E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23.11. 2017

Jmenování předsedy volební komise pro volby do akademického senátu, změna správce studentského klubu a doplnění provozního řádu, nominace do rady vysokých škol

Zápis ze 9. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23.11. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

 2. Schválení zápisu z 8. zasedání ASF

 3. Jmenování předsedy volební komise pro volby do akademického senátu

 4. Sdělení a informace:

vyhodnocení akcí k 17.listopadu na Albertově

podpora spolků na fakultě

nominace do Rady vysokých škol

      5.  Různé

 

1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

Návrh: Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov. Ph.D.

Usnesení 9/1​

ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova.​

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Perlín informoval ASF, že se podařilo v rámci nominace do Rady vysokých škol oslovit potenciálního kandidáta prof. Jana Černého. Perlín požádal o vyjmutí bodu Nominace do rady vysokých škol z oddílu Sdělení a informace a jeho zařazení jako samostatného bodu 3.  Dále pak požádal o zařazení bodu Stav řešení pozemků pod loděnicí pod bod 5. Sdělení a informace. Nakonec byl na jeho podnět zařazen nový bod 5 Změna správce studentského klubu a doplnění provozního řádu. Nový program zasedání je následující:

 

 1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

 2. Schválení zápisu z 8. zasedání ASF

 3. Nominace do rady vysokých škol

 4. Jmenování předsedy volební komise pro volby do akademického senátu

 1. Změna správce studentského klubu a doplnění provozního řádu

 2. Sdělení a informace:

Vyhodnocení akcí k 17.listopadu na Albertově

Stav řešení pozemků pod loděnicí

Podpora spolků na fakultě

      7.  Různé

 

Usnesení 9.2

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.


2. Schválení zápisu ze 8. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 20. 10. 2017. Připomínky k návrhu zápisu od 20. 10. do 28. 10. 2017.  Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF. Zápis byl publikován 1. 11. 2017
https://docs.google.com/document/d/1_DENC_8uRRRi9BoSl1SlDpo0jCsYSpJD2XdvyY9hd0s/edit


Usnesení 9.3

ASF schvaluje zápis z 8. jednání ASF ze dne 19.10.2017 ve znění zveřejněném 1. 11. 2017.

Hlasování: 15/0/3

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Nominace do rady vysokých škol

Zástupce PřF UK doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. nominovaný ASF v roce 2016 po ukončení svého mandátu v RVŠ k 31. 12. 2017 nebude dále kandidovat. Proto musí ASF navrhnout a nominovat nového zástupce fakulty a navrhnout, aby AS UK tohoto zástupce zvolil.  
ASF navrhuje na místo zástupce fakulty v RVŠ prof. RNDr. Jana Černého Ph.D., který působil jako člen AS UK, zná velmi dobře problematiku řešenou v rámci zasedání RVŠ a může se velmi dobře zapojit do práce skupin a komisí v rámci RVŠ.

 

Vystoupení prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D.

V následné diskuzi vystoupil Pačes, který zdůraznil význam RVŠ. Vinkler se zajímal o způsob a četnost informování o dění v RVŠ. Černý vyjádřil ochotu informovat.

Následovala tajná volba kandidáta do RVŠ.


Usnesení 9.4

ASF nominuje prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D  jako kandidáta PřF UK do Rady vysokých škol a žádá AS UK o jmenování navrženého kandidáta.

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Jmenování předsedy volební komise pro volby do akademického senátu

ASF podle Volebního řádu Čl. 5 Volební komise. „Pro volby se zřizuje volební komise, předsedu a další členy jmenuje a odvolává senát z řad členů akademické obce. Návrhy na členy volební komise může podat kterýkoliv senátor.“ ASF navrhuje ze zvolených členů volební komise Hudeček (chemie), Pačes (biologie), Petříček (geografie), Weiss (geologie), Vašek (biologie) jako předsedu volební komise Jana Pačese.


Usnesení 9.5.

ASF jmenuje předsedou volební komise pro volby do akademického senátu Jana Pačese.

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Změna správce studentského klubu a doplnění provozního řádu

Důvodová zpráva

Na základě projednání bodu o využití studentského klubu/bufetu v době oběda a na základě změny osoby správce studentského klubu doporučuje ASF děkanovi vydat nový provozní řád klubu, kde je zakomponována prosba o uvolnění místa pro strávníky v poledne a doporučuje jmenovat nového správce klubu. Jakub Petříček informoval ASF, že stávající správce klubu Michal Zima se o tuto funkci nechce nadále ucházet.

 

Usnesení 9.6

ASF doporučuje děkanovi vydat upravený provozní řád studentského klubu v navrženém znění podle přílohy č. 1 a jmenovat správcem klubu Bc. Jakuba Petříčka.

Hlasování: 19/0/0, Návrh usnesení byl přijat.

6. Sdělení a informace

 • Vyhodnocení akcí k 17. listopadu na Albertově

 • Stav řešení pozemků pod loděnicí

 • Podpora spolků na fakultě

 

Vyhodnocení akcí k 17. listopadu na Albertově

ASF děkuje organizátorům studentské akce Zapomínáme za uspořádání velmi kvalitní diskuzní akce v předvečer svátku 17.11. Pačes informoval ASF, že do budoucna počítá se zachováním tohoto neformálního formátu a rád by zde viděl i studenty středních škol, jako našich potenciálních uchazečů.


