E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 11. 2021

Atestační řád; Nájemní smlouva na pozemky RÚ; Svěření do správy; Volby ZKAS a AS UK; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny (20)

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání 21. 10. 2021 
 3. Atestační řád
 4. Nájemní smlouva na pozemky RÚ 
 5. Svěření do správy
 6. Volby ZKAS a AS UK
 7. Covidová opatření 
 8. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 9. Sdělení a informace 
 10. Různé

 

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 9.1

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 19/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.      Kontrola a schválení zápisu ze 7. jednání 16. 9. 2021

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, kromě stylistických oprav a opravy překlepů (sen. K. Marcollová, sen. M. Jeníček). Sen. M. Vinkler upozornil na chybu v části Atestační řád, kdy pan děkan zmínil geografickou sekci, jako sekci, kde došlo ke zpřísnění kritérií; během diskuse ale vyplynulo, že zpřísnění se týká geologické sekce (např. doc./prof. VED = 100). Předseda ASF R. Perlín však změnu v zápisu nepřipustil z důvodu, že se jedná o oficiální znění důvodové zprávy pana děkana.

Zápis byl zveřejněn 1. 11. 2021 na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-8-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-21-10-2021

 

Usnesení 9.2

ASF schvaluje zápis ze 8.  jednání ASF ze dne 21. 10. 2021

Hlasování: 18/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 8. jednání

●     Sen. M. Novotný informoval o zasedání rozvojové komise a tématu internacionalizace a zda je možné uvažovat o anglické verzi financí a dalších aplikací apod. Tajemník K. Mozr vyzval, aby případné podněty byly zaslány na jeho osobu, a že se pokusí zajistit případné vyřešení

-       reagoval tajemník K. Mozr, který informoval, že toto je dávno splněné, a informoval, kde je možné anglické dokumenty nalézt; také informace ke GAUKu jsou zveřejněné v anglické verzi;

-       sen. M. Novotný poděkoval, ale přesto informoval, že v GAUKu v části pro finance stále není možné nalézt anglické ekvivalenty;

-       předseda ASF R. Perlín vyzval, aby případné konkrétní „nedostatky“ byly směřovány přímo e-mailem panu tajemníkovi.

 

 • Sen. M. Vinkler vznesl otázku, zda by bylo možné na následující schůzi vést debatu, která souvisí s rozvojem fakulty, tj. jak např. lákat potenciální nové zaměstnance, otázku mzdových perspektiv apod. 

-       reagoval děkan J. Zima, který upozornil na očekávané rozpočtové provizorium, které ztíží určité možnosti, nicméně nebrání iniciativě sekcí a kateder, aby mohli zvát zahraniční pracovníky;

-       předseda ASF R. Perlín vyzval Rozvojovou komisi, aby se tímto tématem zabývala a hledala s vedením fakulty kroky, jak podpořit postupné zvyšování internacionalizace; upozornil, že s ohledem na rozpočtové provizorium je nutné brát v potaz, že rozpočet fakulty může být až např. v polovině roku

-       proděkan P. Chromý informoval, že na VRGS byl apel ze strany proděkana, aby při výběrových řízeních byla větší otevřenost vůči zahraničním pracovníkům;

-       sen. D. Matějka reagoval, že je nutné brát v potaz zaměření, resp. pracovní náplň jednotlivých pozic (např. povinnost zahraničního pracovníka vyučovat v češtině…);

-       sen. M. Vinkler informoval, že je možné, že bude docházet např. k emigraci elit z Polska apod., takže je možné případně uvažovat v tomto směru;

 • sen. M. Kotora přidal poznámku, že zde existuje Covid-19, který způsobil výrazný pokles mobility.

 

 

3.     Atestační řád

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima a předložil důvodovou zprávu. Informoval, že byly provedeny atestace a v rámci nich byly vzneseny nové požadavky ze strany sekčních proděkanů. Po jednání proděkanů, společně s ing. Konečnou, byly provedeny návrhy změn – dle děkana došlo pouze k poměrně malým změnám, geologické sekci původně navrhované zpřísnění kritérií VED neuplatnila. Děkan potvrdil uskutečnění schůzky s Komisí rozvoje.

