E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26. 1. 2017

Slib zvolených členů senátu, volba předsedy, volba místopředsedů, ustanovení komisí senátu a zástupců ASF v sekčních VR, jmenování vedoucích kateder, změna organizační struktury PřF UK, výjimky z harmonogramu přijímacího řízení - podmínky přijímacího řízení, plnění ADZ 2016

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26.1. 2017.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

 

Program zasedání:

 

1.    Schválení zapisovatele

2.    Schválení programu zasedání

3.    Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 12. 2016

4.    Slib zvolených členů senátu

5.    Volba předsedy

6.    Volba místopředsedů

7.    Ustanovení komisí senátu a zástupců ASF v sekčních VR

8.    Jmenování vedoucích kateder

9.    Změna organizační struktury PřF UK

10.    Výjimky z harmonogramu přijímacího řízení - podmínky přijímacího řízení

11.    Plnění ADZ 2016

12.    Různé
 

Schůzi zahájil a řídil předseda ASF M. Kuthan

1. Schválení zapisovatele

Usnesení: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 21/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 21/0/0

 


 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15.12. 2016

Usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 15. 12. 2016.
Hlasování: 20/0/2

 

4. Slib zvolených členů senátu

Kuthan poděkoval stávajícím senátorům a vyzval nově zvolené ke složení slibu ve znění:

“Slibuji, že funkci člena akademického senátu budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli statutu fakulty.”
 

Celkem 13 nově zvolených senátorů slib stvrdilo svým podpisem.

 

5. Volba předsedy

Volební komise byla navržena ve složení: Kretschmer, Matoušková, Kuneš.

Hlasování o složení volební komise: 20/0/3.

Kuthan informoval ASF, že nebude kandidovat na předsedu senátu. Kubíček navrhl Perlína. Perlín souhlasil.

Hlasování: 20 hlasů platných a 3 hlasy neplatné. Perlín byl zvolen předsedou ASF. Perlín poté poděkoval odstupujícímu předsedovi ASF Kuthanovi.

 

Řízení jednání ASF převzal Perlín.

 

6. Volba místopředsedů

Návrh kandidátů na místopředsedy: Kubíček navrhl Hudečka. Janík navrhl Ficka. Ficek navrhl Vinklera. Všichni navržení s kandidaturou souhlasili. Navržení kandidáti se po té krátce představili.

Hlasování:

Hudeček: 7 platných hlasů

Ficek: 26 platných hlasů

Vinkler: 17 platných hlasů

Ficek a Vinkler byli zvoleni na pozice místopředsedů ASF.

 

7. Ustanovení komisí senátu

Perlín nechal hlasovat ASF o zřízení studijní komise a komise pro rozvoj.

 

Usnesení: ASF zřizuje studijní komisi a komisi pro rozvoj.
Hlasování: 26/0/0

 

Následovalo aklamační hlasování o členech v jednotlivých komisích.

ekonomická komise: Kuthan, Havlíček, Vodička, Matějka, Veselý, Škaloud, Hudeček, Čermák
předseda Hudeček

 

legislativní komise: Kříž, Kretschmer, Pačes, Hurný, Weiss, Vinkler, Kotyk, Kubíček, Matoušková, Perlín
předseda Kubíček

 

studijní komise: Krylov, Petříček, Ficek, Janík, Pačes, Havlíček, Macháček, Táborský, Vašek, Hurný, Mikát, Teplý, Kubíček, Matějka, Kříž
předseda Havlíček

 

komise pro rozvoj: Janík, Kretschmer, Bílková, Kuneš, Hudeček, Perlín, Čermák
předseda Vinkler

Usnesení: ASF schvaluje složení komisí v předloženém složení.
Hlasování: 26/0/0

 

Perlín vyzývá senátory, kteří se dosud nepřihlásili do jednotlivých komisí a mají zájem pracovat v komisích nebo navrhnout další členy akademické obce jako členy komise, aby tak učinili nejpozději do následujícího zasedání ASF.

