E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 10./1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 14. 1. 2021

Zpráva volební komise; Slib zvolených senátorů; Volba volební komise; Volba předsedy; Volba místopředsedů; Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách; Volba zapisovatele; Ustanovení komisí ASF; Změny organizačních řádů PřF UK; Souhlas s věcným břemenem; Změny harmonogramu akademického roku 2020/2021 - prod. Chromý; Informace o ceně pro nejlepšího pedagoga - prod. Martínková; Otázky a odpovědi pro studenty – Lucie Kunstmüllerová; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Zápis z 10/1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 14. 1. 2021

Přítomni:     dle prezenční listiny 

Omluveni:     dle prezenční listiny 

Hosté:         dle prezenční listiny 

 

Organizace jednání

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou online. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne hlasováním ručičkou na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání.

 

1. Program jednání

 1. Schválení programu zasedání, určení zapisovatele

 2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání 17.12. 2020

 3. Zpráva volební komise

 4. Slib zvolených senátorů

 5. Volba volební komise

 6. Volba předsedy

 7. Volba místopředsedů

 8. Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách

 9. Volba zapisovatele

 10. Ustanovení komisí ASF

 11. Změny organizačních řádů PřF UK

 12. Souhlas s věcným břemenem

 13. Změny harmonogramu akademického roku 2020/2021 - prod. Chromý

 14. Informace o ceně pro nejlepšího pedagoga - prod. Martínková

 15. Otázky a odpovědi pro studenty – Lucie Kunstmüllerová

 16. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 17. Sdělení a informace

 18. Různé


 

1. Schválení programu zasedání, určení zapisovatele

 

Usnesení 10/1.1.

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění

ASF určuje jako zapisovatele pro toto jednání Jana Pačese.

 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání 17.12. 2020

Skvělý a velmi podrobný zápis i kvůli vánočnímu období bez připomínek

Dílčí připomínka Jan Pačes

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020/zapis-z-9-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-17-12-2020


 

Usnesení 10/1.2

ASF schvaluje zápis z 9. jednání ASF ze dne 17.12. 2020

 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Zpráva volební komise

 

Předseda volební komise Jakub Petříček informoval o výsledcích voleb do studentské komory AS. Dílčí problémy byly i díky studijnímu oddělení a proděkanovi Chromému rychle vyřešeny. 

 

Biologický okrsek: z celkového počtu 2531 voličů se voleb zúčastnilo 362, tj. 14,30 %.

Chemický okrsek: z celkového počtu 1058 voličů se voleb zúčastnilo 156, tj. 14,74 %.

Geografický okrsek: z celkového počtu 812 voličů se voleb zúčastnilo 209, tj. 25,74 %.

Geologický okrsek: z celkového počtu 720 voličů se voleb zúčastnilo 131, tj. 18,19 %.

 

K výsledkům voleb nepřišla žádná stížnost.

Perlín poděkoval voličům a CIT a ocenil spolupráci s odcházejícími senátory.

 

4. Slib zvolených senátorů

 

Po přečtení slibu zvolení senátoři pronesou po uvedení jejich jména nahlas „slibuji“.

 

Slib senátora

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

 

Perlín: Po skončení jednání bude v kanceláři děkana k podpisu text slibu. Prosím všechny nově zvolené senátory, aby se dostavili do kanceláře děkana a podepsali text slibu.

14 senátorů složilo slib. 

 

5. Volba volební komise

 

Volební komise se určuje pro tajné volby členů předsednictva ASF. Tedy :

 • předsedy ASF,

 • místopředsedy ASF za SKAS

 • místopředsedy ASF za ZKAS

 

Usnesení 10/1.3

ASF jmenuje volební komisi pro volby orgánů ASF ve složení:

Martin Kotora,

Lucie Kunstmüllerová

Dobroslav Matějka

 

Hlasování: 23/0/2

Návrh usnesení byl přijat.