 

Důvodová zpráva:

Návrh Opatření děkana k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků upravuje znění OD č. 08/2020 se stejným názvem a návrh Opatření děkana Kritéria hodnocení akademických pracovníků upravuje Opatření děkana č. 14/2014 s názvem Kritéria hodnocení akademických a vědeckých pracovníků č. 1.

K novelizaci výše uvedených dvou opatření děkana vedl nový kariérní řád UK a zkušenosti sekčních proděkanů s prováděním atestací, kdy se ukázalo nezbytné upravit některá ustanovení a doplnit znění některých odstavců. Konkrétně se jedná o:

 • úpravu v souladu s nově vydaným kariérním řádem UK (doplněno sebehodnocení zaměstnance),
 • administrativní zjednodušení a sjednocení kompetencí,
 • geografie – zpřísnění kritérií, podrobnější kritéria na vědeckou činnost,
 • lektoři – doplněno hodnocení vědecké činnosti,
 • vědečtí pracovníci s podílem na výuce – doplněno hodnocení pedagogické činnosti,
 • sjednocení kalendářního a akademického roku – pro účely atestací kalendářní rok.

Návrh Atestačního řádu projednala 3.11. 2021 Rozvojová komise ASF za účasti sekčních proděkanů a děkana fakulty. Prodiskutované úpravy byly do souborů vloženy. Zatímco  ostatní sekce k dalším změnám atestačních kritérií nepřistoupily, geologická sekce od svého záměru skokově navýšit kritérium VED upustila. Výsledná atestační kritéria rovněž prošla sekcí geologie a byly schváleny všechny změny.

Stanovisko Rozvojové komise sdělil sen. M. Novotný, který informoval o poměrně dlouhé schůzce ve vysokém zastoupení členů Rozvojové komise, a o výsledku, že došlo ke konsensu nad přijetím navrhovaných změn; rovněž poděkoval panu děkanovi za možnost diskuse.

 

Usnesení 9.3 

ASF  vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření děkana k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků a Kritériím hodnocení akademických a vědeckých pracovníků.

Hlasování: 18/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

4.     Nájemní smlouva na pozemky Revmatologického ústavu

Úvodní slovo a důvodovou zprávu přednesl tajemník K. Mozr, zdůvodnil dílčí pasáže navrhované smlouvy, včetně výše nájemného, výpovědní doby apod.

 

Důvodová zpráva:

Předkládáme návrh nájemní smlouvy na pozemky s Revmatologickým ústavem. Návrh smlouvy zahrnuje i pronájem prostor „Konírny“, který byl bezúplatně převeden na Univerzitu Karlovu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. UK je oprávněna z důvodu výstavby Kampusu Albertov či jeho přípravy omezit předmět této smlouvy o pozemek č.p. 1412 v k.ú. Nové Město či jeho části, a to jednostranným písemným oznámením doručeným RÚ nejméně 30 dnů předem. Uzavření smlouvy vzhledem k výměře pozemků (nad 500 m2) spadá podle čl. 50 statutu UK do kompetence rektora, případně kvestora. Po vyjádření ASF bude smlouva předložena na RUK. 

 

V rámci diskuse požádal sen. M. Novotný tajemníka fakulty o specifikaci, jak je definováno, že bude přistupováno k výstavbě kampusu, zda to nebude s ohledem na pronájem problematické. Byl ujištěn, jak tajemníkem, tak předsedou ASF, že to je řádně smluvně ošetřené.

 

Usnesení 9.4 

ASF schvaluje návrh nájemní smlouvy na pozemky s Revmatologickým ústavem.

Hlasování: 18/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

5.     Svěření do správy

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín. Sdělil, že prorektor Jan Hála se obrátil jménem rektorátu na PřF UK s žádosti o souhlas AS PřF UK ke svěření pozemků v rámci kampusu Albertov do správy PřF UK. Jedná se vyčištění evidence a sjednocení skuteční správy.  Pozemky jsou označeny značkou.

 

Tajemník K. Mozr doplnil, že šlo o směnu pozemků RUK za pozemky mezi Genetickou zahradou a parkem Ztracenka, a že s těmi pozemky je počítáno k výstavbě Kampusu. 

 

Usnesení 9.5 

ASF souhlasí se svěřením pozemků 1420/2, 1427/4, 1413/6, 1412 v rámci kampusu Albertov do správy PřF UK.

Hlasování: 19/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

6.     Volby do ZKAS a AS UK

Ve dne 9. až 11. listopadu 2021 se uskutečnily volby do Zaměstnanecké komory ASF a do AS UK.  

Předsedové volebních komisí informovali o průběhu a výsledcích voleb. 

Předseda voleb do AS UK, sen. J. Pačes, informoval o zvolení nových senátorů.

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

●      prof. RNDr. Jan Černý, PhD.: 181 hlasů, zvolen senátorem

●      doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.: 110 hlasů, zvolen senátorem

●      RNDr. Roman Šolc, PhD.: 102 hlasů, zvolen náhradníkem

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

●      Mgr. Anna Altová 140 hlasů, zvolena senátorem

●      Mgr. Kristýna Bubeníková 123 hlasů, zvolena senátorem

●      Bc. David Kuncl 80 hlasů, zvolen náhradníkem

 

Předseda voleb do ZKAS, sen. M. Novotný, informoval o složení nově zvolených senátorů:

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů) po sekcích:

Biologický okrsek: z celkového počtu 263 voličů se voleb zúčastnilo 88, tj. 33 %.

●      Pavel Škaloud 70 hlasů, zvolen senátorem

●      Daniel Rösel 64 hlasů, zvolen senátorem

●      Marek Slovák 62 hlasů, zvolen senátorem

●      Jitka Žurmanová 62 hlasů, zvolena senátorkou

●      Věra Opatová 54 hlasů, zvolena senátorkou

●      Kateřina Komrsková 45 hlasů, zvolena senátorkou

 

Chemický okrsek: z celkového počtu 136 voličů se voleb zúčastnilo 60, tj. 44 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

●      Jakub Hraníček 52 hlasů, zvolen senátorem

●      Martin Kotora 44 hlasů, zvolen senátorem

●      Svatava Janoušková 37 hlasů, zvolena senátorkou

●      Róbert Gyepes 26 hlasů, zvolen náhradníkem

 

Geografický okrsek: z celkového počtu 93 voličů se voleb zúčastnilo 39, tj. 42 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

●      Luděk Šídlo 34 hlasů, zvolen senátorem

●      Michal Jeníček 30 hlasů, zvolen senátorem

●      Radim Perlín 28 hlasů, zvolen senátorem

 

Okrsek geologie a ÚŽP: z celkového počtu 74 voličů se voleb zúčastnilo 43, tj. 58 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

●      Jiří Bruthans 36 hlasů, zvolen senátorem

●      Martin Mazuch 29 hlasů, zvolen senátorem

●      Jan Hovorka 14 hlasů, zvolen náhradníkem

 

Prozatím není evidovaná žádná stížnost. Pár osob mělo problém s „překlikem“ mezi jednotlivými volbami v rámci volební aplikace, ale tento dílčí problém se podařilo rychle vyřešit zvýšenou komunikací s příslušným pracovníkem. 

 

Volební komise zatím neobdržely žádnou stížnost, volby proběhly bez závažných problémů. Předseda ASF poděkoval volební komisi. Noví senátoři ZKAS se ujmou svých rolí na jednání ASF v lednu 2022, senátoři za AS UK v únoru 2022. 