Stav řešení pozemků pod loděnicí

Děkan informoval ASF, že v loděnici v Podolském přístavu se připravuje developerský projekt na revitalizaci a modernizaci celého prostoru zátoky. V současné době je PřF UKvlastníkem stavby loděnice, nikoliv pozemku pod loděnicí (majitel Povodí Vltavy). Developerský projekt nepočítá se zachováním loděnice PřF UK.

http://www.ikatastr.cz/ikatastr.htm#zoom=18&lat=50.05913&lon=14.41806&layers_3=0B0000FFTFFT&ilat=50.059268&ilon=14.418944


PřF UK zahájila jednání s Povodím Vltavy a dalšími orgány veřejné správy o získání pozemků pod budovou a o přidělení č.p. pro budovu loděnice. Krylov se zeptal do jaké výše je fakulta ochotna pozemek koupit. Děkan odpověděl, že v tuto chvíli je důležité získat číslo popisné pro budovu. Vinkler se zeptal na možnosti zdůraznění účelu využití budovy pro účel podpory získání předmětného pozemku. Děkan odpověděl, že FTVS má jisté plány včetně možnosti využití pro studenty se zvláštními potřebami. Pačes navrhl konání podpůrných akcí a medializaci celého problému. Petříček se zeptal, zda se počítá s opakovaným prodlužováním nájemní smlouvy se společností Marine? Děkan odpověděl, že loděnice je pro fakultu důležitým prostorem například v rámci případného přesunu zaměstnanců fakulty z konírny na Albertově do prostor loděnice, které jsou momentálně pronajímané soukromé firmě Marine. Tajemník zdůraznil, že případné náklady na rekonstrukci loděnice, které by pro řádné zaměstnanecké pracoviště v prvé řadě obnášely například investici do současného nevyhovujícího stavu sociálních zařízení, by činily cca 4-5 mil. Kč. Proto je důležité pokud možno zachovat pronájem budovy firmě Marine, který v současné době generuje zisk 250.000 Kč/ročně.

 

Podpora spolků na fakultě

KR ASF se na jednání dne 22.11. domluvila na zintenzivnění spolupráce ASF a jednotlivých spolků. ASF považuje spolkovou činnost za jeden z významných faktorů ovlivňující zájem studentů o fakultu a budující pevnější pouta v akademické obci. Proto bude ASF iniciovat vytvoření systémového přístupu ke podpoře spolků na fakultě a bude navrhovat jejich nejen institucionální podporu, ale i finanční případně materiální podporu jejich činnosti ze strany fakulty. Spolky budou zveřejňovat na vymezeném prostoru na webu fakulty svoje aktivity, svoje akce a budou vystupovat tak, aby posilovaly dobré jméno univerzity  a fakulty. Konkrétní návrh na podporu spolků prostřednictvím fakulty musí vypracovat KD a ASF doporučuje KD se takovou podporou dále zabývat a hledat formy podpory, které jsou slučitelné s rozpočtovými pravidly fakulty.


Tímto návrhem nebudou dotčena „stipendia ASF“, která ASF poskytuje na základě žádosti na jednotlivé akce. Upravená pravidla pro poskytování podpory budou předložena na příštím, prosincovém zasedání ASF. Tajemník zdůraznil, že financování spolků je možné z neveřejných zdrojů. Toto ovšem platí pro spolky de jure, naše spolky jsou de facto. Nyní se jedná o možnostech podpory i za této podmínky, např. zaplacení  pronájmu ledové plochy pro hokejisty. Perlín zdůraznil, že spolky by měly intenzivně propagovat značku Přírodovědecké fakulty. Vinkler apeloval na otevřenost spolků k novým členům (samozřejmě v odůvodněných případech na základě potřebného výběru).

 

Vinkler informoval ASF za komisi rozvoje o změnách v dispozicích podlaží v rámci projektu Kampusu Albertov.


7. Různé

Změna ve vedení studentské komory ASF


Dosavadní předseda Tomáš Janík rezignoval na svoji funkci vzhledem k jeho dlouhodobé stáži v Německu a studenti do čela zvolili Jana Pačese. Havlíček rezignoval na předsedu studijní komise. Při nejbližším zasedání studijní komise se řádně zvolí nový předseda komise. Do té doby se funkce prozatímně ujal Daniel Vašek.

Hudeček se zeptal Pačese na strukturu Asociace doktorských studentů. Pačes odpověděl, že se tato organizace snaží stát mimo akademické senáty a blízký kontakt se studenskými senátory zdá se nevyhledává.y  Svým způsobem supluje doktorandské odbory.

Pačes se zeptal na možnost hromadného oslovení všech zaměstnanců o volbách do ASF. Perlín odpověděl, že nejlepší možností je poslat odkaz na volební stránky v rámci jednotlivých sekcí.
 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018

14.12. 2017, 18.1. 2018 a 15.2. 2018 vždy čtvrtek od 14:00


Schůzka ASF – Vinotéka BACCO  30.11.  18:00-22:00 Bělehradská 28, Praha 2

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     23.11.2017

Ověřil:     Radim Perlín         27.11. 2017

Publikováno      Radim Perlín        7.12. 2017

 

Akce dokumentů