E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 2. 2013

Vyjádření k obsazení pozic proděkanů, kapitálový rozpočet na rok 2013

Přítomni : Bosáková, Bruthans, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kuthan, Macháček, Matoušková, Motloch, Olhava, Pospíšková, Rothová, Smyčka, Štych, Teplý (nový člen místo Kotka), Veselá (24+1 nový člen)
Omluveni: Matějka, Perlín, Tenkl, Žižka (4)
Hosté: Gaš, Folk, Kotek, Langhammer, Martínková, Mihaljevič, Neustupa, Novotný, Obšil

Program:
1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu z předcházejícího zasedání
4. Schválení zápisu o hlasování per rollam č. 1/2013
5. Slib nového senátora
6. Vyjádření k počtu a působnosti proděkanů
7. Vyjádření k obsazení pozic proděkanů
8. Kapitálový rozpočet na rok 2013
9. Akreditace tříletých doktorských studijních programů na dostudování
10. Zástupci AS v sekčních vědeckých radách
11. Různé

Průběh zasedání:

1. Schválení zapisovatele
ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (24 pro/0 proti/0 zdrželi se)

2. Schválení programu zasedání
ASF souhlasí s navrženým programem zasedání. (24/0/0)

3. Kontrola a schválení zápisu z předcházejícího zasedání
Bosáková požádala o doplnění Matějkovy otázky včetně odpovědi Gaše, která chybí v zápisu a která se týkala rozdělení podílu na neuznatelných nákladech stavby Biocev.
ASF schválil doplněný zápis ze zasedání 17.1.2013 (24/0/0)

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam č. 1/2013
Akademický senát hlasoval ve dnech 1.-7.2. k návrhu usnesení: "ASF souhlasí s převodem nevyčerpaného příspěvku ve výši 112.188.858,73 Kč do fondu provozních prostředků."
Pro návrh hlasovalo 27 členů senátu, jeden se neúčastnil hlasování. Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 27/1.
ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 1.-7.2. 2013. (24/0/0)

5. Slib nového senátora
Kotek odstoupil z ASF z důvodu neslučitelnosti s pozicí proděkana. Pavel Teplý, náhradník zvolený v řádných volbách, složil senátorský slib a ujal se mandátu.
6. Vyjádření k počtu a působnosti proděkanů
Jedelský navrhl hlasovat zvlášť o počtu proděkanů a o rozdělení působnosti. Gaš stručně představil všechny kandidáty na proděkany.
Navržený počet proděkanů: 8
ASF souhlasí s navrženým počtem proděkanů. (23/0/1)

Navržená působnost proděkanů:
1) biologická sekce, botanická zahrada PřF UK
2) vnější a vnitřní vztahy, přírodovědná školka Rybička
3) geografická sekce, informační technologie, katedra tělesné výchovy
4) studijní problematika - bakalářské, magisterské a doktorské studium, program STARS, program Bakalář plus
5) geologická sekce, ústav životního prostředí
6) věda, výzkum, vědecké kvalifikace, vědecké informace, univerzita třetího věku, zavedení Moodle
7) rozvoj, zahraniční agenda, Erasmus, operační programy, Horizont 2020, transfer technologií, patenty, spolupráce fakulty s komerční sférou
8) chemická sekce, ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
ASF souhlasí s navrženým rozdělením působnosti proděkanů. (18/2/4)
Všichni navržení kandidáti se krátce představili. Kuthan se zeptal Novotného, jaké má povědomí o projektu Biocev. Novotný odpověděl, že o Biocevu nemá mnoho informací a přiznal, že bude muset celou problematiku nastudovat. Kuthan se dále Novotného zeptal, zda ve své funkci hodlá aplikovat na programy udržitelnosti apod. Novotný zdůraznil, že se v rámci svého mandátu bude mimo jiné soustředit na transfer technologií a spolupráci s firmami, byť nikoliv na úkor primární "poznávací" funkce výzkumu na fakultě. Dále podotkl, že úzce spolupracuje s brněnským inovačním centrem. Jedelský se pozastavil nad dotazem s tím, že nechápe proč by Biocev měl spadat do působnosti Novotného. Zároveň se Jedelský obrátil na děkana s otázkou, kdo z proděkanů bude mít Biocev na starosti. Gaš odpověděl, že tuto problematiku budou s největší pravděpodobností řešit Neustupa a Novotný. Gaš dále zdůraznil, že konečnou odpovědnost bude mít on sám. Kuthan se po té zeptal Martínkové na její první kroky po nástupu do funkce proděkanky v rámci doktorského studia. Martínková odpověděla, že by se ráda na úvod seznámila s předsedy všech oborových rad a upozornila je na případné nesrovnalosti. Kuthan se Martínkové dále zeptal na její osobní motivaci pro práci studijní proděkanky. Martínková podotkla, že je pedagog, této agendě rozumí a ráda by své znalosti a schopnosti v této funkci uplatnila.  Kuthan se po té obrátil na Novotného, zda má osobní zkušenost s vedením větších projektů, jako např. GAČR, FRVŠ apod. Novotný odpověděl, že ano. Gaš dále doplnil, že Novotný bude participovat ve strategické skupině v rámci příprav kampusu Albertov. Hudeček ocenil omlazení proděkanského kolektivu a doporučil další a detailnější otázky pokládat až na výjezdním zasedání, až se noví proděkani blíže seznámí se svou agendou. Gaš podotkl, že v budoucnu bude možné měnit kompetence jednotlivých proděkanů.
7. Vyjádření k obsazení pozic proděkanů
Jedelský určil skrutátory Bukovskou a Hudečka. Hlasování bylo podle Volebního a jednacího řádu ASF po jménech a tajné.
ASF se vyjádřil kladně k návrhu děkana jmenovat proděkanem:
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (15/9)
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (21/3)
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (22/2)
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (24/0)
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (21/3)
RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (17/7)
doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (24/0)
ASF se nevyjádřil kladně k návrhu jmenovat proděkankou:
RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (11/12)

8. Kapitálový rozpočet na rok 2013
Kuthan za ekonomickou komisi doporučil rozpočet schválit. Dále se zeptal, jak byly využity finanční prostředky v minulém roce v rámci bodů 3 a 4. Folk podotkl, že potřeba sanací problémů stavebních prvků na pozemcích zahrady je trvalá a v současné době není finančně pokryta a bude se o ní jednat s ředitelem zahrady. Langhammer upozornil, že finanční prostředky dedikované na telefonní ústřednu nejsou určeny bezprostředně k proinvestování, ale jedná se o rezervu pro případ kolapsu telefonní ústředny. Jedelský upozornil, že část prostředků se vloni ušetřila financováním IT technologií z institucionálního rozvojového projektu.
ASF schvaluje návrh kapitálového rozpočtu na rok 2013. (23/0/0)
Jedelský navrhl usnesení, jímž by senát žádal děkana o předložení návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2014 na prosincovém zasedání. Kuthan a další navrhli změnu požadovaného termínu na leden.
ASF žádá o předložení návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2014 k projednání nejpozději na lednovém zasedání. (22/0/1)

9. Akreditace tříletých doktorských studijních programů na dostudování
Jedelský konstatoval, že v předmětných studijních programech se standardní dobou studia tři roky studují studenti v jiném než posledním ročníku maximální doby studia a je tedy nutné zajistit prodloužení akreditace na dostudování.
ASF souhlasí s prodloužením akreditace na dostudování u doktorských studijních programů se standardní dobou studia tři roky: Antropologie; Fyziologie živočichů; Imunulogie; Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie; Vývojová biologie. (23/0/0)

