E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 6. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 6. 2021

Volba rektora univerzity: Vystoupení prof. Michala Stehlíka; Schválení strategického záměru; Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2021/2022; Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder; Doporučení ke jmenování disciplinární komise; Návrh na rozšíření akreditace; Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy; Pověření předsednictva ASF; Vyhlášení voleb do AS UK; Informace o Podmínkách přijímacího řízení na příští akademický rok; Výklad vnitřního předpisu; Příručka pro zaměstnance; Vyhodnocení brigády na Albertovských stráních; Informace o stavu a průběhu studentské ankety; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny 

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu ze 5. zasedání 27. 5. 2021 
 3. Volba rektora univerzity 
  1. Vystoupení prof. Michala Stehlíka
 4. Schválení strategického záměru
 5. Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2021/2022
 6. Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder
 7. Doporučení ke jmenování disciplinární komise 
 8. Návrh na rozšíření akreditace 
 9. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy
 10. Pověření předsednictva ASF
 11. Vyhlášení voleb do AS UK 
 12. Informace o Podmínkách přijímacího řízení na příští akademický rok 
 13. Výklad vnitřního předpisu
 14. Příručka pro zaměstnance
 15. Vyhodnocení brigády na Albertovských stráních
 16. Informace o stavu a průběhu studentské ankety
 17. Covidová opatření
 18. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 19. Sdělení a informace 
 20. Různé

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 6.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.      Kontrola a schválení zápisu ze 5. jednání 27. 5. 2021

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, kromě stylistických oprav (sen. K. Bubeníková, sen. R. Pileček) a přesunu jednoho bodu do bodu Různé (sen. R. Pileček).

Zápis byl zveřejněn 7. 6. 2021 na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-5-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-27-5-2021

Usnesení 6.2

ASF schvaluje zápis z 5.  jednání ASF ze dne 27. 5. 2021

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 5. jednání

Předseda ASF R. Perlín vyzval na 5. jednání ASF pana děkana, aby zvážil možnost ocenění různých jednotlivců či skupin osob z fakulty s ohledem na jejich činnost kolem (nejen) covid-19.

Pan děkan J. Zima informoval, že tento úkol byl již proveden ve spolupráci se sekčními proděkany. 

Předseda ASF navrhl, aby ocenění nejaktivnějších nebylo pouze finanční, ale v budoucnosti při vhodné příležitosti také např. medailemi. 

V této souvislosti p. děkan informoval o předávání pamětních medailí v pondělí 21. 6. 2021 od 13 h. Předseda ASF vyzývá zástupce ASF k účasti na této akci.

 

3.      Volba rektora univerzity, vystoupení prof. Michala Stehlíka

Kandidát na funkci rektora požádal Akademický senát PřF UK o možnost vystoupení. V rámci svého vystoupení prof. Stehlík představil hlavní priority své kandidatury a odpověděl na dotazy senátorů a senátorek (volební program pana profesora je dostupný zde):

 • sen. M. Kotora: „kde vzít na všechny představené priority finance?“ 
  MS: „jsou to dlouhodobé priority, nejen na 4, ale 8 a více let; jsem realista, ale s nějakou vizí je nutné do volby vstoupit; beru to i jako úkol rektora univerzity jednat ohledně financí, je to téma na jednání konference rektorů apod.“
 • sen. M. Novotný: „porovnání s Brnem – dobrá spolupráce s městem i krajem; UK v Praze je v tomto pasivní, není možné toto zlepšit?“ 
  MS: „Jsou lepší zkušenosti ve spolupráci s Magistrátem, než např. s ministerstvy, ale je stále co zlepšovat… Aktivně se scházím s Magistrátem ohledně např. bytové politiky… Jednání tohoto typu jsou nutná, ale aparát je silnější, než realita“.
 • sen. T. Svoboda: „prosba o rozvoj studentských spolků a volnočasových aktivit“
  MS: „dobrý příklad je projekt Hybernská; další podpora je nutná“
 • prod. J. Langhammer: „líbí se mi představa univerzity jako konfederace, tj. „štíhlý stát“ – měla by být taková i univerzita?“ 
  MS: „jsem pro štíhlejší rektorát, ale nejsme ve stavu nula, nelze ze dne na den změnit centrální role – nutné tyto role nastavit“
 • Sen. A. Altová: „nezbytné změny v doktorském studiu – jak se stavíte k zaměstnávání doktorandů“ – navazuje prod. P. Chromý: „jak vnímáte doktoranda na univerzitě, jak ho vidíte za několik let? Nezaznělo v přednášce slovo akreditace…“ 
  MS: „doktorand – obrovské téma, bez toho, aby byl blízko vědě to nejde, ale stále to je student – je v tom rozpor; také je nutné sledovat různorodost doktorandů, např. humanitní obory vs. experimentální obory; je to otázka financování apod.“ 
  Prod. Chromý „odlišnost oborů, někde lze dokončit PhD bez větších problémů za 4 roky, ale jinde nutné min. 6 let… vliv na kvóty na doktorandy“ 
  MS: „bude to mít vliv na graduation rate, časem se asi tomu nevyhneme“; předseda ASF R. Perlín: „změna je nutná, ale neměla by být revoluční“
 • předseda ASF R. Perlín: „kdybyste se stal rektorem, jak by vypadal Váš úvazek, když pracujete i v Národním muzeu?“ 
  MS: „pokud se stanu rektorem, k 1.2.2022 skončím v Národním muzeu“

