E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo je to demografie?

Demografie je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: narozením dítěte, úmrtím, sňatkem, rozvodem apod. Demografie však nestuduje jednotlivce, ale analyzuje události jako hromadné jevy.

Demografie jako vědní disciplína

Demografie je řecké slovo a znamená doslova popis obyvatelstva (démos – lid, obyvatelstvo; grafein – popisovat). První, kdo pro vědu o obyvatelstvu použil termín demografie, byl v roce 1855 Francouz Achille Guillard, který ji definoval jako přírodní a společenskou vědu o lidském rodu. Za zrod demografie se však považuje rok 1662, kdy Angličan John Graunt publikoval svou známou práci "Přirozená a politická pozorování … založená na seznamech zemřelých".

Podle mnohojazyčného demografického slovníku je demografie věda, která studuje lidské populace, zabývá se jejich velikostí, strukturou a vývojem především z hlediska kvantitativního, ale i kvalitativního. Je to vědní obor, jehož předmětem je lidská reprodukce chápaná jako obnova stavu obyvatelstva prostřednictvím biosociálních procesů porodnosti a úmrtnosti a modifikovaná procesem stěhování.

Na Karlově univerzitě se demografie začala přednášet již roku 1899, nejprve v rámci Filosofické a posléze Přírodovědecké fakulty. Samostatná katedra demografie a geodemografie byla založena v rámci geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 1990.

Objekt a předmět demografie

Objektem studia demografie jsou lidské populace. Demografie se zabývá jejich velikostí, strukturou, vývojem a dalšími charakteristikami. Pozornost je věnována zejména demografické reprodukci, která je chápána jako přirozená obnova populace v důsledku procesů rození a vymírání.

Oblast demografického studia

Demografie, mimo studia trendů a kontextů úmrtnosti (resp. zdravotního stavu) a porodnosti, které jsou základními demografickými procesy, dále zkoumá změny sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a migrací. Analýza demografických procesů umožňuje zobecňovat pravidelnosti populačního vývoje jednotlivých populací, hledat zákonitosti, případně formulovat hypotézy budoucího demografického vývoje.

Demografie v systému věd

Demografie se v systému věd nachází na rozhraní přírodovědných a společneských oborů. Právě její interdisciplinární charakter ji činí zajímavou a umožňuje absolventům širší uplatnění.

 

Akce dokumentů

Kategorie: