E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 9. 2017

Představení kandidáta na rektora prof. Jana Černého, Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019, Výše stipendií na akademický rok 2017/2018, Stanovisko k dílčí změně Statutu č. 2, Výroční zpráva o činnosti za rok 2016, Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, Stanovisko ASF k financování vysokých škol, Podpora mobilit 2017 Sdělení a informace, Různé

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21.9. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

Návrh: Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov. Ph.D.
Usnesení 7/1​
ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova.​
Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

 2. Schválení zápisu z 6. zasedání ASF

 3. Představení kandidáta na rektora prof. Jana Černého

 4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

 5. Výše stipendií na akademický rok 2017/2018

 6. Stanovisko k dílčí změně Statutu č. 2

 7. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

 8. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

 9. Stanovisko ASF k financování vysokých škol

 10. Podpora mobilit 2017     (Doplněno V. Kubíček)

 11. Sdělení a informace

 12. Různé

 

Usnesení 7.2
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

2. Schválení zápisu z 6. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 23.6. 2017 Připomínky k návrhu zápisu od 23.6. do 2.7. 2017. Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://docs.google.com/document/d/1TCEbTn8hNQq1gIeNXtfnLAWEjtiaR6K8F5QUnhGylZI/edit

Usnesení 7.3
ASF schvaluje zápis z 6. jednání ASF ze dne 22.6.2017 ve znění zveřejněném 2.7. 2017.
Hlasování: 20/0/2

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Představení kandidáta na rektora prof. Jana Černého
ASF oslovil prof. Jan Černý, kandidát na rektora UK s žádostí o vystoupení na jednání ASF.
Vystoupení prof. Černého
Program prof. Jana Černého       

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdc0VKRS0xYzFIa0U


Po vystoupení následovala diskuze se členy akademického senátu. Do diskuze přispěl Vinkler, Krylov, Kretschmer, Klouda a Kotyk. Perlín navrhl, že v případě zájmu kandidátů je možné uspořádat pro členy akademické obce PřF UK veřejné slyšení. ASF je připraven v domluveném termínu takové setkání uspořádat. Prof. Černý požádal ASF o podporu kandidatury. Vinkler navrhl místo podpory podat nominaci. Pačes souhlasil s návrhem Vinklera.

 

Tajné hlasování o protinávrhu:

Usnesení 7.4.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK nominuje prof. RNDr. Jana Černého Ph.D. jako kandidáta na funkci rektora UK.

vydáno hlasovacích lístků 22, odevzdáno hlasovacích lístků 22

z toho 18 hlasů pro nominaci, 4 hlasy proti nominaci

Návrh usnesení byl přijat

 

4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

Úvodní slovo prod. Martínková
Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium
Podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdc0VKRS0xYzFIa0U

Kubíček za studijní komisi s podmínkami přijímacích řízení souhlasí
 

7.5. Usnesení
ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2018/2019.
ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2018/2019.
 

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Výše stipendií na akademický rok 2017/2018
Úvodní slovo prod. Martínková.
Důvodová zpráva
https://docs.google.com/document/d/1F1RVHuYYTwr_Gp8OcHSMsN9IfQSoHP_aoOxq9snbpuk/edit

Výše stipendií je podle Martínkové nyní maximální a již teď víme, že stipendijní fond nebude stačit. Kubíček požádal ASF o uspořádání diskuzní platformy nad možnostmi zvýšení stipendií. Kotyk nesouhlasí s motivačním stipendiem pro nastupující bakalářské studenty.
 

7. 6. Usnesení
ASF souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018, ve výši 15000 Kč
ASF souhlasí s výší doktorandských  stipendií v akademickém roce 2017/2018, ve výši 7000 Kč měsíčně v prvním roce a 7600 Kč měsíčně ve druhém až čtvrtém roce studia.
ASF souhlasí s výší motivačních stipendií v akademickém roce 2017/2018, ve výši 30000 Kč pro Bc. studenty a 15500 Kč pro Mgr. studenty.
 

Hlasování: 21/1/0

Návrh usnesení byl přijat.