Všichni kandidáti budou pozváni na panelovou diskusi, která se uskuteční v září podle časových možností kandidátů na funkci rektora ve Velké geologické posluchárně. 


Usnesení 6.3

ASF se seznámil s tezemi volebního programu kandidáta na funkci rektora prof. M. Stehlíka a podporuje tohoto kandidáta.

Hlasování: 19/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

4.      Schválení strategického záměru 

Úvodní slovo přednesli děkan J. Zima a prod. J. Langhammer a předložili důvodovou zprávu. Děkan J. Zima objasnil okolnosti vzniku Strategického záměru, jeho význam pro budoucí fungování. Prod. J. Langhammer, jako hlavní editor, zmínil diskutování obsahu strategického záměru, formulování hlavních tezí a jejich vazby na to, „jak“ těchto tezí docílit. Diskutována byla i vazba na strategický záměr univerzitní, drží se ale nadále kontinuita fakultní, tj. členění podle jednotlivých činností, jednotlivých obsahových kapitol. Cíle jsou provázané s nástroji a indikátory. Důležitá je základní esence celého záměru. 

 

Důvodová zpráva:

Vedení Přírodovědecké fakulty UK předkládá ASF návrh strategického záměru rozvoje fakulty na roky 2021–2025. Strategický záměr je zpracován v návaznosti na vyhodnocení realizace dlouhodobého záměru fakulty za období 2016–2020, ve vazbě na strategický záměr Univerzity Karlovy pro období od roku 2021, doporučení Mezinárodního hodnotícího panelu UK a v kontextu Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol.

Strategický záměr Přírodovědecké fakulty UK na období 2021–2025 svými ambicemi i směrem rozvoje navazuje na trajektorii vývoje nastoupenou v předchozích obdobích.

Návrh SZ byl projednán s rozvojovou komisí ASF a schválen Vědeckou radou PřF UK na jejím červnovém zasedání.

V souladu se zněním statutu PřF UK fakulta připravuje každoroční aktualizaci SZ.

 

Diskuse:

Sen. M. Novotný: Rozvojová komise ASF neměla možnost materiál důkladně projednat z důvodu minima času. Dle jeho názoru bylo věnováno spoustu úsilí do tohoto materiálu, ale byla to nevyužitá příležitost. Nesouhlasí s tím, že je každoročně možnost dokument diskutovat, za poslední čtyři roky tomu tak nebylo. Indikátorů je ještě více, než v předchozí zprávě (nyní 96), většina z nich nemá žádné směřování (např. počty studentů apod.). Na schůzce RK ASF s prod. J. Langammerem zazněla dohoda, aby doktorští studenti byli zaměstnanci – v tomto dokumentu se tato dohoda neprojevila. 

Děkan J. Zima: podporuje zvyšování finančních příjmů doktorandů, uvědomuje si tuto problematiku. I s ohledem na projev kandidáta na rektora, tak je zřejmé, že to bude asi nutnost. Vizi zaměstnávání studentů podporuje.

