E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 8. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 10. 2021

Převod finančních prostředků mezi fondy; Atestační řád; Příručka zaměstnance CZ/A; Nominace studentů na akce prezentující studijní nabídku UK; Volby ZKAS a AS UK; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny (22)

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 7. zasedání 16. 9. 2021 
 3. Převod finančních prostředků mezi fondy
 4. Atestační řád
 5. Příručka zaměstnance CZ/A
 6. Nominace studentů na akce prezentující studijní nabídku UK
 7. Volby ZKAS a AS UK
 8. Covidová opatření 
 9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 10. Sdělení a informace 
 11. Různé

 

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 8.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 16/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.      Kontrola a schválení zápisu ze 7. jednání 16. 9. 2021

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, kromě stylistických oprav (sen. K. Bubeníková, sen. R. Pileček, sen. L. Šídlo) a úprava textu k poklepu základního kamene (sen. P. Škaloud).

Zápis byl zveřejněn 27. 9. 2021 na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-7-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-16-9-2021

 

Usnesení 8.2

ASF schvaluje zápis ze 7.  jednání ASF ze dne 16. 9. 2021

Hlasování: 16/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 7. jednání

Stav kanalizační přípojky v loděnici PřF UK:

 • tajemník K. Mozr informoval, že byl zpracován projekt na kanalizační přípojku, následně bylo podáno prostřednictvím PVK stavební povolení na SÚ MČ Praha 4. SÚ zahájil řízení a následně řízení přerušil, jelikož je k rozhodnutí nutné zpracovat územní rozhodnutí, které vydávají vodohospodáři – jakmile bude vydáno (nejspíš do konce roku 2021), bude podáno zpět na Prahu 4 a pak by mělo pokračovat řízení k získání stavebního povolení; když to dobře dopadne, tak by se začátkem roku 2022 dalo pokračovat ve stavebním konání;
 • nutné úpravy, které lze udělat bez stavebního povolení (sociální zařízení, stavební příčka apod.), budou po domluvě s p. Frantálem (vedoucí KTV) vykonány v létě roku 2022 (bude řešeno v rámci kapitálového rozpočtu);
 • sen. A. Altová vznesla dotaz, zda bude možné Loděnici využívat pro spolkové/jiné aktivity – tajemník K. Mozr předpokládá, že by se využívat neměla (potvrdil předseda R. Perlín); děkan J. Zima potvrdil oddělení stavebních činností, tj. ty bez nutnosti stavebního povolení budou odděleny od ostatních.

 

3.     Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

Úvodní slovo přednesl tajemník K. Mozr a předložil důvodovou zprávu:

 

Důvodová zpráva:

Z důvodu potřeby pořízení přístrojů a spoluúčasti na investičních akcích (stavebních i přístrojových) a na základě požadavků jednotlivých pracovišť žádám o souhlas s převodem finančních prostředků z FPP do FRIM ve výši 5 246 131,- Kč.

 

Usnesení 8.3 

ASF souhlasí s převodem 5 246 131,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu rozvoje investičního majetku.

Hlasování: 20/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

4.     Atestační řád

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima a předložil důvodovou zprávu. Informoval, že byly provedeny atestace a v rámci nich byly vzneseny nové požadavky ze strany sekčních proděkanů. Po jednání proděkanů, společně s ing. Konečnou, byly provedeny návrhy změn – dle děkana došlo k poměrně malým změnám, největší změnou je asi zpřísnění na geografické sekci. 

 

Důvodová zpráva:

Návrh Opatření děkana k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků upravuje znění OD č. 08/2020 se stejným názvem a návrh Opatření děkana Kritéria hodnocení akademických pracovníků upravuje Opatření děkana č. 14/2014 s názvem Kritéria hodnocení akademických a vědeckých pracovníků č. 1.

K novelizaci výše uvedených dvou opatření děkana vedl nový kariérní řád UK a zkušenosti sekčních proděkanů s prováděním atestací, kdy se ukázalo nezbytné upravit některá ustanovení a doplnit znění některých odstavců. Konkrétně se jedná o:

 • úpravu v souladu s nově vydaným kariérním řádem UK (doplněno sebehodnocení zaměstnance),
 • administrativní zjednodušení a sjednocení kompetencí,
 • geografie – zpřísnění kritérií, podrobnější kritéria na vědeckou činnost,
 • lektoři – doplněno hodnocení vědecké činnosti,
 • vědečtí pracovníci s podílem na výuce – doplněno hodnocení pedagogické činnosti,
 • sjednocení kalendářního a akademického roku – pro účely atestací kalendářní rok.

 

V rámci diskuse sen. M. Vinkler zdůraznil, že by bylo bývalo vhodné prodiskutovat změny dopředu a že změna atestačních kritérií je jedna z těch změn, které je možné na půdě ASF projednat a kdy je možné dojít k takovému návrhu, který by mohl pomoci k celkové homogenizaci kritérií. 

