E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 2. 2021

Ustanovení komisí ASF; Změna zástupce ASF na VR chemické sekce; Jmenování ředitele/ředitelky ústavu; Převod prostředků mezi fondy; Kapitálový rozpočet; Schválení provozního rozpočtu ASF; Souhlas se směnou pozemků Ztracenka; Přeložka sítí CETIN; Zrušení starých studijních programů; Organizátor studentské ankety; Nominace studenta do pracovní skupiny pro online výuku; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny (23)

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Organizace jednání:

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou on line. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne hlasováním ručičkou na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání. 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 10/1. zasedání 14. 1. 2021 
 3. Ustanovení komisí ASF 
 4. Změna zástupce ASF na VR chemické sekce
 5. Jmenování ředitele/ředitelky ústavu  
 6. Převod prostředků mezi fondy 
 7. Kapitálový rozpočet
 8. Schválení provozního rozpočtu ASF
 9. Souhlas se směnou pozemků Ztracenka
 10. Přeložka sítí CETIN
 11. Zrušení starých studijních programů 
 12. Organizátor studentské ankety
 13. Nominace studenta do pracovní skupiny pro online výuku
 14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 15. Sdělení a informace 
 16. Různé

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 2.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

2.      Kontrola a schválení zápisu z 10/1. zasedání 14. 1. 2021

K zápisu, který připravil sen. Pačes, nezazněly zásadní připomínky. Pouze sen. Vinkler navrhl, aby poznámky k zápisu byly ponechány po celou dobu možnosti vyjadřování k zápisu v rámci týdenní lhůty a teprve až poté byl zápis finalizován. Předseda ASF Perlín potvrdil, že tato praxe bude zachována, tj. po týdnu komentáře zpracuje, vykomunikuje s autory komentářů případné nejasnosti a teprve poté požádá M. Hiřmana o vyvěšení na webové stránky ASF.

Dále sen. Pačes upozornil na to, že v současné zveřejněné verzi zápisu nejsou vypsání členové komisí, kteří nejsou členy ASF – předseda Perlín slíbil doplnění a aktualizaci.

Zápis byl zveřejněn 25. 1. 2021 zde.

Usnesení 2.2

ASF schvaluje zápis z 10/1.  jednání ASF ze dne 14. 1. 2021

Hlasování: 22 /0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

3.      Ustanovení komisí ASF 

Doplnění komisí zvolených na 10/1. zasedání 14. 1. 2021.

 

Studijní komise doplněna o následující členy: Klára Hulíková Tesárková, Tomáš Macháček, Vojtěch Kubíček, David Hurný a Olga Rothová

Předsedové komisí potvrdili, že nejsou v současné době žádní další zájemci.

 

Usnesení 2.3

ASF jmenuje členy studijní komise: Klára Hulíková Tesárková, Tomáš Macháček, Vojtěch Kubíček, David Hurný, Olga Rothová 

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Předsedové komisí: 

Studijní komise:           v současné době nemá předsedu, sen. Daniel Vašek již nebude kandidovat z důvodu zvolení předsedy SKAS, je nutné proto zorganizovat setkání studijní komise a navrhnout nového předsedu komise, ideálně do dalšího jednání ASF      

Komise rozvoje:           Marian Novotný

Ekonomická komise:    Martin Kuthan

Legislativní komise:     Jan Pačes


Studentská komora

SKAS                           Daniel Vašek

 

4.      Změna zástupce ASF na VR chemické sekce

Předseda ASF Perlín chybně navrhl na 10/1. jednání (viz bod 8. zápisu z jednání ASF) na funkci zástupce ve VR chemické sekce senátora prof. Kotoru. Po vyjasnění situace ASF navrhuje jako zástupce ASF na jednání VR chemické sekce RNDr. Pavla Teplého, Ph.D.

 

Usnesení 2.4 

ASF jmenuje jako zástupce ASF na jednání VR chemické sekce RNDr. Pavla Teplého, Ph.D. 

Hlasování: 21/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.      Jmenování ředitelky ústavu (vedoucí katedry)

Děkan fakulty prof. Zima vypsal výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Ústavu geologie a paleontologie. Do výběrového řízení se přihlásila jedna uchazečka – doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.

Děkan fakulty požádal ASF o jmenování uchazečky, zmínil důvody uskutečnění jmenování (dosavadní ředitel ústavu prof. Žák byl zvolen proděkanem a nemůže tuto funkci nadále vykonávat), představil uchazečku, která předložila záměr směřování katedry a komise výběrového řízení uchazečku jednoznačně podpořila. 

 

Usnesení 2.5 

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Kataríny Holcové, CSc. ředitelkou Ústavu geologie a paleontologie:  

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.


Hlasování proběhlo formou tajné volby prostřednictvím zabezpečené anonymizované volební aplikace; senátoři obdrželi předem hesla k hlasování formou e-mailu.

 

6.      Převod prostředků mezi fondy

Úvodního slova se ujal tajemník fakulty K. Mozr, který stručně vysvětlil důvod pro hlasování o převodu prostředků mezi fondy tak, aby byl naplněn kapitálový rozpočet patřičnými finančními prostředky. 

Předseda ekonomické komise sen. Kuthan informoval, že proběhla společná schůzka Ekonomické komise a Komise rozvoje, kde byli zúčastnění informováni o důvodech a záměrech převodu a vyjádřil kladné stanovisko ekonomické komise k tomuto úkonu.

 

Důvodová zpráva:

Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu FRIM a tuto částku převyšující požadavky na investice Vás žádám o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK.

Jedná se o převod z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 29 926 899,- Kč. 

Usnesení 2.6

ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 29 926 899,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021.

Hlasování: 230/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.      Kapitálový rozpočet

Úvodního slova se ujal tajemník fakulty K. Mozr, který představil základní strukturu navrhovaného kapitálového rozpočtu (KR) – zdrojem KR pro rok 2021 je zůstatek z předchozích let, který zůstal na FRIMu (cca 58 mil.) + cca 40 mil. Kč odhad odpisů na letošní rok – s již schválenou částkou jsou zdroje na krytí kapitálového rozpočtu ve FRIMu 127 889 564 Kč. Plánované výdaje na rok 2021 jsou ve výši 126 262 771 Kč (struktura viz tabulka níže). Celková odhadovaná bilance FRIM vs. návrh kapitálového rozpočtu (rezerva) je ve výši 1 656 792 Kč. Tajemník fakulty vyzdvihl z jednotlivých položek zařazení rekonstrukce posluchárny Velká geologická (VG), která svým charakterem je vnímána jako celofakultní pracoviště, jehož rekonstrukce by měla být financována z kapitálového rozpočtu, kdy se na rekonstrukci podílí všechny sekce i fakulta (viz soubor návrhu kapitálového rozpočtu). 

Předseda ASF Perlín se vyjádřil k rekonstrukci VG ve vazbě na dlouhodobě navrhovanou úpravu terasy ve dvoře u Chlupáčova muzea, která má již stavební povolení – tato akce bude posunuta o rok právě z důvodu rekonstrukce VG. Tento záměr potvrdil tajemník fakulty. 

Předseda Ekonomické komise sen. Kuthan potvrdil, že na společném jednání Ekonomické komise a Komise rozvoje byly projednány podrobně všechny položky a že ekonomická komise vyjadřuje kladné stanovisko k tomuto návrhu. Zároveň poděkoval vedení fakulty za vstřícnost při projednávání a za umožnění ASF detailního pohledu na strukturované položky kapitálového rozpočtu a možnost podrobné diskuse. K tomuto poděkování se připojil i předseda Komise rozvoje sen. Novotný, který rovněž potvrdil kladné stanovisko k návrhu kapitálového rozpočtu za komisi rozvoje.

 

Důvodová zpráva:

V souladu s potřebami a požadavky jednotlivých pracovišť byl zpracován návrh KR, který byl projednán v rámci jednání KD a následně doporučen k jednání na ASF v předložené podobě, přičemž každá investiční akce je samostatným funkčním celkem.

Takto předložený návrh byl podrobně projednán v Ekonomické komisi ASF a Komisi rozvoje ASF. 

 

Hlavní parametry kapitálového rozpočtu shrnuje následující tabulka:

 

Usnesení 2.7

ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2021 v předloženém znění

 

 

 

Rekapitulace FRIM zdrojů z EO

 

 

 

 

Počáteční stav FRIM

57 962 665

 

 

 

 

Odhad odpisů

40 000 000

 

 

 

 

Převod fondů - celofakultní

5 900 000

 

 

 

 

Převod fondů - sekční-biologie

13 170 460

 

 

 

 

Převod fondů - sekční-chemie

7 344 447

Celkem plánováno celofakultních přístrojů

 

3 100 000

 

Převod fondů - sekční-geografie

2 020 000

Celkem plánováno celofakultních staveb

 

57 812 019

 

Převod fondů - sekční-geologie

1 207 935

Celkem plánováno sekčních staveb

 

36 425 740

 

Převod fondů - ÚŽP

284 058

Celkem sekcím na přístroje

 

28 895 013

 

Celkem FRIM 

127 889 564

Celkem třeba k pokrytí KR

 

126 232 771

 

Bilance FRIM versus návrh KR

1 656 793

 

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.      Schválení provozního rozpočtu ASF

Úvodního slova se ujal tajemník fakulty K. Mozr, který reagoval na svůj slib z minulého jednání ASF, který se týkal navrhnutí schválení částky 150 tis. Kč jako provozního rozpočtu ASF na rok 2021 tak, aby se mohla poskytovat podpora pro aktivitu studentů ještě před schválením rozpisu fakulty.

 

Důvodová zpráva:

Aby mohl Akademický senát PřF UK poskytovat podporu pro aktivity studentů, je nutné schválit položku rozpočtu, ze které se tyto prostředky čerpají. 

Dnes schválená položka bude obligatorně zařazena do rozpočtu celofakultních výdajů v rámci rozpočtu fakulty.

 

Usnesení 2.8

ASF schvaluje rozpočet pro rok 2021 na zakázku AKADEMICKÝ SENÁT (8030 – 110 – 111888) ve výši 150 000,- Kč a ukládá tajemníkovi fakulty tuto položku zapracovat do rozpočtu celofakultních výdajů v rámci rozpočtu fakulty.

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.      Souhlas se směnou pozemků Ztracenka 

Úvodní slovo přednesl proděkan Soukup, který krátce přiblížil důvod zařazení tohoto bodu. Vysvětlil, že rozdíl směny dvou pozemků je svým způsobem vzájemně vyrovnaný – fakulta sice získá o něco menší plochu, ale za to cenově hodnotnější. 

Sen. Vinkler v rámci diskuse konstatoval, že tato směna je v souladu se zájmem fakulty, tj. propojení prostoru od velkých albertovských schodů k parku Ztracenka, který je nyní plánován jako záměr MČ Prahy 2, fakulta podporuje.

 

Důvodová zpráva:

V rámci dopracovávání a upřesňování návrhu stavby GCA, došlo vybraným projektantem ke zjištění, že sousední pozemek č. parc. 1420 ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy nepatrným způsobem nedrží uliční čáru domů v ul. Hlavova, ale rozšiřuje se směrem na jih k našemu pozemku, respektive k novému návrhu Kampus Albertov – budovy „Globcentra“. Proto byla navržena směna za MČ Praha 2 dříve požadované pozemky v linii plotu mezi Genetickou zahradou PřF a kurty MFF UK, kde vznikne průchod z velkých albertovských schodů do parku Ztracenka.

Rozdíl v odhadní ceně směňovaných pozemků 64.251,- Kč bude uhrazen z prostředků na přípravu projektu KA.

Podklady jsou k dispozici na sdíleném disku.

 

Usnesení 2.9

ASF souhlasí s návrhem Směnné smlouvy mezi UK a HMP vč. příloh obou geometrických plánů (č.1-pozemky HMP, č.2-pozemky UK), která zahrnuje následující pozemky:

Pozemky MHMP: 

 • část pozemku parc č. 1420 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Nové Město, obec Praha, vzniklá oddělením dle geometrického plánu č. 2602-33/2020, potvrzeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 8. 4. 2020, pod č. PGP-1642/2020-101 (dále jen jako „geometrický plán 1“), jenž je, jakožto příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy, a nově označená jako pozemek parc. č. 1420/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 108 m2,
 • část pozemku parc č. 1427/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území. Nové Město, obec Praha, vzniklá oddělením dle geometrického plánu 1, a nově označená jako pozemek parc. č. 1427/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2,

Pozemky UK ve správě PřF: 

 • část pozemku parc. č. 1434/1 – zahrada, v kat. území Nové Město, obec Praha, vzniklá oddělením dle geometrického plánu č. 2620-181/2020, potvrzeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 27. 5. 2020, pod č. PGP-2339/2020-101 (dále jen jako „geometrický plán 2“), jenž je, jakožto příloha č. 2, nedílnou součástí této smlouvy, a nově označená jako „díl a“ o výměře 134 m2, 
 • část pozemku parc. č. 1435 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v kat. území Nové Město, obec Praha, vzniklá oddělením dle geometrického plánu 2, nově označená jako „díl b“ o výměře 38 m2,  

 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

10.   Přeložka sítí CETIN

Úvodní slovo přednesl proděkan Soukup, který sdělil, že se jedná o nutnou přeložku datového kabelu, tj. další položku, kterou je nutné uskutečnit s ohledem na realizaci Globcentra.

 

Důvodová zpráva:

V rámci výstavby GCA KA bude realizována přeložka části stávajících sítí slaboproudu, které provozuje společnost CETIN. 

Na náklady stavby (z prostředků MŠMT) bude upravena trasa komunikačního vedení SEK (síť elektronických komunikací) ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž umístění je na pozemcích UK ve správě PřF. Z tohoto důvodu podmiňuje uzavření této smlouvy také následnou smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech.

Předpokládané náklady na stavbu/úpravy vedení SEK je max. 750 000 Kč (rozpočet stavby KA).

Ke schválení této smlouvy se vyjadřují: KR, AS PřF, KR, AS UK, správní rady UK

Smlouva prošla kontrolou právního oddělení PřF UK

 

Usnesení 2.10

ASF souhlasí s předloženým návrhem „SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2021/019 a č. UKRUK/34764/2021 a následným zřízením věcného břemene (služebnosti) na dotčených pozemcích UK dle přiloženého situačního plánu 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

11.  Zrušení starých studijních programů

Úvodní slovo přednesla proděkanka Martínková, která zdůvodnila předložení žádosti, resp. dokumentu, který minulý týden se souhlasným stanoviskem projednala Vědecká rada fakulty. Po schválení tohoto návrhu ASF odejde vyjádření z PřF UK na rektorát UK, který staré studijní programy administrativně finálně zruší. 

 

Důvodová zpráva:

Žádost o zrušení starých doktorských studijních programů (viz příloha) představuje nezbytný administrativní krok, bez kterého nemůžeme zrušit staré DSP, ze kterých byli studenti předeni do nově akreditovaných DSP. Tento převod byl uskutečněn 1. 12. 2020 a nyní je teoreticky možné “vyprázdněné” DSP zrušit. V případě starých akreditací DSP v rámci Biomedicíny (Mikrobiologie, Parazitologie a Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie) je návrh předložen i na VR a AS spolupracujících lékařských fakult. Záměr předložit žádost o zrušení doktorských studijních programů projednala vědecká rada Přírodovědecké fakulty dne 11. 2. 2021.   

 

Usnesení 2.11

ASF projednal záměr předložit žádost o zrušení doktorských studijních programů a souhlasí s tímto postupem. 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

12.  Organizátor studentské ankety

Úvodní slovo přednesl zástupce SKAS sen. Vašek, který zdůvodnil zařazení tohoto bodu do programu. Sen. Vinkler upozornil na skutečnost, že anketa v současné době právě probíhá a vznesl dotaz, zda změna nemá vliv na průběh ankety. Proděkanka Martínková potvrdila, že je možné provést změnu i v průběhu ankety. 

Sen. Vinkler a následně předseda ASF Perlín se shodli dále na nutnosti urgovat (buď přímo či přes studijní proděkany) samotné pedagogy, aby se aktivně zapojili do této ankety. Perlín dále doplnil, že role zástupce pedagogů i studentů v organizačním týmu ankety je i v tom, aby se zlepšovala vypovídající schopnost otázek a postupně případně i zpřesňovala tak, aby anketa byla využitelná i v rámci dalších aktivit (Velemlok apod.). 

 

Důvodová zpráva:

Dosavadní organizátorka studentské ankety Kristýna Haltufová úspěšně ukončila studium na PřF UK, proto je nutné jmenovat nového organizátora této ankety. Na základě jednání s K. Haltufovou byl navržen student Hugo Kocek (Bi sekce), který má zájem se problematice studentské ankety dále věnovat.  SKAS projedná jeho nominaci a na jednání v březnu 2021 navrhne ASF jmenovat organizátora studentské ankety.

 

Usnesení 2.12

ASF velmi děkuje Kristýně Haltufové za její vynikající práci při organizaci studentské ankety a konstatuje, že se Kristýně Haltufové podařilo posílit prestiž a význam ankety a zlepšit vypovídací schopnost jednotlivých otázek. 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

13.  Nominace studenta do pracovní skupiny pro online výuku

KD požádalo ASF o jmenování zástupce ASF do pracovní skupiny pro online výuku s cílem zajistit lepší koordinaci a uplatnění nástrojů pro rozvoj online výuky. Pracovní skupinu povede prod. Jakub Langhammer

ASF doporučuje, aby v této skupině zasedal zástupce SKAS a SKAS na svém jednání nominoval Kateřinu Marcollovou.

Sen. Vašek informoval, že SKAS prodiskutoval tento požadavek a jednoznačně zvolil jako zástupce sen. Kateřinou Marcollovou, která souhlasí se svým jmenováním.

 

Usnesení 2.13

ASF jmenuje do pracovní skupiny pro online výuku sen. Kateřinu Marcollovou. 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

14.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Senátorka Aneta Formáčková prostřednictvím předsedy ASF Perlína uvedla, že v současnosti nebyly předloženy žádné nové žádosti. Sen. Vašek tuto skutečnost potvrdil. 

Perlín vyzval SKAS, aby vedl průběžnou evidenci čerpání stipendií, Vašek potvrdil, že tomu tak je dlouhodobě uskutečňováno. 

 

15.  Sdělení a informace

Schůzka Rozvojové komise

Sen. Novotný informoval o schůzi rozvojové komise, které se zúčastnil i prod. Soukup. Tématem schůzky byl Kampus Albertov. Shrnul, že z hlediska stavebních příprav je na tom fakulta dobře, mohly by de facto začít stavební práce (archeologický průzkum) na jedné z těch staveb, na druhé téměř také. Důvodem, proč tomu tak není, jsou finanční prostředky. Proděkan Soukup potvrdil slova Novotného – územní rozhodnutí na vykopání „jámy“ pro budoucí jednu i druhou budovu již jsou, je možné zahájit terénní úpravy, archeologický průzkum apod., přičemž aktuálně je na jeden objekt vedeno řízení o územním rozhodnutí, na druhý objekt se čeká na podpisy nutných smluv, které musí územnímu rozhodnutí předcházet; většina orgánů vydala kladné stanovisko, nyní se čeká na vyjádření Prahy 2. 

Předseda ASF Perlín sdělil, že se hledají zdroje financování. Prod. Soukup nastínil pozitivní možnost financování v rámci Národního programu obnovy, kde jsou finance na výstavbu, ale že o tyto zdroje mají zájem i jiné instituce. 

 

Podněty SKAS studijnímu proděkanovi

Proděkan Chromý odpověděl na podněty SKASu z e-mailu od sen. Vaška. První podnět se týká agendy kolem distančního/online zkoušení apod. – Chromý poprosil o šíření informací týkající se této agendy, přičemž poděkoval senátorkám L. Kunstmüllerové a A. Altové, že pomáhají s tímto informováním. Připomněl, že všechny aktuální informace jsou dostupné na koronavirové stránce fakulty, přičemž zároveň apeluje, aby vyučující byli vstřícní vůči studentům k uskutečňování termínů zkoušek a zápočtů. Dále apeluje, že do 21. 2. 2021 musí být podmínky/nároky na vykonání zkoušek v letnímu semestru uveřejněny v SISu. Případné změny musí být promítnuty do SIS a ideálně zároveň vyučujícím zaslány studentům hromadným e-mailem. Chromý prosí SKAS, aby apelovala na studenty, že pokud jsou nějaké nejasnosti, aby byly včas konzultovány. 

Ad druhý podnět od sen. Vaška, Chromý vysvětlil situaci na chemické sekci, která rozhodla začít výuku od 1. 3. 2021, přičemž se posunul i konec zimního semestru. 

Předseda ASF Perlín se vyjádřil ve smyslu, aby se studenti v případě nejasností řídili organizačním schématem, tj. nejprve řešili problém standardní cestou, tj. primárně přes garanta předmětu, pak případně studijní oddělení atd., tj. aby ASF nebyl místem, kde se budou primárně scházet jednotlivé stížnosti.

Sen. Vašek poděkoval za vstřícnost všem pedagogům, přesto poprosil pedagogy a garanty předmětů, aby byly podmínky v SIS včas doplněny. Informoval o tom, že se v současnosti děje, že podmínky v průběhu semestru se – i přes to, že by tomu tak být nemělo – mění, a to někdy i velmi výrazně; i proto je nutné jakékoliv změny řádně a včas komunikovat. Co se týče studentů chemické sekce, posunutí konce ZS o 14 dní bylo zdůvodněno nemožností uskutečnění laboratorních cvičení, které ale stejně nejsou s ohledem na epidemickou situaci nyní povoleny. Toto potvrdil prod. Chromý, tj. jsou maximálně dovoleny konzultace 1 student – 1 vyučující. 

Prod. Chromý na závěr informoval, že kontrola studijních povinností prvních ročníků proběhne až do 31. 3. 2021 – po tomto datu student by měl zaslat na studijní oddělení odůvodnění, proč nebylo možné splnil min. počet 12 kreditů. 

Perlín doplnil k věci online výuky, že se domnívá, že je na čase, aby se studenti přihlašovali studijními adresami z domény natur.cuni.cz, a to včetně zahraničních studentů. 

 

Volební řád a změna statutu 

Sen. Pačes informoval, že legislativní komise získala obdržela od PřF UK volební řád PřF UK a status´t fakulty  a bude tento podklad v nejbližší době projednávat. Po úspěšném projednání v legislativní komisi budou oba dokumenty předloženy AS UK a po schválení vejdou v platnost. 

 

16.  Různé

Termíny jednání ASF

V letním semestru 2020/21: 18. 3. 2021, 15. 4. 2021, 27. 5. 2021, 17. 6. 2021, 16. 9. 2021; vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo online prostřednictvím Google Meet.

Výjezdní zasedání ASF – Patejdlova bouda: 24.–26. 5. 2021 

Posunutí plesu PřF UK na sobotu 19. 6. 2021 (sobota) na Žofíně

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                   ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                      legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládaní informací na web ASF (Matyáš Hiřman)  matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               18. 2. 2021

Ověřil:             Radim Perlín               21. 2. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman           1. 3. 2021

Akce dokumentů