 

6. Volba předsedy

 

Navržený kandidát         Radim Perlín

 

Vyjádření kandidáta: Kandidát představil svou vizi. Chce pokračovat v podobném duchu, podporovat jednotu senátu a spolkový a kulturní život na fakultě. Chce být silným partnerem vedení fakulty. Slíbil dokončit změnu volební legislativy. Pačes měl formální připomínku k organizaci voleb, které musí mít stanovené pořadí. 

Volba proběhne formou tajné volby prostřednictvím formuláře společně s volbou místopředsedů ASF

 

7. Volba místopředsedů

 

Navržení kandidáti

Zaměstnanecká komora    Michal Vinkler

Studentská komora        Aneta Formáčková

 

Do zaslaného formuláře každý senátor vyplní jednak kód, který obdržel mailem a určí svoji volbu.

Zvoleni:

Radim Perlín, předseda ASF    

Hlasování: 25/0/0, Kandidát byl zvolen

 

Michal Vinkler, místopředseda ASF, 

Hlasování: 24/0/1, Kandidát byl zvolen

 

Aneta Formáčková, místopředsedkyně ASF, 

Hlasování: 24/0/1, Kandidátka byla zvolena

 

8. Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách

 

Statut PřF UK, čl. 12, odst 3

Zástupci ASF s hlasem poradním v sekčních vědeckých radách

 

Biologie        Pavel Škaloud, Marian Novotný

Geologie        Jiří Bruthans

Geografie        Luděk Šídlo

Chemie        Martin Kotora

 

Usnesení 10/1. 4:

Akademický senát PřF UK v souladu se statutem PřF UK čl 12 odst. 3 jmenuje zástupce

Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v sekčních vědeckých radách takto

Sekce:

Biologie        Pavel Škaloud, Marian Novotný

Geologie        Jiří Bruthans

Geografie        Luděk Šídlo

Chemie        Martin Kotora 

 

Hlasování: 23/0/3 

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Jmenování zapisovatele

 

ASF navrhuje pro volební období 2021 Luďka Šídla

 

Zapisovatel zpracovává zápisy z jednání ASF a předkládá je předsedovi nebo pověřenému členu předsednictva k ověření.

 

Usnesení 10/1.5

ASF jmenuje zapisovatele pro volební období 2021 Luďka Šídla 

Hlasování: 25/0/1 

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Ustanovení komisí ASF

 

Vystoupení předsedů komisí a představení práce komisí

Daniel Vašek

Jan Pačes

Marian Novotný

Martin Kuthan

Předsedové představili agendu jednotlivých komisí.

 

Usnesení 10/1.6

ASF ustanovuje jako svoje poradní orgány Studijní komisi, Legislativní komisi, Ekonomickou komisi a Komisi rozvoje.

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Členství v komisích

Další členy komisí z řad senátorů i z řad členů akademické obce lze jmenovat na každém jednání ASF 

 

Usnesení 10/1.7.

ASF jmenuje členy komisí ASF podle přílohy

Hlasování: 27/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Příloha: Složení komisí ASF

Ekonomická komise

Legislativní komise

 Bruthans

 Jiří

 Kunstmüllerová

 Lucie

 Černý 

 Martin

 Pačes

 Jan

 Formáčková

 Aneta

 Perlín

 Radim

 Jeníček

 Michal

 Vinkler

 Michal

 Kuthan

 Martin

 Vojtěch

 Koštíř

 Matějka

 Dobroslav

 Bubeníková

 Kristýna

 Pačes

 Jan

 

 

 Šídlo

 Luděk

 

 

 Škaloud

 Pavel

 

 

 Vinkler

 Michal

 

 

Studijní komise

Komise rozvoje

 Černý

 Martin

 Hraníček

 Jakub

 Formáčková

 Aneta

 Jeníček

 Michal

 Hraníček

 Jakub

 Kunstmüllerová

 Lucie

 Kotora

 Martin

 Kuthan

 Martin

 Kunstmüllerová

 Lucie

 Novotný

 Marian

 Matějka

 Dobroslav

 Perlín

 Radim

 Novotný

  Marian

 Vinkler

 Michal

 Teplý

 Pavel

 Formáčková

 Aneta

 Vašek

 Daniel

 Marcollová

 Kateřina

 Pileček

 Radek

 Vojtěch

 Koštíř

 Altová

 Anna

 Pražáková

 Lucie

 Slovák

 Marek

 Pačes

 Jan

 Sidej

 Natan

 Slovák

 Marek

 Svoboda

 Tomáš

 Hiřman

 Matyáš

 Hiřman

 Matyáš

 Bubeníková

 Kristýna

 Bubeníková

 Kristýna

 Kotora

 Martin

 

