E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2019

Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 1. 2019
Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ústavů, vyjádření ke změně organizačního řádu fakulty, vyjádření ke změně vnitřního předpisu UK Rigorózní řád, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, jednání s ústavy AV ČR a smlouvách o spolupráci, sdílené disky ASF, veřejné webové stránky ASF, kalendář ASF
Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 2. 2019
Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, návrh kapitálového rozpočtu na rok 2019, návrh na rozdělení finančních prostředků na vědu, návrh na schválení věcného břemene – služebnosti stezky – za účelem propojení Albertovských schodů se zahradou Ztracenka, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem, stanovisko ke změně předpisu Řád výběrového řízení UK, návrhy změn vnitřních předpisů PřF UK podklad legislativní komise ASF, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, info o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce, informace o rozhodnutí volební komise UK, průběh studentské ankety, vyhodnocení plesu PřF UK, příručka prváka, konec Menzy a Koleje Albertov, webová stránka Studentské ceny Velemlok, různé.
Zápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 3. 2019
Žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy, doktorský studijní program Analytická chemie, navazující magisterský studijní program Anorganická chemie, Stanovisko ASF k opatření děkana Řád udělování medailí, cen a pochval, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Konec Menzy a Koleje Albertov, Albertovské stráně, Různé
Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 4. 2019
Zpráva o hodnocení vzdělávací činnosti na PřF UK za akademický rok 2017/2018, Návrh na projednání žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy, Návrh na projednání žádostí o doplnění studijních plánů těch studijních programů, kterým již bylo oprávnění uděleno v roce 2018, Zpráva o hospodaření fakulty, Poplatky spojené se studiem – změna statutu UK, Umožnění příchozích plateb na vrub PřF UK kreditní kartou, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace: Albertovské stráně, Rámcový program Patejdlovka, účast Patejdlovka, Různé
Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 9. 5. 2019
Návrh rozpisu fakulty, Změn garanta studijního programu, Žádost o výklad vnitřního předpisu, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé
Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2019
Zmocnění předsednictva ASF, Stanovisko ASF k návrhu na vedoucí kateder a ústavů, Výroční zpráva PřF UK, Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému, magisterskému a doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021, Jmenování disciplinární komise, Žádost o půjčku, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé
Zápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 9. 2019
Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivační stipendia, Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu, Podmínky přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu, Dohoda o půjčce FHS UK, Kopie absolventských diplomů, Pověření k výročí 17. 11., Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé
Zápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 10. 2019
Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory ASF; Schválení OD k výši stipendia za disertační práci; K ověřování diplomů; Vyjádření ke stížnosti prof. Nachtigalla; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Zpráva z rozvojové komise; Setkání senátorů 21.11. a vedení fakulty po jednání ASF; Různé
Zápis z 10. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 11. 2019
Hlasování per rollam; Schválení vnitřních předpisů; Vyjádření k hospodářskému výsledku; Podmínky přijímacího řízení doktorského studia; Vyjádření ke stížnosti prof. Nachtigalla; Diskuze ke klimatické změně; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: – Informace volební komise; – Diskuze k situaci na univerzitě; – Setkání senátorů 21.11. a vedení fakulty po jednání ASF; Různé
Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 12. 2019
Jmenování vedoucích kateder; Souhlas se jmenováním člena VRF; Bonifikační stipendium; Výsledky voleb do ZKAS; Schválení vnitřních předpisů PřF UK; Převod prostředků pro výzkumnou infrastrukturu RINGEN; Alumni E-mail účet; Smlouva s Revmatologickým ústavem; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Akce dokumentů