 

Návrhy zástupců senátu v sekčních vědeckých radách:

Zdeněk Čermák - Geografie
Vojtěch Kubíček - Chemie

Dobroslav Matějka - Geologie

Martin Kuthan    - Biologie       
Navržení zástupci s kandidaturou souhlasili.

Hlasování: 26/0/0

 

8. Jmenování vedoucích kateder

Děkan informoval ASF o průběhu výběrových řízení jmenování vedoucích kateder Biochemie a Sociální geografie a regionálního rozvoje.

 

Katedra Biochemie: předpokládaná doba nástupu 16.3.2016. Na základě hlasování komise největší počet kladných hlasů získal prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. VRF projednala tento návrh kladně na svém zasedání dne 12.1.2017

 

Katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje: předpokládaná doba nástupu 1.3.2016. Na základě hlasování komise největší počet kladných hlasů získala prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. VRF projednala tento návrh kladně na svém zasedání dne 12.1.2017
 

Kuthan se za ASF obou výběrových řízení zúčastnil a konstatoval, že vše proběhlo v pořádku.

Volba skrutátorů: Matoušková, Kuthan

 

Dagmar Dzúrová: 26/0

Petr Hodek: 26/0

 

ASF se tímto kladně vyjádřil ke jmenováním obou vedoucích kateder a doporučuje děkanovi jmenovat uvedené do navržených funkcí.

 

9. Změna organizační struktury PřF UK

Děkan informoval ASF o navržených změnách organizační struktury PřF UK. Vinkler chtěl znát zdůvodnění navýšení o 3,5 úvazku v rámci reorganizovaných pracovišť. Dále pak, jaký podíl nákladů na toto navýšení půjde za řešiteli projektů a jaký za fakultou včetně určení zdrojů. Děkan odpověděl, že se bude jednat o sekční peníze. Vinklera dále zajímalo co bude předmětem činnosti oddělení podpory vědy, když vznikne nové projektové oddělení. Děkan odpověděl, že převezme agendu podatelny, zahraniční administrativy, elektronizace dokumentů apod. Kubíček ocenil postup děkana z pohledu navýšení úvazků. Perlín apeloval na kopírování nárůstu nákladů na děkanát a výnosů plynoucích ze sekčních pracovišť. Tajemník s tímto názorem nesouhlasil. Škaloud se obával duplikací kompetencí v rámci projektové podpory mezi fakultou a rektorátem Vinkler se zeptal, proč vzniká celé právní oddělení, když do současnosti jsme si vystačili s jedním právníkem. Tajemník fakulty odpověděl, že do budoucna se počítá s velkým nárůstem počtu veřejných zakázek, které by mělo řešit právě nově navržené právní oddělení. Škaloud a Vinkler dodali, že se obávají, aby nově vzniklé právní oddělení nerozšířilo proces soutěžení zboží přes rámcové smlouvy také na další položky, jakými jsou např. nákupy IT techniky, laboratorního materiálu, chemikálií či letenek. Děkan ubezpečil, že toto není plánováno.

 

Usnesení: ASF souhlasí se změnou organizačního řádu fakulty.

Hlasování: 26/0/0

 

