E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 11. 2013

Akreditace geografických oborů, zpráva o stavu stipendijního fondu, Kampus Albertov

 

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Holman, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Kuthan, Matějka, Matoušková, Oľhava, Perlín, Rothová, Tenkl, Teplý, Žižka (17)

Omluveni: Bukovská, Diblíková, Hrdinová, Jedelský, Krýza, Kulichová, Macháček, Motloch, Pospíšková, Smyčka, Spilková (11)

Hosté: Folk, Gaš, Hodek, Kulman, Kotek, Kříž, Langhammer, Martínková, Novotný

 

Program zasedání:

 

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 24. 10. 2013

4. Nové akreditace geografických oborů

5. Změna Pravidel pro organizaci studia

6. Stipendia

7. Kampus Albertov

8. Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 16/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Kuthan navrhl změnu názvu bodu 5 na: Diskuze o změnách v pravidlech pro organizaci studia

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 16/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 24. 10. 2013

Kuthan zmínil připomínky k bodu 6. Hurný, požadoval, aby se v zápise objevil příslib Martínkové, že dodá podklady čerpání stipendijního fondu. Kuthan podotkl, že pokud není potřeba tvrdě vyžadovat písemné přísliby, kloní se spíše k principu „gentlemen’s agreement“.

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 24.10.2013.

Hlasování: 17/0/0

 

Kříž se zeptal, kdy bude obvykle zveřejňován zápis. Kuthan odpověděl, že vždy až po schválení ASF.

 

4. Nové akreditace geografických oborů

Langhammer informoval ASF, že se jedná o rozevření palety nabídky studijních oborů v rámci geografické sekce. Více atraktivní názvy oborů mají za cíl nalákat kvalitní uchazeče, kteří vědí, co chtějí studovat. Langhammer dále podotkl, že návrhy nových studijních oborů byly připraveny během roku 2011. Za rok se dostaly do finálního znění a na zasedání vědecké rady byly schváleny. Tenkl se zeptal, zda v rámci oboru Globální migrační a rozvojová studia se počítá i se zavedením bakalářského oboru, podobně jako na Univerzitě Palackého v Olomouci. Langhammer odpověděl, že zatím se zavádí jen magisterský obor a pokud bude o něj zájem, není problém rozšířit jej i o bakalářský stupeň. Hudeček se zeptal, co je obsahem oboru Sociální epidemiologie? Langhammer odpověděl, že obor se zabývá faktory, které ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka a populace, zejména sociálních a environmentálních podmínek. Holman apeloval na větší zapojení akademické obce včetně studentů do přípravy akreditace studijních programů. Kříž uvedl jako dobrý příklad MatFyz, kde tento princip funguje. Navrhl, aby se zavedlo nepsané pravidlo, že při akreditaci nového oboru či reakreditaci se zvláště návrhy studijních plánů projednají se studenty či čerstvými absolventy daného oboru (příbuzných oborů v případě nové akreditace). Můžou se tak odhalit některé problematické prvky studijních plánů, které garanti ze své perspektivy nevnímají. Kříž dále uvedl, že akreditace či reakreditace je úřední akt, který se pravidelně opakuje a je tak pro vytvoření nepsaného pravidla vhodný. Je si vědom, že na některých oborech dobře funguje průběžná zpětná vazba mezi studenty a garanty, není to tak ale vždy a všude. Bosáková potvrdila, že tímto způsobem postupuje již nyní v rámci akreditací a reakreditací oboru Klinická a toxikologická analýza, které sama připravuje. Kuthan si umí představit, že by příprava akreditací programů či oborů byla více diskutována v rámci akademické obce, rozhodně však nedoporučuje aby byla formalizována povinnost projednání či diskuze samotná.

 

Návrh usnesení:

ASF souhlasí s akreditací bakalářského studijního oboru Sociální geografie a geoinformatika.

ASF souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního oboru Sociální epidemiologie.

ASF souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního oboru Globální migrační a rozvojová studia.

