E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 2. 2017

Schválení zapisovatele, Schválení programu zasedání, Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 1. 2017, Slib člena senátu, Schválení usnesení per rollam, Doporučení ke schválení postupu projednání návrhu znaku PřF UK, Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2017, Otázky studentské ankety, Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty, Zařazení zástupce SKAS do kolegia děkana, Jmenování členů komisí

Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16.2. 2017.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

 

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 1. 2017

 4. Slib člena senátu

 5. Schválení usnesení per rollam

 6. Doporučení ke schválení postupu projednání návrhu znaku PřF UK

 7. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

 8. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2017

 9. Otázky studentské ankety

 10. Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

 11. Zařazení zástupce SKAS do kolegia děkana

 12. Sdělení a informace

 13. Různé
   

1. Schválení zapisovatele

Usnesení 2/1: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 23/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Havlíček navrhl vložení bodu 12 ‘Jmenování členů komisí’ Následující body budou přečíslovány. Návrh byl přijat.

 

Aktualizovaný program zasedání:
1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 1. 2017
4. Slib člena senátu
5. Schválení usnesení per rollam
6. Doporučení ke schválení postupu projednání návrhu znaku PřF UK
7. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy
8. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2017
9. Otázky studentské ankety
10. Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty
11. Zařazení zástupce SKAS do kolegia děkana

12. Jmenování členů komisí
13. Sdělení a informace
14. Různé
 

Usnesení 2/2: ASF schvaluje program jednání v navrženém znění
Hlasování: 23/0/0

Usnesení je přijato

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26.1. 2017

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 27.1. do 9.2. 2017 Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://drive.google.com/drive/folders/0BxCEUdY_1-3cMGJiOWNjMTgtNWVlYi00YWQwLTlkYWUtOGFkNzExYjMzMDcz
Usnesení 2/3:  ASF schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 26.1.2017 ve znění zveřejněném 9.2. 2017
Hlasování: 22/0/1

Usnesení je přijato
 

Usnesení 2/4: ASF souhlasí se zveřejněním zápisu po uplynutí lhůty na uvedení připomínek senátorů a vypořádání těchto připomínek, tedy nejpozději do 15 dnů od jednání ASF.   
Hlasování: 21/0/2

Usnesení je přijato
 

4. Slib člena senátu

Jan Klouda složil slib v souladu s jednacím a volebním řádem ASF, čl. 6, odst. 1

„Slibuji, že funkci člena akademického senátu budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli statutu fakulty.“
Jan Klouda slib podepsal a poté se krátce představil.
 

5. Schválení usnesení per rollam

Na základě výzvy některých senátorů proběhlo hlasování per rollam o podpoře usnesení ve věci přijetí zákona č 114/1992 Sb O ochraně přírody a krajiny ve znění předloženém Senátem Parlamentu ČR
Výsledky hlasování:  
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdOGJZVEEtZUNuQWc

Usnesení 2/5: ASF schvaluje zápis per rollam a bere na vědomí výsledky hlasování per rollam ve věci přijetí novely zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny znění předloženém Senátem Parlamentu ČR.
Hlasování: 23/0/0

Usnesení je přijato

 

6. Doporučení ke schválení postupu projednání návrhu znaku PřF UK

Postup projednávání návrhu znaku vychází ze schváleného harmonogramu v uplynulém období.  Do druhého kola veřejné diskuze byly v srpnu 2016 vybrány bývalým děkanem Gašem 3 grafické návrhy z návrhů zpracovaných pro druhé kolo. Po zhodnocení veřejné diskuse bývalý děkan Gaš přislíbil doplnit i zbývající návrhy zpracované pro druhé kolo. Z důvodu svého zranění to ale již nebylo splněno. Děkan fakulty ustanovil k 1.2.2017 doplněnou komisi ve složení Langhammer (předseda), Kotek, Kříž, Vinkler a dva externí grafici, která má za úkol dokončit započatý proces výběru znaku. Komise pokračuje v procesu výběru znaku na základě dříve schváleného postupu a na základě podkladů, získaných v druhém kole výběru, připraví diskusi a elektronické hlasování fakultní veřejnosti o variantách návrhů znaku. Do hlasování bude zařazeno všech třináct návrhů, které byly získány pro druhé kolo. Komise následně v souladu s přihlédnutím k výsledkům hlasování určí pořadí prvních tří variant řešení, které doporučí děkanovi fakulty k výběru.

Úvodní slovo přednesl proděkan Langhammer. Následovala rozprava. Kotyk zpochybnil průběh druhého kola s tím že grafická studia měla pracovat s grafickými návrhy od akademické veřejnosti. Grafická studia však podle jeho názoru toto nebrala v potaz a dodala zcela vlastní grafické návrhy, které se těmi vzešlé z akademické obce,  pouze volně inspirovaly. Kotyk navrhl dvě usnesení:

 

1) ASF apeluje na komisi pro vyběr loga PřFUK, aby do 3. kola výběru nevpustila žádný z výtvorů grafických studií, nýbrž nechala akademickou veřejnost vybírat ze 3 vítězných návrhů původně vzešlých z obce (strom, velemlok, žezlo). Vítězný návrh pak bude znovu zadán grafické firmě (nejlépe úplně jiné), jejíž úkolem bude pouze uhladit návrh původní a dopracovat k němu koncepci hlavičkových papírů apod., nikoliv popouštět uzdu vlastní kreativitě.

 

2) ASF apeluje na komisi pro výběr loga PřFUK, aby do průběhu 3. kola výběru přidala dodatek ve smyslu toho, že vítězný návrh firma na základě konzultace s komisí upraví tak, aby více odpovídal zadání a předloze.

 

Kříž nesouhlasil s Kotykem s tím, že v rámci 1. kola bylo dohodnuto, že se grafická studia mají opravdu jen rozpracovat tři vítězné motivy, s tím, že se můžou inspirovat náměty vzešlými z akademické obce. Doplnil, že to ani jinak nešlo, protože komise v prvním kole rozhodovala na základě několika různých návrhů motivů - například na základě několika návrhů zobrazujících strom byl vybrán motiv stromu, nikoli konkrétní vítězný návrh v prvním kole. Pačes se zeptal Kotyka, jak si představuje časový harmonogram, pokud by bylo přijato jím navržené první usnesení. Kubíček navrhl veřejné hlasování o všech návrzích vzešlých z této soutěže. Vinkler apeloval na striktní dodržení předem schváleného procesu s tím, že do veřejného hlasování by měly postoupit pouze  návrhy vzešlé z 2. kola od grafických firem. Děkan navrhl opakovat veřejné hlasování o původních motivech. Kříž s tímto návrhem nesouhlasil. Podle něj by to byl krok zpátky. Kotyk prohlásil, že celá soutěž byla špatně připravena. Hudeček navrhl vytvoření pracovní skupiny, která by senátu předložila návrh usnesení, který by nejlépe reflektoval všechny postoje různých senátorů. Následovalo hlasování o předložených protinávrzích.

 

1) ASF apeluje na komisi pro výběrvyběr loga PřF UK, aby do 3. kola výběru nevpustila žádný z výtvorů grafických studií, nýbrž nechala akademickou veřejnost vybírat ze 3 vítězných návrhů původně vzešlých z obce (strom, velemlok, žezlo). Vítězný návrh pak bude znovu zadán grafické firmě (nejlépe úplně jiné), jejíž úkolem bude pouze uhladit návrh původní a dopracovat k němu koncepci hlavičkových papírů apod., nikoliv popouštět uzdu vlastní kreativitě.
Hlasování: 4/14/5

Usnesení nebylo přijato


2) ASF apeluje na komisi pro výběr loga PřF UK, aby do průběhu 3. kola výběru přidala dodatek ve smyslu toho, že vítězný návrh firma na základě konzultace s komisí upraví tak, aby více odpovídal zadání a předloze.
Hlasování: 6/9/7

Usnesení nebylo přijato

 

Poté. ASF hlasoval o původním usnesení, které navrhlo předsednictvo ASF
Usnesení 2/6: ASF bere na vědomí změnu složení Komise pro výběr návrhu znaku PřF UK a její rozhodnutí dále postupovat ve shodě s dříve projednaným postupem.

Hlasování: 16/3/4

Usnesení je přijato

 

7. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy
Úvodní slovo měl děkan fakulty a tajemník. Hudeček za ekonomickou komisi navrhl schválit žádost o převod finančních prostředků mezi fondy. Vinkler se zeptal, zda převod 40. mil. Kč si vyžádala aktuální potřeba nebo vše bylo plánováno dlouhodobě. Tajemník odpověděl, že se jedná o výjimečně vysokou částku. V dalších letech by mělo jít o menší částky. Dále pak podotkl, že v rámci grantů typu GAČR není možné většinou uplatnit investice na rekonstrukce budov, či pořízení nákladných přístrojů a proto je potřeba investičních peněz tak vysoká. Kuthan doplnil tajemníka s tím, že v minulých dvou letech jsme získávali peníze z odpisů od Univerzity, což už teď nedostáváme v takové míře. Kapitálový rozpočet tedy musíme naplnit z velké části sami, z vlastních fakultních zdrojů.

Usnesení 2/7: ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 40 000 000,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2017.
Hlasování: 24/0/0

Usnesení je přijato

 

8. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2017

Úvodní slovo měl děkan fakulty a tajemník. Hudeček za ekonomickou komisi doporučil schválení návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2017. Vinkler se zeptal, proč v rámci biologické sekce nejsou plánovány investiční prostředky na přístroje, když u ostatních sekcí tomu tak je. Tajemník odpověděl, že důvodem je čerpání těchto prostředků z OP VaVpI v rámci biologické sekce. Ostatní sekce tuto možnost neměly. Dále tajemník zdůraznil, že veškeré investice byly použity na stavby, nikoliv na nákup přístrojů. Kotyk se zeptal, proč jsou navrženy 2 mil. Kč na Biocev, když se má jednat o finančně neutrální či naopak ziskový podnik. Tajemník odpověděl, že se jednalo peníze na zlepšení kvality vzduchotechniky (je příliš hlučná). Kuthan doplnil tajemníka, že v rámci Biocevu se opravdu mělo jednat o 0 Kč a inkriminované 2 mil. Kč lze považovat za rezervu. Problémy s klimatizací jsou v současné době předmětem soudní pře se zhotovitelskou firmou, která by opravy měla provést na vlastní náklady. Tímto by 2 mil. Kč nebyly na Biocev čerpány.  
Usnesení 2/8: ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.  

Kapitálový rozpočet

 

 

Plán KR a podílu sekčních akcí

Rekapitulace FRIM zdrojů z EO

 

Počáteční stav FRIM

28 514 228

Příděl sekcím v rámci KR tohoto roku (st+př):

10 948 544

 

Odhad odpisů

33 000 000

Úspory sekcí z minulých let ze staveb

9 875 401

 

Převod fondů - celofakultní

13 542 217

Úspory sekcí z minulých let z přístrojů

17 366 198

 

Převod fondů - sekční-biologie

3 491 848

Sekce mají k dispozici celkem:

38 190 143

 

Převod fondů - sekční-chemie

20 969 516

Celkem plánováno celofakultních přístrojů

 

7 320 000

Převod fondů - sekční-geografie

1 996 419

Celkem plánováno celofakultních staveb

 

28 750 000

Převod fondů - sekční-geologie

0

Celkem plánováno sekčních staveb

 

32 387 000

Převod fondů - ÚŽP

0

Celkem sekcím zbývá na přístroje

 

32 260 354

Celkem FRIM

101 514 228

Celkem třeba k pokrytí KR

 

100 717 354

Bilance FRIM versus návrh KR

796 874


Hlasování: 24/0/0

Usnesení je přijato

 

9. Otázky studentské ankety

Úvodní slovo měl děkan. Weiss se zeptal na to, jak otázky vznikaly a jestli je probírala studijní komise. Havlíček za studijní komisi seznámil ASF s jejími závěry s tím, že otázky doporučuje pro následující akademický rok ke schválení. Kubíček informoval ASF, že otázky vznikly v rámci pracovní skupiny studijní komise a představují konsensus.

Usnesení  2/9: ASF souhlasí s textem otázek studentské ankety

Hlasování: 24/0/0

Usnesení je přijato

 

10. Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

Děkan fakulty navrhuje doplnit vědeckou radu fakulty o prof. RNDr. Bohuslava Gaše, Ph.D.  

návrh skrutátorů: Hudeček, Weiss, Havlíček

 

Hlasování: 22/0/2

Odevzdáno bylo 24 hlasovacích lístků, z toho 20 bylo pro a 4 se zdrželi hlasování
Usnesení 2/10: ASF volí prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc.. členem vědecké rady fakulty.
Hlasování: 20/0/4

Usnesení je přijato

 

11. Zařazení zástupce SKAS do kolegia děkana

Na základě dohody mezi SKAS a děkanem bere ASF na vědomí, že na jednání KD bude pozván zástupce SKAS Tomáš Weiss a jako náhradník Jakub Vodička.

Usnesení 2/11: ASF bere na vědomí doporučení SKAS navrhnout děkanovi fakulty Tomáše Weisse  jako zástupce SKAS na jednání kolegia děkana a Jakuba Vodičku do role jeho zástupce.

Hlasování: 22/0/2

Usnesení je přijato

 

12. Jmenování členů komisí

Havlíček navrhl Olgu Rothovou, Kláru Hulíkovou Tesárkovou a Jana Kotka do studijní komise. Jan Klouda se navrhl do legislativní komise.

Usnesení 2/12: ASF souhlasí se jmenováním nových členů komisí

Hlasování: 23/0/1

Usnesení je přijato

 

12. Sdělení a informace

Harmonogram jednání ASF

16.2. - standardní jednání

16.3. - standardní jednání

27.4. - vnitřní předpisy a rozpis fakulty

25.5. - případná rezerva na vnitřní předpisy

22.6.

21. 9.     - přijímací řízení

 

Harmonogram projednávání vnitřní předpisů fakulty AS UK

Do 25. 4  - projednat v ASF

Do 5.5.  - zaslat elektronicky a listinně AS UK

10.5 - 24.5  - projednání v legislativní komisi AS UK

29.5. – 30.5.  - rezervní zasedání ASF

30.5.  - zaslání upravených materiálů podle připomínek leg komise AS UK

2.6.  - schválení na AS UK

23.6.  - náhradní termín schvalování AS UK (co se nestihne)

 

13. Různé

 1. Zpřístupnění webu ASF

 2. Ples fakulty se bude konat tuto sobotu 18.2. 2017 od 20:00 v Kongresovém centru Praha. Vstupenky jsou stále k dispozici.

 3. Neformální setkání senátorů – čtvrtek 9.3. 19:00  Vinárna Bacco - diskuze jednací řád, pozvánka bude poštou

 4. Jednání ASF v areálu Biocev – Vestec  spojeno s prohlídkou - pravděpodobně červen 2017

 

Kubíček avizoval, že v rámci legislativní komise proběhne schůzka, na které budou probírány změny ve fungování ASF.

Radim Perlín kontakt: 702 091 201
 

Zapsal Vladimír Krylov 16.2.2017

Ověřil: Radim Perlín     26.2. 2017   

 

Akce dokumentů