E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní programy

Studium demografie je tříleté bakalářské (v kombinaci se sociální geografií nebo sociologií/ekonomií/historií/veřejnou a sociální politikou) a dvouleté navazující magisterské jednooborové demografie. Po úspěšném absolvování magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studiu demografie. Cílem studia demografie je výchova odborníků se znalostním procesem reprodukce obyvatelstva a jejich širších podmíněností.
Bakalářské
Bakalářské studium programu Demografie je možné absolvovat v pěti různých specializacích, které jsou organizovány ve spolupráci s dalšími fakultami Univerzity Karlovy. Společně s Filozofickou fakultou UK je realizována specializace se sociologií nebo historií a s Fakultou sociálních věd UK specializace s ekonomií nebo veřejnou a sociální politikou. Specializace se sociální geografií se studuje pouze na Přírodovědecké fakultě UK, a to v součinnosti s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje.
Navazující magisterské
Informace pro studenty navazujícího magisterského studia
Doktorské
Po absolvování magisterského studia lze pokračovat v doktorském studiu demografie. Doktorské studium, vedoucí k získání titulu Ph.D., je určeno studentům s hlubším zájmem o obor. Je možno zvolit prezenční nebo kombinovanou formu studia. Studenti doktorského studia často spolupracují na řešení konkrétních úkolů praxe jak u nás tak v zahraničí.

Akce dokumentů