E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 4. 2013

Přítomni: Bosáková, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Holman, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Koukol, Krýza, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Rothová, Smyčka, Štych, Teplý, Žižka (22)
Omluveni: Bruthans, Hrdinová, Kulichová, Oľhava, Pospíšková, Tenkl (6)
Hosté: Gaš, Dzúrová, Folk, Havlík, Hroncová, Kotek, Kříž, Minařík

Návrh programu:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu z předcházejícího zasedání

4. Vyjádření k vedoucím kateder

5. Složení disciplinární komise

6. Udělení medaile za mimořádný přínos k rozvoji fakulty

7. Studentský organizátor hodnocení výuky

8. Vizuální styl fakulty

9. Různé


1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (21 pro/0 proti/0 zdrželi se)


2. Schválení programu zasedání

ASF schvaluje návrh programu zasedání. (21/0/0)


3. Kontrola a schválení zápisu z předcházejícího zasedání

ASF schvaluje zápis ze zasedání 21.3.2013. (21/0/0)


4. Vyjádření k vedoucím kateder

Břížďala se zeptal, zda doc. Šulc byl již jmenován s ohledem na nástup do funkce 1.4.2013 nebo byl zatím pověřen řízením. Gaš odpověděl, že doc. Šulc zatím nebyl jmenován s tím, že se čeká na vyjádření senátu fakulty. Gaš dále informoval členy senátu o dalším průběhu kauzy Bezouška. Jedelský a Gaš byli v uplynulém týdnu vyzvání k svědectví u soudního řízení, v němž prof. Křen žaloval prof. Bezoušku pro na cti utrhání. Soudní spor byl uzavřen smírem a prof. Bezouška je povinen se omluvit za žalovaná tvrzení.

Jedelský určil skrutátory Bukovskou a Perlína k provedení tajného hlasování.

ASF souhlasí se záměrem jmenovat doc. Šulce vedoucím katedry biochemie. (20/2)


5. Složení disciplinární komise

Děkan předložil návrh nového složení disciplinární komise.

Předsedkyně RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. Zaměstnanci: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., doc. RNDr. Iva Zusková, Csc., náhradníci prof. RNDr. Martin Mihaljevič, Csc., doc. Holub. Studenti: Bc. Magdalena Hrdinová, Bc. David Hurný, Bc. Tomáš Macháček, náhradníci: Bc. Petr Motloch, Bc. Zdeněk Žižka.

V diskusi zástupci studentské komory vyjádřili souhlas s návrhem.

ASF schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise. (19/0/3)


6. Udělení medaile za mimořádný přínos k rozvoji fakulty

Gaš předal bývalé studijní proděkance Dzúrové medaili za mimořádný přínos k rozvoji fakulty. Dzúrová medaili přijala a poděkovala za její udělení.


7. Studentský organizátor hodnocení výuky

Jelikož hodlá současný studentský organizátor hodnocení výuky Jan Havlík této funkce zanechat, navrhl Macháček vytvoření komise, která vybere vhodného kandidáta na Havlíkovo místo. Toto jméno pak v souladu s Řádem hodnocení výuky navrhne senát děkanovi. Macháček dále navrhl, aby se výběru účastnil i zástupce zaměstnanecké komory senátu (ZKAS); Hudeček vyslovil souhlas stát se členem komise za ZKAS. Macháček také apeloval na to, aby byl nový organizátor vybrán před letním sběrem dat.

Návrh komise pro výběr organizátora hodnocení výuky:

Kateřina Blažová (vedoucí ankety), Jan Havlík (končící studentský organizátor ankety), Markéta Martínková (studijní proděkanka), Jiří Hudeček (zástupce ZKAS), Lucie Diblíková (zástupce SKAS).

ASF ustanovuje komisi pro výběr studentského organizátora hodnocení výuky pověřuje ji výběrem vhodného kandidáta.  (22/0/0)


8. Vizuální styl fakulty

Gaš shrnul čtyřletou historii vývoje vizuálního stylu fakulty. Původní fakultní logo bylo označeno rektorátem za nepřípustné pro další používání. Komise obdržela celkem 12 návrhů, z nichž vybrala jeden vítězný, který byl představen 8. 4. 2013 na celofakultním shromáždění. Koukol v rámci následné diskuze poslal otázky týkající se nového vizuálního stylu OVV. Gaš na všechny otázky reagoval s tím, že otázky a odpovědi byly rozeslány všem členům ASF. Krylov se zeptal, proč nebyly všechny návrhy fakultního loga prezentovány akademické obci a posléze vybrán vítězný návrh vzešlý z hlasování buď celé akademické obce či alespoň ASF. Hroncová reagovala s tím, že akademické prostředí a podobná soutěž není pro profesionální grafiky příliš zajimavá a nebylo možné jít cestou zveřejnění návrhových skic. Hudeček zpochybnil tvrzení Gaše, že vítězný návrh byl prezentován jako start diskuze v rámci celé akademické obce a spíše má pocit, že nový vizuální styl fakulty byl představen víceméně direktivně. Havlík vyjádřil souhlas se způsobem uvedení nového vizuálního stylu a průběhem výběrového řízení. Perlín zdůraznil, že je potřeba odlišit diskuzi ohledně loga a grafického manuálu. Dále pak podotkl, že odmítavé stanovisko určité části akademické obce nebylo motivováno kvalitou či vlastním návrhem vizuálního stylu fakulty, ale spíše manažerským způsobem jeho zavedení. Perlín je rád, že toto téma otevřelo daleko hlubší diskuzi o způsobu vedení fakulty, které by podle jeho názoru mělo být méně direktivní a manažerské. Perlín dále vyslovil nesouhlas s grafickým manuálem, ale připustil, že je schopen akceptovat logo. Negativně se také vyjádřil k snahám zavést jednotný grafický styl fakulty. Gaš s tímto nesouhlasil a podotkl, že jednotný styl je potřeba zavést. Koukol by přivítal, kdyby návrh grafického konceptu vzešel z široké soutěže, do které by měla mít možnost se zapojit celá akademická obec. Macháček nadnesl obecný dotaz, zda je známo, kolika lidem se návrh loga skutečně nelíbí. Minařík, jeden z autorů otevřeného protestního dopisu proti návrhu nové vizuální podoby, odpověděl Macháčkovi, že to nelze zjistit prostřednictvím aktuálně prováděného sběru podpisů. Dále upozornil na to, že celá diskuze by se neměla týkat pouze estetického měřítka, ale způsobu zavedení loga a celého grafického manuálu. Kuthan zdůraznil, že akademická obec si nepřeje manažerský způsob vedení fakulty. Gaš reagoval s tím, že fakulta se chová superkonzervativně. Dále podotkl, že nelze jednoduše zavrhnout manažerský způsob řízení. Perlín navrhl dvě usnesení: “ASF bere na vědomí zahájení diskuse o podobě loga a grafického manuálu PřF. ASF doporučuje děkanovi zveřejnit nepřijaté návrhy doručené v druhém kole soutěže o vizuální identitu PřF.”

Bukovská vyslovila rozpaky nad způsobem diskuze o grafických návrzích, když fakulta má 6000 zaměstnanců. Matoušková podotkla, že je dobře, že se problematika nového vizuálního stylu konečně otevřela, má však pocit, že jeho uvedení bylo ve stylu ´o nás bez nás´. Dále si posteskla, že není nadále možné užívat univerzitní znak a pečeť v rámci fakulty. Gaš zdůraznil, že proti zákazu používání univerzitního znaku protestoval. Koukol navrhl k hlasování následující usnesení: “ASF nesouhlasí s postupem výběru vizuální identity PřF.”

Smyčka navrhl, aby se o návrzích nového vizuálního stylu fakulty nehlasovalo, ale zájemci se dostavili do některé z větších poslucháren na fakultě, kde by se vedla věcná diskuze. Bosáková navrhla jako jeden z možný návrhů loga fakulty, symbol sovy.

Hlasování o Koukolově návrhu usnesení: ASF nesouhlasí s postupem výběru vizuální identity PřF. (10/6/6). Návrh usnesení nebyl přijat.


Hlasování o Perlínových návrzích usnesení: ASF bere na vědomí zahájení diskuse o podobě loga a grafického manuálu PřF. (22/0/0)

ASF doporučuje děkanovi zveřejnit nepřijaté návrhy doručené v druhém kole soutěže o vizuální identitu PřF. (13/4/5)


9. Různé

Jedelský poděkoval za spolupráci při přípravě stanoviska PřF k návrhům změn vnitřních předpisů UK.


Zapsal Vladimír Krylov 15.4.2013

Ověřil Petr Jedelský 15.4.2013


Přijatá usnesení:

  1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (21 pro/0 proti/0 zdrželi se)

  2. ASF schvaluje návrh programu zasedání. (21/0/0)

  3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 21.3.2013. (21/0/0)

  4. ASF souhlasí se záměrem jmenovat doc. Šulce vedoucím katedry biochemie. (20/2)

  5. ASF schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise. (19/0/3)

  6. ASF ustanovuje komisi pro výběr studentského organizátora hodnocení výuky pověřuje ji výběrem vhodného kandidáta.  (22/0/0)

  7. ASF bere na vědomí zahájení diskuse o podobě loga a grafického manuálu PřF. (22/0/0)

  8. ASF doporučuje děkanovi zveřejnit nepřijaté návrhy doručené v druhém kole soutěže o vizuální identitu PřF. (13/4/5)

 

 

 

pozn. zveřejněno 6. 5. 2013
pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícím zasedání

Akce dokumentů