E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 3. 2013

Slib děkana fakulty, obsazení vědecké rady fakulty

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kulichová, Kuthan, Macháček, Matějka, Oľhava, Perlín, Rothová, Teplý, Žižka (20)
Omluveni: Koukol, Krýza, Matoušková, Motloch, Pospíšková, Smyčka, Štych, Tenkl (8)
Hosté: Gaš, Folk, Kotek, Kříž, Langhammer, Martínková, Mihaljevič, Neustupa, Novotný, Obšil

Návrh programu:
1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu z předchozího zasedání
4. Slib děkana fakulty
5. Kampus Albertov
6. Svěření pozemku do správy PřF
7. Pronájem pozemků ve správě PřF
8. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
9. Návrh na odvolání a nové obsazení vědecké rady fakulty
10. Poplatky spojené se studiem
11. Udělení medaile za přínos k rozvoji fakulty
12. Různé

Průběh zasedání:

1. Schválení zapisovatele
ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (19/0/0)

2. Schválení programu zasedání
Kuthan navrhl zařadit na program zasedání diskusi o Centralovaném informačním systému (jako nový bod 12, bod Různé přečíslovat na 13).

1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu z předchozího zasedání
4. Slib děkana fakulty
5. Kampus Albertov
6. Svěření pozemku do správy PřF
7. Pronájem pozemků ve správě PřF
8. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
9. Návrh na odvolání a nové obsazení vědecké rady fakulty
10. Poplatky spojené se studiem
11. Udělení medaile za přínos k rozvoji fakulty
12. Centralizovaný informační systém
13. Různé

ASF schvaluje program zasedání. (19/0/0)

3. Kontrola a schválení zápisu z předcházejícího zasedání
ASF schvaluje zápis z předcházejícího zasedání. (19/0/0)

4. Slib děkana fakulty
Jedelský uvedl, že uzavření slibu je dovršením procesu jmenování děkana. Gaš svým podpisem stvrdil slib děkana.

5. Kampus Albertov
Manažerka investiční akce informovala senát o pokrocích v rámci přípravy výstavby Kampusu Albertov a shrnula celou historii vývoje projektu. Dále AS informovala o nutnosti vedlejších výdajů nad rámec ministerské podpory na činnosti spojené právě s přípravou celého projektu. Monitorovací výbor schválil pro první pololetí roku 2013 rozpočet 5 mil. korun. Polovina bude hrazena z univerzitních peněz, PřF se zavázala uhradit 30%. O zbytek, 20% se rovným dílem podělí MMF a 1.LF. Manažerka zdůraznila, že dokončení stavby kampusu se nedá stihnout, jak bylo původně plánováno do roku 2016, ale aktuální odhad možného dokončení je rok 2013. Související demolice menzy Albertov proběhne až v roce 2015. Perlín poděkoval za dosavadní práci a podotkl, že po roce 2015 bude možnost se ucházet o finanční prostředky z operačního programu Praha pól růstu ČR. Perlín v rámci realizace architektonické studie nabídl své kontakty, které má v Komoře architektů. Manažerka doplnila, že v rámci restrukturalizace projektu, která má zajistit možnost čerpání prostředků i po roce 2016, MŠMT přislíbilo alokovat prostředky i n a přístrojové vybavení. Proděkan Novotný referoval o své práci člena strategické skupiny. Novotný chápe svou roli jako prostředníka v rámci jednání s ostatními zainteresovanými fakultami. Novotný dále informoval AS, že strategická skupina se sešla zatím dvakrát, s tím, že byly diskutovány základní okruhy problémů, organizačně-technické záležitosti, synergie mezi zainteresovanými fakultami a nakonec výzkumná náplň.
ASF bere na vědomí informaci o stavu příprav výstavby Kampusu Albertov. (19/0/0)

6. Svěření pozemků do správy PřF
Jedelský uvedl, že se jedná o svěření pozemku pod budoucí budovou kampusu, který byl odkoupen od ČVUT.
ASF souhlasí se svěřením pozemku parc. č. 1427/3 a stavby bez čp/če na tomto pozemku do správy Přírodovědecké fakulty. (19/0/0)

