E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus - otázky a odpovědi

Ztrácíte se v protiepidemických opatřeních na naší fakultě? Hledáte, co aktuálně platí a nenacházíte? Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam otázek a odpovědí, který usnadní orientaci v džungli nařízení.

FAQ (aktualizováno 3. 6. 2021)

 

Kde se mohu nechat testovat?

Testování studentů a zaměstnanců probíhá po předchozí rezervaci na Albertově (v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici) od pondělí do neděle. Studenti i zaměstnanci mají právo na testování jedenkrát za 7 dní. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení si můžete vyplnit před samotným testováním na místě. Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC/ITIC.

Doporučujeme všem, aby se testovali i na veřejných odběrových místech a každý má nárok na jeden bezplatný test  každých 7 dní. Potvrzení o negativním testu je platné 7 dní. Výjimky platné pro studenty a zaměstnance jsou zveřejněny u prohlášení KŠ ze dne 23. 5. 2021.

Bez negativního testu není možný přístup do budov školy a nelze se účastnit ani výuky v terénu (cvičení, exkurze apod.). 

 

Jediné dvě další alternativy jsou: 

1. Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud 

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 

2. Potvrzení, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.


 

Prožívám děsivou dobu. Ocitl jsem se ve velmi tíživé situaci. Ani se mi o tom nechce nikomu psát...

V životě jsou chvíle, kdy člověk potřebuje druhé. Univerzita nabízí diskrétní poradenské služby v UK Point. Nově byla otevřena Psychologická poradna přímo v budově fakulty. Bližší informace o poradně a kontakt pro objednání najdete na této stránce.

Na fakultě můžete svěřit také své studijní reference nebo studijním proděkanům. 

Pokud jste v tíživé finanční situaci, obraťte se na rektorát (Centrum Carolina) nebo studijní oddělení. Univerzita už může pomoci nejen formou konzultace s odborníky “na duši”, ale i formou poskytnutí stipendia “v akutní tíživé situaci”.

 

Plním požadavky předepsané studijním plánem a předpisy? Budu mít k 24. 9. 2021 počet kreditů nezbytný pro postup do dalšího úseku studia? 

V SIS si provedu průběžnou kontrolu, a to již nyní na začátku letního zkouškového období. Zjistím-li problém až v září, s velkou pravděpodobností už ho nestihnu vyřešit. 

V odůvodněných případech (např. náhradou za nevyučovaný předmět) lze se souhlasem pedagoga požádat o dodatečný zápis předmětu, a tento do 24. 9. 2021 splnit. Před podáním žádosti však musím zkontrolovat, zda se zápisem dalšího předmětu tzv. “nepřekredituji” (pak bych pro postup musel splnit daleko více kreditů).

 

Studuji podle individuálního studijního plánu (ISP)

V případě jakýchkoliv problémů se studiem zavčas - tedy obratem - konzultuji situaci se svojí studijní referentkou a proberu s ní možnosti řešení. V září se problémy z jara či léta nevyřeší. 

 

Probíhají cvičení/přednášky?

Veškerá výuka předmětů letního semestru proběhla distančně podle rozvrhu. Platná aktuální opatření přijatá Krizovým štábem PřF UK najdete vždy ZDE

Platná opatření k 3. 6. 2021: Prezenční výuka se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Výuku lze uskutečňovat pouze s rozestupy minimálně 1,5 metru (s výjimkou praktické výuky a praxí) bez omezení počtu studentů ve skupině. Ve vnitřních prostorách fakulty je nutné mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének a negativní test (nebo doklad o ukončeném očkování nebo Potvrzení o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny (po povinné karanténě a uzdravení).

Účast na terénních cvičeních se řídí pravidly stanovenými pro prezenční výuku a podmínkami přítomnosti na fakultě. Účastníci terénních cvičení jsou povinni dodržovat pravidla, týkající se ubytování a stravování, určená poskytovatelem těchto služeb.

 

V jakém režimu probíhají zápočty a zkoušky?

Zkoušková období probíhají v souladu s aktuálními epidemickými opatřeními a s opatřeními přijatými Krizovým štábem PřF UK.