Předseda ASF R. Perlín dovysvětlil časové nesrovnalosti s ohledem na rozeslání důvodové zprávy po rozeslání pozvánky na jednání ASF. 

Sen M. Novotný představil 2 body, které nejsou v důvodové zprávě, a které by bylo vhodné tam doplnit: 1) na webu není dostupná platná verze znění atestačních kritérií; 2) specifikace výpočtu bodů (např. více oborů – průměr vs. nejlepší kategorie; nejvyšší pořadí nedává nejvyšší počet bodů apod.; zvýhodňování prvních/posledních/korespondenčních autorů). Sen. M. Jeníček vznesl dotaz, jak se vypořádat s rozdíly mezi sekcemi. 

Předseda ASF R. Perlín navrhl, aby se projednání ujala Komise rozvoje ASF, která by svolala jednání otevřené pro všechny zájemce, a s pozvánkou pro všechny proděkany.

Sen. M. Vinkler vybízí Kolegium děkana, zda by mohlo přijít s jednou strategií, která by mohla být jednotná pro celou fakultu. Děkan J. Zima reagoval, že se atestační kritéria stanovovala dle požadavků z jednotlivých sekcí a přirovnal heterogennost mezi sekcemi s univerzitní úrovní a různými podmínkami pro jednotlivé fakulty. 

Prod. P. Chromý připomněl, k čemu byl atestační řád původně vytvořen, tj. mít oporu pro případné rozvázání zaměstnaneckého poměru. Sen. M. Kuthan tento záměr potvrdil, tj. vytvoření minimálních požadavků. Zároveň varoval, aby nebyla atestační kritéria propojena s rozpočty. 

Předseda ASF Perlín vyzval, aby se daná problematika řešila v užší debatě mimo jednání ASF – upozornil, že se jedná o střet dvou koncepcí, a že je nutné si to vydiskutovat na jiné platformě.  Na základě diskuze děkan fakulty stáhl předložený návrh usnesení a předseda ASF předložil nový návrh usnesení, o kterém se hlasovalo. 

 

Usnesení 8.4 

ASF žádá komisi rozvoje ASF o projednání předloženého dokumentu a předložení tohoto dokumentu na jednání ASF v listopadu 2021.

Hlasování: 19/0/2 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.     Příručka zaměstnance CZ/A

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín a děkan J. Zima.

Předseda ASF R. Perlín poděkoval všem senátorům a senátorkám, kteří se podíleli na přípravě příručky zaměstnance. Příručka je ve fázi před zveřejněním a bude ve stejném režimu jako příručka prváka, tedy online verzi. 

Vedoucí OVV M. Anderle představil krátce příručku zaměstnance v online verzi (pracovní, neveřejná verze). Stránky jsou ve fázi, kdy je kompletní český text, tj. struktura je hotová, třetina textu je přeložena. 

Předseda ASF R. Perlín vyzval, že je v současnosti nutné domluvit skupinu senátorů členů ZKAS, kteří se budou podílet ve spolupráci s OVV na každoroční aktualizaci asi v 1.1. běžného roku.

Tajemník K. Mozr doplnil ještě přání častější aktualizace než 1x ročně, neboť jsou tam informace, které se nevztahují pouze k naší fakultě/univerzitě, ale odkazy na další zákony/směrnice, které se budou muset průběžně aktualizovat – proto vítá jakékoliv podněty k aktualizacím.

Sen. M. Novotný nabízí domluvené zahraniční pracovníky k případnému otestování před spuštěním ostré verze; sám se nabízí ke spolupráci na průběžné aktualizaci. 

Sen. M. Novotný je připraven za Akademický senát projednávat a iniciovat aktualizace Příručky zaměstnance PřF UK. 

 

6.     Nominace studentů na akce prezentující studijní nabídku UK

Úvodní slovo přednesla sen. A. Formáčková, která vyzvala ASF k návrhu na jmenování studentů, členů akademické obce PřF UK, kteří by se podíleli na zajištění prezentace fakulty na univerzitních propagačních akcích pro budoucí studenty. Každý rok chodí z rektorátu e-mail, kdy žádá nominaci 2 studentů z každé fakulty na propagační akce. Prvotní termín na nominaci byl již 15.10.2021.

Na základě rozpravy ASF navrhuje tyto studenty:

 • Informační den „Na Karlovku“: Nikoleta Anderlová a Tomáš Svoboda
 • Gaudeamus: Daniel Vašek a Tomáš Svoboda

 

Usnesení 8.5 

ASF navrhuje studenty Nikoletu Anderlovou, Tomáše Svobodu a Daniela Vaška, kteří budou prezentovat na univerzitních akcích studijní možnosti na naší fakultě

Hlasování: 19/0/2 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.     Volby do ZKAS a AS UK

Volební komise pro volby ZKAS i volební komise pro volby členů AS UK zveřejnily všechny podmínky pro kandidaturu i způsob voleb, Volby proběhnou elektronicky ve dnech 9. až 11. listopadu 2021.  

Kandidáti musí podat kandidátní listiny do 1. 11. 2021.

Počet volených míst do AS UK: 2 zaměstnanci; 2 studenti.

Počet volených míst do zaměstnanecké komory ASF: 6 biologická sekce; 3 chemická sekce; 3 geografická sekce; 2 geologická sekce a ÚŽP.

ASF žádá členy akademické obce, aby zvážili možnost kandidatury do obou volených orgánů.

 

8.     Covidová opatření

Úvodního slova se ujal prod. P. Chromý, který informoval, že vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci MŠMT dále upřesnilo podmínky pro zajištění provozu vysokých škol.

Ochrana dýchacích cest – účinnost od 25. 10. 2021, pro VŠ stejný režim jako doposud.

Stále platí následující pravidla:

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Povinnost se nevztahuje na:

 • studenty a akademické́ pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení́ ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové́ nástroje), 
 • žáky a studenty při vzdělání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (doporučený rozestup 1,5 metru)
 • akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenosti alespoň 1,5 metru. 

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

To znamená, že se povoluje odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za výše uvedených podmínek, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.

Nově se naopak nařizuje nošení ochrany dýchacích cest v době výkonu práce na pracovišti (kromě osob, které vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby).

 

V rámci diskuse se M. Novotný zeptal prod. P. Chromého, co má vyučující dělat, pokud student odmítá respektovat stanovená pravidla – prod. Chromý potvrdil, že je případně možné takového studenta vykázat z výuky. Předseda ASF R. Perlín vyzval kolegium děkana, aby se tímto problémem zabýval na svém následujícím jednání. 

Sen. M. Novotný se ptal, zda se uvažuje o znovuzavedení testování. Děkan J. Zima se zeptá na rektorátě, zda je ochota zavádět testovací kapacity. 

 

Usnesení 8.6 

ASF důrazně žádá všechny členy akademické obce o respektování pravidel omezujících šíření pandemie.

Hlasování: 17/0/5 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.     Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Dle informací sen. D. Vaška a sen. A. Formáčkové nejsou žádné nové žádosti.

 

10.  Sdělení a informace

 • Založení univerzitního mailu jméno.příjmení@natur.cuni.cz pro nově nastupující první ročníky
  • Prod. P. Chromý informoval, že se podařilo propojit databázi uchazeč a databázi student, což trochu ztížilo striktní vyžadování používání univerzitního mailu, nicméně je snaha cíleně upozorňovat studenty, aby využívali a aktivně používali maily s fakultní doménou. Referentky na studijním oddělení „edukují“ studenty, tj. nevyřídí žádosti, pokud přijdou ze soukromých e-mailů.
  • Sen. M. Jeníček se dotázal, zda není možné rozesílat přes SIS hromadné maily pouze na adresy s fakultní doménou – dle vyjádření prod. M. Martínkové toto není i z právního hlediska možné.
  • Sen. M. Kotora vznesl dotaz, zda může psát pouze na fakultní mailové adresy, ačkoliv studenti mají v SIS své osobní adresy – dle vyjádření prod. P. Chromého ano.
  • Sen. K. Marcollová vznesla dotaz na vícero identit, které každý student má v rámci svého profilu na SIS (např. dvě formy před @natur.cuni.cz, používání @cuni.cz apod.).
 • Dnes od 18.00 se koná v menze Albertov studentská akce organizovaná SKAS studenti studentům s názvem Přírodovědci sobě.  
 • V pondělí 18.10.2021 došlo ke slavnostnímu poklepání na základní kámen Biocentra za účasti zástupců MF, MŠMT, MPO, evropského zastoupení, Univerzity Karlovy a zástupců veřejné správy. 
  • Sen. D. Matějka poukázal na problémy, kdy studenti neměli volný přístup k této akci – dle předsedy ASF tyto případné restrikce byly dány pořadatelem = rektorátem, fakulta na toto neměla vliv.
 • Termín přátelského a neformálního setkání akademického senátu s KD ve Vinotéce BACCO: návrh 18.11.2021 po jednání ASF.
 • Sen. M. Novotný informoval o zasedání rozvojové komise a tématu internacionalizace a zda je možné uvažovat o anglické verzi financí a dalších aplikací apod. Tajemník K. Mozr vyzval, aby případné podněty byly zaslány na jeho osobu, a že se pokusí zajistit případné vyřešení. 
 • Sen. M. Vinkler vznesl otázku, zda by bylo možné na následující schůzi vést debatu, která souvisí s rozvojem fakulty, tj. jak např. lákat potenciální nové zaměstnance, otázku mzdových perspektiv apod. 

 

11.  Různé

Termíny jednání ASF

V následujícím zimním semestru 2021/2022: 18. 11., 16. 12. 2021, 20. 1., 17. 2. 2022 

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Ples PřF UK Žofín: 11.2.2021

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                                  akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF (Matyáš Hiřman)    matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               21. 10. 2021

Ověřil:             Radim Perlín               22. 10. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman           1.11. 2021

Akce dokumentů