E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 1. 2013

Přítomni (původní složení): Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Pospíšková, Rothová, Šolc, Štych, Veselá, Zeisek, Žižka (26)
Přítomni (nové složení): Bosáková, Bruthans, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Olhava, Pospíšková, Rothová, Smyčka, Štych, Tenkl, Veselá, Žižka (26)
Omluveni: Hudeček, Perlín (2)
Hosté: Gaš, Dvořáková, Folk, Černý, Obšil, Zima, Tachezy, Palková

Program:
1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze zasedání 13.12.2012
4. Biocev
5. Slib nově zvolených členů SKAS
6. Volba předsednictva
7. Složení komisí ASF
8. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder
9. Pravidla rozdělení dotace na PRVOUK
10. Informace děkana o činnosti etické komise
11. Různé

Průběh zasedání:
1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele (pro 26/ proti 0/ zdržel se 0).

2. Schválení programu zasedání
ASF schvaluje program zasedání (26/0/0).

3. Schválení zápisu ze zasedání 13.12.2012
ASF schvaluje zápis ze zasedání 13.12.2012 (25/0/1).

4. Biocev
Jednání řídil Kříž. Kříž poděkoval děkanovi a členům rady Biocev (Tachezy a Palková) za vypracované odpovědi na jeho otázky. Gaš shrnul časový vývoj projektu Biocev. V podobném duchu se nesla i následná prezentace Tachezyho, která byla navíc doplněna o detailní informace o jednotlivých pracovních skupinách, které budou v Biocevu působit. Bosáková se zeptala, zda budou pracovníci z PřFUK zaměstnanci fakulty či Biocev. Tachezy odpověděl, že Biocev nebude právnická osoba a tudíž pracovníci působící v Biocev zůstanou zaměstnanci PřFUK. Bosáková se dále zeptala na míru otevřenosti projektu ostatním členům akademické obce. Tachezy podotkl, že 20 % strojového času bude jako ´open access´. Přínos z Biocev budou mít podle Tachezyho také studenti, protože budou moci pracovat na špičkových přístrojích. Černý poznamenal, že Biocev má svého vědeckého ředitele, který bude odpovědný za vědeckou kvalitu a naplňování indikátorů. V případě neplnění bude docházet k obměnám vědeckých skupin. Krýza se zeptal ohledně otázky č.4, kdy vznikne dohoda o financování. Gaš odpověděl, že co nejdříve. Tachezy se pozastavil nad deklarovanou cenou v rámci otázky č.1 (1933 mil. Kč). Podle jeho informací by to mělo být 1300 mil Kč bez DPH. Kuthan doplnil informaci k otázce č.2, že uznatelné náklady budou navýšeny o 20. mil. Kč,  tj 962 mil Kč a nikoliv 942 mil. Kč. Matějka se otázal, jak bude řešen podíl fakulty na nákladech stavby nad rámec krytí projektem. Gaš odpověděl, že se o podílu bude teprve jednat. Matoušková poznamenala, že pochybuje o tom, že cena bude v závěru nižší a bude třeba se na tuto skutečnost připravit. Další otázka Matouškové se týkala způsobu vykazování afiliací u pracovníků v Biocev. Tachezy znovu zopakoval, že Biocev bude vlastně PřF, tj. za fakultou půjdou i afiliace vědeckých publikací. Šolc se zeptal, co se stane s prostory uvolněnými týmy, které odejdou do Biocevu. Gaš odpověděl, že na toto téma nebyla dosud vypracována žádná analýza. Gaš dále doplnil, že tento problém bude o to víc aktuální až se dostaví Kampus Albertov. Bukovská se zeptala, zda existuje analýza rizik, vzhledem ke krátkému termínu na dostavbu Biocevu a zahájení provozu. Palková odpověděla, že analýza rizik byla vypracována a stále se upgraduje. Dále podotkla, že na projektu se podílí 18 lidí včetně právníka. Kříž by byl rád, kdyby podklady byly k nahlédnutí AS.  Palková podotkla, že je nutné tento krok zvážit s ohledem na mlčenlivost u obchodních nabídek firem. Matoušková řekla, že by ráda ve vedení Biocevu viděla někoho ze statutárních zástupců fakulty nebo kolegia děkana. Gaš tuto poznámku uvítal a sdělil, že toto personální obsazení vychází z původních dohod. Tenkl se zeptal, jakým způsobem bude hrazena případná ztráta v prvních letech fungování Biocev. Tachezy odpověděl, že tento problém budou řešit start-up granty. Skupiny, které jdou do Biocev, mají vlastní granty, které by náklady měly pokrýt do roku 2015. Pak se uvidí. Bruthans se dotázal na percentuální participaci PřF UK. Palková odpověděla, že AV ČR bude mít 60 % a UK 40 %. Z těchto 40 % připadají na PřF UK 2/3 a na 1. LF UK 1/3. Bruthans se dále zajímal o počty zaměstnanců v Biocev. Palková sdělila, že v roce 2019 by měl počet zaměstnanců v Biocev dosáhnout počtu 400 lidí, včetně zaměstnanců AV a 1. LF UK. Kotek se zeptal, jak bude v letošním roce zajištěno plánovaných 20 úvazků, když Biocev ještě není postaven. Tachezy odpověděl, že v současnosti řešené projekty budou již zároveň vykazovány pro Biocev což umožní nyní čerpat část start-up grantů. Smyčka se zeptal na poměr úvazků přesunutých z PřFUK a nově vzniklých. Tachezy řekl, že veškerá pracovní místa budou vlastně nová na základě dohody s MŠMT. Koukol podotkl, že v rámci práce ve stávajících prostorách budou do roku 2015 využívány start-up granty. Poté se zeptal, zda vznikne takto finanční rezerva ve prospěch PřF UK. Tachezy odpověděl, že se moc neušetří, vzhledem k tomu, že start-up granty budou financovat nově příchozí zaměstnance.

