E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2013

Obsazení pozice tajemníka fakulty, volba předsednictva, obsazení míst vedoucích kateder, studentský organizátor ankety hodnocení studia, vizuální identita fakulty

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Koukol, Krylov, Krýza, Kuthan, Macháček, Matějka, Motloch, Oľhava, Perlín, Rothová, Smyčka, Teplý, Žižka (22)

Omluveni: Břížďala, Kulichová, Matoušková, Pospíšková,  Štych, Tenkl (6)

Hosté: Folk, Gaš, Kulman, Martínková, Neustupa, Novotný, Obšil


Návrh programu zasedání:


1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 4. 2013

4. Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání 9. 5. 2013

5. Zápis o hlasování per rollam 2/2013

6. Informace o projektu Biocev

7. Informace o investiční akci Kampus Albertov

8. Vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder

9. Vyjádření k obsazení pozice tajemníka fakulty

10. Studentský organizátor ankety hodnocení studia

11. Vizuální identita fakulty

12. Změna Pravidel pro organizaci studia

13. Výklad čl. 17 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia

14. Vyjádření k pronájmu pozemků ve správě fakulty

15. Novela vysokoškolského zákona

16. Volba předsednictva

17. Pověření předsednictva na období prázdnin

18. Různé


1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Vladimíra Krylova jako zapisovatele. (20/0/0)


2. Schválení programu zasedání

Rothová navrhla zařadit bod týkající se informace o Biocevu a Kampusu Albertov až na konec zasedání před bod různé. Perlín požadoval umístit volbu předsednictva za bod 5. Bosáková navrhla projednání bodu 9 za bod 5.


Návrh Rothové - 19/0/1

Návrh Perlína - 12/6/2

Návrh Bosákové - 14/1/5

Nový program po změně: 20/0/0


Nově odhlasovaný program zasedání:


1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 4. 2013

4. Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání 9. 5. 2013

5. Zápis o hlasování per rollam 2/2013

6. Vyjádření k obsazení pozice tajemníka fakulty

7. Volba předsednictva

8. Vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder

9. Studentský organizátor ankety hodnocení studia

10. Vizuální identita fakulty

11. Změna Pravidel pro organizaci studia

12. Výklad čl. 17 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia

13. Vyjádření k pronájmu pozemků ve správě fakulty

14. Novela vysokoškolského zákona

15. Pověření předsednictva na období prázdnin

16. Informace o projektu Biocev

17. Informace o investiční akci Kampus Albertov

18. Různé


3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 4. 2013

ASF schvaluje zápis ze zasedání 15.4.2013. (19/0/1)


4. Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání 9. 5.

Kuthan vznesl dotaz zda je v pořádku označení zasedání jako mimořádné, když před tím bylo toto zasedání uvedeno jako řádné. Jedelský v tom nevidí podstatný problém. Perlín souhlasí s Jedelským.


ASF schvaluje zápis z mimořádného zasedání 9.5.2013. (19/0/1)


5. Zápis o hlasování per rollam 2/2013

Akademický senát hlasoval ve dnech 17.-25.5. k návrhu usnesení:
"
AS PřF UK protestuje proti záměru prezidenta Miloše Zemana nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem a považuje odmítnutí jmenování profesorem po řádném projednání doporučení příslušnými orgány akademické obce a dalšími orgány veřejné správy za bezprecedentní útok na svobodu bádání, svobodu vyjadřování a ve své podstatě za útok na akademické svobody a práva."

Usnesení nebylo přijato. (6/4/14)


Schválení zápisu o hlasování per rollam 2/2013.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 17.-25.5. 2013. (24/0/0)


