E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2017

Zápis z 10. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14.12. 2017
Mimořádná stipendia poskytovaná děkanem prostřednictvím ASF, Zlepšení komunikace CITu s akademickou obcí, Informace k studentské anketě hodnocení výuky, Průběžná zpráva volební komise, Diskuze s kandidáty na prezidenta
Zápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23.11. 2017
Jmenování předsedy volební komise pro volby do akademického senátu, změna správce studentského klubu a doplnění provozního řádu, nominace do rady vysokých škol
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 10. 2017
Vyhlášení voleb do zaměstnanecké části akademického senátu, Volba volební komise pro volby do akademického senátu, Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019, Využití bufetu – studentského klubu, Informace děkana o postupu příprav výstavby Kampusu Albertov, Vyhodnocení studentské ankety
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 9. 2017
Představení kandidáta na rektora prof. Jana Černého, Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019, Výše stipendií na akademický rok 2017/2018, Stanovisko k dílčí změně Statutu č. 2, Výroční zpráva o činnosti za rok 2016, Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, Stanovisko ASF k financování vysokých škol, Podpora mobilit 2017 Sdělení a informace, Různé
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 6. 2017
Projednání záměru jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu, výroční zpráva o činnosti za rok 2016, výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, vnvrh na znak fakulty ("strom s knihou"), informování o finanční podpoře studentských spolků a aktivit z rozpočtu senátu, zmocnění předsednictva
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 25. 5. 2017
Schválení vnitřních předpisů fakulty, schválení členů disciplinární komise, zřízení věcného břemene, jmenování zástupců ASF do komise pro výběr provozovatele bufetu v A6, termíny jednání ASF v roce 2017/2018
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 10. 5. 2017
Schválení Jednacího řádu akademického senátu fakulty
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 27. 4. 2017
Schválení vnitřních předpisů fakulty, schválení rozpisu fakulty
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 3. 2017
Doporučení k některým ustanovením statutu PřF UK, Doplnění členů legislativní komise o RNDr. Olgu Rothovou Ph. D., Vyhodnocení plesu fakulty, Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci, Zřízení nového pracoviště Laboratoř cytometrie jako účelového zařízení biologické sekce, Návrh procentuálního rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované na fakultě, Návrh dodatku k nájemní smlouvě, Doporučení jmenovat členy disciplinární komise, Sdělení a informace - Albertovské stráně
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 2. 3. 2017
Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 2. 2017
Schválení zapisovatele, Schválení programu zasedání, Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 1. 2017, Slib člena senátu, Schválení usnesení per rollam, Doporučení ke schválení postupu projednání návrhu znaku PřF UK, Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2017, Otázky studentské ankety, Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty, Zařazení zástupce SKAS do kolegia děkana, Jmenování členů komisí
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26. 1. 2017
Slib zvolených členů senátu, volba předsedy, volba místopředsedů, ustanovení komisí senátu a zástupců ASF v sekčních VR, jmenování vedoucích kateder, změna organizační struktury PřF UK, výjimky z harmonogramu přijímacího řízení - podmínky přijímacího řízení, plnění ADZ 2016

Akce dokumentů