O formě zkoušky (písemná/ústní/kombinovaná) by student měl být informován na začátku semestru. V případě změn ve formě zkoušky z důvodu epidemických opatření (písemná/ústní; prezenční/distanční apod.) s alespoň týdenním předstihem.

Zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 už skončilo. Vyučujícím však bylo  doporučeno vypisovat termíny zkoušek/zápočtů z předmětů zimního semestru i v průběhu letního semestru a letního zkouškového období (s termínem zkoušky/zápočtu nejpozději 24. 9. 2021) – a to zejména pak pro studenty, kteří se kvůli překážkám nemohli kontrol splnění předmětu v zimním zkouškovém období účastnit (karanténa, nemoc, problémy s překročením státní hranice apod.). Prezenční a distanční forma zkoušky je dnes podle legislativy rovnocenná. 

Zápočty a zkoušky z předmětů zajišťovaných jinou fakultou se řídí pravidly dané fakulty (doporučujeme sledovat informace u předmětu v SIS, příp. e-mailem kontaktovat vyučujícího).

Vyučující vypisují větší množství termínů zkoušek, a to i tak, aby vypsanými termíny pokryli celé zkouškové období. Při nesplnění počtu kreditů pro postup do dalšího úseku studia se pak nelze “vymlouvat”, že zkoušku nebylo možné absolvovat. Doporučení: na zkoušku nejdu na poslední z vypsaných termínů! 

V případě podruhé zapsaného předmětu se snažte zkoušku absolvovat v prvních vypsaných termínech a ne až v září. (Pedagog už další termíny vypisovat nemusí, ani kdyby šlo o váš poslední pokus zkoušky. Nejde-li o druhý opravný termín opakovaně zapsaného předmětu, vaše zkouška nemusí probíhat před komisí.) 

Platná opatření k 3. 6. 2021: Zkoušky/zápočty lze uskutečňovat bez limitu počtu přítomných osob v místnosti, mezi osobami však musí být dodržen rozestup minimálně 1,5 metru. Ve vnitřních prostorách fakulty je nutné mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének a negativní test (nebo doklad o ukončeném očkování nebo Potvrzení o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny (po povinné karanténě a uzdravení).


Jsem přihlášený ke zkoušce, ale zkoušky se nemohu zúčastnit.

Jde-li to, ze zkoušky se odhlásím. Je-li pozdě, obratem se e-mailem omluvím vyučujícímu, který daný termín zkoušky vypsal a uvedu relevantní důvod (onemocnění, karanténa, nemožnost překročit státní hranici apod.).

Pozitivní výsledek antigenního či PCR testu je důvodem pro omluvení studenta z kontrol studia (zápočtu, zkoušky), státní závěrečné zkoušky, resp. obhajoby kvalifikační práce. Student by měl být schopen doložit potvrzení o pozitivním výsledku testu.

 

Mám jako doktorand přístup do laboratoře/pracovny? 

Platná opatření k 3. 6. 2021: Prezenční výuka se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Výuku lze uskutečňovat pouze s rozestupy minimálně 1,5 metru (s výjimkou praktické výuky a praxí) bez omezení počtu studentů ve skupině. Individuální konzultace je možné konat za dodržení rozestupu 1,5 metru mezi účastníky. Ve vnitřních prostorách fakulty je nutné mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének a negativní test (nebo doklad o ukončeném očkování nebo Potvrzení o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny (po povinné karanténě a uzdravení).

Možnosti přístupu do laboratoře/pracovny konzultuji se svým školitelem nebo vedoucím školícího pracoviště. Jednotlivá pracoviště mohou mít kvůli opatřením nastavený specifický režim (regulace počtu přítomných osob apod.).


Fungují knihovny?

Knihovny PřF jsou nyní otevřeny, s výjimkou knihovny geografie můžete též využívat studoven.  Aktuální informace, otevírací dobu a kontakty na jednotlivé knihovny PřF UK se dozvíte ZDE nebo na facebooku knihoven.

Pro studium z domova můžete využívat z nabídky přes 100 000 odborných e-knih a 100 000 e-časopisů.  Nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven. Z vašich domovů se k nim dostanete formou vzdáleného přístupu

 

Jak je to se zápočtem z tělesné výchovy?

Výuka TV se umožňuje ve vnějších prostorách bez omezení. Ve vnitřních prostorách musí na osobu připadat alespoň 15m2; přítomno v celém prostoru vnitřního sportoviště může být nejvíce 30 osob. Ve skupině (např. kolektivní sporty) může být  maximálně 12 osob. Výuka tělesné výchovy je možná bez respirátorů či roušek, nelze však umožnit užívání sprch. Pokyny k výuce TV (vč. výcvikových kurzů) se zveřejňují na webové stránce KTV.

Povinný i volitelný tělocvik ze ZS 2020 i LS 2021 je až do 24. 9. 2021 možné splnit prezenčně i distančně; podrobnosti vám sdělí vyučující vaší skupiny. Aktuální informace jsou vždy dostupné na webu KTV.

Aktuální informace k naplánovaným letním kurzům podává vždy vedoucí kurzu.

 

Mám problém pochopit látku, na koho se mohu obrátit?

V rámci základního pochopení látky by vám měl vyučující být dostupný během dotazů na konci přednášky. Vyučující lze požádat o konzultaci distanční formou.
Pokud cítíte, že jste vůči spolužákům pozadu, můžete se zaměřit na seznam doporučené literatury a další studijní materiály zveřejněné u předmětu v SIS. Pokud je vám milejší doučování, můžete jej poptat v rámci ročníkových nebo oborových skupin, případně i v rámci fakultní facebookové skupiny Přírodovědecká fakulta UK

Primárně problém konzultujte se spolužáky, následně s vyučujícím a garantem předmětu.

 

Na koho se mám obrátit v případě problémů se studiem?

V případě problémů s daným předmětem se obraťte na spolužáky, vyučujícího, případně garanta předmětu nebo garanta programu/oboru.

V případě obecných problémů se studiem kontaktujte svou studijní referentku studijní oddělení. V případě osobních problémů nebo stížností můžete též kontaktovat své studentské zástupce v akademickém senátu nebo napsat na e-mail SKAS.

 

Byla mi zrušena promoce, kdy mohu očekávat náhradní termín? Co mám dělat, když potřebuji diplom dříve?

Náhradní termín magisterských promocí je stanoven na 8. 7. 2021, náhradní termín doktorských promocí na 12. 7. 2021. Bakalářské promoce se budou konat ve dnech 17. a18. 8. 2021.. Promoce budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR v danou dobu platná. Ve Velké aule Karolina je nainstalována streamovací technika, díky níž je bude streaming v aule probíhat nepřetržitě po celou dobu promočního dne.  Absolventi obdrží spolu s organizačními pokyny před promocí odkaz, který budou moci dále rozeslat svým blízkým. Během streamovaných promocí bude zachována dosavadní praxe fotografování a natáčení videozáznamu akademického obřadu externí firmou jako tomu bylo doposud u běžných promocí.

Počty hostů se budou řídit a navyšovat podle platných nařízení a v návaznosti na epidemickou situaci v době promoce. Je tedy možné, že některé promoce mohou proběhnout s omezeným počtem hostů na absolventa. (Nyní - na začátku června - se předpokládá, že do Karolina si absolvent bude moci přizvat max. 4-5 hostů. Všichni zúčastnění budou muset být schopni prokázat negativní test, prodělání nemoci či očkování.) 

V případě potřeby si absolventi mohou své diplomy vyzvednout po předchozí dohodě na studijním oddělení; v rámci promoce poté obdrží diplom, který si na promoci přinesou, případně prázdný tubus, který po obřadu vrátí.

Prosíme, sledujte webovou stránku Ukončení studia, promoce a diplomy,  která je průběžně aktualizována.

 

Z důvodu koronavirových omezení jsem nucen/a prodlužovat studium, co mám dělat?
Na základě zákona č. 188/2020 Sb. se období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium ani do maximální délky studia.
Většina předmětů konaných v akademickém roce 2020/21 bylo možné dokončit hybridně, nepředpokládá se tak, že by byly důvodem prodlužování studia. 

 

Mám letos v plánu ukončovat studium, včetně odevzdání závěrečné práce a státních závěrečných zkoušek. Jaké změny mohu očekávat?

Opatřením děkana č. 15/2021 “Druhá změna Harmonogramu akademického roku 2020/2021” byly upraveny (posunuty) termíny související se SZZK v bakalářských a navazujících magisterských programech a termíny zápisu do dalšího úseku studia.

Dle usnesení Krizového štábu PřF UK ze dne 22. 4. 2021 vyučující upřednostní v účasti na praktické výuce studentky a studenty, kteří jsou: a) přihlášení k SZZK v jarním termínu či odevzdávají kvalifikační práci k obhajobě v jarním termínu, b) úspěšnými absolventy zkoušky a zápočet z praktické výuky potřebují k splnění předmětu, c) plátci poplatku za delší studium, d) omezeni ve zpracování kvalifikačních prací.

Obhajoby závěrečných prací i státní závěrečné zkoušky mohou dle Studijního a zkušebního řádu UK v odůvodnění případech probíhat distančně. SDZK a obhajoby disertací lze také uskutečňovat distanční formou. 

Pozitivní výsledek antigenního či PCR testu je důvodem pro omluvení studenta z kontrol studia (zápočtu, zkoušky), státní závěrečné zkoušky, resp. obhajoby kvalifikační práce. Student by měl být schopen doložit potvrzení o pozitivním výsledku testu. 

V případě státních závěrečných zkoušek a obhajob prací se studentům doporučuje absolvovat antigenní test s předstihem pěti dnů tak, aby bylo možné PCR testem prokázat případnou falešnou pozitivitu antigenního testu a student nejpozději ráno v den SZZK znal výsledek PCR testu. V případě pozitivního PCR testu student informuje předsedu komise SZZK, resp. osobu pověřenou organizačním zajištěním státních zkoušek na katedře/ústavu a svoji referentku na studijním oddělení. Student by měl být schopen doložit potvrzení o pozitivním výsledku testu.


Kde mám hledat další informace?
Všechny aktuální informace ohledně studia na fakultě jsou vždy dostupné na webu Přírodovědecké fakulty. Další informace je možné nalézt na webových stránkách Univerzity Karlovy, obecnější informace o aktuálních epidemických nařízeních pak najdete na Covid portálu Ministerstva vnitra ČR.

 

Potřebuji osobně navštívit studijní oddělení, kdy to bude možné?

Záležitosti studijní agendy se do odvolání vyřizují prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a dále dle pokynů studijní referentky. V případě potřeby  lze studijní oddělení navštívit po dohodě se studijní referentkou ideálně v pondělí mezi 13 a 14 hodinou nebo ve středu mezi 10 a 11 hodinou, případně lze s paní referentkou dohodnout jiný termín návštěvy studijního oddělení. 

 

Vyměřují se v současné době poplatky za delší studium? Pokud ano, je možné si požádat o prominutí nebo snížení poplatku v souvislosti s Covid-19?

Ano, v současné době jsou poplatky studentům, kteří překročili nezpoplatněnou dobu studia, opět vyměřovány. Distanční výuku, tak jak probíhá v současné době, lze považovat za plnohodnotnou náhradu prezenčního studia v posluchárnách. Do doby studia pro účely stanovení poplatků se nezapočítává období narušené doby studia (1. 3. – 31. 8. 2020) – viz více informací zde: https://cuni.cz/UK-10565.html

Proti rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium se lze ve lhůtě do 30 dnů od jeho doručení odvolat z důvodů uvedených v opatření rektora č. 25/2019.

Nově lze požádat o snížení či upuštění poplatku v případě, že student dobrovolně pomáhal při řešení pandemie (Opatření rektora č. 13/2021).

 

Publikováno: Úterý 05.01.2021 17:10

Akce dokumentů