E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2015

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22.1.2015
Zpráva volební komise o volbách do ASF, Slib zvolených členů senátu, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Ustanovení komisí senátu, Jmenování vedoucích kateder, Vnitřní administrativa senátu, Informace o projektu Biocev, Informace o projektu Kampus Albertov, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19.2.2015
Návrh kapitálového rozpočtu, návrh rozpočtu ASF, Reakreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie, Personální změna ve Vědecké radě fakulty, Kontrola plnění ADZ 2014, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19.3.2015
Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2015, Podmínky přijímacího řízení studijního oboru Bioinformatika, Vyjádření ke svěření nemovitého majetku fakultě, Anketa hodnocení výuky, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 29.4.2015
Rozpis příspěvku a dotace na rok 2015, Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2014, Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2014, Aktualizace pravidel pro organizaci studia, Prodloužení akreditace doktorského studijního programu Vzdělávání v chemii, Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21.5.2015
Schválení zápisu o hlasování per rollam č.1/2015, Návrh na jmenování vedoucího ankety hodnocení studia, Návrh na členy disciplinární komise fakulty, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18.6.2015
Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ředitelů ústavů, Akreditace a prodloužení akreditací, Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017, Žádost o výklad čl. 17 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia , Informace o procesu výběru nového znaku fakulty, Volby předsednictva, Pověření předsednictva na dobu prázdnin, Různé.
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 9. 2015
Akreditace (Voda v krajině, Hydrologie a hydrogeologie), Úprava podmínek přijímacího řízení, Návrh OD k výši stipendií v akadem. roce 2015/2016, Informace o činnosti předsednictva v době prázdnin, Volby předsednictva, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 10. 2015
Akreditace doktorských SP, Nájemní smlouva s Revmatologickým ústavem, Návrh na zakoupení areálu Běstvina, Volby do AS UK, Informace o projektu Biocev, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19.11.2015.
Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů, Vyhodnocení výsledků studentské ankety, Schválení zápisu o hlasování per rollam č. 2/2015, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 12. 2015
Akreditace, Změna organizačního řádu fakulty, Založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty UK, Různé

Akce dokumentů