E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2017/2018

Podmínky pro přijetí


  • Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2017.
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia doložené úředně ověřenou kopií bakalářského (magisterského či inženýrského) diplomu nebo dokladu o rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání nejpozději do 30. září 2017. Tento požadavek doložení úředně ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy studia na Univerzitě Karlově. Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. 10. 2017.
  • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  • Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce.
  • Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanoví předem děkan fakulty.

Přihláška ke studiu


Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy, případně na formuláři SEVT 49 145 0.
V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.

U oborů
Botanika
Globální migrační a rozvojová studia
Sociální epidemiologie
je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis.

Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba v informačního systému Studium Univerzity Karlovy elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2017.

Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 28. února 2017.
Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 590,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 640,-- Kč.


V případě podání přihlášky v listinné podobě je třeba ke každé přihlášce pevně připojit doklad o zaplacení poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje, specifický symbol se neuvádí.

Doporučeným způsobem úhrady při elektronickém podání přihlášky je platba platební kartou prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy.

Platební údaje pro bezhotovostní převod na účet:
Název účtu: Univerzita Karlova, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Číslo účtu: 107-6772880287/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol (pouze při elektronickém podání přihlášky): číslo přihlášky vygenerované informačním systémem Studium po podání přihlášky
IBAN (pouze pro platbu ze zahraničního účtu): CZ5701000001076772880287
SWIFT/BIC (pouze pro platbu ze zahraničního účtu): KOMBCZPPXXX
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje.

Při platbě ze zahraničního účtu anebo z účtu vedeného v jiné měně než CZK je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (netýká se platby kartou prostřednictvím informačního systému Studium Univerzity Karlovy).

Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, má se za to, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

Přijímací zkouška


Řádný termín: 19. – 23. června 2017
Náhradní termín: 30. června 2017

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 19. - 23. června 2017. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 31. března 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

● Přijímací zkouška je jednokolová ústní
● Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body
● Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
● Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů

Upuštění od přijímací zkoušky


Upuštěno od přijímací zkoušky bude na základě žádosti uchazeče podané do 31. března 2017, pokud splní níže uvedené podmínky.

Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
Fyzická geografie a geoekologie
Regionální a politická geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Demografie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
1301R007 Geografie a kartografie
1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
1303R005 Demografie se sociologií
1303R004 Demografie se sociální geografií
1303R002 Demografie s ekonomií
kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Krajina a společnost
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
1301R007 Geografie a kartografie
1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
1303R004 Demografie se sociální geografií
kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
Geologie
Učitelství geologie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
1201R004 Geologie
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
1201R015 Praktická geobiologie
1201R018 Geotechnologie
7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání
kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Aplikovaná geologie
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
1201R004 Geologie
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
1201R018 Geotechnologie
kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Hydrologie a hydrogeologie
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
1201R004 Geologie
1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
1201R018 Geotechnologie
kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
Klinická a toxikologická analýza
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru
1403R002 Klinická a toxikologická analýza,
kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).
Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

Přehled navazujících magisterských oborů


(forma studia prezenční, standardní doba studia 2 roky, jazyk výuky český)

Studijní program: Biologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Okruhy otázek pro přijímací zkoušky 

Antropologie a genetika člověka

Ústní

Antropologie a genetika člověka

Botanika

Ústní

Botanika

Buněčná a vývojová biologie

Ústní

Buněčná a vývojová biologie

Ekologie

Ústní

Ekologie

Experimentální biologie rostlin

Ústní

Fyziologie a anatomie rostlin

Fyziologie živočichů

Ústní

Fyziologie živočichů a člověka

Genetika, molekulární biologie a virologie

Ústní

Genetika, molekulární biologie a virologie

Imunologie

Ústní

Imunologie

Mikrobiologie

Ústní

Mikrobiologie

Parazitologie

Ústní

Parazitologie

Protistologie

Ústní

Protistologie

Teoretická a evoluční biologie

Ústní

Buněčná biologie, genetika a evoluční biologie

Zoologie

Ústní

Zoologie

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství fyziky (MFF UK)

Ústní

Biologie a fyzika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a fyzika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství geografie pro střední školy

Ústní

Biologie a geografie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Biologie a geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a geologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství matematiky (MFF UK)

Ústní

Biologie a matematika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání)

 

Studijní program: Bioinformatika

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Bioinformatika

Ústní

Bioinformatika

U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.


Studijní program: Chemie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie (Chemie v přírodních vědách)

Analytická chemie

 

Ústní

Analytická chemie

Anorganická chemie

Ústní

Anorganická chemie

Biofyzikální chemie

Ústní

Fyzikální chemie a biochemie

Fyzikální chemie

Ústní

Fyzikální chemie

Chemie a fyzika speciálních materiálů

Ústní

Chemie a základy Fyziky
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika speciálních materiálů)

Chemie životního prostředí

Ústní

Chemie - všeobecný základ
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie životního prostředí)

Makromolekulární chemie

Ústní

Makromolekulární chemie

Medicinální chemie

Ústní

Organická chemie

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Ústní

Fyzikální chemie
 

Organická chemie

Ústní

Organická chemie

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy

Ústní

Chemie a Biologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy – Učitelství fyziky (MFF UK)

Ústní

Chemie a Fyzika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Chemie a Geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a geologie se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství matematiky (MFF UK)

Ústní

Chemie a Matematika
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství chemie pro střední školy

Ústní

Chemie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání)


Studijní program: Biochemie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biochemie

Biochemie

Ústní

Biochemie

 

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Klinická a toxikologická analýza

 

Ústní

Chemie se zaměřením na biochemické a klinicko-toxikologické aspekty

Zkouška v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Klinická a toxikologická analýza

 

Studijní program: Geologie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace
Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů

Aplikovaná geologie

Ústní

Geologie

Geologie

Ústní

Geologie

Geobiologie

Ústní

Geologie - základní přehled v rozsahu povinných předmětů z věd o Zemi bakalářského studia oboru Praktická geobiologie
Biologie- základní přehled v rozsahu povinných předmětů z biologie bakalářského studia oboru Praktická geobiologie

Učitelství geologie pro střední školy

Ústní

Geologie
(v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geologie se zaměřením na vzdělávání)

 

Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů

Hydrologie a hydrogeologie

Ústní

Geologie, geografie

 

Studijní program: Geografie

Studijní obory

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Geografie a kartografie

Fyzická geografie a geoekologie

Ústní

Obecná a regionální fyzická geografie
Včetně schopnosti odborné diskuse o tématu bakalářské práce.

Globální migrační a rozvojová studia

Ústní

Základní orientace v problematice sociální a regionální geografie

U přijímací zkoušky se předkládá:

  • Motivační dopis
  • Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Kartografie a geoinformatika

Ústní

Obecná kartografie a geoinformatika
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Krajina a společnost

Ústní

Přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazečů o krajině a procesech, které se v ní odehrávají, na úrovni výuky bakalářských předmětů. Součástí pohovoru s uchazeči je i tzv. motivační pohovor – tj. zjišťování zájmu o obor (předchozí aktivity v oboru, motivace, plánovaný výběr diplomového tématu atd.).

Regionální a politická geografie

Ústní

Geografie a Obecná regionální a politická geografie
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Ústní

Geografie a Obecná sociální geografie a regionální rozvoj
Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Učitelství geografie pro střední školy - Učitelství matematiky (MFF UK)

Ústní

Geografie a Matematika - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání

Učitelství geografie pro střední školy

Ústní

Geografie - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání

 

Studijní program: Demografie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Demografie

ústní

Orientace v problematice populačního vývoje a reprodukce obyvatelstva - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Demografie

 

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí

Studijní obor

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky a doplňující informace

Ochrana životního prostředí

ústní

Ochrana a tvorba životního prostředí - v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Ochrana životního prostředí

 

Studijní program: Epidemiologie

Studijní obor

Forma zkoušky

Předměty přijímací zkoušky a doplňující informace

Sociální epidemiologie

ústní

Základní orientace v problematice sociální epidemiologie

U přijímací zkoušky se předkládá:

  • Motivační dopis

  • Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Uchazeči se speciálními potřebami


Další informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami jsou uvedeny na univerzitních stránkách.

Den otevřených dveří


Datum: 19. ledna 2017
Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty

Kontakty na studijní oddělení


Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
Kontaktní osoba: Jana Skalická
E-mail:  prihlaska@natur.cuni.cz
Tel.: + 420  221 951 155

Další informace najdete na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Řád přijímacího řízení


Přijímání ke studiu včetně odvolacího řízení upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017

 


Doložka: Tento text je informativní povahy. Právně závazné jsou Podmínky přijímacího řízení zveřejněné na stránkách Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů