E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus - otázky a odpovědi

Ztrácíte se v protiepidemických opatřeních na naší fakultě? Hledáte, co aktuálně platí a nenacházíte? Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam otázek a odpovědí, který usnadní orientaci v džungli nařízení.

 

FAQ (aktualizováno 12. 1. 2021)

 

Probíhají cvičení/přednášky?

Veškerá výuka probíhá v souladu s aktuálními epidemickými opatřeními PES.  Platná aktuální opatření přijatá Krizovým štábem PřF UK najdete vždy ZDE.  O přesné formě výuky by vás měl spravit vyučující či garant předmětu (zejména pak v informacích o daném předmětu v SIS). K návratu do normálního režimu výuky dojde hned, jak to okolnosti dovolí. Všechny změny v režimu výuky jsou studentům oznamovány e-mailem na doménu @natur.cuni.cz. Ověřte si, zda v SIS máte uvedenou aktuální a funkční e-mailovou adresu.

Platná opatření k 12. 1. 2021: od 27. 12. 2020 platí pro vysoké školy omezení definovaná 5. rizikovým stupněm PES, tzn. plně distanční výuka bez výjimek. Jediným důvodem osobní přítomnosti studentů na fakultě je účast na zkoušce (zápočtu) nebo individuální konzultace (za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka), v obou případech pouze při dodržení všech protiepidemických opatření (zejména 3R – roušky, rozestupy, dezinfekce rukou).

 

V jakém režimu proběhnou zápočty a zkoušky?

Zkouškové období bude probíhat v souladu s aktuálními epidemickými opatřeními PES a s opatřeními přijatými Krizovým štábem PřF UK. O formě zkoušky (písemná/ústní/kombinovaná) by student měl být informován na začátku semestru. V případě změn ve formě zkoušky z důvodu epidemických opatření (písemná/ústní; prezenční/distanční apod.) s alespoň týdenním předstihem.
Zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 bylo opatřením rektora prodlouženo do 28. 2. 2021. (Po dohodě s vyučujícím bude možné na PřF UK konat zkoušky z předmětů zimního semestru i v průběhu letního semestru, resp. v letním zkouškovém období.)

Termín kontroly splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia pro studenty bakalářských studijních programů zapsané do 1. ročníku studia v akademickém roce 2020/2021 bude posunutý do března 2021, pro ostatní studenty se nemění (24. 9. 2021).

Zápočty a zkoušky z předmětů zajišťovaných jinou fakultou se řídí pravidly dané fakulty (doporučujeme sledovat informace u předmětu v SIS, příp. e-mailem kontaktovat vyučujícího).

Platná opatření k 12. 1. 2021: od 27. 12. 2020 platí pro vysoké školy omezení definovaná 5. rizikovým stupněm PES, který dovoluje zkoušky (zápočty) za přítomnosti max. 10 osob (včetně vyučujícího) a dodržení všech dalších epidemických opatření (zejména 3R – roušky, rozestupy, dezinfekce rukou).

 

Jsem přihlášený ke zkoušce, ale zkoušky se nemohu zúčastnit.

Jde-li to, ze zkoušky se odhlásím. Je-li pozdě, obratem se e-mailem omluvím vyučujícímu, který daný termín zkoušky vypsal a uvedu relevantní důvod (onemocnění, karanténa, nemožnost překročit státní hranici apod.).

 

Mám jako doktorand přístup do laboratoře/pracovny? 

Platná opatření k 12. 1. 2021: od 27. 12. 2020 platí pro vysoké školy omezení definovaná 5. rizikovým stupněm PES, tzn. plně distanční výuka bez vyjímek. Jediným důvodem osobní přítomnosti studentů na fakultě je účast na zkoušce (zápočtu) nebo individuální konzultace (za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka), v obou případech pouze při dodržení všech protiepidemických opatření.

Neodkladné experimenty v rámci řešení studentských projektů (bakalářských, diplomových, doktorských prací) je možné realizovat pouze v případě, že je student v pracovně-právním vztahu s fakultou (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, úvazek na fakultě). Neodkladnost výzkumných prací doporučujeme konzultovat s vedoucím práce či školitelem a vedoucím příslušného (školícího) pracoviště.

 

Dostavil jsem se na fakultu. Rád vidím svoje spolužáky i vyučující.

Chovám se zodpovědně. Chráním sebe a své blízké. Dodržuji nařízená pravidla (3R). V budově fakulty pobývám pouze po nezbytnou dobu.

 

Fungují knihovny?

Provoz knihoven v období nouzového stavu je omezen. Studovny a PC stanice jsou pro veřejnost uzavřené. Vzhledem k nastupujícímu zkouškovému období se dle opatření rektora doporučuje fakultním knihovnám umožnit studentům výpůjčky předem objednaných knih i vracení výpůjček. Studenti mohou provést rezervaci přímo v knihovním systému, nebo po dohodě s knihovnou i emailem. Kontakty na jednotlivé knihovny UK jsou dostupné na webu Univerzity Karlovy. Přednostně se doporučuje volit režim bezkontaktních výpůjčních služeb, popřípadě režim výdajového okénka.

Aktuální informace a kontakty na jednotlivé knihovny PřF UK se dozvíte ZDE nebo na facebooku jednotlivých knihoven.

Od 1. ledna 2020 je nově zpřístupněna celouniverzitně online kolekce naučné literatury BookPort a nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven.

 

Jak je to se zápočtem z TV?

Povinný i volitelný tělocvik je až do 24. 9. 2021 možné splnit prezenčně i distančně – základní informace jsou na webu KTV; podrobnosti vám sdělí vyučující vaší skupiny. Aktuální informace k naplánovaným zimním kurzům podává vždy vedoucí kurzu. Postup v případě, že bude kurz zrušen, naleznete v aktualitách KTV


Bojím se, že nebudu schopný/á splnit požadavek 12 kreditů pro postup do LS. Co mám dělat?

Zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 bylo opatřením rektora prodlouženo do 28. 2. 2021. Termín kontroly splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia pro studenty bakalářských studijních programů zapsané do 1. ročníku studia v akademickém roce 2020/2021 bude posunutý do března 2021 (termín bude upřesněn po projednání v Akademickém senátu PřF UK).

Prosím zaměřte se na plnění těch povinností, které je možné v současné situaci splnit (distanční zkoušky a zápočty z té naprosté většiny kurzů, které se přednášely distančně). Plnění praktických cvičení odložte na dobu, kdy to bude možné a nespoléhejte na tyto kredity.

V případě zjevných a doložitelných překážek v plnění studijních povinností (např. omezení v přístupu k prezenční zkoušce) bezodkladně e-mailem informujte studijní oddělení (studijní referentku). O problémech informujte i vyučujícího předmětu, aby zvážil vypsání dalšího termínu zkoušky v letním semestru či letním zkouškovém období.  

 

Mám problém pochopit látku, na koho se mohu obrátit?

V rámci základního pochopení látky by vám měl vyučující být dostupný v konzultačních hodinách nebo během dotazů na konci přednášky.
Pokud cítíte, že jste vůči spolužákům pozadu, můžete se zaměřit na seznam doporučené literatury a další studijní materiály zveřejněné u předmětu v SIS. Pokud je vám milejší doučování, můžete jej poptat v rámci ročníkových nebo oborových skupin, případně i v rámci fakultní facebookové skupiny Přírodovědecká fakulta UK.  Primárně problém konzultujte se spolužáky, následně s vyučujícím a garantem předmětu.

 

Na koho se mám obrátit v případě problémů se studiem?

V případě problémů s daným předmětem se obraťte na spolužáky, vyučujícího, případně garanta předmětu nebo garanta programu/oboru. V případě obecných problémů se studiem kontaktujte studijní oddělení. V případě osobních problémů nebo stížností můžete též kontaktovat své studentské zástupce v akademickém senátu nebo napsat na e-mail SKAS.

 

Necítím se psychicky dobře. Potřeboval bych asi konzultaci či pomoc odborníka.

Doporučujeme kontaktovat UK Point / rektorátní poradnu určenou studentům.

 

Byla mi zrušena promoce, kdy mohu očekávat náhradní termín? Co mám dělat, když potřebuji diplom dříve?

Promoce byly do 31. 1. 2021 zrušeny a nelze garantovat, že se uskuteční v únoru 2021 (PřF má rezervovaný termín 1.– 2. 2. a 5. 2. 2021 pro bakalářské a 11.–12. 2. 2021 pro magisterské promoce). Náhradní termíny promocí budou realizovány dle vývoje epidemiologické situace, jakmile to bude možné. Náhradní termín bude absolventům včas oznámen (Za tímto účelem fakulta absolventům prodloužila platnost fakultních e-mailových účtů.).

V případě potřeby si absolventi mohou své diplomy vyzvednout po předchozí dohodě na studijním oddělení; v rámci promoce poté obdrží diplom, který si na promoci přinesou, případně prázdný tubus, který po obřadu vrátí.

Zatím stanovené náhradní termíny promocí a pokyny k vyzvednutí diplomu na studijním oddělení jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty

 

Z důvodu koronavirových omezení jsem nucen/a prodlužovat studium, co mám dělat?


Na základě zákona č. 188/2020 Sb. se období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium ani do maximální délky studia.
Většina předmětů konaných v ZS 2020/21 bude možné dokončit hybridně, nepředpokládá se tak, že by byly důvodem prodlužování studia. Neodkladné experimenty v rámci řešení studentských projektů (bakalářských, diplomových, doktorských prací) je možné realizovat v případě, že je student v pracovně-právním vztahu s fakultou - v takovém případě doporučujeme situaci konzultovat se školitelem.
 

Mám letos v plánu ukončovat studium, včetně odevzdání závěrečné práce a státních závěrečných zkoušek. Jaké změny mohu očekávat?

Termíny odevzdání závěrečných prací, státních zkoušek a kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou určují garanti studijních programů. Ti při určení termínů vycházejí z opatření děkana č. 14/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021.

V případě přetrvávajících omezení výuky v letním semestru a s tím spojených problémů s dokončováním závěrečných prací, je vedení fakulty ve spolupráci s garanty studijních programů připraveno iniciovat vypsání dalších termínů odpovídajících specifikům daného studijního programu.  Konkrétní data budou určena s ohledem na aktuální situaci a studenti budou včas informováni.

Obhajoby závěrečných prací i státní závěrečné zkoušky mohou dle Studijního a zkušebního řádu UK v odůvodnění případech probíhat distančně.


Kde mám hledat další informace?
Všechny aktuální informace ohledně studia na fakultě jsou vždy dostupné na webu Přírodovědecké fakulty. Další informace je možné nalézt na webových stránkách Univerzity Karlovy, obecnější informace o aktuálních epidemických nařízeních pak najdete na Covid portálu Ministerstva vnitra ČR.

 

Jsem student ze Slovenska (nebo z jiné země) a při překročení hranic potřebuji "potvrzení o konání prezenčních zkoušek na VŠ". Kde jej získám?

Pokud se potřebujete některé zkoušky zúčastnit osobně, můžete při překročení hranic doložit "Potvrzení o konání prezenčních zkoušek na VŠ". V takovém případě pro vás platí výjimka a nemusíte se prokazovat negativním PCR testem. Formulář pro předvyplnění naleznete na stránkách Studijního oddělení. Připravený formulář vám potvrdí studijní referentka  a e-mailem obdržíte  scan potvrzení zpět. Před překročením hranic doporučujeme vygenerovat si ze SIS aktuální potvrzení o studiu.

Vzhledem k aktuální situaci bude také zajištěna možnost konat zkoušky i v průběhu letního semestru a letního zkouškového období (studijní povinnost byste měli splnit nejpozději do 24. 9. 2021). Doporučujeme však povinnosti zbytečně neodkládat.

 

Potřebuji osobně navštívit studijní oddělení, kdy to bude možné?

Neodkladná návštěva studijního oddělení je možná po předchozí domluvě se studijní referentkou. Doporučujeme ideálně využívat termínů pondělí 13–14 hod. nebo středa 10–11 hod., případně je možné domluvit se s referentkou na individuálním termínu.

 

Vyměřují se v současné době poplatky za delší studium? Pokud ano, je možné si požádat o prominutí nebo snížení poplatku v souvislosti s Covid-19?

Ano, v současné době jsou poplatky studentům, kteří překročili nezpoplatněnou dobu studia, opět vyměřovány.  Distanční výuku, tak jak probíhá v současné době, lze považovat za plnohodnotnou náhradu prezenčního studia v posluchárnách. Do doby studia pro účely stanovení poplatků se nezapočítává období narušené doby studia (1. 3.–31. 8. 2020) – viz více informací zde: https://cuni.cz/UK-10565.html

Proti rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium se lze ve lhůtě do 30 dnů od jeho doručení odvolat z důvodů uvedených v opatření rektora č. 25/2019.

 

Publikováno: Úterý 05.01.2021 17:10

Akce dokumentů