E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 12. 2013

ADZ 2014 k OP VaVpI, obsazení pozice vedoucí katedry sociální geografie a reginálního rozvoje, nové akreditace a reakreditace stávajících oborů

 

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kulichová, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Pospíšková, Rothová, Smyčka, Spilková, Tenkl, Teplý, Žižka (23)

Omluveni: Bukovská, Koukol, Krýza, Oľhava, Perlín (5)

Hosté: Folk, Hodek, Kulman, Kotek, Kříž, Martínková, Neustupa, Novotný, Obšil

 

Program zasedání:

 

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 21. 11. 2013

4. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty ­ projednání bodu k OP VaVpI na rok 2014

5. Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

6. Změna Pravidel pro organizaci studia

7. Nové akreditace a reakreditace stávajících oborů:

nové akreditace:

­ - Chemie a fyzika materiálů (nová akreditace Bc. oboru)

­ - Chemie a fyzika materiálů (nová akreditace NMgr. oboru)

reakreditace:

­ - Geografie a kartografie

­ - Geografie se zaměřením na vzdělávání

­ - Ekologická a evoluční biologie

­ - Klinická a toxikologická analýza

­ - Učitelství geografie pro SŠ

­ - Sociální geografie a regionální rozvoj

­ - Regionální a politická geografie

8. Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 19/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 19/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 21. 11. 2013

Jedelský zdůraznil, že by bylo vhodné, aby zápis byl v kompletní podobě k dispozici alespoň týden před dalším zasedáním. Kuthan souhlasil a omluvil se.

Hlasování: 12/0/7

 

4. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty ­ projednání bodu k OP VaVpI na rok 2014

Kuthan předložil ASF upravené znění aktualizace DZ:

 

Fakulta využije v průběhu roku 2014 příležitosti v rámci výzvy 3.4. OPVaVpI pro nákup přístrojového vybavení pro výzkum a výuku v rámci projektu "ROZVOJ PřF UK".

 

Kulman podotkl, že ani v jedné ADZ fakulty (2013, 2014) není zmínka o tom, že by fakulta či univerzita měla zájem takovéto peníze čerpat. Kulman dále zdůraznil, že zanesení této věty do ADZ přinese navíc 5 bodů v rámci vlastní soutěže a že znění předkládaného usnesení bylo konzultováno i s ministerstvem školství. Kuthan se zeptal, na co fakulta plánuje tyto peníze využít. Kulman odpověděl, že se nejedná o finance na stavby, ale na přístroje pro laboratoře. Hudeček za ekonomickou komisi prohlásil, že nemá vůči usnesení námitek. Hurný za Legislativní komisi předložil její stanovisko, které obsahuje tři body (viz. příloha zápisu). V souladu s vysokoškolským zákonem by se k ADZ měla jako první vyjadřovat vědecká rada a až pak senát. Z tohoto důvodu proběhlo hlasování vědecké rady per rollam. Vědecká rada usnesení schválila s výsledkem 29 hlasů pro z 30 možných. Kulman podotkl, že tento způsob úpravy ADZ je jediná možnost, jak zvýšit šanci v soutěži o prostředky v rámci výzvy 3.4 OP VaVpI. Ministerstvo totiž  vyhlásilo soutěž až v říjnu roku 2013. Vzhledem k tomu, že další aktualizace ADZ je naplánovaná až na výjezdní zasedání KD a ASF v dubnu 2014, je nutné přistoupit k tomuto nestandardnímu kroku. Jedelský se zeptal, zda v rámci projektů 3.4 OP VaVpI je vyžadována spoluúčast fakulty či univerzity. Kulman odpověděl, že kofinancování by mělo být realizováno ministerstvem školství, které má pro tytu účely vytvořené rezervy. Hudeček zdůraznil, že je nutné počítat i se spoluúčastí fakulty. Kulman upřesnil, že spoluúčast fakulty by mohla činit cca 10% a že zbývajících cca 22% by mělo být hrazeno ministerstvem školství. Jedelský se ohradil vůči formulaci předloženého usnesení a zdůraznil, že se jedná o zacyklení - „Žádáme proto, že jsme si do ADZ nyní dopsali, že budeme o tyto prostředky žádat.“ Dále tam podle Jedelského chybí specifikace přístrojů.

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2014.

Hlasování 20/0/3

 

5. Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Skrutátoři: Hurný a Hudeček

 

Návrh usnesení: ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Dagmary Dzúrové, CSc. vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Výsledek tajného hlasování: 23/0/0

 

6. Změna Pravidel pro organizaci studia

Martínková poděkovala účastníkům připomínkovacího řízení. Macháček podotkl, že od studijní komise neobdržel žádné stanovisko, ale podle jeho osobního názoru je dokument připraven dobře. Hurný za legislativní komisi neměl připomínek a k dokumentu se vyslovil kladně.

Hudečkovi se obecně nelíbí pozitivistický způsob formulace současných předpisů. Macháček nesouhlasil s tím, že pokud tento konkrétní předpis je podle Hudečka připraven pozitivisticky, bude rád za jakoukoliv připomínku. Hudeček odpověděl, že neměl na mysli tento konkrétní dokument, ale že hovořil v obecné rovině.

 

Návrh usnesení: ASF ruší návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě ze dne 20.6.2013 a schvaluje návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě.

Hlasování: 23/0/0

 

7. Nové akreditace a reakreditace stávajících oborů

Obšil informoval ASF hlavně o dvou nových oborech, které žádají o akreditaci a které jsou zaměřené na studium nových materiálů (materiálová chemie). Dlouhodobě existuje úzká spolupráce s Matematicko-fyzikální fakultou, na jejímž základě vznikly návrhy na akreditaci těchto oborů. Novotný podotkl, že akreditace v rámci geografické sekce byly široce diskutovány a většinou se jedná o zavedené a neměnné obory. Tenkl s proděkanem Novotným nesouhlasil v tom smyslu, že u některých oborů došlo, podle jeho názoru, k výrazným změnám ve studijních plánech. Tyto změny však Tenkl shledává jako prospěšné a vítané. Dále pak by Tenkl rád viděl více anglicky přednášených předmětů, jelikož mezi studenty panuje, podle Tenklova názoru, po těchto předmětech poptávka, což podle něj dokládají i výsledky Ankety SKAS. Martínková odpověděla, že akreditační komise v poslední době vítá, když část výuky (maximálně však do 20 %) je vedena v angličtině. Udělené akreditace není třeba přepracovávat, ale postupně můžeme počty předmětů vyučovaných v anglickém jazyce navyšovat a tuto snahu postupně inkorporovat do akreditací, které budeme na fakultě nově připravovat, tak jak budou akreditace "dobíhat". Kříž připomněl svoji poznámku z minulého zasedání. Věří, že by před akreditacemi a reakreditacemi měly proběhnout nějaké konzultace se studenty či čerstvými absolventy daného oboru. Chápe, že v procesu reakreditace se taková věc nedá stihnout za měsíc. Vyjádřil však názor, že je smysluplné si takovouto zpětnou vazbu od studentů nebo čerstvých absolventů vyžádat i po akreditaci, neboť studijní plány lze do jisté míry měnit i v době platnosti akreditace. Apeloval na proděkana Novotného, aby tuto ideu předal na geografické sekci.

 

Návrh usnesení: Akademický senát souhlasí s akreditací a prodloužením akreditace studijních programů a oborů: Biologie (1501R023 Ekologická a evoluční biologie), Chemie - bakalářský studijní program (Chemie a fyzika materiálů - jednooborové studium), Chemie - magisterský studijní program (Chemie a fyzika materiálů - jednooborové studium), Geografie  (1301R007 Geografie a kartografie), Geografie  (7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové studium), Klinická a toxikologická analýza (1515R011 Klinická a toxikologická analýza), N1301 Geografie (Učitelství geografie pro SŠ - dvouoborové studium), N1301 Geografie (1301T015 Sociální geografie a regionální rozvoj), N1301 Geografie (1301T011 Regionální a politická geografie) a N1413 Klinická a toxikologická analýza (1403T002 Klinická a toxikologická analýza).

Hlasování: 22/0/0

 

8. Různé

Hurný navrhl Kříže za člena ekonomické komise. ASF souhlasil. Hudeček otevřel debatu na téma senátního rozpočtu, který činí 100.000 Kč. Problém vidí v tom, že tento rozpočet senát neschvaluje a ani nepředkládá plán, jak by měl být v daném roce čerpán. Navíc podle Hudečka senát není o tomto rozpočtu výslovně informován. Hurný souhlasí s Hudečkem ohledně zvýšení transparentnosti čerpání senátního rozpočtu, ale nesouhlasí s tím, že ASF o něm neví. Na výjezdním zasedání na Patejdlovce v dubnu 2011 byl rozpočet zvýšen ze 40.000 na 100.000 kvůli možnosti přerozdělení určité části studentským spolkům, tj. o rozpočtu se veřejně mluvilo. Dodal také, že výše rozpočtu se každý rok schvaluje v rámci schvalování rozpisu a tedy všichni měli informace o tom, s jakou částkou senát hospodaří. Upozornil, že poskytování finanční podpory spolkům běží již více než 2 roky a nikdo neměl připomínek. Hudeček nepochybuje o tom, že rozpočet není zneužíván, ale zároveň je jeho čerpání netransparentní. Macháček znovu upozornil, že rozpočet byl projednáván na Patejdlovce a na způsob jeho čerpání se bylo možné kdykoliv informovat. Podrobné zápisy o přidělování peněz jednotlivým studentským spolkům a aktivitám SKAS uveřejňuje na Studentském webu. Hudeček důrazně oponoval, že se na Patejdlovce nehovořilo o struktuře čerpání rozpočtu, ale pouze o jeho celkové výši. Proděkan Folk potvrdil, že na výjezdním zasedání se o navýšení informovalo a o účelu tohoto navýšeni diskutovalo.

Kříž informoval ASF o přípravě nového fakultního webu. Martínková podotkla, že se bude měnit příloha č. 6 statutu UK ve věci stanovení poplatků spojených se studiem vzorci společnými pro celou UK a požádala Studijní komisi o jejich stanovisko k připravené novele.

 

Příští zasedání senátu: 23. 1. 2014,  14:00 Pravá rýsovna, Albertov 6

 

Přijatá usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele (19/0/0).

2. ASF schvaluje program zasedání (19/0/0).

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 21.11.2013 (12/0/7).

4. ASF schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2014 (20/0/3).

5. ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Dagmary Dzúrové, CSc. vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (23/0/0).

6. ASF ruší návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě ze dne 20.6.2013 a schvaluje návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě (23/0/0).

7. Akademický senát souhlasí s akreditací a prodloužením akreditace studijních programů a oborů: Biologie (1501R023 Ekologická a evoluční biologie), Chemie - bakalářský studijní program (Chemie a fyzika materiálů - jednooborové studium), Chemie - magisterský studijní program (Chemie a fyzika materiálů - jednooborové studium), Geografie  (1301R007 Geografie a kartografie), Geografie  (7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové studium), Klinická a toxikologická analýza (1515R011 Klinická a toxikologická analýza), N1301 Geografie (Učitelství geografie pro SŠ - dvouoborové studium), N1301 Geografie (1301T015 Sociální geografie a regionální rozvoj), N1301 Geografie (1301T011 Regionální a politická geografie) a N1413 Klinická a toxikologická analýza (1403T002 Klinická a toxikologická analýza) (22/0/0).

 

 

Zapsal Vladimír Krylov 19.12.2013

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů