E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 15. 4. 2021

Omezení vyplývající z mimořádného stavu; Algoritmus pro rozdělení prostředků na PROGRES; Novelizace pravidel pro organizaci studia na PřF UK; Změny podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na PřF UK pro akademický rok 2021/2022; Změny podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů mimo biologických SP na PřF UK pro akademický rok 2021/2022; Změny podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů mimo biologických na PřF UK pro akademický rok 2021/2022; Podmínky přijímacího řízení DSP II; Žádost o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace - Druhá změna harmonogramu akad. roku; Diskuse o úlevách na poplatcích za delší studium; Změny v systému rozhodování a vyplácení stipendií; Psychologická a psychoterapeutická podpora na PřF; Nesplnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů; Projednání vyhodnocení končícího DZ a návrh nového DZ; Studenti studentům online; Diskuse nad žádostí o obnovení výuky

Přítomni:         dle prezenční listiny 

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Organizace jednání:

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou on line. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne hlasováním ručičkou na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání. 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola a schválení zápisu ze 3. zasedání 18. 3. 2021 
 3. Omezení vyplývající z mimořádného stavu 
 4. Algoritmus pro rozdělení prostředků na PROGRES
 5. Novelizace pravidel pro organizaci studia na PřF UK 
 6. Změny podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na PřF UK pro akademický rok 2021/2022
 7. Změny podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů mimo biologických SP na PřF UK pro akademický rok 2021/2022
 8. Změny podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů mimo biologických na PřF UK pro akademický rok 2021/2022
 9. Podmínky přijímacího řízení DSP II
 10. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie  
 11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 12. Sdělení a informace 
  1. Druhá změna harmonogramu akad. roku 
  2. Diskuse o úlevách na poplatcích za delší studium 
  3. Změny v systému rozhodování a vyplácení stipendií 
  4. Psychologická a psychoterapeutická podpora na PřF
  5. Nesplnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů 
  6. Projednání vyhodnocení končícího DZ a návrh nového DZ
  7. Studenti studentům online 
  8. Diskuse nad žádostí o obnovení výuky 
 13. Různé

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 4.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.      Kontrola a schválení zápisu ze 3. jednání 18. 3. 2021

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, kromě stylistických oprav (sen. K. Bubeníková, sen. D. Vašek). 

Zápis byl zveřejněn 29. 3. 2021 na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-3-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-18-3-2021

 

Usnesení 4.2

ASF schvaluje zápis z 3.  jednání ASF ze dne 18. 3. 2021

Hlasování: 23/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 3. jednání

●     k bodu 6 Informace z Rozvojové komise

-       pan děkan reagoval, že zpráva za atestační řízení proběhlá v roce 2020 bude předložena na další schůzi ASF

 

●     k bodu 6 Twitter kanál

-       proděkan J. Langhammer informoval, že OVV zahajuje Twitterový kanál v angličtině

-       tweety by měli dávat aktivní doktorandi (vždy jedna osoba na sekci)

-       plánováno je ± 20 tweetů za měsíc o vědeckých výsledcích

 • zahájení 06/2021 

●     k bodu 11 Různé

-       sen. L. Šídlo připomněl usnesení ASF 8.9 ze jednání 19. 11. 2020, kde ASF žádá kolegium děkana o nastavení jasných metodických pravidel vstupujících do hodnocení výsledků vědy a výzkumu pro rozdělení financí v rámci PROGRES s ohledem na změny postavení jednotlivých časopisů v hodnoceném období, a to ještě před rozdělením finančních prostředků v roce 2021

 • viz dnešní bod programu (4)

●     k bodu 11 Velemlok

 • KD rozhodlo, že předání proběhne 26. 4. 2020 od 13:00 (o formě se diskutuje)

 

3.      Omezení vyplývající z mimořádného stavu 

Děkan fakulty prof. Zima vysvětlil omezení provozu fakulty, vyplývající z mimořádného stavu a opatření rektora 8/2021(Mimořádné opatření k organizaci práce) a 9/2021 (Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK). Objasnil postoj fakulty k vyhlášeným omezením, stejně jako zaslání dotazu ohledně testování zaměstnanců a studentů na RUK (prozatím bez reakce).

Dosud platí vyhlášená opatření a nově se předpokládá, že k částečnému uvolnění pravidel dojde od pondělí 26. 4. 2021. Vzhledem k ukončení nouzového stavu nejsou omezeny služební cesty a ani pohyb studentů. Více v usnesení krizového štábu fakulty ze dne 13. 4. 2021: 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/koronavirus-odkazy-na-oficialni-zdroje-informaci-a-zavazne-pokyny

Sen. P. Škaloud vznesl dotaz na uzavírání vstupů na fakultu – reagoval tajemník K. Mozr, který již vydal usnesení ohledně zprovoznění budov podle běžných podmínek (7–19 h, vč. bočních vchodů). 

Sen. M. Novotný vznesl dotaz ohledně usnesení krizového štábu v bodě „Účast studentů ve výuce zatím nelze podmínit negativním testem“ – reagoval prod. Chromý, který vysvětlit, že testování žáků dle usnesení Vlády ČR se netýká VŠ studentů, tudíž nelze vyžadovat test po studentech, jednalo by se o protiprávní jednání. Prod. Martínková doplnila, že dle informací se plánuje na úrovni vlády změna znění nařízení s doplněním o VŠ studenty. 

Druhý dotaz sen. Novotného se týkal ustanovení ohledně praxí – dle vysvětlení prod. Chromého se výkon praxe přizpůsobuje podmínkám místu výkonu praxe. Třetí otázku směřoval k testování a proplácení testování, tj. zda stát proplácí 60 Kč či nikoliv i akademickým pracovníkům. Tajemník K. Mozr vysvětlil, že stát zatím neproplácí, neboť na stránkách k proplácení testů se musí uvést příslušný kód, který univerzita ale nemá, což potvrdil D. Hurný, nicméně je z úrovně MŠMT přislíbeno, že to bude propláceno, stejně jako povinnost testování v případě povolení prezenční výuky – předpokládá se 150 Kč na týden a studenta. 

 

4.      Algoritmus pro rozdělení prostředků na PROGRES  

Úvodní slovo přednesl prod. V. Krylov, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Algoritmus pro rozdělení finančních prostředků přidělených PřF UK mezi programy PROGRES pro rok 2021 je následující:

 • PROGRES Q17 (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu): paušální částka 2,7 mil. Kč
 • PROGRES Q43 (Biologie), Q44 (Geografie), Q45 (Geologie), Q46 (Chemie), Q16 (Environmentální výzkum):
  • 80 % prostředků rozděleno v poměru odpovídajícím rozpočtu těchto programů PROGRES v r. 2020 (účelem je stabilizace rozpočtů)
  • 20 % rozděleno výkonnostně (dle výstupů evidovaných v OBD za roky 2016–2020). Zohledněny jsou autorské podíly (první a korespondující autor s bonusem 50 % oproti autorům ostatním).
 • z toho 90 % zohledňuje výstupy v impaktovaných časopisech v 1. a 2. kvartilu (časopisy v 1. decilu s koeficientem 1,5, ostatní v 1. kvartilu s koeficientem 1,0, ve 2. kvartilu s koeficientem 0,7); autorský podíl byl korigován na případné vícenásobné afiliace;
 • zbývajících 10 % kvantifikuje „nebibliometrizovatelné“ výstupy: vybrané knihy a monografie, knižní kapitoly a výstupy aplikovaného výzkumu (těmto kategoriím byly přiděleny bodové hodnoty ad hoc, u knih a kapitol byly rozlišovány české/slovenské a cizojazyčné).

Podmínkou aplikace algoritmu zároveň je, že u žádné sekce nedojde k meziročnímu poklesu.

Vzhledem k přidělení finančních prostředků na PřF UK z rektorátu ve dvou splátkách není v současné době možné uvést přesné částky. Výše první splátky byla přislíbena ve výši 278 243 333 Kč. Výše druhé splátky není zatím známá, ale předpokládá se navýšení celkové částky oproti minulého roku.

Děkan fakulty prof. Zima potvrdil dohodu mezi sekčními proděkany nad rozdělením Progresu a objasnil problematiku „zaokrouhlování“ a stanovení finálních podílů, které budou odeslány na RUK.  

Návrh projednala ekonomická komise ASF dne 13. 4. 2021, kde byl představen algoritmus výpočtu. Předseda ekonomické komise sen. M. Kuthan přednesl stanovisko komise, která probrala dílčí nejasnosti a vydala kladné stanovisko k tomuto algoritmu. Zároveň ale upozornil, že stále zůstávají dílčí body, které lze do budoucnosti měnit.

Předseda rozvojové komise ASF sen. M. Novotný informoval, že k tématu se věnovala i RK a zabývala se i otázkou koeficientů pro D1/Q1/Q2, přičemž kladně hodnotí zvýšení podílu publikací v Q1 a Q2. To, že fakulta vědecky roste na všech sekcích, potvrdil prod. V. Krylov, který tím zdůvodnil vyšší koeficient pro D1 (oproti navrhovaným 1,3 nakonec 1,5 a je možné do budoucna ještě diskutovat další navýšení). 

Prod. V. Krylov poděkoval bývalému proděkanovi prof. A. Petruskovi za pomoc s podklady pro výpočet, ke kterému se připojil ASF.

 

Usnesení 4.3

Akademický senát PřF UK schvaluje algoritmus rozdělení finančních prostředků přidělených PřF UK mezi programy PROGRES. 

Akademický senát PřF UK schvaluje rozdělení finančních prostředků přidělených PřF UK mezi programy PROGRES podle přiložené tabulky.

 

Název Progresu

1. splátka 2021

2. splátka 2021

 

(Částka v Kč)

(Procenta)2

Progres Q17

2 700 000

0,00%

Progres Q43

112 270 769

40,06%

Progres Q44

31 488 669

11,56%

Progres Q45

31 270 755

11,48%

Progres Q46

89 372 253

32,81%

Progres Q16

11 140 887

4,09%

 

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.      Novelizace pravidel pro organizaci studia na PřF UK

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Podstatou navrhovaných změn jsou mimo jiné inkorporace Nmgr. SP vyučovaných v anglickém jazyce, a především ukotvení nového Nmgr SP Parasitology and Infenction Biology, který je ve standardní době studia tříletý. Dále novelizace Pravidel pro organizaci studia na PřF UK ukotvuje legislativně zažitou praxi, která však nebyla dříve jednoznačně definovaná (např. čl. 9 odst. 4, 5 a 9 nebo čl. 8 odst. 6 nebo čl. 18 odst. 3, 4, a 8). V čl. 12 odst. 4 upravuje novelizace podrobnosti sdruženého studia a v čl. 15b konání praxí v učitelských studijních programech. Jediný diskutabilní bod, který je ale jednoznačně ve prospěch studentů, je představován v čl. 16 odst. 6: "Student, který neúspěšně ukončil studium ve 3. nebo dalším ročníku studia, může požádat o uznání povinných nebo povinně volitelných předmětů i s kredity za předpokladu, že v daném studiu splnil podmínky pro postup do 3. a dalšího ročníku studia a výsledek kontroly byl “výborně”, “velmi dobře” nebo “započteno” v řádném nebo 1. opravném termínu." 

Studijní a legislativní komise ASF projednala navrhované změny 13. 4. 2021. Sen. J. Pačes a D. Vašek informovali, že členové legislativní i studijní komise hlasovali jednoznačně pro navrhované změny. V obou dokumentech budou ještě upřesněny formulace dle konzultací se studijní a legislativní komise AS UK (bez vlivu na význam textu). Prod. Martínková poděkovala za spolupráci senátorům z PřF UK v AS UK.

Sen. M. Kuthan vznesl dotaz k důvodu, který vedle ke znění čl. 16 odst. 6. Prod. Martínková objasnila záměr, který vedl k tomuto znění, tj. umožnit studentům, kteří byli úspěšní, dokončit studium. 

 

Usnesení 4.4 

ASF schvaluje novelu Pravidel pro organizaci studia na PřF UK a dokument postupuje na AS UK.

Hlasování: 22/0/2

Návrh usnesení byl přijat.

 

6.      Změny podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na PřF UK pro akademický rok 2021/2022

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů jsou stanoveny v souladu s dlouhodobou tradicí jednotlivých programů a po dohodě se sekčními proděkany a garanty těchto oborů. Studijní komise návrh projednala dne 13. 4. 2021.

Předseda ASF upozorňuje, že podkladový soubor je nutné ještě před vydáním vyčistit odstranit neplatné a aktualizovat data apod. 

Usnesení 4.5 

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na PřF UK pro akademický rok 2021/2022.

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.      Změny podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů mimo biologických SP na PřF UK pro akademický rok 2021/2022

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Ústní zkouška se uskuteční v distanční formě, podrobnosti obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce (přesné datum a informace o distanční formě přijímací zkoušky) a následně technické detaily (přesný čas pohovoru, typ použité komunikační technologie apod.) uchazeči obdrží od kontaktních osob z příslušného pracoviště fakulty, která organizuje přijímací zkoušku. Vše ostatní zůstává ve vyhlášených podmínkách beze změny. 

Podmínky neměníme u vybraných biologických SP: Antropologie a genetika člověka, Buněčná biologie, Evoluční biologie, Imunologie, Mikrobiologie, Parazitologie, Protistologie, Reprodukční a vývojová biologie, Teoretická a evoluční biologie,   Bioinformatika, Botanika (se specializacemi Algologie a ekologie řas, Bryologie a lichenologie, Cévnaté rostliny, Geobotanika, Mykologie), Ekologie (se specializacemi Hydrobiologie, Terestrická ekologie), Experimentální biologie rostlin (se specializacemi Buněčná a molekulární biologie rostlin, Ekofyziologie rostlin, Fyziologie a anatomie rostlin), Fyziologie živočichů (se specializacemi Fyziologie živočichů a člověka, Neurobiologie), Genetika, molekulární biologie a virologie (se specializacemi Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů, Molekulární biologie a genetika eukaryot, Virologie), Zoologie (se specializacemi Entomologie, Etologie a ekologie, Evoluční genetika živočichů, Zoologie bezobratlých, Zoologie obratlovců), Učitelství biologie pro střední školy – plný studijní plán, Ecology (se specializacemi Aquatic Ecology, Terrestrial Ecology), Immunology, Parasitology and Infection Biology.

Studijní komise návrh projednala dne 13. 4. 2021.

Prod. Martínková informovala o opatření děkana, které umožňuje v případě nižšího počtu uchazečů upustit od příjímacích zkoušek.

 

Usnesení 4.6 

ASF schvaluje změny podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů distančně mimo biologických SP na PřF UK pro akademický rok 2021/2022.

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.      Změny podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů mimo biologických na PřF UK pro akademický rok 2021/2022

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Ústní zkouška se uskuteční v distanční formě, podrobnosti obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce (přesné datum a informace o distanční formě přijímací zkoušky) a následně technické detaily (přesný čas pohovoru, typ použité komunikační technologie apod.) uchazeči obdrží od kontaktních osob z příslušného pracoviště fakulty, která organizuje přijímací zkoušku. Vše ostatní zůstává ve vyhlášených podmínkách beze změny.

Podmínky neměníme u biologických SP: Antropologie a genetika člověka, Anthropology and Human Genetics, Botanika, Botany, Ekologie, Ecology, Experimentální biologie rostlin, Experimental Plant Biology, Fyziologie živočichů,  Animal Physiology, Imunologie, Immunology, Mikrobiologie, Microbiology, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology, Parazitologie, Parasitology, Vývojová a buněčná biologie, Developmental and Cell Biology, Teoretická a evoluční biologie, Theoretical and Evolutionary Biology, Zoologie, Zoology, Filozofie a dějiny přírodních věd, Philosophy and History of Science.

Studijní komise návrh projednala dne 13. 4. 2021.

 

Usnesení 4.7 

ASF schvaluje změny podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů distančně mimo biologických na PřF UK pro akademický rok 2021/2022.

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.     Podmínky přijímacího řízení DSP II

Úvodní slovo přednesla prod. Martínková, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Předsedové oborových rad u některých doktorských SP požádali o vypsání přijímacího řízení v únorovém termínu. Podmínky přijímacího řízení jsou nastaveny zcela standardně a nemění se. 

Přijímací řízení proběhne v termínu: řádný termín 4. února 2022, náhradní termín 10. února 2022.

Studijní komise návrh projednala dne 13. 4. 2021.

 

Usnesení 4.8 

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení DSP II.

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

10.  Žádost o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie  

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva: 

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie v ČJ i AJ (stejně jako u vlastních již schválených SP kam specializace doplňujeme). Specializace, která je zajištěna s FF UK, ale pouze ve formě spolupráce, specializace je vedena na PřF UK. 

Návrh byl projednán VRF dne 8. 4. 2021.

Studijní komise návrh projednala dne 13. 4. 2021.

 

Usnesení 4.9 

ASF schvaluje návrh na projednání žádostí o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie a postupuje ho prostřednictvím rektora k projednání radě pro vnitřní hodnocení.

Hlasování: 27/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

11.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen. A. Formáčková představila 2 žádosti:

 • žádost o stipendiem pro Štěpána Jaroměřeckého ze spolku SGA ve výši 10 000 Kč na nákup terénního vybavení na exkurze; 
 • Žádost Veroniky Kučminové ze spolku Biozvěst ve výši 15 000 Kč na organizaci korespondenčního semináře Biozvěst (koncem května 2021).

 

Usnesení 4.10 

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro Štěpána Jaroměřského ve výši 10 000 Kč a pro Veroniku Kučminovou ve výši 15 000 Kč.

Hlasování: 27/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

12.  Sdělení a informace

Druhá změna harmonogramu akademického roku

Prod. P. Chromý informoval o návrhu OD z 29. 3. 2021, který byl finalizován na KD 12. 4. 2021, kdy podstatou je změna harmonogramu, konkrétně posun jarního termínu SZZK u studijních programů zajišťovaných sekcí chemie.

Zpráva o promocích: promoce, které byly zrušeny do konce května, lze předpokládat, že v červnu – srpnu by měly plánované promoce proběhnout. RUK počítá i s tím, že by probíhaly promoce i v sobotu i v delším časovém intervalu během dne.

 

Diskuze o úlevách na poplatcích za delší studium  

Prod. P. Chromý informoval o skutečnosti, že KD nesouhlasí s tím, aby úlevy z plnění studijních povinností a z poplatků za delší studium byly studentům PřF UK poskytovány plošně (např. na základě určení konkrétních studijních předmětů nebo pouze vybraných studijních programů). KD doporučuje posuzovat jednotlivé konkrétní případy a žádosti studentů. Důvody pro úlevu na poplatcích za delší studium by měly souviset s objektivními překážkami zejména při zpracování a dokončování kvalifikačních prací v období platnosti protiepidemických opatření (důvody „hodné zřetele“). Rozhodnutí o úlevě z poplatku za delší studium by měl mít možnost učinit děkan, a to na základě důvodné žádosti studenta a po kladném vyjádření garanta studijního programu.

 

Změny v systému rozhodování a vyplácení stipendií 

Prod. P. Chromý informoval, že studijní oddělení ve spolupráci s právním oddělením a CIT připravilo nový postup doručování stipendií, a to prostřednictvím SIS. Rozhodnutí budou vygenerována pomocí speciální aplikace Stipendia II, která byla pro tento účel vytvořena ve spolupráci s CIT. Následně budou vložena do SIS. S odesláním rozhodnutí student obdrží notifikaci ze SIS s odkazem na záložku Písemnosti v SIS. Aby mohlo být stipendium vyplaceno, musí být rozhodnutí pravomocné. Z toho důvodu je nutné pro výplatu v témže měsíci, aby se student po obdržení rozhodnutí vzdal práva na odvolání pro dané rozhodnutí přímo v SIS. 

 

Psychologická a psychoterapeutická podpora na PřF

Prod. P. Chromý informoval, že na PřF UK roste počet studentů se speciálními potřebami (SSP), stejně jako počet těch, kteří potřebují psychickou či duchovní podporu. Dosud jsme jako jedna z fakult tuto podporu neposkytovali, nyní vedení fakulty projednalo využití psychologa, který bude mít místo v budově A6. Psycholog bude poskytovat podporu v češtině i angličtině (s nástupem v nejbližších týdnech). Na fakultě tak bude zajištěna psychologická a psychoterapeutická podpora pro studenty i další zaměstnance fakulty. Tajemník K. Mozr informoval, že vybranou místností bude místnost č. 339 (za Personálním oddělením, A6) a v případě potřeby je fakulta připravena podpořit navýšení kapacit/zajištění jiné formy podpory.

Sen. J. Pačes vznesl dotaz, zda tato pomoc je koordinována s univerzitou, resp. jak tato pomoc bude rozdělena mezi SSP a pro psychologickou/psychoterapeutickou podporu. Prod. Chromý potvrdil, že je tato iniciativa koordinována s univerzitou i jinými fakultami a primárně je tato pomoc určena pro SSP (dále bude zajišťovat také UK Point), odhad cca 2/3 na SSP a 1/3 pro psychologickou a psychoterapeutickou podporu. Zároveň tlumočil poptávku dr. D. Fialové, která má SSP na starost, zda by mohli studenti pomoci s osvětou kolem SSP, zvlášť u studentů nižších ročníků – zájemci, nechť kontaktují paní I. Fraňkovou ze studijního oddělení nebo dr. D. Fialovou z geografické sekce. 

Sen. N. Anderlová potvrdila zájem ze strany studentů o psychologickou a psychoterapeutickou podporu, resp. poptávku po poskytování takovéto podpory na fakultě, neboť již nyní využívají tyto služby u poskytovatelů zdravotních služeb; vybrané studentky jsou ochotny pomoci s propagací této služby mezi studenty.

 

Nesplnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů

Prod. Chromý informoval o počtech studentů, kteří nesplnili podmínky pro ukončení 1. úseku studia a nesplnili 12 kreditů za ZS. Pouze 22 studentů nesplnilo z důvodů, které jsou na straně fakulty, podmínky a v rámci ISP dostali možnost doplnit kredity do 31. 5. 2021.

 

Projednání vyhodnocení končícího DZ a návrh nového DZ

Sen. Novotný informoval o tom, že RK ASF se seznámila se stavem vyhodnocení DZ a postupem jeho projednání a se stavem přípravy DZ na DZ na další období. Do dalšího zasedání ASF připraví EK ASF shrnutí/hlavní body k informování a diskusi na ASF.

 

Studenti studentům online 

SKAS prostřednictvím sen. A. Formáčkové informuje, že se opět připravuje setkání Studenti studentům online (cca za 14 dní).

 

Obnovení výuky 

Sen. J. Pačes otevřel před 4. jednáním ASF formou e-mailové komunikace diskusi. Podle zpráv z RVŠ k otevření VŠ v nejbližší době nedojde a finanční dopady na VŠ jako jedinému typu subjektu také nebudou kompenzovány v plné výši. Proto žádá, zda by ASF nemohl přijmout stanovisko zástupců akademické obce k dopadům omezení výuky a nedostatečným kompenzacím ze strany vlády. Podle některých vyjádření se vláda ČR nechystá povolit praktickou výuku ani pro poslední ročníky a místo toho upřednostňuje v rámci postupného rozvolňování podmínek pandemie zcela odlišné oblasti a jiné priority. Proto Pačes považuje za povinnost vyjádřit nesouhlas s postojem vlády a dalších ústředních orgánů veřejné správy a navrhuje, aby ASF přijal usnesení vyzývající k obnovení praktické výuky, neboť věda a vzdělání nejsou překážkou, ale naopak prostředkem k řešení krizí. Je důležité, aby v současné situaci zazníval i hlas zástupců akademické obce.

Sen. D. Hurný podpořil přednesenou myšlenku a zdůraznil, že čím déle jsou VŠ zavřené, tím větší dopad to má na financování VŠ, ať už do rozpočtu stipendijního fondu, tak i absencí poplatků nebo nepřímo například uzavřením kolejí. Podle vyjádření RVŠ sice MŠMT přislíbilo  kompenzovat ztráty, ale navýšení rozpočtu vysokého školství se neplánuje. To bude mít dopad především v dlouhodobém hlledisku. Proto by vytvoření tlaku na MŠMT mohlo pomoci přehodnotit priority Vlády ČR ve smyslu většího důrazu na vysokoškolské vzdělávání.

Prod. P. Chromý poděkoval za téma „ozvat se“ a připojil téma očkování, kdy VŠ pedagogové nejsou stále očkování, a tudíž jsou ohroženou skupinou směrem k potenciálnímu obnovení výuky.

Sen. P. Škaloud je ke kroku vznést usnesení směrem k Vládě ČR poměrně skeptický, domnívá se, že výzva ASF PřF UK nemá takovou sílu a doporučuje vyzvat k jednání s Vládou ČR orgány Univerzity.

Sen. M. Novotný se také pozastavil nad efektem výzvy ASF, ale přesto připomněl, že se v různých rozhodnutích se zapomíná na VŠ, a proto se připojuje k tomu, aby se ASF výzvu vydal.

Sen. J. Pačes pronesl, že postavení PřF UK je v rámci ostatních fakult specifické s ohledem na výuku, resp. šíři praktické výuky, kdy ne vše lze řešit distančně, proto je důležité se ozvat.

Prod. Martínková informovala, že ve spolupráci s ostatními proděkany neustále upozorňují na RUK na tuto problematiku. Prod. Chromý potvrdil, že RUK o tom, že PřF má problémy tohoto typu, je seznámen.  

D. Hurný apeluje na podporu zespoda, proto je usnesení zapotřebí, neboť jsme jedna z fakult, která je nejvíce postižena a zmínil specifika lékařských fakult. 

Děkan podporuje toto usnesení a přednese to i na kolegiu děkanů Přírodovědeckých fakult.

 

Předseda ASF na základě obsáhlé diskuze navrhl text usnesení, které se skládá z několika části, a navrhl hlasovat o jednotlivých částech odděleně. Na formulaci jednotlivých bodů usnesení se dále podíleli i další senátoři a senátorky (Škaloud, Vinkler, Pačes, Novotný, Matějka a další).  

Usnesení 4.11 

 1. Akademická obec PřF UK plně respektuje omezení vyplývající z pandemické situace.

Hlasování: 17/3/3, Návrh usnesení byl přijat.

 1. AS Přírodovědecké fakulty UK považuje vzdělání a vědu za hlavní priority a důležitý prostředek v boji proti současné krizi. Za zásadní pak pokládá nejrychlejší obnovení praktické výuky na VŠ za dodržování platných hygienických pravidel.

Hlasování: 23/0/0 – Přijato 

 1. ASF žádá členy kolegia rektora UK a členy AS UK, aby aktivně prosazovali možnosti obnovení výuky na vysokých školách a v případě neúspěchu organizovali a řídili protestní akce. 

Hlasování: 17/3/3 – Přijato

 1. ASF vyzývá členy akademické obce, aby se k takovým protestním akcím připojili.

Hlasování: 13/1/6 – Přijato
 

Přijaté usnesení bude prostřednictvím předsedy ASF předáno JM rektorovi, členům kolegia rektora a členům Akademického senátu UK. 

 

13.  Různé

Termíny jednání ASF

V letním semestru 2020/21: 27. 5. 2021, 17. 6. 2021, 16. 9. 2021; vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo online prostřednictvím Google Meet.

Výjezdní zasedání ASF – Patejdlova bouda: 24.–26. 5. 2021 

Posunutí plesu PřF UK na sobotu 19. 6. 2021 (sobota) na Žofíně

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                               akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládaní informací na web ASF (Matyáš Hiřman)  matyas.hirman@natur.cuni.cz

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               15. 4. 2021

Ověřil:             Radim Perlín              15. 4. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman         26. 4. 2021

Akce dokumentů