7. Pronájem pozemků ve správě PřF
Předseda ekonomické komise, Kuthan sdělil AS, že kvestor potřebuje k této akci souhlas ze strany fakulty. Tajemnice podotkla, že Revmatologický ústav ví o tom, že pozemky budeme potřebovat pro výstavbu kampusu a tudíž nebude z jeho strany problém, až nastane zrušení nájemních smluv na část pozemku určenou pro kampus. Bosáková se zeptala, jak budou naplánována parkovací místa po dokončení výstavby kampusu. Tajemnice odpověděla, že budou k dispozici podzemní garáže. Rothová podotkla, že by ve znění usnesení měla být jasně definována doba, na jak dlouho bude fakulta tyto pozemky pronajímat. Kuthan reagoval s tím, že toto doplnění usnesení nevidí jako klíčové a jeví se mu nevhodné měnit ad hoc písemné stanovisko kvestora.
ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků na Albertově, k.ú. Nové Město, obec Praha, parc.č. 1412, parc.č. 1416, parc.č. 1413/2 a části pozemku parc.č. 1413/1 Revmatologickému ústavu. (19/0/1)

8. Návrh na odvolání a nové obsazení vědecké rady fakulty
Děkan předložil v souladu se Statutem návrh na odvolání dosavadní vědecké rady a návrh na jmenování nových členů VR.
Akademický senát schvaluje odvolání dosavadních členů vědecké rady. (20/0/0)

Pro tajné hlasování byli určeni skrutátoři Bukovská a Perlín. Vydáno bylo 20 sad hlasovacích lístků.

doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (19/1)
doc. RNDr. Dagmara Dzúrová, CSc. (19/1)
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (19/1)
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (19/1)
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (18/2)
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (19/1)
doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (19/1)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (20/0)
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (17/3)
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (19/1)
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (19/1)
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (19/1)
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (18/2)
doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (20/0)
doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (19/1)
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (17/3)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (20/0)
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (20/0)
RNDr. Martin Bilej, DrSc. (19/1)
prof. Ing. Dr. Lubomír Borůvka (20/0)
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (19/1)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (20/0)
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. (19/1)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (18/2)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (19/1)
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (19/1)
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. (19/1)
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (20/0)

Všichni navrženi kandidáti byli zvoleni.

9. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012
Gaš shrnul výroční zprávu za rok 2012.
ASF schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2012. (20/0/0)

10. Poplatky spojené se studiem
Jedelský zdůraznil, že UK vybírá poplatky podle zákona a to poplatky za přihlášku, za další studium, za delší studium a za studium v anglickém jazyce. Martínková informovala AS o výši jednotlivých poplatků. Dále podotkla, že na základě požadavků ze studijního oddělení došlo k mírné diferenci výše poplatků za přihlášku do bakalářského, magisterského a doktorského studia. Tento rozdíl v řádech desetikorun jednoznačně identifikuje druh studia, na který se student hlásí a odpadnou tak problémy se špatně zadaným variabilním symbolem. Nejvyšší vybíraný poplatek je 530 Kč. U poplatků za delší studium byla zvolena průměrná hodnota mezi minimální a maximálně možnou vybíranou částkou. Poplatky za další studijní program a výuku v cizím jazyce zůstávají stejné jako loni.
ASF schvaluje návrh opatření děkana, kterým se stanovují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/14. (20/0/0)

11. Udělení medaile za přínos k rozvoji fakulty
Hurný za SKAS informoval AS, že se studentská komora AS rozhodla navrhnout bývalou studijní proděkanku na medaili za zásluhy o rozvoj a dobré jméno fakulty. Matějka měl dva věcné komentáře k formulaci usnesení, které byly akceptovány. Hudeček požádal předsednictvo, aby zvážilo možnost navrhnout děkanovi ocenění i ostatních bývalých proděkanů.
ASF navrhuje děkanovi fakulty udělit medaili fakulty doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc., za mimořádný přínos k rozvoji fakulty, šíření dobrého jména fakulty a svědomité vykonávání funkce proděkanky pro studijní záležitosti. (18/0/2)

12. Centralizovaný informační systém
Kuthan si postěžoval, že má pocit, že se akademická obec dozvídá o implementaci CIS pouze kuloárně a celá řada věcných připomínek nebyla zatím diskutována. Tajemnice konstatovala, že nově jsou k přípravě opatření děkana přizváni i vedoucí kateder, kteří jsou účastníky připomínkovacího řízení. Všechny návrhy, připomínky a dotazy byly vypořádány. Kuthan výše uvedený problém vidí hlavně v implementaci systému GaP (granty a projekty), kde zaznamenal celou řadu stížností některých potenciálních uživatelů z pohledu malé informovanosti. Neustupa jasně deklaroval, že v rámci jeho proděkanské agendy (granty) nebude podporovat komunikaci pomocí helpdesku. Na druhou stranu připustil, že v jiných agendách by tento komunikační nástroj mohl sehrát pozitivní roli. Tajemnice odpověděla, že helpdesk nemá být výhradním komunikačním nástrojem a nevidí jako problém používat i jiné způsoby komunikace s děkanátem, např. telefon. Slovo „výhradně“ v souvislosti s helpdeskem bylo uvedeno v dopise vedoucím pracovišť objasňujícím postup nastavení zakázek při reimplementaci finančního informačního systému. Tajemnice dále informovala AS o přípravě rozsáhlé informační kampaně k CIS, která bude zahrnuvat jednak detailní informování vedoucích pracovišť, jednak instruktáž na všech pracovištích.. Neustupa podotkl, že jednou z rolí AS je mimo jiné i řešení problémů v rámci vazeb mezi děkanátem a akademickou obcí. Dále pak kritizoval současný stav, kdy podle jeho názoru dochází k oddalování děkanátu od akademické obce. Kuthan v návaznosti na svůj předešlý příspěvek s Neustupou souhlasil.

13. Různé
Kříž informoval, že ASUK schválil rozpočet a rozpis Univerzity Karlovy.
Gaš informoval, že ASF bude s fakultním rozpisem detailně seznámen na společném jednání v dubnu.

Přijatá usnesení:
1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (19/0/0)
2. ASF schvaluje program zasedání. (19/0/0)
3. ASF schvaluje zápis z předcházejícího zasedání. (19/0/0)
4. ASF bere na vědomí informaci o stavu příprav výstavby Kampusu Albertov. (19/0/0)
5. ASF souhlasí se svěřením pozemku parc. č. 1427/3 a stavby bez čp/če na tomto pozemku do správy Přírodovědecké fakulty. (19/0/0)
6. ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků na Albertově, k.ú. Nové Město, obec Praha, parc.č. 1412, parc.č. 1416, parc.č.1413/2 a části pozemku parc.č. 1413/1 Revmatologickému ústavu. (19/0/1)
7. Akademický senát schvaluje odvolání dosavadních členů vědecké rady. (20/0/0)
8. Akademický senát souhlasí se jmenováním členem vědecké rady. doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (19/1), doc. RNDr. Dagmara Dzúrová, CSc. (19/1), prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (19/1), doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (19/1), doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (18/2), doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (19/1), doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (19/1), prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (19/1), prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (20/0), doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (17/3), doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (19/1), doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (19/1), prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (19/1), doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (18/2), doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (20/0), doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (19/1), prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (17/3), prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (20/0), prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. (20/0), RNDr. Martin Bilej, DrSc. (19/1), Prof. Ing. Dr. Lubomír Borůvka (20/0), prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (19/1), RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (20/0), prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. (19/1), prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (18/2), Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (19/1), RNDr. Jan Šafanda, CSc. (19/1), prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. (19/1), prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (20/0)
9. ASF schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2012. (20/0/0)
10. ASF schvaluje návrh opatření děkana, kterým se stanovují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/14. (20/0/0)
11. ASF navrhuje děkanovi fakulty udělit medaili fakulty doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc., za mimořádný přínos k rozvoji fakulty, šíření dobrého jména fakulty a svědomité vykonávání funkce proděkanky pro studijní záležitosti. (18/0/2)


Zapsal Vladimír Krylov 21.3.2013
Ověřil Petr Jedelský 22.3.2013

Příloha č. 1  - Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2012

 

pozn. zveřejněno 3. 4. 2013
pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícím zasedání

Akce dokumentů