

Akademický senát souhlasí s výší doktorandského stipendia v akademickém roce 2013/2014.

Hlasování: 22/0/0

7. Stanovisko ke změnám Statutu UK v souvislosti s poplatky za studium

Kříž informoval ASF o závěrech soudu, který jasně prohlásil, že jediný správný způsob, jak stanovovat poplatky za studium, je konkrétní uvedení jejich výše ve statutu univerzity. Návrh pro tento rok je převzít všechny částky tak jak je definovaly fakulty a uvést je ve statutu univerzity. V rámci dalších let proběhne na toto téma diskuze na senátu UK.

8. Anketa hodnocení výuky

Kuthan informoval ASF, že ze všech pracovišť obdržel stanoviska vedoucích na výsledky ankety. Gaš podotkl, že smyslem je, aby vyučující měli reflexi od vedoucích kateder a případné nedostatky byly ihned diskutovány. Macháček poděkoval za zprostředkování těchto dokumentů a navrhl stanoviska vedoucích pracovišť přidat jako přílohu k tomuto zápisu. Svůj návrh podpořil zpětnou vazbou, kterou by studenti cítili, kdyby měli možnost výše uvedená stanoviska vedoucích pracovišť vidět. Gaš podotkl, že není vhodné případné výtky ventilovat na veřejnost. Perlín nesouhlasil s Macháčkem a zdůraznil, že se jedná o individuální hodnocení mezi pracovníkem a členem fakulty. Dále pak zpochybnil fakt, že jsme jako senátoři získali tyto dokumenty, na které nemá ASF nárok. Kříž oponoval, že vnitřní předpis Přírodovědecké fakulty (Řád pro hodnocení výuky studenty - čl. 3 odst. 1) výslovně uvádí, že se "Návrhy a přijatá opatření vhodným způsobem zveřejňují." Gaš uvedl, že za vhodnou formu zveřejnění považuje předložení materiálu fakultním senátorům. Podle Perlína je správně, že ASF organizuje anketu a je správné, že vedoucí pracovníci vedou debatu nad jejími výsledky. Macháček upozornil Perlína, že anketu ASF neorganizuje. Matoušková by se snažila pedagogy pozitivně motivovat a uvedla, že příprava kvalitního přednáškového kurzu je dlouhodobá záležitost. Hurný se ohradil vůči Perlínovi s tím, že existuje opatření děkana, které říká, že výsledky ankety se zveřejňují obvyklou formou. Macháček opravil Hurného s tím, že povinnost vhodným způsobem zveřejnit reakce vedoucích kateder na výsledky ankety je stanovena ne opatřením děkana, ale dokonce Řádem pro hodnocení výuky studenty (čl. 3), tedy vnitřním předpisem fakulty. Hurný pak dále pochválil biologickou sekci, která tento dokument zpracovala velmi podrobně. Macháček podotkl, že reakce od vedoucích pracovníků neobsahují pouze výtky, ale také pochvaly. Kříž informoval ASF, že děkan jmenoval novou organizátorku ankety Lucii Mauleovou. Dále pak se připravuje anketní web, na kterém by se měly výsledky zveřejňovat rychleji a komfortněji. Data za květnové sbírání by měla být prezentována na konci října opět obvyklým způsobem v PDF a zároveň i zkušebně na novém anketním webu, který by se měl do budoucna stát hlavním způsobem zveřejňování souhrných statistických dat z hodnocení výuky studenty. Perlín se zeptal, proč nejsou na SISu vyplněné dotazníky. Kříž odpověděl, že se papírové dotazníky strojově zpracovávají a statistická data jsou pak zveřejňována na webu fakulty - zatím ve formě PDF souborů. V SIS je pak v rozcestníku uveden jen souhrnný odkaz na web fakulty. Papírové dotazníky se po automatizovaném zpracovávání vracejí na katedry, kde se mají dostat vyučujícím pro vyhodnocení psaných komentářů z druhé strany formulářů. Tyto komentáře nikde elektronicky zpřístupněny nejsou. Kříž dále podotkl, že hlavní je papírová anketa, která probíhá před zkouškovým obdobím, protože to je jediný způsob, jak zajistit návratnost ankety ve výši průměrné návštěvnosti přednášky. Nelze však hodnotit zkoušky, které je naopak možné hodnotit v elektronické anketě, která běží na SISu. Smyčka se zeptal, zda by bylo technicky náročné výsledky ankety přiřadit přímo k hodnoceným předmětům na SISu. Kuthan to nevidí jako dobrý nápad z pohledu nekontrolovatelného rozrůstání šíře informací uvedených v SISu.


Návrh usnesení:

ASF bere na vědomí informace o projednání studentského hodnocení výuky vedoucími pracovišť.

Hlasování : 22/0/0


9. Návrh na zástupce fakulty v RVŠ

Kuthan informoval ASF, že Jedelský fakultu dlouhodobě zastupoval v RVŠ. V současné době chce Jedelský na tuto funkci rezignovat a je potřeba najít za něj nástupce. Z oslovených lidí z naší fakulty se podařilo získat pro tuto funkci Romana Matouška. Kuthan se domnívá, že Matoušek bude schopný fakultu řádně zastupovat.

Usnesení: ASF v tajném hlasování schválil Romana Matouška jako kandidáta na zástupce fakulty ve Sněmu Rady vysokých škol.

Skrutátoři: Bukovská, Perlín

Výsledek tajného hlasování: 21/1

Matoušek byl zvolen.