Znění otázek a odpovědí je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
ASF bere na vědomí informace o projektu Biocev a žádá pana děkana o pravidelné půlroční informování o tomto projektu (26/0/0).


5. Slib nově zvolených členů SKAS
Jedelský vyzdvihl zásluhy čtyř odcházejících senátorů a poděkoval za činnost ve prospěch fakulty. Čtyři noví senátoři se pak krátce představili a všichni členové SKAS složili slib a ujali se svého mandátu.


6. Volba předsednictva ASF
Volební komise byla schválena ve složení: Kotek, Matoušková, Motloch (26/0/0).
Volba předsedy ASF
Krylov navrhl kandidáta č. 1 na předsedu AS Kuthana. Diblíková navrhla kandidáta č.2 Jedelského. Oba navrhovaní kandidáti souhlasili.
Výsledek volby (1. kolo): Celkem bylo odevzdáno 26 hlasů. 1 hlas byl neplatný, 12 hlasů pro Kuthana a 13 hlasů pro Jedelského.
Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů, bylo přistoupeno k druhému kolu.
Bosáková se zeptala, co vedlo Krylova k návrhu Kuthana na funkci předsedy senátu. Krylov odpověděl, že považuje za výhodné, když by byl předseda AS zároveň členem ASUK, jako je tomu v případě Kuthana. Kuthan doplnil, že Jedelský je částečně zaměstnancem děkanátu, což by mohlo být v rozporu s funkcí předsedy AS. Jedelský uvedl, že je nadále akademickým pracovníkem.
Výsledek volby (2. kolo): Celkem bylo odevzdáno 26 hlasů. 1 hlas byl neplatný, 10 hlasů pro Kuthana a 15 hlasů pro Jedelského. Předsedou AS byl zvolen Jedelský.

Volba místopředsedů ASF
Jedelský navrhl kandidáty na post místopředsedů Hudečka (kandidát č. 1) a Perlína (kandidát č. 2). Motloch navrhl Hurného (kandidát č. 3), Krýza navrhl Bukovskou (kandidátka č. 4) a Břížďala Macháčka (kandidát č. 5). Všichni navržení souhlasili s kandidaturou.
Výsledek voleb: 1.místo: Bukovská (16 hlasů), 2. místo Perlín (11 hlasů), 3. místo Hudeček (9 hlasů), Macháček (7 hlasů), Hurný (5 hlasů).
Jedelský ustanovil první místopředsedkyní Bukovskou a druhým místopředsedou Perlína.


7. Složení komisí ASF
Ekonomická komise bude nadále pracovat ve složení Kuthan, Hudeček, Matějka, Perlín. Z legislativní komise odstoupil Gahura. Nové složení komise: Jedelský, Bukovská, Diblíková, Milichovský (nečlen AS), Matoušek (nečlen AS), Matoušková, Rothová, Šolc (nečlen AS), Zeisek (nečlen AS). Macháček oznámil nové složení studijní komise. Ze senátorů: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Holman, Hurný, Krýza, Macháček, Pospíšková, Tenkl, Žižka, Hrdinová, Oľhava. Z nečlenů senátu pak Šolc, Weber, Havlík.
ASF schvaluje složení komisí (26/0/0).

8. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder
Na žádost členů senátu byla k jednání přizvána Dr. Morávková. Hurný se zeptal Morávkové na průběh projektu letních dětských táborů pořádaných PřF a zda byly uděleny nějaké sankce. Morávková odpověděla, že tábory proběhly bez problémů, nicméně sankce tvořily asi 10% z nákladů projektu. Podle Morávkové byl projekt až na pár připomínek velmi úspěšný, soudě podle vlastního dotazníkového průzkumu. Gaš upřesnil, že se nejednalo o sankce, ale o neuhrazení 10 % nákladů. Černý vyzdvihl práci Morávkové na tomto projektu, s tím, že vnímá jednání ministerstva jako velmi neférové. Bukovská oponovala a zároveň podotkla, že některé chybné postupy v rámci letního tábora nemají mít vliv na jmenování Morávkové na post vedoucí katedry. Všechny návrhy byly schváleny.
Výsledky tajného hlasování:
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. – Ústav petrologie a strukturní geologie (24/2)
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. – Ústav geologie a paleontologie (26/0)
RNDr. Václav Kotvalt, CSc. – Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (26/0)
RNDr. Alena Morávková, Ph.D. – Katedra učitelství a didaktiky biologie (18/8)
doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. – Katedra anorganické chemie (25/1)
RNDr. Jiří Novotný, DSc. – Katedra fyziologie (26/0)
doc. RNDr. František Půta, CSc. – Katedra buněčné biologie (25/1)


ASF souhlasí se jmenováním prof. Ing. Shah Wali Faryada, CSc. vedoucím ústavu petrologie a strukturní geologie (24/2).
ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Václava Kachlíka, CSc. vedoucím ústavu geologie a paleontologie (26/0).
ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Václava Kotvalta, CSc. vedoucím ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky (26/0).
ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Aleny Morávkové, Ph.D. vedoucí katedry učitelství a didaktiky biologie (18/8).
ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Ivana Němce, Ph.D. vedoucím katedry anorganické chemie (25/1).
ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Jiřího Novotného, DSc. vedoucím katedry fyziologie (26/0).
ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Františka Půty, CSc. vedoucím katedry buněčné biologie (25/1).


9. Pravidla rozdělení dotace na PRVOUK
Jedelský představil návrh rozdělování prostředků programů PRVOUK. Navržená pravidla slovně popisují dosud prováděnou praxi. Kuthan konstatoval, že ekonomická komise nemá výhrady. Koukol se zeptal, zda budou finance rozdělovány přesně podle dosažených bodů v RIVu, nebo bude jejich poměr nějakým způsobem na fakultě nivelizován. Jedelský odpověděl, že přesně podle dosažených bodů.


Pravidla rozdělování fakultního podílu na institucionální podpoře na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce (rozdělení prostředků programu PRVOUK):
Prostředky fakultního podílu na institucionální podpoře na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce se na fakultě po odečtení prostředků na dofinancování výzkumných záměrů rozdělují v poměru podílu pracovišť zahrnutých do projektů PRVOUK na bodech přiřazených Přírodovědecké fakultě podle hodnocení výsledků výzkumných organizací proběhlého v roce předcházejícím roku rozdělování prostředků.


ASF schvaluje pravidla rozdělování prostředků programu PRVOUK na fakultě (22/0/3).

10. Informace děkana o činnosti etické komise
Gaš informoval AS o závěrech etické komise. Podotkl, že Křen zažaloval Bezoušku za výroky přednesené na půdě AS PřF UK. Etická komise podle jeho názoru pracovala dobře. Gaš dále zdůraznil, že zprávu nelze zveřejnit v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že členka etické komise prof. Illnerová má problém s některými pasážemi, bude nutné se zveřejněním ještě počkat. Gaš poté přečetl verzi zprávy pro veřejnost bez pasáží, se kterými nesouhlasí prof. Illnerová. Zeisek a Koukol podotkli, že je škoda, že závěry zprávy nejsou jednoznačné a obsahují často formulace typu „s největší pravděpodobností“ apod., takže mohou vznikat pochybnosti o úmyslném jednání prof. Bezoušky vs. o jednání z nedbalosti. Na druhou stranu chápou, že komise neměla pravomoc vynášet jednoznačné soudy a závěry. Další otázka se týkala osudu grantů, pod kterými je Bezouška podepsaný. Černý odpověděl, že toto nebylo náplní práce komise. Zeisek se obával možných spekulací v případě, že bude uveřejněn ořezaný text. Gaš odpověděl, že bude zveřejněn souhrn a že povaha zprávy neumožňuje kompletní zveřejnění, protože by bylo zapotřebí souhlasu všech osob jmenovaných v textu. Zpráva v plném znění bude poskytnuta rektorovi, předsedovi AV ČR a etické komisi AV ČR. Kotek se zeptal na počet publikací spojených s vyšetřováním celého případu. Černý odpověděl, že se jedná asi o 60 publikací. Šolc apeloval na Gaše, aby zpráva byla také předána petiční komisi ASUK. Gaš odpověděl, že se o tomto kroku bude muset poradit s rektorem.
ASF bere na vědomí informaci děkana o činnosti etické komise (24/0/0).

11. Různé
Jedelský oznámil, že rektor vyslovil záměr jmenovat děkana podle návrhu ASF.
Koukol se zeptal, zda děkan v souvislosti se změnou týmu proděkanů plánuje i další změny na vedoucích postech některých oddělení, konkrétně Oddělení vnějších vztahů. Gaš odpověděl, že rozhodně ne.

Příští zasedání se koná 21.2.2013 od 14:00 v posluchárně pravá rýsovna, budova Albertov 6.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele (26/0/0).
 2. ASF schvaluje program zasedání (26/0/0).
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 13.12.2012 (25/0/1).
 4. ASF bere na vědomí informace o projektu Biocev a žádá pana děkana o pravidelné půlroční informování o tomto projektu (26/0/0).
 5. ASF schvaluje Jedelského předsedou (15/10/1).
 6. ASF schvaluje Bukovskou (16 pro) a Perlína (11 pro) místopředsedy.
 7. ASF schvaluje složení komisí (26/0/0).
 8. ASF souhlasí se jmenováním prof. Ing. Shah Wali Faryada, CSc. vedoucím ústavu petrologie a strukturní geologie (24/2)
 9. ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Václava Kachlíka, CSc. vedoucím ústavu geologie a paleontologie (26/0)
 10. ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Václava Kotvalta, CSc. vedoucím ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky (26/0)
 11. ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Aleny Morávkové, Ph.D. vedoucí katedry učitelství a didaktiky biologie (18/8)
 12. ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Ivana Němce, Ph.D. vedoucím katedry anorganické chemie (25/1)
 13. ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Jiřího Novotného, DSc. vedoucím katedry fyziologie (26/0)
 14. ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Františka Půty, CSc. vedoucím katedry buněčné biologie (25/1)
 15. ASF schvaluje pravidla rozdělování prostředků programu PRVOUK na fakultě (22/0/3).
 16. ASF bere na vědomí informaci děkana o činnosti etické komise (24/0/0).


Zapsal Vladimír Krylov 17.1.2013
Ověřili Petr Jedelský a Jan Kříž 21.1.2013

Příloha č. 1  - Otázky a odpovědi k projektu Biocev

 


pozn. zveřejněno 28.1. 2013
pozn. schváleno 21. 2. 2013

Akce dokumentů