E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení pro obor demografie

Po ukončení navazujícího magisterského studia má student možnost vykonat státní rigorózní zkoušku (není součástí studia) a získat titul doktor přírodních věd (RNDr.).

Státní rigorózní zkouška z demografie se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky.

Jako rigorózní práci student předkládá nově zpracovanou studii, která je výsledkem samostatné tvůrčí práce (doporučený rozsah 80-100 stran) nebo soubor alespoň 4 článků publikovaných v odborném tisku.

Magisterská práce je akceptována jako rigorózní pouze v případě mimořádně kvalitní práce, obhájené na katedře demografie a geodemografie UK PřF a na základě doporučení příslušné komise. V ostatních případech může být magisterská práce použita jako základ či východisko a dopracována do kvalitativně vyšší podoby rigorózní práce. Magisterskou práci hodnocenou výborně je možno přijmout jako rigorózní po rozšíření o cca 20-30 stran a na základě doporučení rigorózní komise. Magisterskou práci hodnocenou velmi dobře lze přijmout jako rigorózní po rozšíření o cca 30-50 stran a na základě doporučení rigorózní komise.

Rigorózní práce, její část nebo stať z rigorózní práce vycházející musí být publikována v odborném tisku nebo k publikaci přijata. Uchazeč předkládá seznam publikační činnosti.

Tematické okruhy k rigorozní zkoušce z demografie:

 1. Postavení demografie v současné vědě, její předmět a historie
 2. Demografická data, jejich zjišťování, ukazatele a zdroje
 3. Charakter a trendy demografické reprodukce
 4. Úmrtnost, metody analýzy, trendy v ČR a vyspělých zemích
 5. Prenatální a kojenecká úmrtnost, metody analýzy, trendy v ČR a vyspělých zemích
 6. Porodnost, metody analýzy, trendy v ČR a vyspělých zemích
 7. Partnerské svazky, jejich typologie, metody analýzy, trendy v ČR a vyspělých zemích
 8. Rozpad manželských svazků, metody analýzy, trendy v ČR a vyspělých zemích
 9. Migrace, metody analýzy, trendy v ČR a ve světě
 10. Demografické stárnutí obyvatelstva ve vyspělých a rozvojových zemích
 11. Demografické modely, jejich typy a aplikace
 12. Demografické projekce a prognózy, metody, situace ve světě, Evropě a ČR
 13. Koncepce a opatření politiky sociální, populační (rodinné, migrační, apod.); plánované rodičovství
 14. Populační vývoj na území ČR v historickém pohledu
 15. Populační vývoj světa do druhé světové války
 16. Populační vývoj světa po druhé světové válce
 17. Demografické teorie, principy prvního a druhého demografického přechodu 

.

Akce dokumentů