6. Stanovisko k dílčí změně Statutu č. 2
AS UK se obrátil na AS jednotlivých fakult s žádostí o projednání změny statutu UK ve které dochází u některých fakulty ke změně v oblasti poplatků spojených se studiem (delší studium, studium v cizím jazyce). Na základě výzvy RUK PřF UK doporučila ponechat současnou výši plateb a neměnit stanovené poplatky. RUK návrhu fakulty vyhověl a proto se pro PřF UK v této dílčí novele nedochází k žádným změnám.
Podklady k tomuto bodu jsou k dispozici na
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdc0VKRS0xYzFIa0U


7.7. Usnesení
ASF souhlasí s dílčí novelou Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (poplatky spojené se studiem)
Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat

 

7.  Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
Úvodní slovo děkan fakulty prof. Jiří Zima
Důvodová zpráva:
Na základě vnitřních předpisů předkládáme výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2016, kde je popsána činnost fakulty za rok 2016. Důvodová zprávy byla projednána na jednání ASF dne 22.6. a by s ní předběžně vysloven souhlas. V současné době je již výroční zprávy připravena ke zveřejnění
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdc0VKRS0xYzFIa0U

 

Usnesení 7.8
ASF schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2016
Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat

 

8.  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

Úvodní slovo děkan fakulty prof. Jiří Zima. Doplnění tajemník fakulty ing. Mozr dále informoval ASF, že 1.9. 2017 byla schválena univerzitní výroční zpráva o hospodaření za rok 2016.
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdc0VKRS0xYzFIa0U


Na základě vnitřních předpisů předkládáme výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2016. Fakulta ukončila hospodářský rok 2016 se ziskem 5 129 514,-Kč. Výroční zpráva již byla předložena a projednána na jednání ASF dne 22.6. 2017.

Usnesení 7.9
ASF schvaluje výroční zprávu o hospodaření UK, Přírodovědecké fakulty za rok 2016
Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Stanovisko ASF k financování vysokých škol
Předkladatel: předseda ASF, doplnění D. Hurný AS UK. R. Perlín spolu s dalšími účastníky z řad akademické obce PřF UK se zúčastnil protestního setkání zástupců všech typů škol v Betlémské kapli. Na základě aktivního vystupování mnohých zástupců univerzit pravděpodobně dojde k navýšení rozpočtu pro vysoké školy o požadovanou částku. Mozr a Pačes informovali o tom, že navýšení je očekáváno o 3. mld. Kč.
Česká konference rektorů se rozhodla uspořádat protestní Týden pro vzdělanost, který proběhne ve dnech 2.10. - 9.10. V rámci tohoto týdne proběhne v učebně VG dne 5.10. odpoledne celostátní diskuze a prezentace k problematice financování doktorandů. Informace o týdnu vzdělanosti budou komunikovány přes fakultní web a pomocí OVV přes hromadnou e-mailovou korespondenci. Hurný dále informoval ASF, že 4.10. proběhne svoz členů akademických obcí brněnské a olomoucké univerzity do Prahy. V ten samý den proběhne nahlášený průvod Prahou od Ministerstva školství na Úřad vlády. 5.10. proběhnou na Albertově, na půdě pedagogické, právnické  a filozofické fakultě diskuzní akce. Univerzita Palackého zaštítí propagaci celé akce. Univerzita Karlova vystupuje jako spoluorganizátor. V případě, že dojde k navýšení finančních prostředků o 3 a více mld Kč budou protesty mírnějšího charakteru ve formě sarkastického poděkování s výtkou, že přeci, ale pozdě. V opačném případě pak budou protesty velmi kritické a hlasité, objeví se bubliny, ve kterých budou vepsány sliby politiků napříč politickým spektrem mající vazbu se školstvím.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdc0VKRS0xYzFIa0U

Usnesení 7.10.
ASF doporučuje členům akademické obce Přírodovědecké fakulty zapojit se do akcí v rámci připravovaného Týdne pro vzdělanost.

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Podpora mobilit 2017

Úvodní slovo: V. Kubíček.
V polovině srpna byla katedrám zaslána informace o přidělení více než 1,2 milionu Kč fakultě z rektorátu na podporu internacionalizace. Důležité body z informačního emailu:
podpora je určena pouze pro výjezdy do zahraničí, které nelze financovat z programu Erasmus,
výjezdy musí být financovány do 30. 11. 2017 (u stipendií lze vyčerpat a odjet následně, např začátkem roku 2018)
vyúčtován musí být provedeno nejpozději do 27. 11. 2017
preferovány budou zahraniční pobyty delší než 30 dní
1.kolo hodnocení předložených projektů je stanoveno na 4. 9. 2017
Tento způsob podpory považuje navrhovatel za nevhodný. Termíny jsou na hranici realizovatelnosti. To jistě vede v některých případech, byť nechtěně, k neefektivnímu využití finančních prostředků. Navíc narychlo domlouvané zahraniční pobyty nejsou dobrou vizitkou naší instituce před zahraničními partnery.