10. Zástupci AS v sekčních vědeckých radách
Do sekčních vědeckých rad byli nominováni zástupci ASF:
biologie: Martin Kuthan, chemie: Jiří Hudeček, geografie: Přemysl Štych, geologie: Dobroslav Matějka. Ve vědecké radě fakulty nebude mít nadále ASF zástupce.
ASF schvaluje zástupce v sekčních vědeckých radách fakulty. (20/0/3)

11. Různé
 • Kříž informoval o aktuálním dění v ASUK. Došlo k výraznému posunu ve věci návrhu vysokoškolského zákona. V současné době již většina rektorů návrh obecně podporuje a je pro ně více méně přijatelný. Stále však zůstávají dva nevyřešené body: 1) akreditace, kde je požadavek návrh zjednodušit, 2) kontraktové financování. Zde se rektorům nelíbí systém hodnocení, které by školy musely splnit. Vznikl dojem, že by ministerstvo mohlo vysoké školy více kontrolovat než by tomu bylo přes správní rady. Kříž dále podotkl, že ministr školství Fiala by rád předložil paragrafované znění zákona do května. ASF byl prostřednictvím Kříže informován o nominacích a ustanovení pracovních komisí. Hudeček se zeptal, jak se lidé pracujících v příslušných komisích navrhují. Kříž odpověděl, že návrhy kandidátů předkládají předsedové komisí ke schválení předsednictvu ASUK, které je schvaluje, což bývá formalita.
 • Jedelský sdělil závěry ze sněmu vysokých škol, kde byl osobně přítomen. Bude navyšován normativ na studenta (díky nižším počtům financovaných nastupujících studentů) a ukazatel K (hodnocení související mj. s vědeckým výkonem) bude růst, což bude mít pozitivní dopad na naší fakultu, která si v tomto ohledu stojí velmi dobře.
 • Motloch navrhl doplnění studijní komise o Bedřicha Formánka. Macháček navrhl do studijní komise Kotka. Hlasování o kandidátech: Bedřich Formánek (11/0/12), Jan Kotek (20/0/3).
 • Krylov tlumočil žádost studenta doktorského stupně Aleše Peteláka, který požadoval navýšení počtu vstupenek na fakultní ples s nižší cenou (studentské vstupné). Jedelský odpověděl, že požadavek bude předán příslušnému proděkanovi.
Přijatá usnesení:
 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (24 pro/0 proti/0 zdrželi se)
 2. ASF souhlasí s navrženým programem zasedání. (24/0/0)
 3. ASF schválil doplněný zápis ze zasedání 17.1.2013 (24/0/0)
 4. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 1.-7.2. 2013. (24/0/0)
 5. ASF souhlasí s navrženým počtem proděkanů. (23/0/1)
 6. ASF souhlasí s navrženým rozdělením působnosti proděkanů. (18/2/4)
 7. ASF se vyjádřil kladně k návrhu děkana jmenovat proděkanem: doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (15/9), doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (21/3), doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (22/2), prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (24/0), doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (21/3), RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (17/7), doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (24/0).
 8. ASF se nevyjádřil kladně k návrhu jmenovat proděkankou:  RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (11/12).
 9. ASF schvaluje návrh kapitálového rozpočtu na rok 2013. (23/0/0)
 10. ASF žádá o předložení návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2014 k projednání nejpozději na lednovém zasedání. (22/0/1)
 11. ASF souhlasí s prodloužením akreditace na dostudování u doktorských studijních programů se standardní dobou studia tři roky: Antropologie; Fyziologie živočichů; Imunulogie; Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie; Vývojová biologie. (23/0/0)
 12. ASF schvaluje zástupce v sekčních vědeckých radách fakulty. (20/0/3)
 13. AS souhlasí s členstvím Kotka ve studijní komisi. (20/0/3)
Zapsal Vladimír Krylov 21.2.2013
Ověřil Petr Jedelský, 26.2.2013

 

Příloha č. 1  - Kapitálový rozpočet na rok 2013

 


pozn. zveřejněno 4.3. 2013
pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícím zasedání

Akce dokumentů