E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus - otázky a odpovědi

Ztrácíte se v protiepidemických opatřeních na naší fakultě? Hledáte, co aktuálně platí a nenacházíte? Na této stránce najdete pravidelně aktualizovaný seznam otázek a odpovědí, který usnadní orientaci v džungli nařízení.

FAQ (aktualizováno 7. 4. 2021)


Prožívám děsivou dobu. Ocitl jsem se ve velmi tíživé situaci. Ani se mi o tom nechce nikomu psát...

V životě jsou chvíle, kdy člověk potřebuje druhé. Univerzita nabízí diskrétní poradenské služby v UK Point. Na fakultě můžete věřit své studijní reference nebo studijním proděkanům. Pokud jste v tíživé finanční situaci, obraťte se na rektorát (Centrum Carolina) nebo studijní oddělení. Univerzita už může pomoci nejen formou konzultace s odborníky “na duši”, ale i formou poskytnutí stipendia “v akutní tíživé situaci”.

 

Jakou formou probíhá výuka v letním semestru 2021?

Výuka předmětů letního semestru probíhá podle rozvrhu. 

Formu výuky a další pokyny upřesňují vyučující u předmětů v SIS; v souvislosti s epidemickou situací je více než jisté, že přednášky budou celý semestr probíhat distančně (on-line). Zahájení praktické výuky se bude řídit aktuálními nařízeními vlády.

Při zajištění výuky se doporučuje postupovat v souladu s materiálem Hybridní jaro.

Problémům s připojením k on-line výuce byste se měli vyhnout, pokud s fakultou komunikujete v doméně “@natur.cuni.cz” či “@cuni.cz”. Fakulta nemůže garantovat, že se k výuce připojíte z vaší soukromé adresy. Neúčast v on-line výuce se považuje za “absenci”. Pokud se nemůžete k on-line výuce předmětu připojit, problém konzultujte se spolužáky a vyučujícím.  


 

Probíhají cvičení/přednášky?

Veškerá výuka probíhá v souladu s aktuálními epidemickými opatřeními, tedy distančně. I konzultaci si lze sjednat v on-line prostředí.

Platná aktuální opatření přijatá Krizovým štábem PřF UK najdete vždy ZDE

O přesné formě výuky by vás měl spravit vyučující či garant předmětu (zejména pak v informacích o daném předmětu v SIS).  Při zajištění výuky se doporučuje postupovat v souladu s materiálem Hybridní jaro. Sledujte, zda vyučující přednášky nahrává (což nemusí), přednášky se po letním semestru opakovat nebudou. Pokud je to jen trochu možné, účastněte se distančních přednášek (i kdyby je pedagog nahrával a dával k dispozici), neztratíte kontakt se spolužáky, budete se moci ptát a bude Vás to nutit věnovat se studiu pravidelně (snaha přehrát si všechny přednášky “na poslední chvíli”, těsně před zkouškou ve Vás vyvolá jedině frustraci). Cvičení a seminářů se účastněte – vyučující sledují vaši aktivitu (neúčast v on-line přenosu považují za absenci). Dodržujte vyučujícím předepsané termíny pro odevzdání dílčích úkolů.   

K návratu do normálního režimu výuky dojde hned, jak to okolnosti dovolí. Všechny změny v režimu výuky jsou studentům oznamovány e-mailem. Ověřte si, zda v SIS máte uvedenou aktuální a funkční e-mailovou adresu.

Platná opatření k 7. 4. 2021: od 27. 12. 2020 platí pro vysoké školy plně distanční výuka bez výjimek. Veškerá výuka, zkoušky i konzultace budou probíhají pouze distanční formou. Prezenční zkoušky se ruší. Vyučující změní u termínu v SIS formu zkoušky. Prezenční zkoušky bude možné vypisovat po zrušení epidemických opatření a v průběhu letního zkouškového období (do 24. 9. 2021).  

 

V jakém režimu probíhají zápočty a zkoušky?

Zkoušková období probíhají v souladu s aktuálními epidemickými opatřeními a s opatřeními přijatými Krizovým štábem PřF UK.

O formě zkoušky (písemná/ústní/kombinovaná) by student měl být informován na začátku semestru. V případě změn ve formě zkoušky z důvodu epidemických opatření (písemná/ústní; prezenční/distanční apod.) s alespoň týdenním předstihem.

Zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 už skončilo. Vyučujícím však bylo  doporučeno vypisovat termíny zkoušek/zápočtů z předmětů zimního semestru i v průběhu letního semestru a letního zkouškového období (s termínem zkoušky/zápočtu nejpozději 24. 9. 2021) – a to zejména pak pro studenty, kteří se kvůli překážkám nemohli kontrol splnění předmětu v zimním zkouškovém období účastnit (karanténa, nemoc, problémy s překročením státní hranice apod.). Prezenční a distanční forma zkoušky je dnes podle legislativy rovnocenná. 

