E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 10. 2013

Návrh výše prospěchového stipendia, rozšíření akreditace v oboru Učitelství biologie pro SŠ

 

Přítomni: Bosáková, Bukovská, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Kulichová, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Perlín, Pospíšková, Rothová, Smyčka, Spilková, Tenkl

Omluveni: Bruthans, Břížďala, Diblíková, Holman, Jedelský, Krýza, Motloch, Oľhava, Teplý, Žižka

Hosté: Folk, Gaš, Kulman, Kotek, Kříž, Mikulová, Novotný

 

Program zasedání:

1.      Schválení zapisovatele

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 6. 2013

4.      Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 30. 9. 2013

5.      Návrh výše prospěchového stipendia

6.      Rozšíření akreditace o právo konat rigorózní řízení a udělovat titul RNDr. v oboru Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) programu Biologie.

7.      Změna Pravidel pro organizaci studia

8.      Různé

 

Před vlastním zahájením zasedání ASF vyzval předseda senátu dr. Janu Spilkovou zvolenou jako 1. náhradnici v geografickém okrsku, aby složila slib. Spilková tak učinila podpisem pod text slibu.

 

Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Vladimíra Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: (17/0/0)

 

Schválení programu zasedání

Kuthan předložil návrh programu, doplněný oproti pozvánce o body:  č. 1 (slib kolegyně Spilkové), č. 9 (Zástupce ASF v SVR geografie) a č. 10 (Výuka jazyků - informace o pracovní skupině). Nově návržený program zasedání:

 

1. Složení slibu

2. Schválení zapisovatele

3. Schválení programu zasedání

4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 6. 2013

5. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 30. 9. 2013

6. Návrh výše prospěchového stipendia

7. Rozšíření akreditace o právo konat rigorózní řízení a udělovat titul RNDr. v oboru Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) programu Biologie.

8. Změna Pravidel pro organizaci studia

9. Zástupce ASF v SVR geografie

10. Výuka jazyků - informace o pracovní skupině

11. Různé

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 17/0/0

 

4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 6. 2013

Kuthan dostal připomínku od Jedelského, a to doplnit do zápisu nově odhlasovaný program zasedání. Ostatní body zůstávají neměnné. Hurný podotkl, že nebyla zapracována připomínka kolegy Šolce, obsahující apel na dodržování jednacího řádu a doplnění jak kdo hlasoval při hlasování per rollam (usnesení o schválení zápisu z hlasování per rollam v zápise nebylo správně formulováno - chybělo jmenovité uvedení hlasujících). Kuthan slíbil, že tuto informaci doplní formou přílohy k zápisu.

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 20.6.2013.

Hlasování: 16/0/1

 

5. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 30. 9. 2013

Kuthan si postěžoval, že připomínky k zápisu přišly i po 20.10.2013, tj. více jak po 14 dnech od jeho interního zveřejnění. Kuthan dále specifikoval, že se jednalo o korekce pana děkana, který požadoval vyměnit v zápisu slovo logo za slovo znak. Bukovská upozornila na logickou chybu v bodě 3. Hlasování vyznělo tak, že ASF si nepřeje odložení schválení zápisu z 20.6. Fakticky ale byla vůle schválení odložit. Vzhledem k této skutečnosti navrhl Kuthan vypustit ze zápisu větu o hlasování o odložení schválení zápisu. Hlasování o vypuštění problematické věty: (16/0/1).

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 30.9.2013.

Hlasování: 15/0/2

 

