E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2021

Zápis z 10. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 12. 2021
Jmenování vedoucích kateder; Změna organizační struktury; Stanovisko legislativní komise k podnětům; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace-Rušení předpisů, Zpráva rozvojové komise ke kampusu Albertov, Postavení běloruských studentů, Evidence výuky, Splátky půjčky FHS; Různé
Zápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 11. 2021
Atestační řád; Nájemní smlouva na pozemky RÚ; Svěření do správy; Volby ZKAS a AS UK; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 8. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 10. 2021
Převod finančních prostředků mezi fondy; Atestační řád; Příručka zaměstnance CZ/A; Nominace studentů na akce prezentující studijní nabídku UK; Volby ZKAS a AS UK; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 7. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 9. 2021
Pověření předsednictv; Podmínky přijímacího řízení Bc, Mgr, Ph.D; Volba zaměstnanecké komory ASF; Volba rektora - diskuze kandidátů; Studenti studentům v menze; Položení základního kamene BIOCENTRUM; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 6. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 6. 2021
Volba rektora univerzity: Vystoupení prof. Michala Stehlíka; Schválení strategického záměru; Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2021/2022; Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder; Doporučení ke jmenování disciplinární komise; Návrh na rozšíření akreditace; Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy; Pověření předsednictva ASF; Vyhlášení voleb do AS UK; Informace o Podmínkách přijímacího řízení na příští akademický rok; Výklad vnitřního předpisu; Příručka pro zaměstnance; Vyhodnocení brigády na Albertovských stráních; Informace o stavu a průběhu studentské ankety; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 5. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 27. 5. 2021
Volba rektora univerzity; Vystoupení prorektorky Králíčkové; Schválení výroční zprávy o hospodaření; Rozpis fakulty; Rozpočet oddělení děkanátu; Rozvaha fakulty; Vyhodnocení Dlouhodobého záměru; Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder; Covidová opatření: Očkování cizinců, Podmínky vstupu na fakultu, Zkouškové období, Státnice, Přijímačky; Hlasování per rollam; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Příprava strategického záměru; OD k výplatě stipendií; Příručka pro zaměstnance; Albertovské stráně; Různé
Zápis z 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 15. 4. 2021
Omezení vyplývající z mimořádného stavu; Algoritmus pro rozdělení prostředků na PROGRES; Novelizace pravidel pro organizaci studia na PřF UK; Změny podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na PřF UK pro akademický rok 2021/2022; Změny podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů mimo biologických SP na PřF UK pro akademický rok 2021/2022; Změny podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů mimo biologických na PřF UK pro akademický rok 2021/2022; Podmínky přijímacího řízení DSP II; Žádost o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace - Druhá změna harmonogramu akad. roku; Diskuse o úlevách na poplatcích za delší studium; Změny v systému rozhodování a vyplácení stipendií; Psychologická a psychoterapeutická podpora na PřF; Nesplnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů; Projednání vyhodnocení končícího DZ a návrh nového DZ; Studenti studentům online; Diskuse nad žádostí o obnovení výuky
Zápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 3. 2021
Omezení vyplývající z mimořádného stavu; Poplatky za studium v cizím jazyce; Organizátor studentské ankety; Informace z Rozvojové komise; Poděkování dobrovolníkům; Změna statutu UK (poplatky se studiem); Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 2. 2021
Ustanovení komisí ASF; Změna zástupce ASF na VR chemické sekce; Jmenování ředitele/ředitelky ústavu; Převod prostředků mezi fondy; Kapitálový rozpočet; Schválení provozního rozpočtu ASF; Souhlas se směnou pozemků Ztracenka; Přeložka sítí CETIN; Zrušení starých studijních programů; Organizátor studentské ankety; Nominace studenta do pracovní skupiny pro online výuku; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé
Zápis z 10./1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 14. 1. 2021
Zpráva volební komise; Slib zvolených senátorů; Volba volební komise; Volba předsedy; Volba místopředsedů; Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách; Volba zapisovatele; Ustanovení komisí ASF; Změny organizačních řádů PřF UK; Souhlas s věcným břemenem; Změny harmonogramu akademického roku 2020/2021 - prod. Chromý; Informace o ceně pro nejlepšího pedagoga - prod. Martínková; Otázky a odpovědi pro studenty – Lucie Kunstmüllerová; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Akce dokumentů