Zápočty a zkoušky z předmětů zajišťovaných jinou fakultou se řídí pravidly dané fakulty (doporučujeme sledovat informace u předmětu v SIS, příp. e-mailem kontaktovat vyučujícího).

Platná opatření k 7. 4. 2021: od 27. 12. 2020 platí pro vysoké školy plně distanční výuka bez výjimek. Veškerá výuka, zkoušky i konzultace budou probíhají pouze distanční formou. Prezenční zkoušky se ruší. Vyučující změní u termínu v SIS formu zkoušky. Prezenční zkoušky bude možné vypisovat po zrušení epidemických opatření a v průběhu letního zkouškového období (do 24. 9. 2021).

 

Mám jako doktorand přístup do laboratoře/pracovny? 

Platná opatření k 7. 4. 2021: od 27. 12. 2020 platí pro vysoké školy plně distanční výuka bez výjimek. Neodkladné experimenty v rámci řešení studentských projektů (bakalářských, diplomových, doktorských prací) je možné realizovat pouze v případě, že je student v pracovně-právním vztahu s fakultou (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, úvazek na fakultě). Neodkladnost výzkumných prací doporučujeme konzultovat s vedoucím práce či školitelem a vedoucím příslušného (školícího) pracoviště.

Krizový štáb PřF UK dne 9. 3. 2021 na základě Opatření rektora č. 8/2021 a Opatření rektora č. 9/2021 všem zaměstnancům fakulty nařizuje práci z domova, a to od 10. 3. 2021 až do odvolání. Přístup na fakultu mají zaměstnanci a osoby s pracovními smlouvami či DPP/DPČ, kteří nemohou přerušit experimentální nebo laboratorní činnost nebo mají výukové povinnosti a jejichž oprávnění ke vstupu schválil před děkanem sekční proděkan nebo tajemník fakulty. Všichni se při příchodu na pracoviště prokáží platným negativním testem na covid nebo čestným prohlášením.

 

Fungují knihovny?

Studovny a PC stanice jsou pro veřejnost uzavřené.

Podle rozhodnutí rektorátu mohou být knihovny, pokud to provozní podmínky dovolí, nadále přístupné v režimu bezkontaktního výdajového okénka pro výpůjčky předem objednaných knih a vracení knih (v mnoha knihovnách lze využít biblioboxy pro vracení). Objednávku knih lze provést v centrálním katalogu UK, nebo po dohodě s knihovnou i e-mailem. 

Knihovny na PřF jsou však do odvolání zcela uzavřeny. S případnými požadavky a dotazy se obracejte prostřednictvím e-malu na konkrétní knihovny.  Aktuální informace a kontakty na jednotlivé knihovny PřF UK se dozvíte ZDE nebo na facebooku knihoven.

Cesta pro rezervovanou knihu do knihoven jiných fakult UK je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy. Výzva k vyzvednutí knihy musí obsahovat tuto větu: Výpůjčka knihy je nezbytnou součástí přípravy na zkoušku na Univerzitě Karlově a není ji možné realizovat jinou formou než osobní návštěvou v knihovně. Kontakty na jednotlivé knihovny UK jsou dostupné na webu Univerzity Karlovy.

Pro studium využívejte z nabídky přes 100 000 odborných e-knih a 100 000 e-časopisů.  Nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven. Z vašich domovů se k nim dostanete formou vzdáleného přístupu

Aktuální informace k 1. 3. 2021: S ohledem na aktuální vládní opatření byly všem uživatelům v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky, u nichž spadal konec výpůjční lhůty do rozmezí 1.–31. března 2021 včetně, do 1. dubna 2021.

 

Jak je to se zápočtem z tělesné výchovy?

Povinný i volitelný tělocvik ze ZS 2020 i LS 2021 je až do 24. 9. 2021 možné splnit prezenčně i distančně; podrobnosti vám sdělí vyučující vaší skupiny. Aktuální informace jsou vždy dostupné na webu KTV

Aktuální informace k naplánovaným zimním kurzům podává vždy vedoucí kurzu. Postup v případě, že bude kurz zrušen, naleznete v aktualitách KTV

 

Mám problém pochopit látku, na koho se mohu obrátit?

V rámci základního pochopení látky by vám měl vyučující být dostupný během dotazů na konci přednášky. Vyučující lze požádat o konzultaci distanční formou.
Pokud cítíte, že jste vůči spolužákům pozadu, můžete se zaměřit na seznam doporučené literatury a další studijní materiály zveřejněné u předmětu v SIS. Pokud je vám milejší doučování, můžete jej poptat v rámci ročníkových nebo oborových skupin, případně i v rámci fakultní facebookové skupiny Přírodovědecká fakulta UK

Primárně problém konzultujte se spolužáky, následně s vyučujícím a garantem předmětu.

 

Na koho se mám obrátit v případě problémů se studiem?

V případě problémů s daným předmětem se obraťte na spolužáky, vyučujícího, případně garanta předmětu nebo garanta programu/oboru.

V případě obecných problémů se studiem kontaktujte svou studijní referentku studijní oddělení. V případě osobních problémů nebo stížností můžete též kontaktovat své studentské zástupce v akademickém senátu nebo napsat na e-mail SKAS.

 

Byla mi zrušena promoce, kdy mohu očekávat náhradní termín? Co mám dělat, když potřebuji diplom dříve?

Promoce byly do odvolání zrušeny. Náhradní termíny promocí budou realizovány dle vývoje epidemické situace, jakmile to bude možné. Náhradní termín bude absolventům včas oznámen (Za tímto účelem fakulta absolventům prodloužila platnost fakultních e-mailových účtů.).

Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout po předchozí dohodě na studijním oddělení, a to ideálně až po ukončení nouzového stavu; v rámci promoce poté obdrží diplom, který si na promoci přinesou, případně prázdný tubus, který po obřadu vrátí.


Z důvodu koronavirových omezení jsem nucen/a prodlužovat studium, co mám dělat?


Na základě zákona č. 188/2020 Sb. se období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium ani do maximální délky studia.
Většina předmětů konaných v ZS 2020/21 bude možné dokončit hybridně, nepředpokládá se tak, že by byly důvodem prodlužování studia. Neodkladné experimenty v rámci řešení studentských projektů (bakalářských, diplomových, doktorských prací) je možné realizovat v případě, že je student v pracovně-právním vztahu s fakultou – v takovém případě doporučujeme situaci konzultovat se školitelem a vedoucím příslušné katedry.
 

 

Mám letos v plánu ukončovat studium, včetně odevzdání závěrečné práce a státních závěrečných zkoušek. Jaké změny mohu očekávat?

Termíny odevzdání závěrečných prací, státních zkoušek a kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou určují garanti studijních programů. Ti při určení termínů vycházejí z opatření děkana č. 9/2021 Harmonogram akademického roku 2020/2021. Termíny SZZK v jarním období jsou zveřejněny v SIS. V případě přetrvávajících omezení výuky v letním semestru a s tím spojených problémů s dokončováním závěrečných prací, je vedení fakulty ve spolupráci s garanty studijních programů připraveno iniciovat vypsání dalších termínů odpovídajících specifikům daného studijního programu. Konkrétní data budou určena s ohledem na aktuální situaci a studenti budou včas informováni.

Obhajoby závěrečných prací i státní závěrečné zkoušky mohou dle Studijního a zkušebního řádu UK v odůvodnění případech probíhat distančně. SDZK a obhajoby disertací lze uskutečňovat také pouze distanční formou. Pokud SDZK či obhajobu disertace nelze uskutečnit distančně, předseda komise navrhne termín zkoušky/obhajoby v pozdějším termínu.

 

Kde mám hledat další informace?
Všechny aktuální informace ohledně studia na fakultě jsou vždy dostupné na webu Přírodovědecké fakulty. Další informace je možné nalézt na webových stránkách Univerzity Karlovy, obecnější informace o aktuálních epidemických nařízeních pak najdete na Covid portálu Ministerstva vnitra ČR.


Potřebuji osobně navštívit studijní oddělení, kdy to bude možné?

Krizový štáb PřF UK dne 9. 3. 2021 na základě Opatření rektora č. 8/2021 a Opatření rektora č. 9/2021 všem zaměstnancům fakulty nařizuje práci z domova, a to od 10. 3. 2021 až do odvolání a zakazuje osobní přítomnost studentů na fakultě. Záležitosti studijní agendy je potřeba vyřídit od 10.3. do odvolání prostřednictvím e-mailu a postupovat podle pokynů paní referentky. 

 

Vyměřují se v současné době poplatky za delší studium? Pokud ano, je možné si požádat o prominutí nebo snížení poplatku v souvislosti s Covid-19?

Ano, v současné době jsou poplatky studentům, kteří překročili nezpoplatněnou dobu studia, opět vyměřovány.  Distanční výuku, tak jak probíhá v současné době, lze považovat za plnohodnotnou náhradu prezenčního studia v posluchárnách. Do doby studia pro účely stanovení poplatků se nezapočítává období narušené doby studia (1. 3. – 31. 8. 2020) – viz více informací zde: https://cuni.cz/UK-10565.html

Proti rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium se lze ve lhůtě do 30 dnů od jeho doručení odvolat z důvodů uvedených v opatření rektora č. 25/2019.

Publikováno: Úterý 05.01.2021 17:10

Akce dokumentů