 

Sen. J. Pačes tlumočil dotaz z FTVS, zda je možné získat volební aplikaci pro využití na jiných fakultách, a jaké oficiální kroky by měly být učiněny. Bylo sděleno, že aplikaci vytváří kolega J. Janyška. Děkan vyjádřil souhlas s využitím aplikace na jiných fakultách.

 

7.     Covidová opatření

Úvodního slova se ujal prod. P. Chromý, který shrnul aktuální informace z jednání Vlády ČR a informoval, že nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorách vysoké školy. Povinnost se nevztahuje na:

●     studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik),

●     akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,

●     studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, od 15. 11. 2021 a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,

●     akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,

 • zkoušené a zkoušející při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Studenti, kteří z doložitelných důvodů nemohou nosit respirátor, zašlou elektronicky své referentce na studijním oddělení potvrzení. Studijní oddělení omezení poznamená u studenta v SIS tak, aby vyučující nemuseli potvrzení vyžadovat a v SIS měli o omezeních přehled.

Studenti musí být schopni prokázat se vyučujícímu lékařským potvrzením o omezení v nošení respirátoru. Studenti nerespektující platná pravidla budou vykázáni z výuky.

Zaměstnanci, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nosit respirátor, musí být schopni prokázat se lékařským potvrzením o tomto omezení svému nadřízenému. 

Jednání všech zaměstnanců v rozporu s těmito pravidly může být kvalifikováno jako porušení pracovní kázně.

Další omezení se průběžně vyhlašují.

 

V diskusi vznesl dotaz sen. M. Novotný, zda se nestane, že neočkovaní studenti se nevpustí do školy – dle aktuálních informací by to dle vyjádření prod. Chromého nemělo tak být. Zároveň informoval, že dle aktuálního stavu je studijní oddělení připraveno případně posunout termíny v harmonogramu akademického roku. Předseda ASF R. Perlín apeloval na používání zdravého rozumu a vyzval garanty studijních programů, aby sbírali případné podněty, které budou následně řešeny. Sen. J. Pačes poděkoval za komunikaci v tomto směru, kdy jsou zveřejňované aktuální informace a jsou koncentrovány v jednom informačním kanálu apod. Uvedl, že drobné odchylky od tohoto stylu komunikace zbytečně způsobují nedorozumění.

 

8.     Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Úvodního slova se ujal sen. D. Vašek a sen. A. Formáčková, kteří informovali, že SKAS navrhuje poskytnout podporu pro tyto studenty: 

●     Kateřina Maláková za spolek Mladí demografové – 10 000 Kč na pořádání konference

●     Štěpán Kuba za spolek VSK Přírodní vědy B – 10 000 Kč na fungování spolku

 • Alois Burian za spolek Hydrant – 10 000 Kč na fungování spolku.

 

Usnesení 9.6 

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: 

●     Kateřina Maláková za spolek Mladí demografové na pořádání konference ve výši 10 000 Kč

●     Štěpán Kuba za spolek VSK Přírodní vědy B na fungování spolku ve výši 10 000 Kč

 • Alois Burian za spolek Hydrant na fungování spolku ve výši 10 000 Kč

Hlasování: 19/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.     Sdělení a informace

●     Vánoční koncert a předání ocenění studentům – Karolinum 13.12. 2021 18.00 h 

-       vzhledem k vývoji pandemické situace není jisté, zda se akce uskuteční v této formě

 

●     Poděkování sen. Janu Pačesovi a SKAS za setkání Zapomínáme 16.11. 2021 v amfiteátru na Albertovských stráních. 

-       sen. J. Pačes poděkoval všem zúčastněným a všem ze SKAS, kteří spolupracovali na organizaci této akci; dle vyjádření se akce povedla, byl velký počet vystupujících aktérů; zároveň vyjádřil prosbu, zda by nešlo formou usnesení podpořit běloruské studenty, kteří jsou vystaveni represím ze strany běloruského režimu;

-       prod. P. Chromý reagoval, že se na RUK vyčlenily prostředky na podporu běloruských studentů, a že byly již schváleny finanční podpory – byl již na fakultě diskutován seznam 15 studentů, ne všichni dosáhnou na plnou částku, nicméně bezprostřední prvotní pomoc formou stipendia je podchycena; co není příliš řešeno, to jsou starší studenti, nikoliv nově nastupující, zde je případně prostor na vyjádření podpory tímto směrem;

-       předseda ASF R. Perlín vyjádřil poděkování, že se tato činnost na PřF uskutečňuje, a že by bylo vhodné, aby byli podporováni přímo studenti, kteří byli/jsou v Bělorusku perzekuováni;

-       prod. P. Chromý informoval, že na fakultě jsou studenti nejen z Běloruska, kteří jsou ve své domovské vlasti perzekuovány, a že i případný výklad usnesení by měl být v tomto smyslu;

-       sen. J. Pačes reagoval, že je nutné také myslet na ty studenty, kteří teprve se chystají Bělorusko opustit, aby garanti studijních programů byli otevřeni případnému příchodu nových studentů;

-       předseda ASF R. Perlín vyjádřil nutnost obezřetnosti, aby se nepodporovali ti, kteří by na to neměli nárok;

-       prod. P. Chromý apeloval, aby se do usnesení nezahrnovali garanti studijních programů, ale bylo vedeno nejprve směrem k vedení fakulty;

-       sen. J. Pačes poprosil prod. P. Chromého, zda by aspoň neoficiálně bylo možné poprosit garanty, aby se nad možnostmi podpory zamysleli;

 • sen. P. Teplý vyjádřil podporu, aby se usnesení netýkalo pouze běloruských studentů; předseda ASF R. Perlín reagoval, že by dané téma nemělo být všeobjímající, ale měl by se řešit konkrétní problém

 

Usnesení 9.6 

ASF žádá vedení fakulty, aby zvážilo možnosti podpory běloruským studentům, kteří musí opustit svoji vlast.

Hlasování: 18/0/2 
Návrh usnesení byl přijat.

 

●     Děkan fakulty a předseda ASF položili 17.11.2021 květiny k památní desce umístěné na budově Albertov 6 spolu se zástupci univerzity

-       sen. A. Altová sdělila připomínky, že nikdo ze SKAS nebyl kontaktován, stejně, jako že o akci nebyli dostatečně informováni např. zaměstnanci apod., že nebyl rozeslán program vzpomínkové akce na Albertově apod.

-       předseda ASF R. Perlín sdělil, že organizátorem akce nebyla PřF UK, a že dlouhou dobu nebyl znám podrobnější program; nicméně poté, co byl stručný program rozeslán, mohl být rozeslán min. na členy ASF; upozornil, zda se současný model oslavy 17. listopadu nevyčerpal

-       sen. J. Pačes potvrdil, že fakulta s organizací neměla nic společného, ale že by ta horší komunikace mohla jít částečně za Studentskou komorou Univerzity Karlovy s ohledem na současné výzvy k neúčasti na hromadných akcích

 • děkan J. Zima informoval, že hlavním organizátorem byla osoba z 3. LF UK, potvrdil, že PřF UK neměla možnost do organizace příliš zasáhnout a že sám byl překvapen např. prezentací jiných, než přírodovědeckých spolků apod.

 

●     Sen. J. Pačes informoval o:

-       účasti ve Skupině pro expertní a partnerskou spolupráci, která ustanovila doporučení směrem k eliminaci „cizích vlivů“ a celé následné implementaci jejich doporučení – podařilo se navázat kontakt s MV ČR, NÚKIB apod. – výsledkem jsou opatření rektora kybernetické bezpečnosti, resp. o zvýšení pozornosti na toto téma na rektorátní úrovni;

-       o opatření ke zvyšování institucionální odolnosti, kdy vzniká mj. manažerské pozice k zajištění bezpečnosti na univerzitě a vyplývají z něj i povinnosti pro fakultu, například zřízení pozice pověřence institucionální odolnosti; vyzval senátory, že v případě dotazů se mohou na něj obrátit;

-       děkan J. Zima potvrdil, že i děkani byli informováni o těchto krocích;

-       sen. M. Jeníček požádal, zda by mohl rozeslat na členy ASF bližší informace k představeným bodům;

 • sen. M. Vinkler vznesl dotaz na bližší specifikaci tematického zaměření nových opatření ve vztahu ke kyberbezpečnosti, sen. J. Pačes aktivně reagoval a slíbil rozeslat manuál k protivlivové bezpečnosti

 

●     Google vs. Microsoft platformy

-       sen Perlín uvedl a další zástupci vedení fakulty i ASF potvrdili, že UK se chystá na přechod na systémy Microsoft, což může být pro PřF UK problematické s ohledem na využívání Google platformy;

 • sen. A. Altová vznesla dotaz, zda se neví, jak to bude s využíváním např. úložního Google prostoru a jeho údajným potenciálním snižování na osobu atd. – zástupci vedení fakulty neměli na diskusi dostatečné informace, někteří zástupci, kteří mají tuto problematiku na starost, nebyli na jednání ASF přítomni – ASF proto žádá prod. J. Langhammera a tajemníka K. Mozra, aby informovali o této problematice na dalším jednání ASF.

 

 

10.  Různé

●     Vystoupil prod. P. Chromý

-       na vědomí: stipendia pro běloruské studenty

-       na vědomí: prospěchová stipendia pro výborné studenty

-       na vědomí: změna výpočtu stipendií na fakultě – prosba k projednání na studijní komisi

 • prosba o šíření osvěty mezi studenty, že je nutné „odkliknout“ udělení stipendia

 

●     Vystoupil předseda ASF R. Perlín, který informoval, že:

-       proběhne schůzka rozvojové komise a vedení fakulty k organizační struktuře fakulty (8. 12. 2021) 

-       na legislativní komisi se obrátila doc. F. Cvrčková, která rozporuje některá legislativní opatření děkana – legislativní komise připravuje podklady, s kterými seznámí ASF na dalším jednání

 

●     Vystoupil sen. P. Škaloud, který vznesl dotaz, zda není možné nějakým způsobem řešit možnost studentů zapisovat se na různé předměty, které si posléze mohou ještě vyškrtnout, resp. dodatečně zapisovat, jelikož finální počet studentů se kolikrát zjistí až na poslední chvíli, což má své limity např. s využitím laboratoří, rozvrhováním, naplněním výuky dostatečným počtem studentů apod. – reagoval prod. P. Chromý, který informoval, že studijní oddělení se snaží v tomto ohledu v rámci žádostí studentů tyto předměty „neškrtat“.

 

●     Sen. P. Škaloud vznesl další dotaz k elektronizaci, kdy je nutné v rámci vyplnění cestovního příkazu dodávat např. faktury vytištěné na papíře, že nestačí elektronická verze – tajemník K. Mozr zjistí do dalšího jednání možnosti, jak zjednodušit tento systém. 

 

 • Vystoupil prod. P. Chromý, který informoval, že ze strany senátorů UK zaznamenal stížnosti na výuku pedagogicko-psychologického bloku – uskutečnila se schůzka pana děkana se zástupci FF UK, kde se jednalo, aby naši studenti měli možnost dostudovat i v tomto bloku – vše zdárně vyřešeno, což potvrdil pan děkan.

 

Termíny jednání ASF

V následujícím zimním semestru 2021/2022: 16. 12. 2021, 20. 1., 17. 2. 2022.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Ples PřF UK Žofín: 11.2.2021

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                                  akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládaní informací na web ASF (Matyáš Hiřman)    matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               18. 11. 2021

Ověřil:             Radim Perlín               18. 11. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman           28. 11. 2021

Akce dokumentů