E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 12. 2020

Slib nového senátora Volba nového zapisovatele Vyjádření ke jmenování členů vědecké rady fakulty Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder na CH sekci Volba kandidáta do Rady vysokých škol Zpráva o výsledcích voleb do SKAS Zpráva z jednání RK ASF Informace o studentské anketě Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS Sdělení a informace Různé

Zápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 12. 2020
 

Přítomni:     dle prezenční listiny 

Omluveni:     dle prezenční listiny 

Hosté:         dle prezenční listiny 

 

Organizace jednání:

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou on line. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne hlasováním ručičkou na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání. 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Slib nového senátora 

 3. Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání 19.11. 2020 

 4. Volba nového zapisovatele  

 5. Vyjádření ke jmenování členů vědecké rady fakulty  

 6. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder na CH sekci

 7. Volba kandidáta do Rady vysokých škol

 8. Zpráva o výsledcích voleb do SKAS

 9. Zpráva z jednání RK ASF

 10. Informace o studentské anketě 

 11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 12. Sdělení a informace 

 13. Různé

 

V průběhu jednání byl projednán 10 za bod 6 a dále jednání pokračovalo podle programu. 

 

 1. Schválení programu zasedání

Usnesení 9.1. 

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Slib nového senátora 

Po oznámené rezignaci doc. Vladimíra Krylova na mandát senátora ASF z důvodu převzetí role proděkana přijal nominaci dr. Marek Slovák. Po složení slibu se stane senátorem.

Slib senátora

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

Nový senátor potvrdí v nejbližší možné době složení slibu podpisem v kanceláři děkana.

 

 1. Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání 19. 11. 2020

Připomínky k zápisu (pouze drobné úpravy):

 • Vinkler a další – opravy v případě nominace volební komise místo ve složení – ASF nominoval  

 • Pačes souhlas se sběrem kandidátek prostřednictvím podatelny, upravit větu  

 • Vašek, Vinkler – drobné jazykové úpravy

 • Vašek – SK „doporučuje schválit“

 • Jeníček – drobné jazykové úpravy

 • Vinkler doplnil větu do bodu 13. 

Zápis byl zveřejněn 30. 11. 2020

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020/zapis-z-8-radneho-zasedani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-19-11-2020 


 

Usnesení 9.2

ASF schvaluje zápis z 8.  jednání ASF ze dne 19.11. 2020

Hlasování: 25/0/0
Návrh usnesení byl přijat.


 

 1. Volba nového zapisovatele  

Po rezignaci Vladimíra Krylova na místo senátora je nutné jmenovat zapisovatele. 

Předseda ASF R. Perlín oslovil sen. Luďka Šídla s prosbou, aby se ujal role zapisovatele a L. Šídlo s touto rolí souhlasí pro prosincové jednání.

 

Usnesení 9.3

ASF jmenuje zapisovatelem pro jednání ASF v prosinci 2020 sen. Luďka Šídla 

Hlasování: 25/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Souhlas ke jmenování členů vědecké rady fakulty

Úvodního slova se ujal děkan fakulty, který informoval o tom, že v souladu se statutem fakulty po svém zvolení odvolal dosavadní členy VRF a navrhuje jmenovat nové členy VRF. Děkan požádal o souhlas se jmenováním 32 členů VRF a předložil jejich životopisy.

ASF se formou tajné volby vyjadřuje k souhlasu se jmenováním. Tajná volba proběhla formou anonymizovaného Google formuláře. Každý senátor vložil obdržený kód a provedl volbu. Kotora a Novotný vznesli otázky obecného charakteru, týkající se formy volby a dodaných podkladů.