Návrh usnesení 7.11
AS PřF vyzývá rektorát UK, aby pro příští realizaci podpory mobility volil takový časový rámec, který poskytne dostatek času pro důkladnou přípravu plánovaných zahraničních pobytů
 

Výsledky prvního kola byly již vyhlášeny a došlo u některých návrhů k výraznému krácení finančních prostředků. Návrhy, které jsem měl k dispozici, přitom byly ekonomicky přiměřené. Toto vede k nutnosti dofinancování pobytu z jiných zdrojů. Je nutno tedy kombinovat tuto "stipendijní" podporu s klasickým grantovým či katederním financováním, což je organizačně dosti problematické. Prosím zástupce kolegia děkana o shrnutí výsledků prvního kola hlavně s ohledem na krácení finančních prostředků. Pokud se ukáže, že krácení finančních prostředků bylo motivováno snahou realizovat více projektů, navrhuji následující usnesení:

Návrh usnesení 7.12.
AS PřF vyzývá, aby v případě podpory mobility docházelo ke krácení přidělených finančních prostředků pouze u ekonomicky nepřiměřených projektů.          Staženo předkladatelem
 

Děkan a tajemník vysvětlili důvod zpoždění vyhlášení výzvy podpory fondu mobility. Matoušková za zahraniční komisi vysvětlila postup při krácení a zdůraznila, že tyto peníze jsou navíc nad rámce fondu mobility. Kráceny jsou vesměs diety, prostředky určené na ubytování jsou většinou nedotčeny. Vinkler podotkl, že by bylo vhodné, aby uchazeči o podporu dopředu věděli o jakou částku lze žádat a jaká je jejich předpokládaná spoluúčast. Kubíček kritizoval nastavení fondu mobility. Kotyk kritizoval stav, že přednost mají výjezdy delší než 30 dnů. Kotyk by srovnal výši příspěvku pro magisterské a doktorské studenty. Na základě debaty Kubíček stáhl hlasování u návrhu usnesení 7.12, trval však na hlasování o návrhu usnesení 7.11.

Perlín požádal děkana fakulty, aby prostřednictvím příslušného proděkana podrobněji informoval akademickou obec a jasných pravidlech poskytování prostředků z Fondu mobility a o typových příkladech rozhodování o přidělení prostředků studentům (preference, možnosti krácení, …).

 

Hlasování o usnesení 7.11

AS PřF vyzývá rektorát UK, aby pro příští realizaci podpory mobility volil takový časový rámec, který poskytne dostatek času pro důkladnou přípravu plánovaných zahraničních pobytů.

Hlasování: 6/8/6

Usnesení nebylo přijato

 

11. Sdělení a informace

Vnitřní předpisy jsou podepsány a byly předány na UK. Originály jsou uloženy v archivu ASF. Někteří zástupci ASF připravují příručku – průvodce předpisy, která umožní členům akademické obce se seznámit se strukturou a rámcovým obsahem jednotlivých předpisů. Příručka bude vydána prostřednictvím OVV a bude k dispozici na webu PřF UK.

Zmocnění předsednictva:
V době platnosti zmocnění předsednictva nebylo nutné činit jménem ASF jakékoliv rozhodnutí. Zmocnění dnešního dne skončilo.
 

Studentské spolky a jejich podpora - Janík pozval členy ASF na 11.10 na setkání SKAS a studentů a zaměstnanců od 18:00. Pozvánka je zde

Perlín vidí jako důležitou propagaci práce spolků ve spolupráci s OVV. Mozr se zeptal, zda spolky fungují de facto nebo de jure. Pačes odpověděl, že de facto. Chromý poděkoval SKAS za pomoc při organizování úvodních soustředění v Albeři a na fakultách.
Setkání se studenty 1. ročníků
 

12. Různé

 

Happening Za budoucnost českého vysokého školství

25.9. 2017  7:00-9:00 před Úřadem vlády

pořadatel: Česká asociace doktorandů a doktorandek

 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018
Dále 19.10 2017, 23.11 2017, 14.12. 2017, 18.1. 2018 a 15.2. 2018
vždy čtvrtek od 14:00
 

Zapsal:     Vladimír Krylov     21.9.2017

Ověřil:     Radim Perlín         22.9.2017

Publikováno                 2.10. 2017

Akce dokumentů