6. Návrh výše prospěchového stipendia

Gaš podotkl, že příjmy do stipendijního fondu z poplatků za studium neumožňují vyplácet stipendia v maximální výši. Současný návrh je 12.500 Kč, což znamená pokles. Gaš dále zdůraznil, že příspěvky jsou tvořeny poplatky za studium, které jdou do stipendijního fondu. Kvůli žalobě studenta z Masarykovy univerzity, resp. judikátu Nejvyššího správního soudu, je po určitou dobu snížený příjem finančních prostředků do stipendijního fondu. Toto snížení by neumožnilo vyplácet stipendia v loňské výši (16.000 Kč na studenta). Přesto se snížená částka vešla do rozmezí 11.000 - 33.000 Kč. Bukovská se zeptala, zda nově navrhovaná částka byla nějakým způsobem propočítána a zda nemůže být vyšší. Gaš odpověděl, že se jedná o odhad tříměsíčního snížení příjmu, tedy o cca 25%. Kříž oponoval, že výpadek není tak velký, protože i v čase výpadku jsou poplatky vybírány, ale jen v minimální výši. Fakticky tak nelze tvrdit, že je výpadek úměrný délce jeho trvání, takže určitý prostor pro malé navýšení stipendia tu může být. Gaš prohlásil, že v tom případě navrhuje zvýšení stipendia na částku 13.500 Kč.

 

Návrh usnesení:

Akademický senát souhlasí s výší prospěchového stipendia v akademickém roce 2013/2014 ve výši 13500,- Kč.

Hlasování: 13/0/4

 

7. Rozšíření akreditace o právo konat rigorózní řízení a udělovat titul RNDr. v oboru Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) programu Biologie.

Folk informoval ASF, že se jedná o formální krok s tím, že studenti učitelských kombinací mají o udělování titulu RNDr. zájem. Rothová upozornila, že je třeba v bodě b tématického okruhu TO1 doplnit slovo genetika. TO1b pak bude znít Molekulární biologie a genetika. Rothová dále informovala ASF, že garant oboru Morávková s touto změnou souhlasí.

 

Návrh usnesení:

Akademický senát souhlasí s rozšířením akreditace o právo konat rigorózní řízení a udělovat titul RNDr. v oboru Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) programu Biologie.

Hlasování: 18/0/0

 

8. Změna Pravidel pro organizaci studia

Kuthan informoval ASF, že na zasedání 20.6.2013 byla schválena IV. změna pravidel pro organizaci studia, která bohužel neprošla univerzitním senátem. Kuthan podotkl, že se domníval, že se jedná o drobné technické diskrepance, ale není tomu tak a doposud nebyl v rámci fakulty nalezen konsensus, do jaké (průchodnější) podoby tuto novelu upravit. Materiál bude nutné diskutovat jak na legislativní, tak na studijní komisi. Kuthan navrhl hlasovat o odložení tohoto bodu na příští zasedání ASF.

 

Hlasování o odročení tohoto bodu: 18/0/0

 

9. Nominace zástupce senátu do sekční vědecké rady Geografie

Kuthan navrhl RNDr. Miladu Matouškovou, navržená souhlasí s nominací.

 

Návrh usnesení:

ASF schvaluje RNDr. Miladu Matouškovou jako zástupce v sekční vědecké radě geografie.

Hlasování: 17/0/1

 

10. Výuka jazyků - informace o pracovní skupině

Gaš informoval ASF, že problematika výuky jazyků byla předmětem výjezdního zasedání kolegia. Gaš prohlásil, že situace se musí řešit inovativním způsobem s tím, že dosud nebyl přijat závěr. Bude zřízena pracovní skupina, která se touto problematikou bude zabývat. Gaš navrhl následující složení:

 

Předsedkyně: studijní proděkanka Martínková

Členové pracovní skupiny - sekční proděkani

Dále pak by v pracovní skupině zasedl jeden senátní zástupce z řad studentů.

 