 

Usnesení 9.4 

ASF souhlasí se jmenováním navržených členů VRF 

Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.     25/0/0

RNDr. Martin Bilej, DrSc.     23/0/2

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. DSc     25/0/0

prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.     24/0/1

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.     25/0/0

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.     25/0/0

Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.     24/0/1

Prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.     25/0/0

Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.     25/0/0

Doc. Miroslav Fojta, Ph.D.     25/0/0

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.     22/1/2

Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.     24/0/1

Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.     25/0/0

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.     24/0/1

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA     24/1/0

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.     25/0/0

Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.     24/0/1

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.     24/0/1

Prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.     20/2/3

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.     25/0/0

Ing. Václav Motyka, CSc.     25/0/0

Prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.     25/0/0

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.     25/0/0

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.     25/0/0

prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.     25/0/0

Ing. Jan Pergl, CSc.     25/0/0

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.     25/0/0

RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.     25/0/0

Doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.     25/0/0

Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.     25/0/0

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.     25/0/0

Členem VRF je dále ex offo děkan fakulty prof. RNDr. Jiří Zima CSc.

 

 1. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder na CH sekci

V úvodním slovu děkan fakulty předložil ASF návrh jmenování vedoucích kateder na CH sekci Obou výběrových řízení se účastnili zástupci ASF P. Teplý a J. Hraníček. Oba zástupci ASF potvrdili, že průběh výběrového řízení proběhl standardně, bez nutnosti připomínek. 

Navrženými kandidáty jsou:

 • prof. Bosáková na funkci vedoucí katedry analytické chemie,

 • doc. Šmejkal na funkci vedoucí katedry učitelství a didaktiky chemie.

 

Hlasování proběhlo formou tajné volby prostřednictvím zabezpečené anonymizované volební aplikace.

Usnesení 9.5.  

ASF souhlasí se jmenováním:  

prof. Bosákové na funkci vedoucí katedry analytické chemie        23/1/0 

doc. Šmejkala na funkci vedoucí katedry učitelství a didaktiky chemie     24/0/0

 

 1. Volba kandidáta do Rady vysokých škol

Akademický senát UK se obrátil na fakultní akademické senáty s žádostí o nominace do Rady vysokých škol. Fakultu v RVŠ dosud zastupuje prof. Jan Černý a ASF doporučuje nominovat Jan Černého do tohoto orgánu i na další volební období. 

Usnesení 9.6

ASF nominuje prof. Jana Černého do Rady vysokých škol a ukládá předsedovi ASF o této nominaci neprodleně informovat sekretariát AS UK

Hlasování: 27/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Zpráva o průběhu voleb do SKAS

Člen volební komise pro volby do studentské komory Akademického senátu PřF UK studentské sen. Jan Kretschemer, informoval ASF o průběhu voleb, o technických problémech při zabezpečení voleb a o počtu kandidátů, kteří usilují o získání mandátu senátora, senátorky ASF.

Volby budou ukončeny v pátek, 18. 12. 2020 ve 13.00 a neprodleně po hlasování budou výsledky zveřejněny na webových stránkách PřF UK a na sociálních sítích PřF UK. 


 

 1. Zpráva z jednání RK ASF 

Předkladatel: sen. Marian Novotný

V návaznosti na komunikační výzvy související s krizí okolo pandemie Covid-19 se Komise pro rozvoj (RK) ASF rozhodla uspořádat debatu senátorů. Tato krize je příkladem tématu, ke kterému mají odborníci z naší fakulty co říct a mohou výrazně přispět k racionalizaci celé debaty. Přesto se pohledy jednotlivých zaměstnanců a studentů různí a některé osobní veřejné projevy mohou být částí akademické obce vnímány jako problematické. Cílem debaty RK bylo diskutovat způsob vnější i vnitřní komunikace důležitých témat a hledat způsoby, jak ji zlepšit a jak přistupovat k případným nedorozuměním a mediálním zkreslením. Tématem diskuse byly i etické aspekty komunikace s veřejností.
 

Z debaty vzešly 4 konkrétní návrhy pro diskusi s kolegiem děkana:

 • Aktivnější role vedení fakulty v komunikaci s veřejností: navrhujeme, aby vedení fakulty vytvořilo platformu pro pravidelné pořádání diskusních panelů a otevírání mezioborové debaty o celospolečensky významných tématech. Tyto diskuse by měly sloužit jako podněty a podklad pro mediální sdělení zaštítěné fakultou.

 • Rozšířit školení pracovníků v komunikačních dovednostech a a priori je připravovat na úskalí komunikace s médii. Nabídnout poradenství ve strategii komunikace, zejména v případě ožehavých témat, kde hrozí zkreslení celého sdělení.  Poradenství poskytuje např. https://www.komunikacevedy.cz/. Oslovit by možná šlo i Institut komunikačních studií a žurnalistiky na FSV nebo Martinu Maškovou z Českého rozhlasu.

 • Hledat způsob, jak zintenzivnit vnitrofakultní debatu nad aktuálními tématy a pomáhat spolupráci mezi pracovišti, včetně podpory tvorby mezioborových týmů řešících společensky důležitá témata.

 • Ocenit každoročně zaměstnance za propagaci vědy na veřejnosti jako jednu z možností, jak motivovat vědce k propagaci výzkumu svého i k příspěvkům do diskuse celospolečenské.

V rámci diskuse Perlín na začátku shrnul hlavní čtyři navrhované okruhy. Pan děkan reagoval na jednotlivé podněty, kdy posílení komunikačních školení nevnímá jako problém, co se týče platformy pro pravidelné pořádání diskusních panelů, tak ta zde dle jeho názoru existuje (viz prof. Dzúrová v tématice Covid-19), upozornil i na negativní stránku obecná platformy, a to např. formou osobních vyjádření směrovaných děkanovi jedinci, často velmi nepříjemných; co se týče ceny za propagaci, nestaví se proti, řešilo se dosud formou odměny, ale nebrání se tomu, aby nějaká cena za propagaci byla udělována. Tajemník Mozr navrhuje slovo „propagace“ vynechat (nelze takové aktivity financovat), doporučuje nahradit slovem „prezentace“.

Pačes poděkoval panu děkanovi za vyjádření, nicméně zdůraznil důležitost aktivnější role vedení fakulty, která by dokázala zintenzivnit propagaci. Děkan reagoval, že to záleží vždy na podnětech ostatních a nutnost mít dostatek personálu. Novotný popsal osobní zkušenost, kdy nevěděl, jak postupovat při pořádání akce, zda se může oslovit dr. Andrleho z OVV, resp. na koho se obrátit, tj. upozornil na nedostatek informací tohoto typu, který může odradit mnoho lidí ke konání akcí, které by mohly být pro fakultu velmi propagačně zajímavé. Děkan reagoval, že vedení fakulty nemůže pomoci a akci podpořit, když se o konání akce to on či nějaký proděkan nedoví, proto apeloval na nutnost komunikace mezi zaměstnanci (studenty) fakulty a jejím vedením. Perlín podpořil nutnost zachování standardních postupů při řešení těchto záležitostí – nemyslí si, že formalizovaný postup je nutný, důležitá je samotná komunikace dle dané hierarchie. Novotný posléze ke své osobní zkušenosti ještě sdělil, že po sdělení svého záměru dr. Andrlemu z OVV, nevnímal jeho reakci plně adekvátní a mnohé jiné by mohla odradit.

Pačes poukázal na komplikovanost systému, dle jeho není jasné, na koho se obrátit apod. Nejasný komunikační kanál může odradit lidi, kteří jsou k tématu nejblíže, propagovat dílčí úspěchy a akce. Havlíček podpořil návrh Novotného a poukázal, že již z této debaty není jasné, jaký postup je správný. Vinkler také podpořil Novotného, informace ohledně postupu by měla být zřejmá a dohledatelná na fakultním webu. V návaznosti na to děkan slíbil, že bude vytvořena jednoduchá „kuchařka“, tj. manuál postupu. 

Kuthan sdělil svůj názor, že na fakultě je dost kompetentních lidí, tj. kuchařka by podle něj asi příliš toho moc nevyřešila. Škaloud podpořil návrh Kuthana, domnívá se, že OVV je tady od toho, aby právě zastřešovalo tuto problematiku. Damaška vnímá jiný problém – když už bude se na koho obrátit, tak dotyčný to nebude chtít řešit z důvodu nové agendy, obává se neochoty a negativního přístupu; klade otázku, zda by nebylo lepší nastavit mechanismus, jak by lidé na fakultě mohli tyto věci organizovat a provozní složky fakulty musely na podněty reagovat.

Marcollová zopakovala názor, že není jasný koncept, a upozornila na význam a roli OVV. I proto Damaška podporuje první bod nastíněný Novotným. Novotný se vyjádřil, že není potřeba přesné „kuchařky“, ale spíše o nastavení systému. Zmínil problematiku „vakcinace“, která by mohla být fakultou výrazně komunikována směrem k veřejnosti, proto dává na zamyšlenou, zda již nyní nezačít řešit tuto „platformu“ v rámci této oblasti. 

Tajemník Mozr se vyjádřil, že kuchařka není řešení, musela by řešit všechny situace. Dle jeho názoru, když někdo nezíská příslušnou zpětnou vazbu, měl by se obrátit na svého nadřízeného. Perlín upozornil, že OVV nezná a nemůže identifikovat jasné priority dané události/aktivity, je to o komunikaci přes „provozní vedení“, které by mělo pomoci.

V další diskuzi se senátoři vyjádřili k nutnosti podpořit vakcinaci proti Covid 19. Pačes upozornil na posun obsahu debaty; co se týče „vakcinace“, navrhuje to brát jako výzvu, jak pojmout diskusi na toto téma.

Novotný v závěrečném slovu vyzval k tomu, abychom neřešili, kdo se má či nemá očkovat, ale pokusili se zamyslet nad tím, jak se postavit k problematice osvěty kolem vakcinace, protože fakulta má k tomuto tématu co říct.

 

 1. Informace o studentské anketě 

Předkladatelka: prod. Martínková

Prod. Martínková informovala o změnách v organizaci studentské ankety, která probíhá na naší fakultě. Garant ankety vzal na vědomí požadavky zástupců ASF, SKAS a tyto požadavky zapracuje do systému tak, aby bylo možné třídit výsledky podle více kritérií a aby mohly sloužit jako podklad pro hodnocení nejlepších pedagogů – cena Velemloka. O postupu jednání jsou průběžně informováni zástupci SKAS. 

Martínková informovala i o dalších záležitostech kolem ankety, a to jak např. technické specifikace (PHP/JavaScript), tak o možnosti importu počtu kreditů do aplikace i importu informačního textového pole „jak se volí Velemlok“, kde bude pospán algoritmus volby. Zveřejnila také informaci, že 18. 12. 2020 v 9:00 p. Straka ukáže na informativní schůzce možnosti práce v aplikaci (výzva k možnosti účasti dalších zájemců). 

Perlín se kladně vyjádřil ke zveřejnění kritérií, podle kterých je Velemlok volen. Martínková navrhuje, aby SKAS zvážil, zda nevydat tento postup jako opatření děkana. Petříček vyjádřil názor SKAS, že by raději toto řešili „měkčí“ formou, tj. bez opatření děkana. Martínková potvrdila, že textové pole v aplikace bude dostačující.

Novotný se v diskusi vyjádřil, zda Velemlok by i vedení fakulty nemělo oceňovat vyučujícím cenu za pedagogickou činnost, nejen přes studentskou anketu. Martínková potvrdila, že si návrh zaznamenala a předloží na kolegiu děkana.

 

 1. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen. Aneta Formáčková informovala, že nejsou žádné nové žádosti.

 1. Sdělení a informace

 1. Dlouhodobý záměr fakulty

S ohledem na Usnesení 8.7 z minulého jednání ASF (Akademický senát PřF UK vyzývá děkana fakulty k předložení a projednání vyhodnocení plnění Dlouhodobého záměru PřF UK na roky 2016–2020 a nabízí svou pomoc při zpracování Dlouhodobého záměru PřF UK na roky 2021–2025) se ASF ptal pana děkana, jak pokračuje příprava Strategického záměru na rok 2021–2025? 

Děkan informoval, že 4.1.2021 bude kolegium na toto téma. Rozvojová komise, resp. ASF je dle Perlína připraven se zapojit na formulaci dílčích bodů a směrů. Novotný za RK potvrdil připravenost se zapojit.

 

 1. Předání cen studentům 

Dnes 17. 12. 2020 od 13.00 proběhlo v omezeném počtu předání cen děkana oceněným studentům za jejich studijní výsledky a zpracované práce. Děkan potvrdil, že předání proběhlo bez problémů. 

Oceněni byli:

Cena děkana pro nejlepší absolventy bakalářského studia za závěrečnou práci

Bc. Tereza Benešová 

absolventka studijního programu: Chemie a fyzika speciálních materiálů
název závěrečné práce Teoretické zkoumání interakce vody se zeolity za vysokých teplot

Bc. Lucie Hublová

absolventka studijního programu Ekologie a ochrana životního prostředí
název závěrečné práce: Vliv dominantních druhů stromů na půdní vlastnosti

Bc. Daniel Heliodor Mezník

Absolvent studijního   programu Biologie
název závěrečné práce: Allometrické škálování buněčných morfologií v evoluci a ekologii jednobuněčných řas

Bc. Barbora Paulusová
absolventka studijního programu Fyzická geografie a geoinformatika
název závěrečné práce: Hlavní faktory ovlivňující výskyt a extremitu událostí deště na sněhovou pokrývku v povodí Ptačího potoka na Šumavě

Bc. František Sova
absolvent studijního programu Vědy o zemi
název závěrečné práce: Snímání optickými vlákny jako metoda seismického měření ve vrtu

 

Cena děkana pro nejlepší absolventy magisterského studia za závěrečnou práci

Mgr. Lukáš Jánošík

absolvent studijního programu Biologie
název závěrečné práce: Evolúcia morfológie askospór a ich šírenie u bryofilných zástupcov radu Pezizales

Mgr. Hana Josífková
absolventka studijního oboru: Učitelství chemie pro střední školy – učitelství biologie pro střední školy
název závěrečné práce: Lipidy - Tvorba animací pro podporu vzdělávání v přírodních vědách

Mgr. Klára Kohoutová

absolventka studijního programu Chemie
název závěrečné práce: Studium struktury a interakcí vybraných forkhead transkripčních faktorů

Mgr. Vojtěch Kovář

absolvent studijního programu Geologie
název závěrečné práce: SCF ve spodním paleozoiku barrandienské oblasti

Mgr. Adéla Křečková

absolventka studijního programu: Učitelství biologie pro střední školy
název závěrečné práce: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a běžné veřejnosti v ČR

Mgr. Michal Matyáš
absolvent studijního programu: Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
název závěrečné práce: Klasifikace zástavby pro účely kartografické generalizace státního mapového díla

Mgr. Pavel Šalanda

absolvent studijního programu: Ekologie a ochrana životního prostředí
název závěrečné práce: Využití přečištěných odpadních vod pro kapkovou závlah


 

Cena děkana pro nejlepší absolventy doktorského studia za závěrečnou práci

Mgr. Lenka Čermáková, Ph.D.

absolventka studijního programu Environmentální vědy
název dizertační práce: Charakterizace a eliminace obtížně odstranitelných látek při úpravě vody

Mgr. Dávid Jakubec, Ph.D.

člen skupiny Bioinformatika na UOCHB
název dizertační práce: Interakce proteinů s nukleovými kyselinami: od struktury k specificitě

Mgr. Radek Klanica, Ph.D.

absolvent studijního programu: Aplikovaná geologie
název dizertační práce:  Stochastické simulace a modelování v magnetotelurické metodě

Mgr. YE SU, Ph.D.

absolventka studijního programu Fyzická geografie.
název dizertační práce: Hydrologické procesy a jejich dynamika v měnícím se klimatu a prostředí: Zkušenosti z výzkumu na různých časových a prostorových škálách

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.

absolvent studijního programu Imunologie
název dizertační práce: AIRE-exprimující buňky v imunitní toleranci ve zdraví a nemoci

 

Cena děkana mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům

Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
katedra zoologie

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.
katedra fyzikální a makromolekulární chemie 

RNDr. Maria Vaňková, Ph.D.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 

RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D.
katedra fyzické geografie a geoekologie 

 1. Různé

Termíny jednání ASF

V zimním semestru 2020/21: 17. 12. 2020, 14. 1. 2021, 18. 2. 2021; vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo online prostřednictvím Google Meet.

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Zapsal:     Luděk Šídlo         17.12.2020

Ověřil:     Radim Perlín         17.12.2020

Publikováno:      Radim Perlín        7.1. 2021

 

Akce dokumentů