 

 Anderlová

 Nikoleta

Nečlenové ASF, členové komisí

 Hudeček

 

EK

 Rothová

 

LEG

 Weiss

 

LEG

 Čermák 

 

EK

 Kubíček 

 

LEG

 Černý

 Jan

KR

 Matoušková

 

LEG

 

11. Změny organizačních řádů PřF UK

 

Důvodová zpráva: tajemník Mozr a děkan Zima

 

V souvislosti s požadavkem biologické, chemické a geologické sekce o změnu organizačních řádů PřF UK (přejmenování, sloučení a rozdělení laboratoří) byla provedena kontrola aktuálnosti všech souvisejících dokumentů (Opatřeních děkana) a došli jsme k závěru, že je potřeba dalších úprav, které v minulosti nebyly úplně dotaženy (např. bylo schváleno rozdělení právního oddělení na oddělení právní a oddělení veřejných zakázek, což však nebylo zaneseno (opraveno) v organigramu a další podobně vzniklé nepřesnosti). Proto předkládáme tyto materiály, ve kterých se snažíme napravit resty, včetně aktuálního popisu působnosti tajemníka fakulty, a zároveň předkládáme nově vzniklé požadavky výše jmenovaných sekcí.

Upravené organizační řády sekčních laboratoří na biologii (zdůvodnění):

 1. U všech laboratoří (Biocev i Viničná) bylo žádoucí lépe specifikovat pozici vedoucího,

jeho úkoly/odpovědnost i způsob jeho jmenování. U laboratoří v Biocevu jsme pak upravili text i s ohledem na to, že končí Národní program udržitelnosti II a "Centrum" začíná fungovat dle nové partnerské smlouvy. Navíc texty všech organizačních řádů byly "sjednoceny".

 1. U pracovišť ve Viničné jde především o "zrušení" již fakticky neexistující proteomiky

a genomiky s přesunem pracovníků do Biocevu. Toto řešíme na půdě Biocevu, nikoli ve Viničné. Jelikož máme ambici přičlenit laboratoře ve Viničné do struktur Czech BioImaging, bylo také žádoucí formálně spojit konfokální mikroskopii, elektronovou mikroskopii a cytometrii tak, jak je tomu u Laboratoře zobrazovacích metod v Biocevu, která již je členem infrastruktury Czech BioImaging. Vzniká tak jedna Laboratoř zobrazovacích metod (Viničná) se třemi pracovišti (elektronová mikroskopie, konfokální mikroskopie, průtoková cytometrie).

 1. U chemické sekce vznikají na pracovišti Servisního centra chemické sekce dvě laboratoře a to: Laboratoř NMR spektroskopie a Laboratoř hmotnostní spektroskopie.

 2. V případě Laboratoří geologických ústavů nedochází k žádné organizační změně, pouze textové úpravě Organizačního řádu.

 

Usnesení 10/1. 8

 

 1. ASF schvaluje změny přiložených Organizačních řádů PřF UK:

 1. Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 2. Organizační struktura Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 3. Číselník pracovišť

 4. České a anglické názvy organizačních součástí

 1. Působnost tajemníka fakulty a organizační řád děkanátu

 1. Podrobné vymezení působnosti jednotlivých pracovišť děkanátu

 1. Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (Viničná)

 2. Organizační řád Laboratoře OMICS – genomika (BIOCEV)

 3. Organizační řád Laboratoře OMICS – proteomika (BIOCEV)

 4. Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (BIOCEV)

 5. Organizační řád Servisního centra chemické sekce Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 6. Organizační řád laboratoří geologických ústavů Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 

Hlasování: 26/0/1

Návrh usnesení byl přijat.

