E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 2. 3. 2017

Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 2.3. 2017.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Perlín, Klouda, Havlíček, Kretschmer, Kuthan, Bílková, Weiss,

Hosté:

 

Program zasedání:

1.    Schválení zapisovatele

2.    Schválení programu zasedání

3.    Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

4.    Různé


 

1. Schválení zapisovatele

Usnesení 1M/1: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

 

Hlasování: 17/0/0

Usnesení je přijato

 

2. Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

1.    Schválení zapisovatele

2.    Schválení programu zasedání

3.    Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

4.    Různé

 

Hlasování: 17/0/0

Usnesení je přijato

 

3. Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

Děkan fakulty navrhuje doplnit vědeckou radu fakulty o Ing. Václava Motyku, CSc. Důvodem je nesplnění ⅓ zastoupení externích členů VRF po nedávném zvolení prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. Kolegium děkana proto na svém zasedání dne 27.2.2017 schválilo po předchozím souhlasu VRS biologie navržení Ing. Václava Motyky, CSc. za člena VRF.
 

návrh skrutátorů: Matoušková, Kubíček, Mikát

 

Hlasování: 17/0/0

 

Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 bylo pro a 0 se zdrželi hlasování.


Usnesení 1M/3: ASF schvalujeme návrh děkana na jmenování Ing. Václava Motyky, CSc. členem vědecké rady fakulty.


Hlasování: 17/0/0

Usnesení je přijato

 

4. Různé

Děkan informoval ASF, že s největší pravděpodobností bude zrušeno výjezdní zasedání ASF na Patejdlovce. Důvodem je opožděné předložení návrhu rozpisu a tudíž hlavní bod programu (diskuze nad návrhem) by scházel. Na červen kolegium děkana plánuje alternativní společenskou aktivitu jako náhradu za zrušené výjezdní zasedání. Kubíček informoval ASF o navrhovaných změnách ve statutu fakulty vycházejících z legislativní komise. Navrhl setkání členů ASF na 23.3. kde by rád o těchto návrzích diskutoval s co největším počtem členů ASF. Minimálně by mělo dojít ke konsenzu v oblasti délky volebního období zaměstnaneckých a studentských členů ASF, které podle novely VŠ zákona musí být stejně dlouhé (2 nebo 3 roky).


 

Akce dokumentů