Prod. J. Langhammer: tato myšlenka vypadla při editacích, ale je vnímána jako směr, který chce razit, a který se technicky promítne do další aktualizace.

Předseda ASF R. Perlín: je nutné průběžně diskutovat, jak plníme jednotlivé cíle, co chceme dále naplňovat, jaké cíle jsou priority apod. A po roce to vyhodnotit, zda došlo k plnění jednotlivých cílů, případně přehodnotit priority. Zároveň žádá děkana a proděkana, aby vznikla „zkratka“ (stručný leták) Strategického záměru, která bude dostupná online na webu fakulty,  a vedoucí ústavů a kateder ale i celá akademická obec, by měla být s těmito vizemi srozuměna. 

Sen. M. Jeníček: upozornil na to, že ačkoliv se o hodnocení strategického záměru mluvilo zpětně, tak patřičná jednání nebyla uskutečněna. Položil otázku, jak je možné technicky vložit/vtělit bod ohledně zaměstnávání doktorandů do tohoto záměru?

Děkan J. Zima: nemá přesnou představu, jak to vtělit do dokumentu, bude to v jednání. Vyžaduje celkovou změnu ve vnímání doktorského studia. Prod. J. Langammer zmínil, že tyto záležitosti se vždy probíraly na Patejdlovce, která se bohužel neuskutečnila.

Sen. M. Kotora: jedná se o ideový dokument, který možná projednáváme příliš vážně – ale na jednu věc zapomínáme, což je konkurenční prostředí – jiné univerzity dostaly velkou finanční injekci, UK nikoliv; i samotný Albertov – žádná změna za posledních 100 let… I v hodnocení PřF je zmínka, že PřF nemá dostatečné prostory. Toto je nutné změnit.

Sen. D. Matějka: z dokumentu na něj dýchlo spojení „Albertov Valley“… Prod. J. Langhammer: nutnost uvědomění si pozice Albertova, kde jsou tři významné fakulty, uvědomění si synergie jako konkurenční výhody. 

Děkan J. Zima: informoval, že dostal pozvánku na tiskovou konferenci ke Kampusu Albertov s rektorem a premiérem, kde bude zveřejněna informace o získání územního rozhodnutí pro stavbu Kampusu Albertov…

 

Usnesení 6.4

ASF schvaluje návrh strategického záměru PřF UK na období 2021–2025.

Hlasování: 16/1/2 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.      Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2021/2022

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Vzhledem k již dříve avizované nejistotě na straně plnění stipendijního fondu z důvodu promíjení poplatků za delší studium v souvislosti s koronavirovou krizí a z důvodu vyplácení doktorandských stipendií i za tzv. narušenou dobu studia (které dosud není s RUK vyjasněno), vedení fakulty navrhuje podmínky a výše stipendií pro rok 2021/2022 ponechat stejné, jako v roce 2020/2021.

Materiál byl předložen k projednání Studijní komisi ASF, jejíž jednání předseda komise svolal na úterý 15. 6. 2021 a předtím byl i diskutován na Rozvojové komisi ASF.

Podklady na sdíleném disku zde.

Sen. D. Vašek, předseda Studijní komise ASF, informoval, že s dokumentem komise souhlasí, nicméně je nutné vést debatu nad budoucí výší stipendií a zároveň zavést diskusi nad elektronizací vyplácení stipendií. Prod. P. Chromý informoval, že elektronizace je již rozpracovaná, ale vize je provázanost se SISem. Tajemník K. Mozr potvrdil, že RUK informoval, že se na tom pracuje bez bližší specifikace. 

Sen. M. Jeníček vznesl dotaz, jak je to se stipendií v rámci STARS, zda se uvažuje o změně stipendií i zde. Prod. M. Martínková toto bere jako v podnět, informovala, že toto zatím nebylo v jednání. Předseda ASF poprosil paní proděkanku, aby předložila úvahu na zářijovém jednání ASF. Sen. M. Novotný informoval o zkušenosti, že jsou případy, kdy i po přijetí do STARS došlo ze strany studentů nakonec k odmítnutí zahájení studia právě z finančních důvodů. 

Prod. P. Chromý poděkoval panu tajemníku a děkanátu za práci nad touto problematikou. 


Usnesení 6.5 

ASF souhlasí s podmínkami pro přiznávání a výší stipendií pro akademický rok 2021/2022 specifikovanými v návrhu OD k přiznávání a vyplácení stipendií na PřF UK.

Hlasování: 19/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

6.      Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima, který informoval o vypsání výběrové řízení na obsazení míst vedoucího katedry experimentální biologie rostlin, katedry parazitologie, katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Ve všech případech se jednalo o jednoho kandidáta.

Výběrové komise, ve kterých zasedali zástupci ASF, doporučily jmenovat: 

●      doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. vedoucí katedry experimentální biologie rostlin

●      doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. vedoucím katedry parazitologie

 • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. vedoucím katedry fyzikální a makromolekulární chemie

Nástupy by měly být od 1. 9. 2021; výsledky hlasování: doc. Cvrčková (6/0/0), doc. Hampl (6/0/0) a prof. Obšil (4/0/0). Všichni kandidáti prošli i na vědecké radě. 

Rozhodnutí proběhne tajnou volbou: 

 • Volební komise: Perlín, Novotný, Kotora (schváleno optickou většinou)

Proběhla tajná volby a volební komise vyhodnotila výsledky voleb. Všichni kandidáti na funkci vedoucího katedry obdrželi 18 hlasů.

Usnesení 6.6 

ASF doporučuje děkanovi fakulty jmenovat doc. RNDr. Fatimu Cvrčkovou, Dr. vedoucí katedry experimentální biologie rostlin, doc. Mgr. Vladimíra Hampla, Ph.D. vedoucím katedry parazitologie a prof. RNDr. Tomáš Obšila, Ph.D. vedoucím katedry fyzikální a makromolekulární chemie.

Hlasování: 18/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.      Doporučení ke jmenování Disciplinární komise

Úvodní slovo přednesli předseda ASF R. Perlín a prod. M. Martínková. Jednání nové komise by mělo být 12. července 2021.

Kandidáty do disciplinární komise za studenty navrhl SKAS. 

 

Akademický senát PřF UK doporučil panu děkanovi jmenovat ke dni 21. 6. 2021 novou Disciplinární komisi ve složení:

 

zaměstnanecká část

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.

 

náhradníci

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

studentská část

Mgr. Lucie Kunstmüllerová

Mgr. Jan Pačes

Mgr. Daniel Vašek

 

náhradníci 

Tomáš Svoboda

Mgr. Kristýna Bubeníková

 

Usnesení 6.7 

Akademický senát PřF UK doporučil panu děkanovi jmenovat ke dni 21. 6. 2021 novou Disciplinární komisi.

Hlasování: 18/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.      Návrh na rozšíření akreditace

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková. 

Rozšíření akreditací NMgr studijních programů Demografie a SGRR v jejich českých i anglických variantách o kombinované formy studia 

 • Rozšíření akreditací NMgr studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj (SGRR) v české i anglické variantě o kombinované formy studia (podklady)
 • Rozšíření akreditací NMgr studijního programu Demografie v české i anglické variantě o kombinované formy studia (podklady)

 

Usnesení 6.8 

ASF se seznámil s návrhem na rozšíření akreditací NMgr studijních programů Demografie a Sociální geografie a regionální rozvoj v jejich českých i anglických variantách o kombinované formy studia.  Návrh byl projednán na zasedání VRF dne 10. 6. 2021 a také ASF jej doporučuje podstoupit na jednání RVH k dalšímu řízení.

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.     Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

Úvodní slovo přednesl tajemník K. Mozr a předložil důvodovou zprávu:

 

Důvodová zpráva:

Z důvodu potřeby dofinancování investičních zakázek a nedostatku finančních prostředků ve fondu FRIM Vás žádám o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK.

Jedná se o převod z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) ve výši 13 364 000,- Kč.

Navržené prostředky budou využity na jednotlivých katedrách a ústavech pro zajištění drobnějších investičních akcí včetně nákupu přístrojové techniky. 

Usnesení 6.9 

ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 13 364 000,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021.

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

10.  Pověření předsednictva ASF

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín.

V období červen a červenec není realistické zajistit řádné jednání akademického senátu z důvodu čerpání dovolených a hlavních prázdnin studentů. Proto v případě nutnosti a v souladu s Jednacím a volebním řádem ASF čl. 22. ASF zmocňuje předsednictvo k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu. Předběžná vyjádření předsednictva podléhají dodatečnému schválení senátem na jeho nejbližším zasedání a nesmí z nich tedy vyplývat právně závazné či jinak neodvolatelné důsledky. 

Zmocnění se schvaluje na období 1. 7. 2021 do 16. 9. 2021

Usnesení 6.10

Akademický senát PřF UK zmocňuje v termínu od 1. 7. 2021 do 16. 9. 2021 předsednictvo ASF k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu.

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

11.  Vyhlášení voleb do AS UK

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín.

Volební řád AS UK stanovuje pravidla a termíny voleb do Akademického senátu UK. Předsednictvo AS UK vyhlásilo tyto volby dne 14. 6. 2021 a z toho vyplývají úkoly pro ASF. Jednak stanovit a vyhlásit termín voleb na tři po sobě jdoucí dny (návrh: 9. 11. 2021 – 11. 11. 2021 (úterý–čtvrtek)) a zvolit 2 členy za zaměstnance a 2 za studenty; volební komise pak zajišťuje průběh voleb. 

 

Organizace voleb do AS UK

●      Podání kandidatury nejpozději týden před prvním dnem voleb 

●      Obsah kandidátní přihlášky:

o   Vyslovení souhlasu s kandidaturou. 

o   Seznam členů akademické obce, kteří nominují kandidáta

●      Doporučený obsah:

o   CV

o   Volební program/teze  

●      Zveřejnění kandidátky nejpozději dva dny předem: 

 • Obsah kandidátní listiny – jméno, příjmení, tituly, sekce nebo studijní program

 

Usnesení 6.11

ASF vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Předsednictva AS UK volby do akademického senátu Univerzity Karlovy na dny 9. 11. 2021 – 11. 11. 2021.

Volba proběhne elektronickou formou. 

Akademický senát jmenuje tříčlennou volební komisi ve složení

●      Předseda: Jan Pačes

●      Člen: Radek Pileček

 • Člen: Michal Jeníček

Akademický senát žádá dílčí volební komisi, aby neprodleně zveřejnila prostřednictvím webových stránek a dalších fakultních sítí podrobnosti podání, obsahu a zveřejnění kandidátních listin a průběhu voleb. 

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

12.  Informace o Podmínkách přijímacího řízení na příští akademický rok 

Úvodní slovo přednesla prod. M. Martínková, informovala o stavu ohledně vyčkávání na schválení nových akreditací, o pominutí dřívějších kontroverzí ohledně přijímacích řízení do bakalářského studia, o otevření téměř všech oborů, které jsou akreditované apod.

Informace o Podmínkách přijímacího řízení na příští akademický rok:

 

Sen. D. Vašek, předseda Studijní komise ASF informoval, že podmínky byly projednány bez připomínek.

 

13.  Výklad vnitřního předpisu

Na ASF se obrátil prod. P. Chromý s ústním dotazem, kde je uveden průběh rigorózní promoce a kde je uveden slib k rigorózní promoci v latině. Rigorózní promoce probíhají standardně stejně jako magisterské nebo doktorské promoce s latinským textem slibu, ale na rozdíl od doktorského, magisterského nebo bakalářského slibu, který je uveden ve statutu, ve statutu chybí latinský slib rigorózní promoce. 

Usnesení 6.12

Výklad ASF: Rigorózní sponze je dána centrálně vnitřní předpisem UK, zbylé sponze si určují fakulty ve statutu a mezi fakultami se liší. Průběh rigorózní promoce a rigorózní slib je uveden ve Vnitřním předpisu UK Řád imatrikulací a promocí V článku 6. je tento slib uveden (viz https://cuni.cz/UK-8896.html)

 

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

14.  Příručka pro zaměstnance

ASF inicioval a spolupracuje při přípravě dokumentu s pracovním názvem příručka pro zaměstnance, kdy by měly být dvojjazyčně uvedeny základní /hlavní postupy a procesy na fakultě, se kterými se zaměstnanci, členové akademické obce setkávají.

Sen. M. Novotný informoval, že vše je v jednání a že snad brzy – konec září 2021 (potvrzeno děkanem J. Zimou) – by měla být příručka vyhotovena, přičemž zatím je stále možnost vznášet náměty na zahrnutí patřičných bodů. 

Existuje možnost využití obdobné příručky na univerzitní úrovni a s dalšími plánovanými kroky.

 

15.  Vyhodnocení brigády na Albertovských stráních

Zástupce SKAS, sen. K. Bubeníková, seznámila s výsledky brigády na Albertovských stráních, která se konala dne 16.6. 2021. Předseda ASF potvrdil, že se jednalo o úspěšnou akci a že se uvažuje o rozšíření akce i o MFF UK, o možnosti uspořádání vícero menších akcí apod. 

 

16.  Informace o stavu a průběhu studentské ankety

Prod. M. Martínková stručně informovala o průběhu studentské anketě, poprosila SKAS o informovanost studentů aktivně využít možnosti účasti a vyjádřit zpětnou vazbu, i pozitivní. Došlo ke změně zastřešení a propagace ankety (dr. Straka a student Hugo Kocek). 

Prod. M. Martínková také informovala o univerzitním hodnocení výuky během COVIDu a PřF UK byla hodnocena velmi dobře (70 % studentů hodnotilo známkou 1–2; jen 5 % studentů nespokojeno); největší problém: příliš platforem na kterých online výuka běží. 

Předseda ASF vyvěsí výsledky na sdílený disk. 

 

17.  Covidová opatření

Prod. P. Chromý seznámil s aktuálními opatřeními vyplývajícími z důvodu mimořádného stavu a poděkoval za součinnost za šíření informací. Informoval o tom, že studenti mohou do 30. 6. 2021 žádat o vyškrtnutí předmětu z „covidových důvodů“, případně požádat o dodatečný zápis tam, kde to vyučující dovolí.

Tajemník K. Mozr doplnil, že tím, že končí mimořádný stav k 25. 6. 2021 na univerzitě, tak končí i zajištění testování (na Albertově končí na konci měsíce).

Sen. J. Pačes informoval, že řadu opatření si mohou fakulty nastavit samy a centrálně zavedení mimořádný stav se může podepisovat na fungování rektorátu.

 

18.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Dle informací zástupce SKAS, sen. T. Svobody, jsou následující žádosti:

 1. Kamila Neužilová, 2. ročník Bc. Studia Molekulární biologie a biochemie organismů (UKČO 82641862) ve výši 5000 Kč na akci Loděnice PřF UK
 2. Stanislav Jíra, 2. ročník Bc. Studia Geobiologie (UKČO 14173844) ve výši 2500 Kč na Sportovní akci.

 

Usnesení 6.13

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia Kamile Neužilové ve výši 5000 Kč a Stanislavovi Jírovi ve výši 2500 Kč. 

 

Hlasování: 15/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

19.  Sdělení a informace

Sdílený kalendář ASF

Předseda ASF R. Perlín informoval, že neví, kdo je administrátorem sdíleného kalendáře ASF, nelze z něj nyní sdílet události do kalendářů členů ASF a vyzval senátory, zda by nezjistili, jak zajistit nápravu. 

 

Pomoc „studenti studentům“

Prod. P. Chromý vznesl dotaz, zda je uvažováno o tzv. pomoci studentům, resp. vyjádřil prosbu, zda by každý studijní program mohl mít zástupce zaměstnanců a studentů, kdo by pomáhal studentům.

Předseda ASF R. Perlín poprosil oba studijní proděkany, aby na další schůzi připravili návrh k projednání.

Sen. A. Altová vznesla dotaz, zda by šlo někam na Albertov 6 dát jasnou vizuální informaci, že se studijní oddělení nachází v areálu Botanické zahrady, případně tuto informaci zdůraznit na webu fakulty.

 

20.  Různé

Termíny jednání ASF

Poslední termín letním semestru 2020/21: 16. 9. 2021

V následujícím zimním semestru 2021/2022: 21. 10., 18. 11., 16. 12. 2021, 20. 1., 17. 2. 2022 

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6.

Neformální setkání ASF s vedením fakulty: úterý 29. 6. 2021 od 18:00 Vinotéka Bacco, Bělehradská 28, Praha 2

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF (Matyáš Hiřman)  matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               17. 6. 2021

Ověřil:             Radim Perlín             17. 6. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman        28. 06. 2021

Akce dokumentů