 

12. Souhlas s věcným břemenem

 

prod. Soukup

 

Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury (telefonní a datové kabely) při výstavbě GCA Kampusu Albertov

 

Důvodová zpráva:

 

V rámci výstavby GCA KA bude realizována přeložka části stávajících datových kabelů společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) dle předloženého návrhu smlouvy (viz. příloha (GCA_DUR_Smlouva prelozka T-MOBILE.docx). TMCZ je oprávněnou osobou z věcného břemene vázaného na pozemky určené k výstavbě. TMCZ si z tohoto titulu diktuje podmínky na realizaci stavby přeložky. Stejně jako u předchozí smlouvy je podpisem této smlouvy podmíněno zahájení ÚŘ pro budovu GCA za strany SÚ MČ Prahy 2.

 

Usnesení 10/1. 9

 

AS PřF UK souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury“ jejímž vlastníkem je T Mobile Czech Republic a.s. a následnou úpravu věcného břemene (služebnosti) na dotčených pozemcích UK dle přiloženého situačního plánu (Příloha_T-MOBILE _situace trasy.pdf) a předloženého návrhu smlouvy. Smlouva o provedení přeložky veřejného osvětlení při výstavbě GCA Kampusu Albertov

 

Hlasování: 25/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Důvodová zpráva:

V rámci výstavby GCA KA bude realizována přeložka části stávajícího veřejného osvětlení (VO) a vybudováno nové VO v blízkosti GCA (viz. Příloha č.2 Sit_VO-1018-20201221-1126590921.pdf). Na náklady stavby (z prostředků MŠMT) bude upravena infrastruktura VO, jejíž umístění je částečně na pozemcích UK (ve správě PřF) a částečně v pozemcích MHMP. Z tohoto důvodu podmiňuje uzavření této smlouvy také následnou smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech.

 

Usnesení 10/1.10:

AS PřF UK souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o provedení přeložky veřejného osvětlení“ (č. THMP,a.s 2020/31/USO) a následným zřízením věcného břemene (služebnosti) na dotčených pozemcích UK dle přiloženého situačního plánu (Příloha č.2 Sit_VO-1018-20201221-1126590921.pdf).

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

13. Změny harmonogramu akademického roku 2020/2021

 

Prof. Chromý

 

V návaznosti na OR č. 51/2020 (Změna opatření rektora č. 8/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21) vedení fakulty diskutuje návrhy úprav OD č. 14/2020 (Harmonogram akademického roku 2020/2021). V úvodu k tomuto bodu byl ASF informován o aktuálním stavu příprav novely OD.

 

Vzhledem k tomu, že Pravidla pro organizaci studia na PřF UK stanovují termín kontroly splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia pro studenty bakalářských studijních programů zapsané do 1. ročníku studia v akademickém roce 2020/2021 k datu konce zimního semestru, a termín konce zimního semestru se opatřením děkana č. 51/2020 změnil, kolegium děkana doporučuje, aby termín kontroly byl změněn a stanoven na 31. 3. 2021.

 

Navrhovaná úprava: 

 1. reflektuje změnu vymezení zimního semestru opatřením rektora (do 28. 2. 2021), 

 2. průběh zimního semestru v nestandardní situaci pandemie 

 3. je činěna ve prospěch studentů, 

 4. není v rozporu s původním záměrem kontroly studia studentů 1. ročníků po 1. úseku studia.

 

Perlín shrnul historii povinnosti dosáhnout 12 kreditů v prvním semestru.

Novotný se zeptal, zda není lepší kontrolu rovnou zrušit, protože po odkladu termínu už se neodrazí v plánování kapacit výuky.

Marcollová poděkovala za studenty studijním proděkanům za shovívavost a vysvětlila problémy studentů v pandemii. 

Prod. Martínková řekla, že pravidlo nelze rušit.

Škaloud se zeptal, zda v případě dalšího posunu praktik dojde k dalšímu posunu.

prod. Chromý to považuje za možné, ale nedoporučuje to. Naopak monitoruje konkrétní předměty s nutností kontaktní výuky a případy konkrétních studentů a v těchto případech navrhuje lokální řešení. Stran kapacit a rozvrhů připomněl, že problematické bylo i původní datum kontroly po započtení odvolacích lhůt atd. Upozornil na to, že studenti vyloučení na základě posunutého termínu už nestihnou podat přihlášku.

Perlín znovu shrnul návrh.

 

Usnesení 10/1.11:

ASF souhlasí s tím, aby termín kontroly splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia pro studenty bakalářských studijních programů zapsané do 1. ročníku studia v akademickém roce 2020/2021 byl opatřením děkana stanoven na 31. 3. 2021.

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

14. Informace o ceně pro nejlepšího pedagoga

 

Prod. Martínková

 

Prod. Martínková informovala o projednání podmětu ASF k vyhlášení pravidelné ceny pro úspěšné pedagogy PřF UK. Kolegium si návrh neosvojilo, protože už teď jsou nástroje, jak tyto pedagogy oceňovat - jmenovitě Mimořádná cena děkana. 

 

15. Otázky a odpovědi pro studenty

 

Lucie Kunstmüllerová

 

Kunstmüllerová informovala o přípravě a publikování FAQ, které se týkají typických problémů studentů při řešení studijních potíží při studiu v době pandemie Covid 19.

Tyto FAQ byly konzultovány se studijním oddělením a stud. proděkany a kolegium děkana a vedoucí studijního oddělení vyslovili velké poděkování za přípravu velmi podrobného a velmi cenného materiálu.

 

FAQ jsou publikovány na webu fakulty v záložce koronavirus

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/koronavirus-otazky-a-odpovedi

Perlín pochválil aktivitu za sebe i za kolegium děkana. Dále se zeptal, kdo to bude nadále aktualizovat. 

Kunstmüllerová řekla, že to aktualizuje ona ve spolupráci se studijními proděkany a se studijním oddělením. Perlín vyzval proděkany, aby se tomu dále věnovali oni místo Kunstmüllerové. Děkan pochválil aktivitu. Chromý pochválil model nastavený Kunstmüllerovou a naopak se přimlouvá za těsnou spolupráci s ní. Kuthan považuje iniciativu za ukázkovou práci senátora.

 

Hlasování: 26/0/1

Návrh usnesení byl přijat.

 

16. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Aneta Formáčková

 

Nedorazily žádné žádosti. Mozr připomněl, že prostředky stejně v současné době nelze čerpat, protože ještě není schválen rozpočet. 

 

17. Sdělení a informace

 

ASF požádal KD o podporu pro vnitřní a mediální komunikaci fakulty a navrhl celkem 4 témata. Z debaty vzešly 4 konkrétní návrhy pro diskusi s kolegiem děkana: 

Aktivnější role vedení fakulty v komunikaci s veřejností: 

 • navrhujeme, aby vedení fakulty vytvořilo platformu pro pravidelné pořádání diskusních panelů a otevírání mezioborové debaty o celospolečensky významných tématech. Tyto diskuse by měly sloužit jako podněty a podklad pro mediální sdělení zaštítěné fakultou.

 • Rozšířit školení pracovníků v komunikačních dovednostech a a priori je připravovat na úskalí komunikace s médii. Nabídnout poradenství ve strategii komunikace, zejména v případě ožehavých témat, kde hrozí zkreslení celého sdělení. Poradenství poskytuje např. https://www.komunikacevedy.cz/. Oslovit by možná šlo i Institut komunikačních studií a žurnalistiky na FSV nebo Martinu Maškovou z Českého rozhlasu.

 • Hledat způsob, jak zintenzivnit vnitrofakultní debatu nad aktuálními tématy a pomáhat spolupráci mezi pracovišti, včetně podpory tvorby mezioborových týmů řešících společensky důležitá témata. 

 • Ocenit každoročně zaměstnance za propagaci vědy na veřejnosti jako jednu z možností, jak motivovat vědce k propagaci výzkumu svého i k příspěvkům do diskuse celospolečenské.

