E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 10. 5. 2017

Schválení Jednacího řádu akademického senátu fakulty

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení zapisovatele

  2. Schválení programu zasedání

  3. Schválení Jednacího řádu akademického senátu fakulty

  4. Sdělení a informace

  5. Různé


 

1. Schválení zapisovatele

Usnesení 2M/1: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 15/0/0

Usnesení je přijato

 

2. Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení zapisovatele

  2. Schválení programu zasedání

  3. Schválení Jednacího řádu akademického senátu fakulty

  4. Sdělení a informace

  5. Různé

 

Usnesení 2M/2.

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

 

Hlasování: 15/0/0

Usnesení je přijato

 

3. Schválení Jednacího řádu akademického senátu fakulty

 

Úvodní vystoupení děkana a předsedy legislativní komise ASF. V. Kubíčka.

Nový návrh Jednacího řádu je připraven v souladu s dohodou členů legislativní komise, byl rozeslán všem členům ASF a nebyly ke přijaté verzi Jednacího řádu žádné připomínky.

 

Usnesení 2M/3

Akademický senát schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK a ukládá předsedovi ASF předložit tento vnitřní přepis ke schválení AS UK.

 

Hlasování: 16/0/0

 

4. Sdělení a informace

 

Legislativní komise AS UK projedná vnitřní předpisy PřF UK 16.5. od 14:00 za účasti prod. M. Martínkové a R. Perlína.

Na jednání ASF 25.5. bude pozván Jeho Magnificence rektor UK prof. Tomáš Zima.

V pondělí 29.5. pořádá KD společnou diskuzi na parníku Hamburk. Sraz 16:45  na palubě na Rašínově o nábř. mezi Palackého a Jiráskovým mostem.

Odjezd 17:00

Jednání ASF 22.6. předběžně v Biocev, Vestec


 

5. Různé

 

Zapsal: Krylov

Ověřil:  Perlín

Akce dokumentů