E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 27. 4. 2017

Schválení vnitřních předpisů fakulty, schválení rozpisu fakulty

Zápis ze 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 27.4. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:   dle prezenční listiny

Hosté:          dle prezenční listiny

Program zasedání:

1.    Schválení zapisovatele

2.    Schválení programu zasedání

3.    Schválení zápisu z 3. zasedání ASF

4.    Schválení vnitřních předpisů fakulty

5.    Schválení rozpisu fakulty

6.    Sdělení a informace

7.    Různé
 

1. Schválení zapisovatele

Návrh - Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov. Ph.D.
Usnesení 4/1
ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova.
Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Schválení programu zasedání

Ficek požádal o předřazení bodu 5 (Schválení rozpisu fakulty) před bod 4 (Schválení vnitřních předpisů fakulty)

Pozměněný program zasedání:

1.    Schválení zapisovatele
2.    Schválení programu zasedání
3.    Schválení zápisu z 3. zasedání ASF
4.    Schválení rozpisu fakulty
5.    Schválení vnitřních předpisů fakulty
6.    Sdělení a informace
7.    Různé
 

Usnesení 4/2.
ASF schvaluje program jednání v pozměněném znění.

 

Hlasování:22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

3. Schválení zápisu z 3. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 17.3. do 26.3. 2017.  Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://docs.google.com/document/d/1Wdv3Ff_-r3vN89iWWbXMpz5E3BHvkaNM8pIpnZMDnnQ/edit

 

Usnesení 4/3
ASF schvaluje zápis z 3. jednání ASF ze dne 16. 3.2017 ve znění zveřejněném 27.3. 2017.

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Schválení rozpisu fakulty

Děkan fakulty představil rozpis fakulty včetně důvodové zprávy.
Důvodová zpráva - https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdU2tIaDhZR1lmQ00

Hudeček za ekonomickou komisi ASF doporučil rozpis ke schválení. Vinkler se zeptal na důvod razantního navýšení finančních prostředků na děkanát na rok 2017 o 10 mil. Kč. Tajemník tento rozdíl podrobně vysvětlil. Škaloud si postěžoval na nárůst rozpočtu děkanátu, který neodpovídá nárůstu rozpočtu vědeckých pracovišť. Do zápisu požádal o deklarování záruky, že v období 3-5 let nedojde k dalšímu většímu nárůstu financí do pracovišť děkanátu. Toto bylo přislíbeno. Podobně Hudeček a Perlín by rádi viděli stejný nárůst financí u produktivních (vědeckých pracovišť). Přesto oba toto  zvýšení chápou z pohledu náběhu akcí typu OP VVV a s nimi spojenou problematiku výběrových řízení. Kubíček podotkl, že není ani tak důležitý absolutní nárůst finančních prostředků, jako spíš aby tyto peníze byly investovány produktivně.

Usnesení 4.4.
Akademický senát PřF UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací PřF UK pro rok 2017 takto:
Biologická sekce                 236 032 621 Kč
Chemická sekce                 155 366 315 Kč
Geografická sekce             71 401 050 Kč
Geologická sekce               52 445 886 Kč
ÚŽP                                      14 694 824 Kč
Děkanát a celofakultní pracoviště         120 872 040 Kč
 

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

5. Schválení vnitřních předpisů fakulty

Úvodní vystoupení měl děkan fakulty.
Důvodová zpráva:  https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdN243OF9ZdTJDOG8

Vyjádření předsedy legislativní komise k návrhu vnitřních předpisů fakulty. Předseda legislativní komise ASF doporučuje schválit vnitřní předpisy v předloženém znění.
 

Statut PřF UK

Úvodní slovo měl děkan fakulty.
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdN243OF9ZdTJDOG8

Pačes navrhuje předřadit projednání jednacího řádu před statut fakulty. Zdůraznil, že v návrhu  jednacího řádu se ztratilo legislativní zakotvení studentské komory akademického senátu (SKAS). Z tohoto důvodu Ficek připravil protinávrh, kde toto zakotvení existuje. Vinklerovi se nelíbí dohody mimo jednání senátu. Ficek opáčil, že se jednalo o standardní pracovní schůzku.

Návrh na předřazení jednacího řádu před statut -  8/11/3  - Návrh nebyl přijat.

 

Kubíček za legislativní komisi informoval ASF, že všechny připomínky byly zapracovány. Pačes kritizoval vyjmutí obou komor (SKAS a ZKAS) z nového statutu. Zdůraznil, že SKAS dělá spoustu důležité práce pro studenty. Perlín odpověděl, že důvodem nezakomponování obou komor do statutu je fakt, že nemají zákonné ukotvení. Upozornil dále na problematické povinné členství senátorů v příslušné komoře. Zdůraznil, že komory jako poradní a iniciační orgány senátu nikdo rušit nechce. Požaduje ale, aby členství v nich bylo dobrovolné a ne povinné jako je tomu dosud v rámci stávajících komor SKAS a ZKAS. Weiss nesouhlasil s Perlínem a poukázal na dobré fungování obou komor v rámci akademických senátů jiných fakult. Pačes vnímá vyjmutí komor ze statutu jako cílené umlčování hlasu studentů. Perlín se proti tomuto tvrzení ostře ohradil a zdůraznil, že agendy, kterou měl SKAS doposud ve své kompetenci, si váží a podporuje ji. Ficek souhlasil s Pačesem s tím, že některým senátorům může SKAS vadit z důvodu investigativních akcí Hurného a  Kříže, To je ale podle názoru Ficka součástí práce senátora a navíc  Hurný a Kříž jsou nyní členy pouze Univerzitního senátu tudíž tento důvod přestává být aktuální.

Perlín požádal o hlasování o ukončení rozpravy k tomuto bodu.

Hlasování: 17/2/3

Návrh byl přijat

Usnesení 4.5.
Akademický senát fakulty schvaluje Statut Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.

 

Hlasování: 21/0/1

Návrh usnesení byl přijat

 

Pravidla pro organizaci studia

Úvodní slovo měl děkan fakulty a prod. Martínková. Předseda studijní komise Havlíček doporučil schválení předpisu. Pačes požádal Martínkovou, aby před hlasováním o návrhu usnesení ukázala významné změny textu, které vznikly ze strany univerzitního senátu a byly k dispozici teprve včera. Martínková všechny významné změny ukázala a řádně vysvětlila. Chromý zdůraznil, že se vesměs jednalo o právnické úpravy. Hudeček zdůraznil pozitivní stránky právnického purismu, který zakazuje opakování pasáží v právních předpisech, pokud jsou tyto vysvětleny v nadřazeném předpisu. Na jedné straně to snižuje informační potenciál takového předpisu, na straně druhé není nutné předpis náročně přepisovat v případě jeho novelizace. Ta zasáhne pouze předpis nadřízený, na který se podřízený předpis odvolává. Martínková podotkla, že předpisy v rámci bakalářského a magisterského studia byly do značné míry zredukovány s odvolání na nadřízené předpisy. Právnímu purismu se ale Martínková hodlá bránit v případě doktorského studia, kde by předpisy měly mít skutečnou informační hodnotu. Pačes připomněl význam čitelnosti a srozumitelnosti pravidel pro studenty, poděkoval studijním proděkanům za snahu o její udržení a vyzval ostatní senátory k podpoře této snahy.
Usnesení 4.6.
Akademický senát fakulty schvaluje Pravidla pro organizaci studia na  Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.

 

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Pravidla pro přiznání stipendií

Úvodní slovo měl děkan fakulty a prod. Martínková. Krylov se zeptal, na podrobnosti udělování stipendií za vynikající studijní výsledky s tím, že podle jeho názoru univerzitní předpis řeší hlavně procento studentů, kteří na toto stipendium má nárok (10 %) a už tolik neřeší studijní průměr, který by měl být do 1,5. Martínková ukázala, že v rámci fakultního předpisu jsou brány do úvahy obě podmínky, jak 10 %, tak i maximální studijní průměr do 1,5. Tímto způsobem je ošetřené, aby na stipendium nedosáhli studenti se špatným studijním prospěchem v případě, že celkové množství studentů daného studijního programu bude nízké. Usnesení 4.7.
Akademický senát fakulty schvaluje Pravidla pro přiznání stipendií Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.

 

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Jednací řád ASF

Úvodní slovo měl Perlín a  Ficek. Oba představili své návrhy Jednacího řádu. K tomuto bodu se také vyjádřil děkan fakulty.

Důvodová zpráva:

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdN243OF9ZdTJDOG8

Hudeček podotkl, že ustanovení komor patří spíše do jednacího řádu, nikoliv do statutu fakulty. Hudeček upozornil na špatnou formulaci v návrhu Ficka: místo senátoři z řad akademických pracovníků a z řad studentů by mělo být senátoři zvolení za zaměstnance a senátoři zvolení za studenty. Dále se zeptal Ficka, zda ve svém návrhu počítá se zřízení dalších komor kromě SKAS či ZKAS. Ficek odpověděl, že nikoliv.  

Návrh Ficek

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdX2M2Z1k1bXJvazg


Usnesení 4.8.1.
Akademický senát fakulty schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK ve verzi předložené sen. Fickem a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.
 

Hlasování: 13/8/1

Návrh nebyl přijat


Návrh Perlín
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdX2M2Z1k1bXJvazg
Usnesení 4.8.2.
Akademický senát fakulty schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK ve verzi předložené sen. Perlínem a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.
 

Hlasování: 14/6/2

Návrh nebyl přijat

 

Volební řád

Úvodní slovo měl děkan fakulty. Vinkler upozornil na chybu v textu - čl. 7 odst 1, kde místo slova obor má figurovat program. Perlín tuto chybu obratem opravil v textu předpisu a na základě doporučení prod. Martínkové byl do textu předpisu doplněn bod sjednocující pojmosloví v oblasti oborů a programů studia.
Usnesení 4.9.
Akademický senát fakulty schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.
 

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.
 

Jednací řád vědecké rady
Úvodní slovo měl děkan fakulty.
Usnesení 4.10.
Akademický senát fakulty schvaluje Jednací řád vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.

 

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Úvodní slovo měl děkan fakulty.
Usnesení 4.11.
Akademický senát fakulty schvaluje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.
 

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky

Úvodní slovo měla prod. Martínková.
Usnesení 4.12.
Akademický senát fakulty schvaluje Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.
 

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.


 

Disciplinární řád

Úvodní slovo měla prod. Martínková. Perlín se zeptal, kdy bude známé složení disciplinární komise. Děkan odpověděl, že do června. Ficek se zeptal, proč neprobíhá volba zaměstnaneckých a studentských kandidátů podle stejných pravidel s tím, že studentské kandidáty musí navrhnout děkan na základě doporučení senátu, zatímco zaměstnanecké nikoliv.  


Usnesení 4.13.
Akademický senát fakulty schvaluje Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento dokument ke schválení AS UK.
 

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Drobné textové opravy ve schválených přepisech

Předpisy budou v pátek 28.4. odeslány AS UK a budou oficiálně projednány legislativní komisí AS UK. I přes snahu všechny předpisy již před jednání ASF 27.4. projednat s leg. komisí AS UK, je možné předpokládat, že někteří členové leg. komise, kteří se nevyjádřili v tomto kole, budou mít další poznámky a požadovat další zpřesnění textu. Tento postup lze očekávat především u studijních předpisů (Pravidla, Studijní řád). Proto Předsednictvo ASF doporučuje  ASF přijmout následující usnesení.

Usnesení 4.14
ASF pověřuje předsednictvo ASF, aby na základě požadavků legislativní komise AS UK provedlo drobné textové úpravy v schválených vnitřních předpisech fakulty před jejich schválením Akademickým senátem UK.
 

Chromý podotkl, že se jedná o standardní postup. Weiss požádal vedení, aby v případě jakýchkoliv změn, které by si vyžádal univerzitní senát rozeslalo změnový dokument(y) všem členům ASF.
 

Hlasování: 20/0/1

Návrh usnesení byl přijat.


 

6. Sdělení a informace

Perlín jménem ASF poděkoval za organizaci akce Albertovské stráně.

Na jednání ASF 25.5. bude pozván Jeho Magnificence rektor UK prof. Zima.

Jednání ASF 22.6. pravděpodobně  proběhne předběžně v Biocevu ve Vestci u Prahy.
 

7. Různé

Havlíček informoval ASF o konání studijní komise dne 10.5.

Škaloud rozporoval opatření děkana číslo 1, které silně omezuje pohyb Bc. a Mgr. studentů po budovách fakulty po jejich uzamčení. Tajemník toto opatření obhajoval z bezpečnostního pohledu např. pro případ požáru. Evidence studentů pohybujících se po zamčených budovách přispěje k jejich rychlejší a bezpečnější evakuaci v nebezpečí. Čermák a Škaloud s tímto zdůvodněním nesouhlasili a podotkli, že by v takovém případě měla povinnost evidence vztahovat i na zaměstnance. Ficek se v případě striktního vymáhání evidencí osob obává omezení různých studentských akcí (například promítání filmů nebo nahlášené akce v klubu A6. Pačes připomněl, že studenti provádějící výzkum v laboratořích jsou proškoleni z bezpečnosti práce a že omezení se dotýká nejen společenských, ale také výukových akcí a kontinuálních pokusů, které jsou alespoň biologické sekci poměrně běžné. Tajemník přislíbil dialog a hledání kompromisního řešení

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     27.4.2017

Ověřil:     Radim Perlín         28.4. 2017

Akce dokumentů