E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující magisterské studium

Po ukončení bakalářského cyklu dvouoborového studia demografie lze pokračovat v navazujícím čtyřsemestrálním magisterském studiu jednooborové demografie na PřF UK.

Program navazuje na bakalářské studium demografie, které je katedrou demografie a geodemografie PřF UK zajišťováno, nicméně také studenti absolvující bakalářský studijní program jiného zaměření, i na jiných vysokých školách, získají znalosti a kompetence, které jim umožní věnovat se demografii v praxi, nebo ve výzkumu. Absolvent navazujícího magisterského studia má možnost pokračovat v doktorském studijním programu demografie na PřF UK, jediném doktorském programu tohoto druhu v Česku.

Ke studiu navazujícího magisterského programu DEMOGRAFIE, studijního oboru Demografie budou bez přijímacích zkoušek přijati absolventi bakalářských studijních oborů  1303R002 Demografie a sociologie, 1303R004 Demografie a sociální  geografie a 1303R005 Demografie a ekonomie, kteří obhájili bakalářskou práci z demografie s celkovým výsledkem ze státní závěrečné zkoušky s hodnocením výborně nebo velmi dobře. Uchazeči, kteří neobhajovali bakalářskou práci z demografie a mají celkový výsledek ze státní závěrečné zkoušky s hodnocením výborně mohou požádat děkana fakulty o prominutí přijímací zkoušky. Více zde.

Do navazujícího jednooborového magisterského programu demografie se mohou přihlásit i zájemci z jiných oborů. Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium jsou ústní.

Proč studovat magisterskou demografii? A proč právě u nás?

Absolvent:

 • zná standardní i pokročilé demografické metody analýzy základních demografických procesů nebo procesů demografický vývoj ovlivňujících;
 • umí tyto metody aplikovat na celostátní i lokální úrovni a zařadit do širšího mezinárodního kontextu;
 • je schopen na vysoké odborné úrovni pracovat se základními, obecně rozšířenými programovými aplikacemi pro zpracování textů, třídění a zpracování číselných dat a prezentaci odborných informací
 • je schopen se orientovat v informačním prostoru, vyhledávat a pracovat s relevantními dostupnými daty a literaturou.

Demografie na PřF UK se vyznačuje jak tradicí, tak vysokou kvalitou, která se projevuje snadným
uplatněním absolventů na trhu práce.

Výuka a uplatnění

 • V nové akreditaci studijního programu demografie došlo k větší flexibilizaci studijního plánu.
 • Významnou část výuky si student tvoří na základě vlastního výběru a preferencí ze dvou skupin povinně volitelných předmětů.
 • Možnost rozšíření dosavadních metodologických znalostí o pokročilé metody demografické analýzy, vyšší úroveň využití statistického softwaru SAS či znalosti doplňujících disciplín jakými jsou ekonometrie, výběrová šetření či problematika demografie rodin a domácností.
 • Získání znalostí o širších podmíněnostech populačního vývoje v Česku v kontextu soudobého vývoje evropských populací, aktuální problematiky demografického stárnutí, dopadů sociálních nerovností na zdravotní stav a tím i úroveň úmrtnosti, zaměření na široké tematické uplatnění aplikované demografie.
 • Absolvent je připraven nejen na práci na vědecko-výzkumných pracovištích (zaměřené na sociální, ekonomický, historický, geografický, zdravotnický či politický výzkum) či v aplikované praxi (státní správa, statistická služba či administrativní oblasti velkých podniků), ale může také pokračovat ve studiu na doktorském stupni studia.

Studijní obor

 • Demografie (navazující magisterský studijní program jednooborové demografie)
  • prezenční studium

  • kombinované studium v češtině – bude otevřeno nově a je určeno pouze zájemcům z praxe, kteří si chtějí rozšířit odborné vzdělání; větší část výuky bude probíhat formou samostudia a zbytek prezenčně, jehož součástí budou individuální konzultace a kontrola výsledků samostudia; prezenční forma bude probíhat buď blokově nebo jeden den v týdnu.

  • kombinované studium v angličtině – bude otevřeno nově a je určeno pouze pro samoplátce

 


Další informace

Základní informace o studijním programu jsou též uvedeny v podrobném i stručném letáku, další informace o jednotlivých studijních oborech a obsahu studia  či v prezentaci katedry demografie a geodemografie

Podrobnosti o podávání přihlášky ke studiu naleznete na stránce věnované přijímacímu řízení.

 

Aktuální informace lze také získat na webu Staň se přírodovědcem (http://prirodovedcem.cz/), kde jsou detailnější informace o jednotlivých studijních oborech.

 

Akce dokumentů