Hlasování: 16/0/0

 

5. Diskuze o změnách v pravidlech pro organizaci studia

Kuthan informoval ASF, že zatímco akademickým senátem UK ješte nebyla schválena ani IV. změna Pravidel (přičemž největším problémem je nejasnost přílohy č. 1 určující pořadí SZZ), máme na programu ASF diskuzi nad návrhem V. změny Pravidel, který předložil děkan resp. studijní proděkanka Martínková. Podle Kuthana nejde o finalizovaný návrh, proto si představuje, že by finální verze měla být hotová do konce tohoto roku, nebo alespoň do lednového zasedání ASF. Hurný, jako předseda legislativní komise zdůraznil, že nebyl dodán předpis, který by byl vhodný ke schvalování. Lepší by bylo již v rámci zpracování předpisu zahrnout do přípravy i členy legislativní komise, aby se předešlo neustálému vracení. Poté Hurný přednesl zamítavé stanovisko legislativní komise ve znění: “Legislativní komise doporučuje akademickému senátu PřF UK vrátit předložený dokument předkladateli s výhradou, že se nejedná o vnitřní předpis, kterým se mění vnitřní předpis Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě”.  Studijní komise zaslala své stanovisko do emailové konference ASF a vyjádřila v něm nesouhlas jak s formou, tak s obsahem předloženého dokumentu, přičemž konkrétní připomínky dostal k dispozici předkladatel. Kuthan opět podotkl, že hlavní problém vidí v příloze č.1 - pořadí SZZ, ale i v článku č. 19. Kuthan řekl, že i přesto, že se jedná o nefinalizovaný návrh, přednesl jej ASF, protože zde existovaly požadavky z akademické obce na zveřejnění návrhu V. verze. Martínková podotkla, že nebylo ambicí, aby senát tento dokument dnes schvaloval, ale měla za to, že na zasedání ASF proběhne široká diskuze. Dále pak poděkovala za stanoviska jak studijní, tak i legislativní komise. Perlín a Kuthan zdůraznili, že na řádných zasedáních ASF není možné široce diskutovat nehotové dokumenty a doporučili Martínkové diskuzi se členy studijní a legislativní komise. Hudeček se zeptal, komu má adresovat případné připomínky k projednávanému dokumentu. Kuthan odpověděl, že buď legislativní či studijní komisi.

 

Závěr:

ASF bere na vědomí informace o stavu návrhu V. změny Pravidel pro organizaci studia.

 