10. Výjimky z harmonogramu přijímacího řízení - podmínky přijímacího řízení

Mihaljevič informoval ASF o nově vzniklém studijním oboru pod programem Geologie: Geologie – Klasická archeologie, který bude zajišťován ve spolupráci s filozofickou fakultou. Chromý posléze informoval o znovu otevření oboru: Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová varianta). Hudeček se obává, že hlavně jednooborová varianta Geografie zaměřené na vzdělávání přinese velké problémy při sestavování rozvrhů. Obecně nesouhlasí s existencí jednooborových oborů zaměřených na vzdělávání, protože u nich hrozí nedostatečné množství kreditů, které je možno za studium získat. Čermák a Mihaljevič reagovali na obavu Hudečka s tím, že nároky nových oborů na rozvrh hodin budou minimální. Kraft, garant dvouoborové Geologie - Klasické archeologie, taktéž ujistil Hudečka o minimálním dopadu na kapacitu poslucháren. Vinkler se zeptal, jak silnou selekci nabízí odpuštění přijímaček těm uchazečům, kteří se účastnili korespondenčního semináře přátel geografie. Martínková ujistila ASF, že je tento seminář zakončen relevantním testem. Martínková dále podotkla, že v rámci pravidel pro přijímací řízení nechala doplnit větu, že v případě malého zájmu o studijní program, je možné po schválení příslušné sekční vědecké rady přistoupit ke zrušení přijímacího řízení a k přijetí všech uchazečů, kteří splnili požadavky na předchozí vzdělání.

 

Usnesení: ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Geologie, oboru Geologie – Klasická archeologie.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Geografie, oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová varianta)
Hlasování: 25/0/1 

11. Plnění ADZ 2016

Děkan seznámil ASF s průběhem plnění ADZ za rok 2016. Vinkler by rád viděl kvantifikaci plnění daných bodů na základě alespoň části předem stanovených indikátorů uvedených v DZ. Děkan přislíbil, že s tím bude do budoucna počítat. Děkan dále upozornil na to, že v rámci transformace studijních oborů na programy bude Univerzita tlačit na snížení jejich počtu (slučování, rušení).  Hurný v této souvislosti podotkl, že zcela určitě nebude možné mechanicky překlápět všechny studijní obory na nové programy.

 

Usnesení: ASF bere na vědomí zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru PřF pro rok 2016.
Hlasování: 26/0/0

 

12. Různé

  1. Janík informoval ASF o záměru předložit na únorovém zasedání senátu návrh na zástupce studentů a jeho náhradníka v kolegiu děkana.  

  2. Hudeček informoval ASF o apelu některých vědců z JČU na poslaneckou sněmovnu ČR, aby neschválila pozměňovací návrh zákona o národních parcích, který přichází ze senátu PSP ČR s tím, že  je mimo jiné ohrožen samotný smysl existence a funkce národních parků. Hudeček navrhl dvě možnosti, jak se s touto výzvou vypořádat. Buď podpisem každého jednotlivého senátora, nebo podpora zaštítěná celým ASF jako celkem. Kubíček a Čermák navrhli rozeslání informací a hlasování per rollam.

  3. Děkan se zeptal zástupců SKAS, kdy budou známi kandidáti na Velemloka. Janík odpověděl, že 30. 1. 2017 SKAS laureáty vybere a jména panu děkanovi oznámí.

  4. Dále pak děkan informoval ASF o nutnosti rychlého vyřešení situace kolem loga a znaku Přírodovědecké fakulty. Rektor chce znát naše stanovisko do začátku letních prázdnin. Kříž apeloval na dotažení celé kauzy pokud možno na základě v minulosti schváleného postupu. V současné době vidí jako reálné dvě možnosti. Vybrat znak fakulty z návrhů tří grafických studií v rámci druhého kola schváleného postupu, v rámci kterého bude jednou z možností i vítězství univerzitního znaku, nebo se rovnou rozhodnout používat pouze univerzitní znak bez dokončení schváleného postupu. Vinkler upozornil, že s ohledem na transparentnost celého procesu je nezbytné pokračovat v započatém procesu tam, kde byl přerušen a to podle předem dohodnutého postupu. Kotyk namítl, že jelikož byl postup výběru loga již narušen zásahem minulého děkana, nelze ho korektně dokončit.

  5. Hurný informoval ASF o možnosti kandidování do komisí univerzitního senátu z pozice externistů. Ustavení komisí proběhne 3.2.2017.

 

Zapsal Vladimír Krylov     26.1.2017

Ověřil: Radim Perlín         27.1. 2017


 

Akce dokumentů