E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 10. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14.12. 2017

Mimořádná stipendia poskytovaná děkanem prostřednictvím ASF, Zlepšení komunikace CITu s akademickou obcí, Informace k studentské anketě hodnocení výuky, Průběžná zpráva volební komise, Diskuze s kandidáty na prezidenta

Zápis ze 10. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14.12. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

 2. Schválení zápisu z 9. zasedání ASF

 3. Mimořádná stipendia poskytovaná děkanem prostřednictvím ASF

 4. Zlepšení komunikace CITu s akademickou obcí

 5. Sdělení a informace

  • informace k studentské anketě hodnocení výuky

  • průběžná zpráva volební komise

 6. Různé

  • diskuze s kandidáty na prezidenta


 

1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

Návrh: RNDr. Michal Vinkler, PhD

 

Usnesení 10.1​

ASF schvaluje jako zapisovatele Michala Vinklera.​

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Navrhovaný program zasedání je následující:

 1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

 2. Schválení zápisu z 9. zasedání ASF

 3. Mimořádná stipendia poskytovaná děkanem prostřednictvím ASF

 4. Zlepšení komunikace CITu s akademickou obcí

 5. Sdělení a informace

 • informace k studentské anketě hodnocení výuky

 • průběžná zpráva volební komise

 1. Různé

 • diskuze s kandidáty na prezidenta

 

Usnesení 10.2

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Schválení zápisu z 9. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 27.11. 2017. Připomínky k návrhu zápisu od 27.11. do 7.12. 2017.  Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF. Zápis byl publikován 7.12. 2017

https://docs.google.com/document/d/1nJz7RKlv16l0O3OSQLa_PI4TxRprf_xF4FuKaIOZyIo/edit

Hudeček navrhl nahradit chybný výraz „invalidní studenti“ za termín „studenti se zvláštními potřebami“. Perlín tento termín opravil.


Usnesení 10.3

ASF schvaluje zápis z 9. jednání ASF ze dne 23.11.2017 ve znění zveřejněném 7. 12. 2017.

Hlasování: 19/0/2

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Mimořádná stipendia poskytovaná děkanem prostřednictvím ASF

Důvodová zpráva: Vzhledem k problematice vyplácení finanční podpory studentským aktivitám z prostředků senátu, na kterou jsme narazili při červnovém zasedání, jsme byli nuceni pravidla harmonizovat s řády univerzity a potřebami fakulty. Nyní se bude jednat o stipendium vyplácené z prostředků rozpočtu senátu na studentské aktivity. Výše a mechanismus vyplácení zůstane obdobný, jen s tím rozdílem, že po před-výběru SKASem bude žádost o stipendium nutné schválit celým senátem fakulty. Znění bylo projednáno s tajemníkem fakulty i studentskou komorou ASF.

https://docs.google.com/document/d/1EgU344ccRgIuAJMXMgBhsrPMPh-mCJARrmxBkkYd6xg/edit#heading=h.gjdgxs

Janík a Perlín dokument představili ASF. Perlín vysvětlil způsob úprav dokumentu před jeho schvalováním v rámci ASF. Ficek navrhl uvádět číslo účtu žadatele do žádosti. Kuthan vysvětlil, že to není s ohledem na mechanismus výplaty stipendií nutné.

Usnesení 10.4.

ASF schvaluje pravidla pro vyplacení Stipendia Akademického senátu PřF UK.

Hlasování: 23/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Zlepšení komunikace CITu s akademickou obcí

Kotyk navrhl požádat CIT o zlepšení informovanosti o změnách provozování informačních služeb, a to v souvislosti s nedávným výpadkem certifikátu pro přístup k síti eduroam. Děkan vysvětlil, že chyba nebyla na straně CIT, ale na straně provozovatele eduroam. Tím je CESNET, který CIT o plánované změně neinformoval. Perlín zmínil, že ačkoliv nebyl CIT na vině, měl akademickou veřejnost minimálně informovat rychleji a to hromadným e-mailem.

Usnesení 10.5.

ASF žádá CIT, aby o změnách internetového připojení a služby Eduroam informoval akademickou obec hromadným e-mailem.

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Sdělení a informace

 • informace k studentské anketě hodnocení výuky

Perlín za ASF požádal KD o sdělení informací o elektronické studentské anketě akademické obci.  Proděkanka Martínková přislíbila, že informování akademické veřejnosti fakulty zajistí. Pačes apeloval na šíření informací také mezi pedagogy, kteří mohou dále anketu propagovat u studentů. Plénum ASF se shodlo, že ASF doporučuje KD zveřejnit informace o průběhu studentské ankety k ZS 20917/18 a zahájit kroky k propagaci vyplňování ankety on-line.

 • průběžná zpráva volební komise

Pačes jako předseda volební komise informoval, že plakáty byly vyvěšeny, informace na obrazovkách ve vestibulech byly zveřejněny, byl rozeslán informační e-mail na skupinové adresy a průběžné problémy, které nastaly, byly vyřešeny. Hudeček upozornil, že některé problémy jsou legislativní - např. nejasnosti přiřazení celofakultních pracovišť k jednotlivým volebním okrskům. Děkan přislíbil řešit zmíněný problém změnou přílohy Organizačního řádu fakulty.

 

5. Různé

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na letní semestr 2017/2018:

18.1. 2018 a 15.2. 2018

Další navrhované termíny: 15.3., 26.4., 17.5., 21.6., 20.9.

vždy čtvrtek od 14:00

Předpokládaný termín výjezdního zasedání na Patejdlovce je 23.-25.4.

 

 • diskuze s kandidáty na prezidenta

 

Perlín uvedl tento bod rekapitulací svého postupu a úvah předsednictva. V úvodu diskuse vystoupil Pačes a seznámil plénum senátu se stanoviskem SKAS. Diskuse, které se dále účastnilo 9 členů ASF, se zaměřila jak na společensko-politickou stránku akce, tak na její technické zajištění a na nutnost přesnějšího vymezení pravomocí předsednictva ASF v době mezi zasedáními. Do budoucna bude třeba těmto otázkám věnovat pozornost v dostatečném předstihu před podobnými akcemi se značným společenským dopadem.


 

Zapsal:     Michal Vinkler     14.12.2017

Ověřil:     Radim Perlín         18.12. 2017

Publikováno      Radim Perlín        19.1. 2018


 

Akce dokumentů