6. Stipendia

Martínková informovala ASF, že došlo k výpadkům plnění stipendijního fondu za říjen o několik set tisíc Kč v důsledku reakce UK na rozhodnutí nejvyššího správního soudu ve věci vyměřování poplatků na Masarykově Univerzitě, kdy bylo nutné vyměřit poplatky za delší studium v minimální výši (některé vyměřené poplatky byly prominuty). Loni bylo za říjen vybráno 563 tis. Kč, letos jen 154 tis. Kč. Výdaje jsou na druhou stranu srovnatelné, i když o něco vyšší. Největší nárůst byl zaznamenán u účelových stipendií, kdy minulý rok jich bylo uděleno 39 a letos 70 a to ještě s vyšší dotací na studenta. Martínková zdůraznila, že ona sama schválila za letošek pouze několik málo žádostí o účelové stipendium. Zbývající stipendia byla schválena předchozí studijní proděkankou Dzúrovou. Kuthan se zeptal, kdy budeme znát přesné částky příjmů do stipendijního fondu za měsíce říjen a listopad. Martínková odpověděla, že během prosince. Tenkl se zeptal, proč došlo k navýšení počtu účelových stipendií za úřadování proděkanky Dzúrové. Martínková odpověděla, že neví a že to může souviset s počtem žádostí a indivuálním posouzením daných žádostí. Opět zdůraznila, že ona sama udělila za tento rok pouze několik účelových stipendií, protože si byla vědoma vzniklých problémů s plněním stipendijního fondu a snažila se tak zachovat maximum prostředků pro prospěchová a motivační stipendia. Martínková dále řekla, že tímto samozřejmě nechce nikterak kritizovat rozhodnutí proděkanky Dzúrové, která v minulých letech nečelila takovému výpadku plnění stipendijního fondu. Bosáková podotkla, že poměrně vysoká částka na studenta je ve stipendijním fondu alokována na motivační příspěvek (stipendium) v rámci bakalářského studia a jedná se podle ní o příliš velký benefit, zvláště za situace, když se snižují prospěchová stipendia. Martínková řekla, že výši motivačního stipendia bude se senátem projednávat na jaře příštího roku. Gaš zdůraznil, že motivační stipendia jsou určena pro nalákání výborných studentů a považuje je za velmi důležité. Oľhava se k tomuto názoru přiklonil a řekl, že osobně zná asi deset studentů, kterým bylo toto motivační stipendium uděleno (úspěšní řešitelé olympiád) s tím, že v případě jeho neudělení by tito studenti jistě přešli na jinou univerzitu. Hudeček podotkl, že průměrná částka účelového stipendia na jednoho studenta činí méně než 2000 Kč, což není mnoho a není třeba bývalou proděkanku Dzúrovou podezírat z nekalých praktik. Podle Hudečka by motivační stipendium nemělo být příliš odlišné od prospěchového stipendia. Matoušková podotkla, že studenti, kteří usilují o účelové stipendium, by mohli žádat o tyto prostředky v rámci fondu mobility, který je poměrně málo využíván. Folk zdůraznil, že hodnocení smyslu a výše jednotlivých stipendií by mělo proběhnout až po určité delší době od jejich zavedení. Podle Folka se nejedná o přeplácení studentů. Naopak si myslí, že přítomnost takto talentovaných jedinců pozvedne úroveň i ostatních průměrných studentů. Kříž podotkl, že z tabulek týkajících se stipendijního fondu jsou patrné příjmy a výdaje, ale nikde není uveden jeho stav na začátku a na konci roku. Martínková odpověděla, že stipendijní fond má téměř nulovou bilanci, tj. co vybereme, to přerozdělíme studentům. Ve stipendijním fondu se nepočítá s žádnou finanční rezervou. Kříž se zeptal, co znamenají poznámky o výpadku v bilanční tabulce. Martínková odpověděla, že jde o částky, které by se pravděpodobně vybraly, pokud by nedošlo ke krácení příjmů na základě zmíněného rozhodnutí soudu. U těchto částek nevíme, jaký podíl nám UK nakonec přidělí (tj. zdali neště nedojde k prominutím nebo snížením částek na základě odvolání studentů). Jinak řečeno, jedná se o limitní částky, které budou ale velmi pravděpodobně nižší. Kuthan se zeptal, jak to vypadá s distribucí stipendií pro PhD studenty. Gaš seznámil senátory s analýzou příjmů PhD studentů vypracovanou proděkanem Folkem a proděkankou Martínkovou. Gaš uvedl, že z analýz provedených jak na biologické sekci tak posléze v rámci celé fakulty vyplynulo, že roční výše stipendií STARS odpovídá zhruba mediánu ročních příjmů PhD studentů (bez 1.ročníku, který nabíhá a bez vyšších než 5. ročníků). Data nezahrnují státní příspěvek, který pobírají všichni studenti. Gaš dále uvedl, že díky zavedení programu STARS došlo i k určitému navýšení příjmů u ostatních studentů nezařazených do tohoto programu.

 

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o příjmech studentů doktorského studia a zprávu o stavu stipendijního fondu.

Hlasování: 16/0/0

 

7. Kampus Albertov

Kuthan vyzval Gaše, aby přednesl stručný komentář o pokrocích v rámci kampusu Albertov. Gaš informoval ASF o přijetí nového manažera Kampusu Albertov Ing. Petra Slámy MBA, bývalého vrcholového manažera firmy Metrostav. Gaš jeho dosavadní práci pochválil a uvedl, že během 14 dnů byl Sláma schopen se dostat do problematiky celé akce a vypracoval časový harmonogram svého působení. Oľhava se zeptal, komu má studentská komora zasílat požadavky na stavbu Kampusu. Novotný se ohradil, že slovo požadavky není na místě. Na druhou stranu vítá jakékoliv připomínky ze strany studentů. Novotný uvedl, že představuje prostředníka mezi strategickou skupinou výstavby Kampusu a akademickou obcí, studenty nevyjímaje. Koukol se zeptal, na kdy bude stanoven konečný termín pro rozhodnutí o výměrách jednotlivých laboratoří a celkové rozloze stavby. Gaš odpověděl, že by to mělo být hotové v nejbližších měsících. Kříž podotkl, že by uvítal širší diskuzi na téma zamýšlené podoby Kampusu Albertov se členy akademické obce. Gaš odpověděl, že i nový manažer Sláma takovou diskuzi vítá. Novotný řekl, že v současné době řešíme dva klíčové aspekty celé stavby a to odbornou část a komunitní část. Kříž zdůraznil, že pro architektonickou soutěž je již nyní potřeba mít představu také o rozloze, resp. počtu komunitních, výukových a dalších prostor, aby se do architektonického návrhu daly smysluplně začlenit. Langhammer reagoval s tím, že klíčová pro architektonickou studii je vědecká náplň projektu a že v současné době vědecká rada dává dohromady nosné směry výzkumu. Tenkl informoval členy ASF, že 11.12.2013 bude organizována prezentace výsledků ankety SKAS, kde podstatnou částí bude i téma Kampusu Albertov s tím, že jsou zváni i ostatní členové akademické obce. Tenkl pak dále apeloval na nepodcenění společenských prostor. Perlín navrhl, aby na příští zasedání ASF byl pozván nový manažer Kampusu Albertov Ing. Sláma s tím, že by nás informoval o průběhu příprav a hlavně, aby nám jasně sdělil, jaké podklady bude potřebovat pro vyhlášení architektonické studie. Hurný apeloval na to, aby oba aspekty - věda a komunita byly projednány před vyhlášením architektonické studie. Langhammer zdůraznil, že musíme mít na paměti ekonomickou stránku a důvod proč to celé děláme, což je excelentní věda. Krylov podotkl, že není na místě mít dva rozdělené tábory – zaměstnance, kteří v Kampusu chtějí dělat vědu, a studenty, kterým jde zejména o komunitní prostory. Krylov dále apeloval na studenty, že by vědecká náplň Kampusu měla být také v jejich zájmu (zajímavá témata diplomových, či disertačních prací a vůbec důvod proč tuto fakultu studují).

 

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o stavu příprav projektu Kampusu Albertov.

Hlasování: 16/0/0

 

8. Různé

 

Žižka se zeptal na novinky ohledně vznikajícího znaku fakulty. Gaš odpověděl, že do konce května by měl být přijatý nový statut se znakem. Celouniverzitní výběr nevypadá moc dobře, protože ještě není ani vybraná firma. Gaš informoval ASF, že oslovil jednu grafickou firmu, aby se pokusila zakulatit stávající znak fakulty. Za 10 dní bude připraven návrh. Kříž se zeptal, jestli i původní firma Graffite přijde s vlastním novým návrhem. Gaš odpověděl, že ano a že i tento návrh bude součástí nabídkového portfolia pro širokou akademickou diskuzi. Kuthan apeloval na větší podporu fakultních vědeckých konferencí s tím, že v současné době je zde malá účast jak zaměstnanců, tak i studentů. Rothová podotkla, že malá účast studentů je dána běžící výukou.

Příští zasedání se koná 19. 12. 2013 od 14:00 v posluchárně Věž, budova Albertov 6.

 

 

 

Přijatá usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele (16/0/0).

2. ASF schvaluje program zasedání (16/0/0).

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 24.10.2013 (16/0/0).

4. ASF souhlasí s akreditací bakalářského studijního oboru Sociální geografie a geoinformatika.

ASF souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního oboru Sociální epidemiologie.

ASF souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního oboru Globální rozvojová a migrační studia (16/0/0).

5. ASF bere na vědomí informaci o příjmech studentů doktorského studia a zprávu o stavu stipendijního fondu (16/0/0).

6. ASF bere na vědomí informaci o stavu příprav projektu Kampusu Albertov (16/0/0).

 

 

Zapsal Vladimír Krylov 21.11.2013

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů