E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 9. 5. 2013

Rozpis finančních prostředků na rok 2013, aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2013, výroční zpráva o hospodaření

Přítomni: Bruthans, Břížďala, Diblíková, Hudeček, Hrdinová, Hurný, Jedelský, Krylov, Koukol, Krýza, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Perlín, Rothová, Smyčka, Štych, Teplý (19)
Omluveni: Bosáková, Bukovská, Holman, Kulichová, Motloch, Oľhava, Pospíšková, Tenkl, Žižka (9)
Hosté: Gaš, Dvořáková, Folk, Hodek, Kotek, Kříž, Martínková, Trla

Návrh programu:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

4. Rozpis příspěvku a dotace 2013

5. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2013

6. Různé

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (19 pro/0 proti/0 zdrželi se)


2. Schválení programu zasedání

ASF schvaluje návrh programu zasedání. (21/0/0)


3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Tajemnice fakulty pronesla úvodní slovo. Kuthan se omluvil, že stanovisko ekonomické komise není k dispozici v písemné formě. Kuthan za ekonomickou komisi doporučil výroční zprávu ke schválení. Kuthan se dále zeptal na disproporce v rámci dotace na UNCE. Trla odpověděl, že tyto nesrovnalosti vznikly díky přesunům mezi investičními a neinvestičními prostředky. Kuthan se dále zeptal na nejasnosti v rámci kapitoly 6 - Závěr, zda má mezi provedenými kontrolami figurovat AV ČR. Gaš odpověděl, že ano, protože se jedná o granty GA AV.

ASF schvaluje výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty za rok 2012. (19/0/0)


4. Rozpis příspěvku a dotace 2013

Kuthan zdůraznil, že celkově je rozpis v pořádku a ekonomická komise přijala stanovisko:

1. Ekonomická komise konstatuje, že rozpočet je sestaven tak, aby meziroční podíl nárůstu celofakultních výdajů nepřekročil podíl nárůstu příjmů fakulty.

2. Ekonomická komise Akademického senátu PřF UK doporučuje senátu schválit Rozpis příspěvku a dotace 2013 na provoz Přírodovědecké fakulty v předloženém znění.

3. Ekonomická komise Akademického senátu PřF UK doporučuje senátu schválit návrh příjmů a výdajů na celofakultní akce a aktivity (list Souhrn rozpočtu děkanátu TA 110).

Zároveň ale vznesl několik připomínek. Jako první se zeptal na nesrovnalosti v bilanční tabulce. V roce 2012 byly plánovány výdaje na progran STARS ve výši 2,1 mil, s tím že tento rok bylo vyčerpáno 660 tis. Kuthan v této souvislost poukázal na fakt, že pro tento rok je počítáno s ještě vyšší částkou. Gaš odpověděl, že náklady na STARS budou postupně narůstat. Perlín se pozastavil nad výší tohoto rozdílu. Gaš nejprve připustil chybu v odhadu finančních nákladů na STARS, ale spíše za příčinu vidí to, že v částce nejsou zahrnuty náklady, které byly hrazeny jako mzdové náklady v rámci jednotlivých sekcí. Perlín se dále zeptal na rozklíčování položky "Ostaní výdaje" 3.557.037 Kč. Trla odpověděl, že se jedná o bankovní poplatky, kurzové rozdíly a zálohu na energie. Perlín se přimlouval za to, aby výše uvedený popis jednotlivých položek byl pro příště součástí rozpisu. Perlín zároveň pochválil vedení fakulty za perfektně připravené podklady s podrobnými údaji. Jedelský v návaznosti podotkl, že před pěti lety příjmy z režií nebyly rozpočtovány vůbec. Kuthan se zeptal tajemnice na strukturu finančních nákladů na Kampus Albertov ve výši 1,5 mil Kč. Tajemnice vysvětlila, že podmínkou získání peněz pro výstavbu kampusu je architektonická studie, přípravné práce ale musí univerzita hradit z vlastních prostředků. Částka zahrnuje zejména prostředky na práci interního univerzitního týmu a externě dodávané služby. Kuthan se dále zeptal na způsob, jakým byly ušetřeny peníze v rámci děkanátu (6010). Děkan odpověl, že se část lidí přesouvá do týmu Kampus Albertov, t.j. dojde k přesunu nákladů do kapitoly na kampus. Kuthan se zeptal proč nejsou veškeré náklady na propagaci jednotně pod OVV a určitá část je pod celofakultními náklady. Tajemnice odpověděla, že rozdělení do dvou položek je záměrné, aby provozní rozpočet OVV nebyl zkreslován výdaji na PR a marketing fakulty, o jejichž výši se rozhoduje samostatně.  Gaš zdůraznil,  že není příliš vhodné vydělovat celofakultní aktivity od zbytku fakulty. Perlín podotkl,  že by byl rád kdyby byl do budoucna zachován poměr mezi výdaji sekcí a odděleních začínajících na 6xxx.

AS schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2013. (18/0/1)

5. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2013

Jedelský konstatoval, že v návrhu byly zapracovány podněty členů senátu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

ASF bere na vědomí aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2013. (18/0/1)


6. Různé

Jedelský připomněl nastávající volbu rektora a zároveň navrhl termín pro celofakultní shromáždění s kandidáty na 30.9.2013. Gaš oznámil, že v současné době jsou známi tři kandidáti. Perlín navrhl, aby usnesení neobsahovalo explicitní termín.

Usnesení: ASF pověřuje předsednictvo zorganizováním celofakultního shromáždění s kandidáty na rektora. (19/0/0)


Gaš informoval, že na vypsanou pozici tajemníka fakulty se přihlásilo prozatím 26 zájemců. Uzávěrka je 17. 5. Byla jmenována komise pro výběrové řízení, která děkanovi doporučí kandidáta, a děkan požádá senát o vyjádření k návrhu na červnovém zasedání.


Kříž informoval ASF o schválení novely studijního a zkušebního řádu. Fakulta měla pár připomínek, které byly akceptovány. Na druhou stranu snaha z biologické sekce zavést možnost stanovit v studijním plánu povinně volitelný předmět po jeho závazném zapsání jako povinný pro absolvování státních zkoušek neprošla. Dalším bodem jednání byl Etický kodex. Kříž zdůraznil, že v rámci univerzitního senátu existují dva proudy. První považuje etický kodex za důležitý, druhý proud jej chápe jako nevhodnou formalizaci a posun od posuzování jednotlivých konání vůči morálce k posuzování vůči dikci zamýšleného kodexu. Kříž osobně považuje kodex za důležitý a je pro jeho ustanovení. Kříž odkázal na zajímavý pohled kolegy Makajeva na tuto problematiku. Gaš nevnímá etický kodex jako důležitý. Kříž podotkl, že jeden z argumentů pro zavedení kodexu by mohl být požadavek evropských struktur na tento typ listiny rámci udělení či neudělení finančních dotací. Perlín  nevěří, že etický kodex bude pro tyto účely vyžadován.

Příští zasedání se uskuteční 20. 6. 2013 od 14:00 v posluchárně pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.

 


Zapsal Vladimír Krylov 9. 5. 2013

Ověřil Petr Jedelský 10. 5. 2013

Příloha č. 1  - Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2012

Příloha č. 2  - Rozpis prostředků na rok 2013

Příloha č. 3  - Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2013

 

 

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (19 pro/0 proti/0 zdrželi se)

 2. ASF schvaluje návrh programu zasedání. (19/0/0)

 3. ASF schvaluje výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty za rok 2012. (19/0/0)
 4.  

 5. AS schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2013. (18/0/1)
 6.  

 7. ASF bere na vědomí aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2013. (18/0/1)

   

 8. ASF pověřuje předsednictvo zorganizováním celofakultního shromáždění s kandidáty na rektora. (19/0/0)

   pozn. zveřejněno 20. 5. 2013
pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícím zasedání

Akce dokumentů