Pracovní skupina udělá vše proto, aby inovovaná výuka jazyků započala na počátku příštího akademického roku (říjen 2014). Kuthan s ohledem na nominaci senátního zástupce do pracovní skupiny navrhl, že by jím mohl být předseda studijní komise, popř. by nechal studentské komoře cca 5 minut na krátkou poradu. Bukovská požádala o přerušení jednání na 5 minut. Bukovská poté přednesla návrhy dvou zástupců studentů (Hurný a Oľhava). Gaš informoval ASF, že po dohodě se SKAS umožní v pracovní skupině účast dvěma zástupcům studentů. Gaš dále prohlásil, že výstupem z pracovní skupiny bude nalezení takového modelu výuky jazyků, aby naši studenti byly lépe jazykově vybaveni. Výstupy z pracovní skupiny mají být hotovy do konce kalendářního roku 2013. Koukol se zeptal, jaký bude metodický postup práce pracovní skupiny, např. jestli se bude jednat o anketu. Gaš odpověděl, že se bude jednat o diskuzi a závěrečné rozhodnutí bude plně v rukou vedení fakulty. Macháček doplnil, že v toho času probíhající anketě organizované studentskou komorou je také otázka týkající se výuky cizích jazyků (tyto podklady budou pracovní skupině samozřejmě k dispozici). Kuthan poděkoval děkanovi za vstřícnost, že umožnil senátu resp. jeho studentské komoře nominovat 2 zástupce do pracovní skupiny k výuce cizích jazyků. Poté požádala o slovo Laura Mikulová z Ústavu jazykové a odborné přípravy s tím, že členové oddělení sami vypracovali seznam konceptů, jak by mohla výuka cizích jazyků na fakultě probíhat. Gaš požádal Mikulovou o zaslání předmětného seznamu. Perlín navrhl do usnesení doplnit třetí větu o tom, že komise přednese své závěry na prvním jednání ASF v příštím roce.

 

Návrh usnesení:

ASF bere na vědomí informaci děkana o pracovní skupině k výuce jazyků.

ASF nominuje Rastislava Oľhavu a Davida Hurného jako členy pracovní skupiny k výuce jazyků.

ASF žádá děkana fakulty, aby na prvním jednání ASF v roce 2014 informoval o závěrech jednání pracovní skupiny.

Hlasování: 17/0/0

 

11. Různé

Gaš poděkoval Křížovi za zaslání odkazu na lepší zámky na jízdní kola v rámci fakultních kolišť a uvedl, že již dal pokyn příslušnému vedoucímu na děkanátu na jejich instalaci. Macháček se zeptal, v jaké fázi je pátá novela pravidel pro organizaci studia. Gaš odpověděl, že návrh novely bude předložen na příštím zasedání ASF. Koukol si postěžoval, že letos začal akademický školní rok úterkem, což podle jeho názoru nabourává výuku. Koukol vznesl požadavek, zda by bylo možné výuku vždy zahajovat v pondělí bez ohledu na datum 1.10. Hudeček podotkl, že bude snazší upravit SIS, tak aby zobrazoval termín výuky správně a nebylo nutné sporné případy doplňovat zvláštní informační větou. Kotek se obrátil na členy SKAS s tím, že z rektorátu přišla výzva k účasti fakulty na tzv. informačnímu dni, kde v minulosti SKAS prý tuto akci zajišťoval a dodával na ni studenty. Macháček toto tvrzení odmítl s tím, že SKAS tuto akci nikdy neorganizoval a pouze někteří studenti se této akce dobrovolně zúčastnili.

 

Příští zasedání se koná 21. 11. 2013 od 14:00 v posluchárně Pravá rýsovna, budova Albertov 6.

 

Přijatá usnesení:

 

1. ASF schvaluje Vladimíra Krylova jako zapisovatele (17/0/0).

2. ASF schvaluje program zasedání (17/0/0).

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 20.6.2013 (16/0/1).

4. ASF schvaluje zápis ze zasedání 30.9.2013 (16/0/1).

5. ASF souhlasí s výší prospěchového stipendia v akademickém roce 2013/14 ve výši 13500,- Kč (13/0/4).

6. Akademický senát souhlasí s rozšířením akreditace o právo konat rigorózní řízení a udělovat titul RNDr. v oboru Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) programu Biologie (18/0/0).

7. ASF schvaluje RNDr. Miladu Matouškovou jako zástupce v sekční vědecké radě geografie (17/0/1).

8. ASF bere na vědomí informaci děkana o pracovní skupině k výuce jazyků. ASF nominuje Rastislava Oľhavu a Davida Hurného jako členy pracovní skupiny k výuce jazyků. ASF žádá děkana fakulty, aby na prvním jednání ASF v roce 2014 informoval o závěrech jednání pracovní skupiny (17/0/0).

 

Zapsal Vladimír Krylov 24.10.2013

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů