E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 3. 2017

Doporučení k některým ustanovením statutu PřF UK, Doplnění členů legislativní komise o RNDr. Olgu Rothovou Ph. D., Vyhodnocení plesu fakulty, Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci, Zřízení nového pracoviště Laboratoř cytometrie jako účelového zařízení biologické sekce, Návrh procentuálního rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované na fakultě, Návrh dodatku k nájemní smlouvě, Doporučení jmenovat členy disciplinární komise, Sdělení a informace - Albertovské stráně

Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16.3. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

1.    Schválení zapisovatele

2.    Schválení programu zasedání

3.    Kontrola zápisů

4.     Vyhodnocení plesu fakulty

5.    Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o      institucionální akreditaci

6.    Zřízení nového pracoviště Laboratoř cytometrie jako účelového zařízení biologické sekce

7.    Návrh procentuálního rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované na fakultě

8.    Návrh dodatku k nájemní smlouvě

9.    Doporučení k některým ustanovením statutu PřF UK

10.    Doporučení jmenovat členy disciplinární komise

11.    Doplnění členů legislativní komise o RNDr. Olgu Rothovou Ph. D.

12.    Sdělení a informace - Albertovské stráně

13.    Různé
 

1. Schválení zapisovatele

Usnesení 3/1: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 18/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Weiss navrhl zařadit bod s názvem ´Průběh Státních závěrečných zkoušek (SZZk) v letech 2014-2015´mezi body 8 a 9. Kubíček požádal ASF, aby body 9 a 11 byly přesunuty výše jako body 4 a 5. Kotyk navrhl bod 10 přesunout na příští jednání ASF z důvodu malé účasti senátorů. Těch bylo na začátku zasedání přítomno pouze 18, což bylo dle Kotyka příliš málo na projednávání tak závažné a kontroverzní změny, jako je změna poměru senátorů.

 

1. Návrh - zařazení bodu  Průběh SZZk státnic v letech 2014-2010 mezi body 8 a 9.

Hlasování: 7/8/3

Návrh nebyl přijat

2. Návrh - Změna číslování bodů 9 a 11 na body 4 a 5

Hlasování: 15/1/2

Návrh byl přijat

3. Návrh - Přesun projednání bodu 10 na příští zasedání ASF

Hlasování: 7/9/2

Návrh nebyl přijat

 

Změněný program zasedání:

1.    Schválení zapisovatele

2.    Schválení programu zasedání

3.    Kontrola zápisů

4.     Doporučení k některým ustanovením statutu PřF UK

5.     Doplnění členů legislativní komise o RNDr. Olgu Rothovou Ph. D.

6.     Vyhodnocení plesu fakulty

7.    Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o      institucionální akreditaci

8.    Zřízení nového pracoviště Laboratoř cytometrie jako účelového zařízení biologické sekce

9.    Návrh procentuálního rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované na fakultě

10.    Návrh dodatku k nájemní smlouvě

11.    Doporučení jmenovat členy disciplinární komise

12.    Sdělení a informace - Albertovské stráně

13.    Různé

 

Usnesení 3/2: ASF schvaluje program jednání ve změněné podobě

Hlasování: 14/2/2


 

3. Kontrola zápisů

Kontrola a schválení zápisu z 2. jednání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu. Připomínky k návrhu zápisu od 17.2. do 26.2 2017. Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://docs.google.com/document/d/1ALga6UkrdMrG-spZPm_9hrzCQ9PIEH0P_8cT6NSKAVc/edit


Usnesení 3/3
ASF schvaluje zápis z 2. jednání ASF ze dne 16. 2.2017 ve znění zveřejněném 27.2. 2017.
Hlasování: 18/0/0

 

Kontrola a schválení zápisu z 1. mimořádného jednání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu. Připomínky k návrhu zápisu od 3.3. do 16.3 2017. Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://docs.google.com/document/d/1KWItGnk_khd6D6AZsspdUViNZHTQg2ii74_jvuf2Ux8/edit

 

Usnesení 3/4
ASF schvaluje zápis z mimořádného jednání ASF ze dne 2.3. 2017 ve znění zveřejněném 16.3. 2017.
Hlasování: 16/0/2

 

4. Doporučení k některým ustanovením statutu PřF UK

Úvodní slovo měl Perlín a Vinkler. Vinkler vyzdvihl, že návrh na změnu počtu studentských a zaměstnaneckých mandátů v ASF vychází z názoru akademiků z části kateder (“ze spoda”) a že na osmi katedrách má podporu 105:8 zaměstnanců. Hudeček se kladně vyjádřil pro dvouletý mandát studentských a zaměstnaneckých členů ASF. Podrobnosti jak k délce mandátu, tak navrhované změně parity mezi senátory z řad studentů a senátory z řad akademických pracovníků jsou předmětem níže uvedených odkazů

Důvodová zpráva - Perlín

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdU2R2UjdFT1BhMUk

 

Alternativní návrh  Škaloud, Vinkler
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdU2R2UjdFT1BhMUk

 

Usnesení 3/5
ASF doporučuje děkanovi předložit statut PřF UK, ve kterém bude upraveno volební období senátorů jako dvouleté s tím, že volby do jednotlivých částí ASF probíhají vždy v zimním období s ročním posunem jedné části vůči druhé.

Hlasování: 17/3/1

Návrh byl přijat

ASF doporučuje děkanovi předložit statut PřF UK, ve kterém bude zachován stávající počet senátorů - studentů volených studenty a stávající počet senátorů – zaměstnanců volených akademickými pracovníky fakulty.

Hlasování: 14/5/2

Návrh byl přijat.

ALTERNATIVNÍ NÁVRH
ASF doporučuje děkanovi předložit statut PřF UK, ve kterém bude změněn počet senátorů ze současných 28 na 27 členů. Senát bude v případě této změny sestávat ze 13 studentů volených studenty a 14 zaměstnanců volených akademickými pracovníky fakulty.
Hlasování: 7/9/5

Návrh nebyl přijat

 

Perlín apeloval na všechny senátory, aby při projednáváni statutu fakulty jako celku respektovali výsledek tohoto hlasování, i když nezvítězila jimi podporovaná varianta v této (či jiné) dílčí otázce. a další vnitřní předpisy  jen proto, že toto hlasování nedopadlo podle jejich představ a ctili vůli většiny.

5. Doplnění členů legislativní komise o RNDr. Olgu Rothovou Ph. D.

Senát navrhuje doplnit do legislativní komise RNDr. Olgu  Rothovou. Kubíček tento návrh přednesl plénu ASF

Usnesení 3/6

ASF schvaluje Olgu Rothovou, za člena legislativní komise.
Hlasování: 21/0/0

Návrh byl přijat.

6. Vyhodnocení plesu fakulty

Úvodní slovo měl Tomáš Janík. Další informace jsou součástí zprávy o zpětné vazbě:
odkaz: https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdU2R2UjdFT1BhMUk

 

Hudeček se zeptal jaké věcné, organizační nebo jiné změny vedly k pozitivnímu hodnocení a nárůstu z pouze 38%  na letošních 82%. pozitivních reakcí.  Janík odpověděl, že kromě nižší ceny za vstupenku byl velmi pozitivně hodnocen i fotokoutek a také místo pořádání v kongresovém centru, a to z důvodu dobré dopravní dostupnosti a velikosti vnitřních prostor a sálu. Kříž pak zdůraznil, že oproti minulému roku bylo letos prodáno téměř dvakrát tolik lístků.

 

Usnesení 3/7:
ASF bere na vědomí zprávu o zpětné vazbě na Reprezentační ples fakulty sebranou a vyhodnocenou SKASem.
Hlasování: 20/0/0

Návrh byl přijat.
 

7. Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci

Úvodní slovo měla Prod. Doc. Markéta Martínková. Vinkler se zeptal, jak byly klasifikovány kombinované učitelské obory. Prod. Martínková odpověděla, že ve všech případech přesně podle přání garantů.

Usnesení 3/8:
ASF materiál "Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci" projednal a souhlasí s návrhem oblastí vzdělávání, ve kterých Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy hodlá uskutečňovat studijní programy.
Hlasování: 19/0/0

Návrh byl přijat.
 

8. Zřízení nového pracoviště Laboratoř cytometrie jako účelového zařízení biologické sekce
Úvodní slovo měl Děkan prof. Zima. Zima požádal prof Horáka o info k ASF.

Usnesení 3/9
ASF schvaluje zřízení pracoviště Laboratoř cytometrie.
Hlasování: 19/0/0

Návrh byl přijat.
 

9. Návrh procentuálního rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované

na fakultě

Úvodní slovo měl Děkan prof. Zima a tajemník ing. Mozr. Zd. Čermák se zeptal, zda do konečného rozdělení budou promítnuty úpravy výkonů jednotlivých programů podle (nově zveřejněného) hodnocení. Děkan odpověděl, že ano.
Usnesení 3/10
ASF schvaluje princip rozdělení prostředků na jednotlivé programy Progres realizované na fakultě.
Hlasování: 19/0/0

Návrh byl přijat.

10. Návrh dodatku k nájemní smlouvě

Úvodní slovo měl Děkan Prof. Zima a tajemník ing. Mozr. Jedná se o prodloužení lhůty pro odstranění stavby bývalých koníren (nyní garáží)  na pozemku pod budoucím Globcentrem Revmatologickým ústavem. Za zpoždění odstranění nenese přímou vinu Revmatologický ústav. Prodloužení lhůty je nutné chápat jako gesto dobré vůle vůči Revmatologickému ústavu, který by jinak podle stávajícího znění smlouvy byl povinen platit penále.

Usnesení 3/11
ASF schvaluje návrh dodatku nájemní smlouvy mezi PřF UK a Revmatologickým ústavem  a žádá Akademický senát UK o projednání a schválení tohoto dodatku.
Hlasování: 19/0/0

Návrh byl přijat.
 

11. Doporučení jmenovat členy disciplinární komise
Úvodní slovo měl místo nepřítomného Fr. Ficka R. Perlín.
Krylov se zeptal na klíč výběru studentských kandidátů: zda například musí mít určitý studijní prospěch apod ? Děkan o žádném takovém kriteriu nevěděl. Hurný v reakci na diskusi upozornil, že ani v rámci zaměstnaneckých kandidátů neprobíhá výběrové řízení.

Usnesení 3/12
ASF doporučuje děkanovi jmenovat členy disciplinární komise Přírodovědecké fakulty UK  za studenty Františka Ficka, Jana Kretschmera, Jana Pačese a náhradníky Vojtěcha Havlíčka a Michaela Kotyka.

Hlasování: 17/0/2
Návrh byl přijat.

12. Sdělení a informace

S ohledem na zdržení při přípravě rozpisu a rozdělení prostředků na MŠMT a návazně rozpisu prostředků na UK se nebude v roce 2017 konat výjezdní zasedání ASF a kolegia děkana na Patejdlovce.

V termínu úterý 18.4. 2017 15:30 – 17:30 proběhne pracovní setkání předkladatelů všech vnitřních předpisů PřF UK se senátory.  

Albertovské stráně - Organizátor Jakub Petříček - příjem podnětů k celé akci.

Jan Černý navrhl, aby kromě zásahů do vegetace v rámci Albertovských strání, bylo vybudováno pódium před amfiteátrem v horní části Albertovských schodů.

 

13. Různé

Červnové zasedání ASF proběhne v Biocevu.

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     16.3.2017

Ověřil:     Radim Perlín         17.3. 2017

Publikováno: Pondělí 27.03.2017 17:10

Akce dokumentů