10. Informace o stavu návrhu změn OŘ děkanátu

Kuthan vysvětlil ASF důvody, pro které hodlal projednat tento bod o prázdninách bez svolání schůze ASF. Gaš podotkl, že v současné době je potřeba vytvořit nové oddělení děkanátu pro manažera Kampusu Albertov a jeho tým malá. Toto oddělení bude součástí struktur rektorátu UK. Kříž se zeptal na vývoj událostí spojených s výběrem manažera Kampusu Albertov. Gaš odpověděl, že bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 30 uchazečů. Do prvního kola bylo vybráno 8 uchazečů a do druhého kola postoupili 4.

11. Vyjádření k pronájmu pozemků ve správě fakulty Revmatologickému ústavu

Kuthan navrhl, aby se senát k tomuto bodu vyjádřil na příštím zasedání, a rád by počkal na názor tajemníka fakulty. Tajemník odpověděl, že tento bod je rutinní a požadavek Jedelského chápe jako krok vedoucí k zjednodušení právních vztahů mez PřF UK a Revmatologickým ústavem. Od příštího roku by smlouva byla uzavírána ve smyslu, že pozemky nemající vztah ke Kampusu Albertov by byly pronajímány za stávajících podmínek, kdežto u pozemků důležitých pro budoucí stavbu Kampusu by smlouvy byly vedeny tak, aby bylo možné je v krátké době vypovědět. Kuthan podotkl, že tento bod bude stejně nutné projednat v rámci senátu UK.

12. Různé

Kuthan informoval ASF o průběhu připravované diskuze s kandidáty na rektora. Moderování se ujme Perlín, který v průběhu setkání položí kandidátům 10 otázek (jejich znění bylo dáno k dispozici členům ASF), které by měly sloužit na rozjezd debaty s tím, že je posléze očekávána debata od členů akademické obce. Gaš se vyjádřil k problematice fakultního znaku. Firma Grafite připraví návrh zakulaceného znaku, který bude vycházet z tzv. ´trojúhelníků´. Rektorát pak zaplatí firmu, která bude znaky připravovat pro jednotlivé fakulty se snahou o sjednocující prvky. Fakulta tuto možnost využije a dále bude připraven další návrh zakulaceného znaku vycházející z "trojúhelníků". Celkem tedy budou k dispozici tři návrhy znaku, nad kterými se povede celofakultní debata. Macháček se zeptal, jak to vypadá se zabezpečením kolišť v areálu fakulty. Gaš odpověděl, že je  prakticky nemožné zcela zabránit krádeži kola, zvlášt pokud kola zcizují organizované skupiny. Kříž podotkl, že existují bezpečnostní stojany na kola, která mají např. v Prostějově, kde s jejich pomocí velmi rapidně snížili počet krádeží. Proto by na možnost hledání zabezpečení nerad rezignoval. Macháček se zeptal, v jaké fázi je nyní příprava novely Pravidel pro organizaci studia. Kuthan odpověděl, že až na detaily je vše připravené a tento bod bude součástí příštího zasedání ASF. Bukovská se zeptala, v jakém stádiu je výstavba klubu Z3. Gaš odpověděl, že díky zpoždění při projednávání žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě se celá příprava projektu zbrzdila do období prázdnin. Následně byla vyhlášena veřejná soutěž. Po vyhlášení vítězné firmy se jedna z neúspěšných odvolala s tím, že v zadávací dokumentaci objevila technickou chybu. Kvůli tomu se veřejná soutěž musela zrušit. Veřejná soutěž se bude opakovat a realizace bude provedena cca v červenci příštího roku. Pozitivní je, že nabídky částek byly nižší než předpoklad. Hurný se zeptal, v jaké fázi je katalog služeb děkanátu. Gaš odpověděl, že je k dispozici v interní verzi. Externí část katalogu služeb bude zabudována do struktury připravovaného webu. Hurný navrhl Kříže do studijní komise ASF. Kříž souhlasí a chtěl by se věnovat doktorskému studiu.

ASF schvaluje Jana Kříže jako člena studijní komise ASF.

Hlasování: 20/0/0

ASF schvaluje Motlocha jako člena ekonomické komise ASF.

Hlasování: 18/0/2

ASF schvaluje Hurného jako člena legislativní komise ASF.

Hlasování: 19/0/1

Motloch pochválil kolegium děkana za dobře zpracovanou výroční zprávu. Vadí mu však, že zpráva obsahuje nový znak přes to, že se jedná o publikaci s ISBN. Motloch dále podotkl, že Gaš tvrdil, že nový znak nebude na externích dokumentech. Gaš odpověděl, že v současné době je možné používat všechny znaky. Kříž Gašovi oponoval s tím, že kvůli platnému opatření rektora se nesmí používat znak s okružím, protože obsahuje znak UK, ale smí se používat nový znak (´trojúhelníky´). Po květnu 2014 bude nový znak (´trojúhelníky´) také zakázán a platný bude nový ´zakulacený´ znak, který má fakulta dle opatření rektora do konce května 2014 schválit, což se zatím nestalo. Tenkl se zeptal na výši ekonomické ztráty spojené se zmařeným výběrovým řízením na výstavbu studentského klubu Z3. Gaš odpověděl, že ztráty nebyly žádné. Hurný apeloval na vyřešení otázky skladových prostor pro OVV.

Zapsal Vladimír Krylov 30.9.2013

Ověřil Martin Kuthan


Akce dokumentů