 

Na jednotlivé body odpověděl děkan fakulty prof. Zima

 

Děkan slíbil stručný návod na kontaktování vedení fakulty s žádostí o podporu v pořádání akcí. Bude zde vysvětlení postupu, který má omezovat žádost na ty, které mají celofakultní, nebo sekční význam.

Odkázal na aktivity prof. Dzúrové, které považuje za dostatečné naplňování role v komunikaci s veřejností. Ve věci vnitřní spolupráce připomněl programy Kooperacio, o kterých vedení jedná. Finanční oceňování vědců, kteří se zasloužili o propagaci fakulty probíhá.

 

Novotný pochválil schůzku k online zkoušení vedenou prod. Martínkovou jako ukázkovou aktivitu vnitřní komunikace. Děkan se připojil k pochvale. Prod. Martínková poděkovala účastníkům a ráda by v podobných akcích pokračovala. Již se pracuje na zveřejnění schůzky.

 

18. Různé

 

Termíny jednání ASF

V zimním semestru 2020/21

18.2. 2021

 

V letním semestru

18.3., 15.4., 27.5. 17.6. 16.9.

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo on line prostřednictvím google meet

 

Výjezdní zasedání ASF 

Patejdova bouda     24.-26.5 2021

 

Termíny budou zapsány do vašich digitálních kalendářů.

 

Ples PřF UK je zatím zamluven na Žofíně na termín 23. 3. 2021, pravděpodobně bude odsunut na dobu po nouzovém stavu (květen?)

Novotný nadnesl téma elektronických podpisů, na které budeme stále častěji narážet. Je potřeba si vyjasnit, kdo a co může podepisovat. Děkan se tomuto tématu věnuje a upozorňuje, že kromě něj a paní Hogenové mají elektronický podpis i sekční proděkani.

Tajemník Morz dodal, že může podepisovat ekonomické věci. 

Formáčková v souvislosti s posuny termínu plesu připomněla předávání ceny Velemlok a tázala se, zda bude mít slavnostní formu. Perlín slíbil tlačit na vedení fakulty, aby předávání mělo důstojnou formu a bylo někdy v období konání plesu. Děkan řekl, že počítá s předáváním Velemloka 23.3. slavnostní formou.

 

Formáčková se zeptala na plány na přijímací zkoušky. prod. Martínková doufá, že přijímací zkoušky budou, ale připravuje se na obě varianty a do půlky března předloží možné scénáře. Langhammer řekl, že na Dni otevřených dveří (DOD) budou studijní referentky připraveny na dotazy stran studia a vyzdvihl akci jako největší online akci v historii fakulty.
Hiřman se zeptal, zda organizátoři DOD dostanou nějaké oficiální stanovisko k přijímacím zkouškám, Altová se zeptala, kdy se bude finálně vědět, jak budou probíhat přijímací zkoušky a co má tedy na podobné dotazy odpovídat zájemcům o studium.

Kunstmüllerová se přimluvila za částečné zachování online formátu DOD do budoucnosti
Martínková řekla, že se připravují prezenční přijímací zkoušky, ale může nastat krizová změna. A slíbila komunikaci s organizátory DOD.

Langhammer slíbil rozšíření oficiálního stanoviska k přijímacím zkouškám fakultními informačními kanály. Dále řekl, že prioritou pro DOD do budoucna bude osobní přístup, ale rozhodně chce využít i zkušenosti s online prostředím. 

Chromý apeloval na komunikaci v tom smyslu, že zatím platí schválená pravidla a budeme je měnit až případě nutnosti.

 

Kontakty

 

Společná hromadná adresa ASF        akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                senat@natur.cuni.cz

 

Ekonomická komise                ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                studijni.komise@natur.cuni.cz

 

Vkládání informací na web ASF        Matyáš Hiřman matyas.hirman@natur.cuni.cz

 

V případě jakékoliv potřeby jsem k dispozici

 

Kontakty Radim Perlín

perlin@natur.cuni.cz

Tel: 702 091 201

 

Zapsal:         Jan Pačes     14.1.2021

Ověřil:             Radim Perlín     15.1. 2021

Publikováno:

 

Akce dokumentů