6. Vyjádření k obsazení pozice tajemníka fakulty

Gaš informoval ASF o tom, že Lenka Dvořáková deklarovala na společném výjezdním zasedání kolegia děkana a ASF svůj úmysl odstoupit z funkce tajemnice, aby se mohla plně věnovat práci manažerky investiční akce Kampus Albertov. Gaš dále uvedl, že bylo okamžitě vypsáno výběrové řízení na post nového tajemníka fakulty s tím, že do užšího kola se dostalo 8 a posléze 3 kandidáti. Ve výběrovém řízení nakonec zvítězil Ing. Kulman a Gaš jej doporučuje ke schválení ASF. Kuthan se zeptal Kulmana jaká byla jeho motivace vstoupit do akademické sféry. Kulman odpověděl, že prošel komerční sférou a částečně sférou veřejné správy a možnost působit v akademickém prostředí ho zaujala a rád by získal nové zkušenosti.  Dále je přesvědčen o tom, že bude schopen využít svých zkušeností z minulých působišť ve prospěch fakulty. Kuthan poděkoval a souhlasil s Kulmanem, že zkušenost z komerční sféry bude určitě užitečná. Kulman vyzdvihl mezilidskou komunikaci jako důležitý prvek pro jeho fungování na fakultě. Matějka zhodnotil pondělní schůzku s kandidátem na tajemníka jako přínosnou a on sám byl s reakcemi Kulmana spokojen. Bosáková souhlasila s Matějkou.


Skrutátory byli určeni Bukovská a Perlín. Hlasování bylo podle Volebního a jednacího řádu ASF po jménech a tajné.


ASF souhlasí se jmenováním Ing. Tomáše Kulmana tajemníkem fakulty. (20/1/0)


7. Volba předsednictva

Skrutátory byli určeni Bukovská, Hudeček a Rothová.

Kandidátem na předsedu byl navržen Martin Kuthan, Hudeček se zeptal Kuthana, zda s kandidaturou souhlasí. Kuthan odpověděl, že ano. Jedelský upozornil na situaci, kdy byl na některé členy senátu činěn nátlak, aby v rámci zajištění nezávislosti senátu postupovali podle konkrétního zadání. Perlín deklaroval, že pokud senát funguje špatně tak i on sám na sebe bere část odpovědnosti. Perlín dále poděkoval Jedelskému za dosavadní práci v ASF a vyzdvihl jeho pracovitost a snahu o dialog. Kuthan zdůraznil, že by byl nerad, aby jeho kandidatura na předsedu senátu byla vnímána negativisticky vůči Jedelskému. Kuthan podotkl, že výtky vůči stávajícímu předsedovi nejsou osobní a jsou namířeny vůči jisté inklinaci ke stále většímu provázání ASF s děkanátem. Kuthan se připojil k poděkování Jedelskému za dosavadní dobrou spolupráci. Hurný se zeptal Kuthana na důvod jeho kandidatury. Kuthan odpověděl, že by svou kandidaturou rád zvýšil důvěru v nezávislost ASF a že pro tento úkol cítí silnou podporu z akademické obce a hlavně pak z biologické sekce. Kuthan by rád změnil systém kontroly orgánů na fakultě, zejména pak zdůraznil snahu o střídání většího počtu senátorů v dozorčích funkcích (např. vědecká rada). Kuthan věří, že tento přístup zvýší transparentnost předmětných jednání. Kuthan by se rád více zapojil do práce na rozvojových projektech spojených s fakultou (jako např. Kampus Albertov či Biocev), a to jak na poli univerzitního, tak fakultního senátu. Jedelský upozornil na situace, kdy byla nezávislost a kontrolní funkce senátu zpochybněna, a uvedl příklad, kdy při prověřování monitorovacích indikátorů projektu Biocev byl na něj vyvíjen nátlak ze strany jeho nadřízeného, jak má postupovat jako předseda ASF. Jedelský vyjádřil pochybnost o tom, že děkan bude akceptovat větší počet senátorů při dozorování orgánů fakulty, protože značná část projednávaných materiálů není přístupná širší akademické veřejnosti. Hudeček zdůraznil, že předseda ASF by neměl mít většinový úvazek na děkanátu, což se v případě Jedelského stalo. Jedelský se vyjádřil, že tuto problematiku nemá smysl dále rozebírat, neboť na předsedu nadále nekandiduje.


V tajném hlasování byl předsedou ASF zvolen Martin Kuthan. (15/8/0)


Dále následovala volba obou místopředsedů. Jako kandidáti byli navrženi Hurný a Perlín. Oba kandidáti s návrhem souhlasili. V tajném hlasování bylo odevzdáno 22 hlasovacích lístků.


Výsledek hlasování:

Hurný získal 12 hlasů,

Perlín získal 15 hlasů.


Oba kandidáti na funkce místopředsedů senátu byli zvoleni. Nově zvolený předseda rozhodl, že v souladu se zvyklostí z minulosti bude zastávat funkci prvního místopředsedy zástupce studentů Hurný a funkci druhého místopředsedy zástupce zaměstnanců Perlín. Kuthan požádal Jedelského, aby řídil zasedání ASF až do konce.


8. Vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder

Jedelský informoval ASF, že ve většině konkurzů byl jediný kandidát a že osobně byl přítomen jednání o pozicích vedoucích kateder botaniky a genetiky a mikrobiologie.

Skrutátory byli určeni Bukovská a Perlín

Výsledek tajného hlasování:

ASF souhlasí se jmenováním Mgr. Kateřiny Feitové vedoucí Katedry tělesné výchovy. (18/2/0)

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Ivana Hirsche, CSc. vedoucím Katedry genetiky a mikrobiologie. (19/0/1)

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Yvonne Němcové, Ph.D. vedoucí Katedry botaniky. (20/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Adama Petruska, Ph.D. vedoucím Katedry ekologie. (19/1/0)

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. vedoucím Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. (19/1/0)


9. Studentský organizátor ankety hodnocení studia

Na organizátora studentské ankety byla děkanovi navržena Lucie Mauleová na základě doporučení komise k tomuto účelu ustanovené na zasedání akademického senátu dne 15. 4. 2013. Skrutátory byli určeni Bukovská a Perlín.


ASF navrhuje děkanovi Lucii Mauleovou jako organizátorku hodnocení výuky studenty. (20/0/0)


10. Vizuální identita fakulty


Gaš zmínil negativní postoj části akademické obce k nové vizuální identitě. Dále pak podotkl, že poté, co bylo představeno nové logo, přišlo z rektorátu nařízení omezující tvar loga na kulatý, a tudíž ani současný znak obsahující trojúhelníky není vlastně v souladu s požadavky Univerzity. Gaš proto požádal grafické studio Grafite, které je tvůrcem stávajícího znaku, aby znak přizpůsobilo. Návrh by měl být hotový po prázdninách a poté by modifikovaný znak byl představen širší fakultní veřejnosti k prodiskutování. Pokud budou reakce pozitivní, požádá Gaš grafické studio o dokončení celého grafického vizuálu. V opačném případě bude nutné přistoupit k širšímu výběrovému řízení a novému zadání. Gaš dále zdůraznil, že nová vizuální identita fakulty musí být dokončena do 31. 5. 2014 (pozn. je to datum, uvedené v přechodných opatřeních změny statutu UK, do kdy fakulty mají uvést své statuty do souladu s platným zněním univerzitního statutu). Kříž jako člen ediční komise univerzitního senátu podotkl, že nelze od Univerzity očekávat vznik a zavedení  jednotné vizuální identity univerzity s aplikací jednotících prvků napříč fakultami, přestože by to podle jeho názoru byl správný postup. Očekávat to nelze z důvodu legislativního rámce přijatého na univerzitní úrovni, který univerzitě případnou snahu o sjednocení vizuální prezentace fakult velmi komplikuje. Diblíková se zeptala, na kdy je naplánována celofakultní diskuze nad vizuální identitou fakulty, která byla deklarována na výjezdním zasedání ASF. Gaš odpověděl, že by rád nejdříve seznámil akademickou obec s upraveným logem a pak počkal na reakce. Koukol upozornil, že není moc času a navrhl, aby bylo vypsáno širší výběrové řízení na novou vizuální identitu fakulty, do které by byla zapojena i akademická obec. Gaš reagoval s tím, že času je poměrně dost a zopakoval svou vizi. Perlín podpořil Koukola s tím, že je také pro zapojení širší akademické veřejnosti. Gaš vyjádřil své přesvědčení o tom, že upravený znak se bude líbit.


ASF bere na vědomí informaci děkana o postupu ve věci vizuální identity fakulty. (20/0/0)


11. Změna Pravidel pro organizaci studia

Změna Pravidel pro organizaci studia byla vynucena praktickou potřebou stanovit poslední část státní závěrečné zkoušky u učitelských oborů. V souvislosti s tím také Jedelský připomněl, že bylo nutné zakotvit pořadí částí státní závěrečné zkoušky u nově akreditovaných nebo reakreditovaných oborů.


Martínková uvedla, že předpis dále nově objasňuje, že pedagog provádí kontrolu studia předmětu pouze u studentů, kteří mají předmět ZÁVAZNĚ zapsaný v SIS. Macháček vysvětlil, že dosavadní formulace totiž de facto připouštěla, aby byl k této kontrole (tj. zápočtu, zkoušce) připuštěn i student, který měl tento předmět v SIS zapsán jen předběžně. To by prakticky umožňovalo plnit předmět i studentovi, kterému nebyl jeho závazný zápis umožněn kupříkladu z důvodu neslučitelnosti s jiným předmětem již absolvovaným či pro nesplněnou prerekvizitu.


Jedelský konstatoval, že se bohužel nepodařilo vypořádat připomínku kolegy Macháčka (ne vždy zcela srozumitelné číselně-písmenné značení pořadí jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky v Příloze 1 Pravidel) s tím, že nebylo nalezeno vhodnější řešení. Macháček souhlasil s Jedelským, že to nyní opravdu jinak nejde řešit, ale vyjádřil snahu na tomto problému pracovat do budoucna.


ASF schvaluje návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě. (20/0/0)


12. Výklad čl. 17 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia

Vzhledem ke vzniku pochybnosti o tom, zda se v čl. 17 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia za zapsaný předmět považuje předmět předběžně a/nebo závazně zapsaný, přičemž před zavedením nových funkcí SIS kategorie předběžně zapsaný neexistovala, bylo navrženo, aby se senát usnesl na výkladu čl. 17 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia, a to v tomto znění: “Za zapsaný předmět se podle čl. 17 odst. 1 považuje předmět závazně zapsaný v SIS”. Tento výklad prakticky umožní aplikovat v případě sporu podmínku závazného zápisu předmětu již při nadcházejících kontrolách studia. Pokryje tedy období, než v platnost a účinnost vejde novela Pravidel pro organizaci studia schválená v předchozím bodě.


ASF se usnesl na výkladu čl. 17 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia: "Za zapsaný předmět se podle čl. 17 odst 1 považuje předmět závazně zapsaný v SIS". (20/0/0)


13. Vyjádření k pronájmu pozemků ve správě fakulty


Jedelský uvedl, že ve správě fakulty jsou pozemky, které jsou opakovaně pronajímány k užívání Revmatologického ústavu, státní příspěvkové organizace. Tajemnice fakulty požádala ASF o vyjádření k záměru pronajmout pozemky Revmatologickému ústavu. Kuthan jako předseda ekonomické komise sdělil, že k této kauze komise nevypracovala písemné stanovisko. Kuthan apeloval na odložení vyjádření s tím, že by rád příslušné podkladové materiály dostal transparentnější formou buď od vedení Univerzity či fakulty. Jedelský oponoval, že ekonomická komise dostala materiály prostřednictvím předsedy ASF, což je procesně v pořádku. Dále pak podotkl, že smlouva na rok 2013 dosud nebyla uzavřena, neboť se její vyhotovení na RUK pozdrželo. Kuthan prohlásil, že bude lobbovat za urychlené projednání smlouvy na rektorátu. Projednávání tohoto bodu bylo odročeno na příští zasedání.


14. Novela vysokoškolského zákona


Jedelský uvedl, že jednání s ministerstvem školství byla oproti době působení ministra Dobeše relativně vstřícná, ale zároveň se zde projevovaly vlivy různých zájmových skupin. Vzhledem k pádu vlády není jistá kontinuita. Ministr školství Fiala nehodlá návrh nechat schvalovat vládou v demisi a klíčové bude složení nové vlády. Kuthan spatřuje v novele dva problematické body: 1) kontraktové financování a 2) akreditace. Z pohledu akreditací nový návrh obsahuje 273 ukazatelů, což je mnoho, a bude snaha tyto parametry ohýbat. Perlín pokládá vzhledem k nastalé politické situaci za nemožné stihnout celý legislativní proces do května příštího roku. V opačném případě hrozí, že se celá novela bude připravovat znovu s novou politickou reprezentací. Jedelský podotkl, že ministr byl v termínech optimistický, ale v odpovědích na konkrétní otázky byl nekonkrétní. Neustupa upozornil ASF, že pokud se novela nestihne, pak padá možnost uzavírat smlouvy na dobu určitou, protože návrh novely “přebíjel” zákoník práce.


ASF bere na vědomí informaci o návrhu změny vysokoškolského zákona. (20/0/0)


15. Pověření předsednictva na období prázdnin


Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 21. června do 29. září k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech. (20/0/0)

(pozn. - rozhodnutí předsednictva podléhají následnému schválení plénem)


16. Informace o projektu Biocev


Jedelský požádal Gaše, aby v souladu s lednovým usnesením ASF informoval o projektu Biocev. Gaš za tímto účelem vyzval Folka. Folk informoval ASF, že v současné době finišuje VŘ na výběr zhotovitele stavby. Celkem bylo poskytnuto 13 nabídek a pokud nenastanou negativní okolnosti, pak zahájení stavby je plánováno na srpen 2013 a dokončení v březnu či dubnu 2015. Od 1. 7. 2013 startují vědecké programy v rámci Biocevu. Začátek projektu byl nakonec povolen v Praze a po dokončení stavby bude probíhat ve Vestci. V současné době se rodí účetní schéma. Přípravná etapa ještě zabere cca půl roku. Folk nakonec uvítal, že projekty mohou probíhat ještě před dokončením výstavby. Jedelský se Folka zeptal, jak to bude s hrazením neuznatelných nákladů spojených s výstavbou. Folk odpověděl, že před tím, než bude známa definitivní cena za realizaci stavby, je předčasné o nich hovořit. Snahou bude, aby náklady nekryté dotací byly co nejmenší. Smyčka se zeptal, co se stane s prostory ve Viničné 7 po uvolnění týmy, které budou v Biocevu. Folk podotkl, že souběhem akcí Biocev a Kampus Albertov vzniká příležitost pro přerozdělení dotazovaných prostor. Folk dále zdůraznil, že se po dokončení obou projektů nepředpokládá razantní snížení osídlení ve Viničné 7. Bosáková se zeptala, o kolik se zvednou náklady fakulty na nové budovy. Folk odpověděl, že se samozřejmě budou fakulty jako investoři snažit, aby provozní náklady na nové budovy byly co nejnižší. Citoval z diskusí s arch. Miluničem a uvedl, že vstupní požadavky na provozní parametry budov jsou často protichůdné (bezpečnost, hygiena, energetická náročnost) a paradoxně mohou vést k vysoké finanční náročnosti. V tomto smyslu se tedy jedná u každé stavby o úsilí s otevřeným koncem. Výsledky - tzn. jak levný nebo drahý provoz bude - budeme definitivně znát vlastně až po dvou letech provozu.


Akademický senát bere na vědomí informace o projektu Biocev. (20/0/0)


17. Informace o investiční akci Kampus Albertov

Gaš informoval ASF o tom, že dosavadní tajemnice fakulty, Lenka Dvořáková, navrhla v dubnu své ukončení v této funkci s tím, že by se naplno věnovala manažerské práci v rámci přípravy investiční akce Kampus Albertov. Poté proběhlo výběrové řízení na nového tajemníka. Gaš nabídl Dvořákové podle jeho slov odpovídající smluvní podmínky. Dvořáková tuto nabídku odmítla. Vzhledem k tomu, že byl již vybrán nový tajemník fakulty, byl Gaš nucen Dvořákovou s okamžitou platností odvolat z funkce tajemníka. Nadále je Dvořákové k dispozici Gašem nabídnutá pracovní pozice s nástupem od 1. 7. 2013. Pokud by Dvořáková tento post odmítla, bude nutné vypsat výběrové řízení na pozici manažera investiční akce Kampus Albertov a celý projekt by se tak zdržel. Jedelský podotkl, že nebyl důvod odvolávat tajemnici na hodinu, když nástup nového tajemníka je až od 1. 7. 2013. Dále pak upozornil, že finanční ohodnocení nebylo příčinou odmítnutí navržené pracovní smlouvy. Novotný informoval ASF, že v současné době se připravuje zadání pro architektonickou soutěž. Dále byla zahájena analýza aktuálního stavu (výměry a personální využití jednotlivých místností a laboratoří na fakultě) a aktualizace zájmu o participaci jednotlivých vědeckých týmů na fakultě v Kampusu Albertov. V současné době je ukončován sběr vstupních dat. Novotný dále podotkl, že nyní jde o zjištění zájmu ze strany jednotlivých vědeckých skupin, a nikoliv o konečné sestavování participujících týmů. Dále se vede diskuze nad udržitelností financování (potenciální náklady na energie apod.). Za tímto účelem bylo učiněno několik konzultací s architekty a odborníky na stavbu energeticky šetrných budov. Novotný dále ASF informoval o tom, že již od začátku roku funguje strategická skupina investiční akce Kampus Albertov ve složení – Novotný za PřF, Němeček za MFF a Mikula za 1. LF. Hurný se zeptal, zda a jak budou v novém areálu zohledněny potřeby studentů. Novotný odpověděl, že zohlednění studentských potřeb je součástí motta “Příjemnost využití budov pro potřeby studentů”. Hurný se dále zeptal jestli ve strategické radě figuruje nějaká osoba (student), která by hájila a na tyto potřeby pamatovala. Novotný odpověděl, že ne. Bukovská zopakovala dotaz Hurného týkající se zajištění potřeb studentů. Novotný zdůraznil klíčovost vědeckého zaměření Kampusu, včetně přístrojového vybavení, nákladů na energie apod. s tím, že s prostorami pro studenty (menza, učebny atd.) se počítá. Konkrétnější řešení tohoto ovšem dosti závisí na specifikaci výzkumného programu Kampusu Albertov, což je v této fázi primární otázka. Gaš podotkl, že bude prosazovat velkorysé prostory pro studenty. Krylov se zeptal na zohlednění seznamu participujících týmů, který byl vytvořen zhruba před jeden a půl rokem. Novotný odpověděl, že se z tohoto seznamu bude vycházet. Na druhou stranu nebyl v té době dokončen a tudíž není aktuální. Diblíková apelovala na širokou diskuzi se studenty a to nejen z PřF ale také z 1.LF a MFF. Macháček podotkl, že pro studenty jsou také klíčové výukové prostory (posluchárny apod. – například jako náhrada za učebny jazyků v Horské ulici, které čeká demolice.). Perlín doporučil zvážit jmenování zástupce z ASF do komise pro architektonickou studii. Folk shrnul celou diskuzi a zdůraznil, že podstatný v současné době je aktivní a pozitivní přístup všech členů akademické obce. Matějka se zeptal, kdo je manažerem celého projektu. Gaš odpověděl, že exekutivní manažer je Ing. Jan Zemánek a Dvořáková je manažerka projektu. Bukovská se přimlouvala za lepší informovanost akademické obce o dění v rámci projektu Kampus Albertov.


Akademický senát bere na vědomí informace o investiční akci Kampus Albertov. (20/0/0)


18. Různé


Jedelský informoval ASF, že vláda odmítla návrh na zrušení slev na jízdném pro studenty. Vláda schválila metodiku hodnocení výsledků VaVaI pro rok 2013 a následující.


Jedelský infomoval, že všichni tři aktuálně navržení kandidáti na rektora přijali pozvání na celofakultní shromáždění, jež se uskuteční 30. 9. 2013.


Kuthan doporučil schválit jako zástupce ASF ve Vědecké radě sekce geografie dr. Matouškovou. Kandidátka s nominací souhlasí. Ve vědecké radě nahradí dosavadního zástupce ASF dr. Štycha, kterému mandát senátora zanikne s nástupem do funkce vedoucího katedry. (hlasování: 20/0/0)


Macháček navrhl Rothovou za člena studijní komise. Důvodem bylo posílení komise o člena z řad zaměstnanců. (19/0/1)


Jedelský zmínil dvě smutné události, a to úmrtí prof. Štulíka a prof. Jarošíka. Dále pak vyzdvihl jednání doc. Storcha, který odmítl převzetí profesorského diplomu z rukou prezidenta republika na protest vůči nadřazování osobních postojů nad ceremoniální roli prezidenta při jmenování profesorů. V této souvislost Jedelský pozval všechny členy ASF předávání profesorských diplomů, které se bude konat ve velké aule Karolina.

Kuthan oznámil, že se vzdává předsednictví v ekonomické komisi.

Hurný požádal Gaše o zodpovězení otázek studentské komory ASF, které byly děkanovi zaslány e-mailem (viz příloha zápisu). K otázce č. 1 se Gaš vyjádřil tak, že náklady na zřízení studentského klubu Z3 budou optimalizovány a určitě budou nižší. Hurný se dále zeptal, kam se přestěhuje sklad OVV, který sídlí na místě budoucí ho klubu Z3. Gaš odpověděl, že tato otázka se zatím neřešila. K otázce č. 2 si vzala slovo studijní proděkanka Martínková. Macháček se zeptal v jaké fázi je nápad odměňovat studenty absolvující magisterské studium s vyznamenáním, kteří pokračují na fakultě v rámci PhD studia. Martínková odpověděla, že o tomto návrhu vedení neuvažuje, protože by byli znevýhodněni studenti přicházející z jiných škol. Macháček však připomněl, že analogický model funguje u bakalářů přicházejících s červeným diplomem z jiné školy, kteří nastupují na naší fakultě do navazujícího magisterského studia. Hurný se zeptal, zda bude součástí nové Karolínky i doktorské studium, jak bylo před rokem na výjezdním jednání přislíbeno. Martínková odpověděla, že forma jednotlivých oznámení a informací v rámci doktorského studia je tvořena konkrétní oborovou radou, která má také právo si stanovit jak formu, tak i obsah požadavků na studium. Martínková dále uvedla, že při zápisu do PhD studia, budou studenti dostávat aktuálně platné podmínky studia. Macháček se zeptal na možnost verzování anotací předmětu v SIS za účelem případného dohledání předchozího stavu v případě, že by během semestru došlo například ke změně podmínek pro absolvování předmětu. Martínková odpověděla, že verzování je dnes možné a dohledatelné. Hurný se zeptal na rozdíl v kvalitě STARS a ostatních studentů. Folk odpověděl, že cílem programu STARS je propagovat fakultu (a fakultní skupiny) jako instituci garantující kvalitní témata pro doktorské studenty ze zahraničí a z cílových regionů. Program už nicméně měl dopad na to, jak jsou doktorští studenti na (zejména některých) katedrách odměňováni. Folk dále zdůraznil, že STARS projekty se začínají postupně rozvíjet a ptát se na jakékoliv analýzy úspěšnosti studentů je nyní předčasné. Hurný se zeptal, jak jsou běžní studenti motivováni ke studiu. Folk ve své odpovědi kritizoval myšlenku, že by finance měly být primární motivací doktorského studenta. Finance by měly pokrývat potřeby studentů a mělo by být v zájmu laboratoří/kateder, aby hledaly odpovídající zdroje. Motivací musí především zůstat vědecké téma. V další části diskuze uvedl, že nivelizující řešení příjmů PhD studentů by bylo kontraproduktivní a ve svém důsledku by vedlo ke zhoršení dostupnosti tohoto stupně studia. Zdůraznil, že být STARS studentem nepřináší jen výhody, ale také spoustu povinností (ukončení ročníku s hodnocením A a celkové ukočení PhD. studia do 4 let). Bosáková položila otázku, zda by nebylo vhodné snížit roční rozdíl finančního ohodnocení mezi STARS a neSTARS studenty. Martínková se zeptala studentských senátorů, čeho chtějí dosáhnout: zda chtějí získat peníze na další studenty nebo jestli chtějí zrušit STARS, aby se nerozevíraly pomyslné nůžky mezi STARS a neSTARS studenty. Diblíková odpověděla, že by ráda nedemotivovala ty studenty, kteří nejsou zařazeni do programu STARS. Folk s Martínkovou přislíbili, že si nechají zpracovat analýzu příjmů interních studentů na celé fakultě. Hurný se zeptal, zda se již kolegium zabývalo otázkou výuky cizích jazyků a a podněty, které byly v této oblasti vzneseny na dubnovém jednání na Patejdlovce. Martínková odpověděla, že se tato problematika řeší.


Příští zasedání 30.9 2013 od 10:00, pravá rýsovna, budova Albertov 6

Zapsal Vladimír Krylov 20.6.2013

Ověřil Petr Jedelský & Martin Kuthan

Akce dokumentů