E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 9. 2020

Slib senátora, Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022, Zřízení věcného břemene, Podpora pořadatelům olympiád, Karanténní opatření a organizace ZS 2020, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace (Volba kandidáta na děkana fakulty, Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí, Studentský koncert k oslavě 100 let Přírodovědecké fakulty), Různé

Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 9. 2020.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny

 

    Program zasedání

 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Slib senátora
 3. Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 18. 6. 2020
 4. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022
 5. Zřízení věcného břemene
 6. Podpora pořadatelům olympiád
 7. Karanténní opatření a organizace ZS 2020
 8. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 9. Sdělení a informace
 • Volba kandidáta na děkana fakulty
 • Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí
 • Studentský koncert k oslavě 100 let Přírodovědecké fakulty
 1. Různé

 

1. Schválení programu zasedání

 

Usnesení 5.1. 

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

 

Hlasování: 15/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Slib senátora

 

Biologie

Od posledního jednání ASF v červnu ukončili svoje studia

Novák Jaromír, obhajuje 17. 9., takže je dnes ještě senátor a po zapsání do dalšího studijního cyklu bude zase senátor,

 

Geologie

Kunstmüllerová Lucie absolvovala Mgr studium 15 .9., 17. 9. se zapsala,

 

Chemie

Jan Klouda absolvoval PhD studium 4.9.2020, už není studentem. Náhradníkem je Vojtěch Havlíček

 

Složení slibu:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

 

Havlíček složil slib a stal se členem ASF

 

3. Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 18.6. 2020

Připomínky k zápisu byly pouze formálního rázu,

Pavel Teplý – opravy překlepů a stylistických neobratností

Daniel Vašek – oprava textu „projednání ve studijní komisi“ k OD ke stipendiím, překlepy

 

Michal Vinkler – Oprava překlepů

Kateřina Marcollová   překlep tok – rok

 

Zápis byl zveřejněn 29.6 2020

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020

 

Usnesení 5.2.

ASF schvaluje zápis z 4. jednání ASF ze dne 18. 6. 2020

 

Hlasování: 15/0/1

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022.

Předkladatelé prod. Martínková, prod. Chromý

 

Důvodová zpráva:

Některé aspekty navržených podmínek byly se studijní komisí ASF předjednány již na jaře (geologické bakalářské SP a sjednocení důvodů upuštění od přijímacích zkoušek). Další jednání se studijní komisi ASF proběhlo dne 8. 9. 2020 formou videokonference. Také ASF bylo znění podmínek představeno na jeho posledním jednání před prázdninami. Žlutě jsou vyznačeny drobné úpravy na základě současné situace (např. zohlednění účasti na Letním soustředění Běstvina, pokud by se nerealizovalo celostátní kolo Biologické olympiády) nebo na základě jednání s partnerskými fakultami (nově otevřené učitelské kombinace Biologie-fyzika a Chemie-fyzika a vypsání kombinace učitelské Geografie-dějepis u nás a ne na PedF UK).

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z_0pse9YQeS6RiGj4oFyMmDlrHFN3rva

 

Stanovisko studijní komise: Krylov informoval ASF o souhlasném stanovisku studijní komise s podmínkami přijímacího řízení pro rok 2021/2022


Usnesení 5.3.

ASF Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2021/2022 projednal a s návrhem souhlasí.

 

Hlasování: 16/0/2

Návrh byl přijat

 

5. Zřízení věcného břemene

Předkladatel:  prod. Aleš Soukup, tajemník K. Mozr

 

Důvodová zpráva:

Podmínkou pro výstavbu plynové přípojky pro Globcentrum Kampusu Albertov je zřízení věcného břemene na pozemky ve správě PřF UK. Budoucím oprávněným je Pražská plynárenská Distribuce, a.s., břemeno bude smluvně zřízeno nejpozději do jednoho roku po ukončení stavby přípojky za jednorázovou úplatu uhrazenou na účet UK. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené a zanikne při zániku stavby nebo dohodou. Bližší podrobnosti v přiloženém návrhu smlouvy a situačním výkresu. Smlouva úspěšně prošla kontrolou právního oddělení.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12lxLqOrniMj9dT06YOK6LKmLVyKjwJzj

 

 

Usnesení 5.4.

AS PřF UK souhlasí se zřízením věcného břemene pro výstavbu plynové přípojky GCA Kampusu Albertov na pozemku p. č. 1427/3 (k. ú. Nové Město), který je ve správě PřF UK. Podmínky věcného břemene jsou specifikovány v návrhu smlouvy č UKRUK/122940/2020 (PPD, a.s. 747/2020). Budoucím oprávněným je Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

 

Hlasování: 17/0/0

Návrh byl přijat

 

6. Podpora pořadatelům olympiád

Sen. Marián Novotný

Důvodová zpráva 

Předmětové olympiády představují velmi podstatný nástroj pro zachycení nadaných a zaujatých studentů o obor. Prostřednictvím olympiád mohou studenti středních škol již v době svého středoškolského studia komunikovat s vysokou školou, mohou se seznámit s některými problémy a možnosti studia na VŠ a jsou tradiční a obvyklou formou spolupráce mezi středoškoláky a vysokými školami.

Z důvodu omezení vyplývající z Covid19 nezařadilo dosud MŠMT předmětové olympiády do svého oficiálního věstníku a ředitelé škol tak nemohou považovat účast na olympiádě za plnění povinností vyplývajících ze vzdělávacího procesu.

Děkan Zima informoval ASF o aktuální situaci kolem předmětových olympiád. Dále měl slovo Chromý. Důležité je, aby MŠMT vyhlásilo předmětové olympiády ve Věstníku MŠMT a staly se tak oficiálně registrovanou akcí.

 

Usnesení 5.5.

AS PřF UK oceňuje aktivity organizátorů vědomostních a dovednostních olympiád v péči o talentované studenty. Olympiády sehrávají významnou a nezastupitelnou roli v rozvoji příslušných oborů. ASF zároveň vyzývá MŠMT k zajištění podpory olympiád ve školním roce 2020/2021  a rychlému vytvoření pravidel, za kterých budou moci být olympiády v dalším roce organizovány.

 

Hlasování: 19/0/0

Návrh byl přijat

 

7. Karanténní opatření a organizace ZS 2020

 

KD a Krizový štáb se pravidelně schází a řeší problematiku omezení vyplývající z karanténních omezení pro zahájení nového školního roku. PřF UK rozpracovává a konkretizuje pokyny a doporučení, která vyplývají z dokumentů MŠMT a rektorátu UK a plně respektuje vydaná karanténní opatření MZdr ČR.

Jednotlivé informace jsou chronologicky zveřejňovány na webu PřF UK v hlavní záložce Koronavirus.

 

Hlavní pokyny a informace představil děkan Zima. Informoval o průběžném vybavení poslucháren audiovizuální technikou. Kuthan se zeptal, jak to vypadá s realizací hybridních přednášek. Perlín zdůraznil, že výuka musí probíhat podle rozvrhu (ať živě či distančně). Musí docházet k interakci mezi vyučujícím a studenty. Kotora se zeptal, kdo je odpovědný za informace v SISu?  Chromý odpověděl, že odpovědnost je primárně na garantovi předmětu, sekundárně na garantovi programu. Novotný apeloval na vedení fakulty, aby klíčové informace ohledně COVID chodily i jiným kanálem než jen na stránkách fakulty. Google Meet je dobrý, omezení je ale do 100 lidí. Co dělat pokud je studentů 250? Pačes informoval ASF že Teams navýšil kapacitu na stovky studentů. Chromý informoval ASF o situaci kolem praktik. Perlín apeloval na striktní komunikaci přes oficiální fakultní email. Hurný informoval ASF že hrozí že NAU bude po garantů programu chtít posílat průběžně zprávy o způsobu výuky v rámci jednotlivých předmětů. Novotný se zeptal na anglické překlady pokynů ohledně COVID. Děkan Zima odpověděl, že vše je v krátkém čase překládáno.

 

Usnesení 5.6.

Akademický senát PřF UK vyzývá všechny členy akademické obce k respektování karanténních opatření, k předběžné opatrnosti a k pravidelnému sledování nových zpráv a informací na webu fakulty.

 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Vašek. SKAS byly předloženy celkem 3 žádosti.

 1. Kateřina Maláková ze spolku Mladí demografové - 12 000 Kč na pořádání konference 12th Demographic conference of Young Demographers
 2. Jitka Slabá ze spolku Mladí demografové - 10 000 Kč na pořádání mezioborové konference
 3. Jan Zemánek ze spolku GAL (Geologická akademická liga) - 10 000 Kč na pořádání akce "Poprvé?" a "Survival" pro studenty prvních ročníků

 

 

Usnesení 5.7.

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia ve výši 32 000 Kč

 

Hlasování: 20/0/0

 

9. Sdělení a informace

 • Volba děkana

Volební komise ve složení Michal Vinkler, David Hurný, Radim Perlín, Lucie Kunstmüllerová, vyhlásila termíny voleb, vyzvala kandidáty na děkana aby podali přihlášky, upřesnila rozsah podávaných dokumentů a informovala akademickou veřejnost organizaci a průběhu voleb. Informace jsou od 29.6. 2020 na webu

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/volby-na-prf-uk/volby-kandidata-na-dekana/volba-kandidata-na-dekana-2020

 

Volební zasedání ASF proběhne 5. 11. 2020. Po převzetí přihlášek kandidátů na děkana proběhne na fakultě volební shromáždění. Volby a volební shromáždění budou probíhat tak, aby byla respektována všechna platná hygienická opatření.

 

 • Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí

Představení a diskuze dvou alternativních projektů (PHP a Kluby – Tatran a ČYK) proběhla na fakultě dne 2.7. 2020 a zaměřila se na představení dvou návrhů na řešení revitalizace areálu Mariny v Podolí. Jednání se zúčastnili zástupci klubů a arch. Busta - ateliér ROBUST představil studii řešení tohoto prostoru. Druhou studii využití zátoky představil developer PHP (pan Žídek). Na účasti byl přítomen i zástupce Povodí Vltavy, která je vlastníkem pozemků v zátoce. Oba projekty jsou ve fázi studie a přípravy na zpracování dokumentace k územnímu řízení. V obou návrzích ve formě studie je vymezen prostor pro Marinu PřF UK. Podle vyjádření PHP se již připravují na podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, Kluby se připravují na zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně Povodí Vltavy, které zatím nemají k dispozici. Přf UK se v této fázi nebude přihlašovat nebo připojovat k jedné nebo druhé variantě.

 

Brigáda Loděnice

Místo tradiční brigády na Albertovských stráních proběhla velmi úspěšná brigáda v Loděnici a to v úterý 30.6. od 16.00. děkujeme hlavní organizátorce Emě Fischerové. Proděkan Soukup informoval ASF o Kampusu Hybernská, kde je možnost mít zázemí pro spolky místo Loděnice. Pačes zdůraznil zájem Kampusu Hybernská o spolky z PřF UK.

 

 • Studentský koncert k výročí 100 let PřF UK

Vedení fakulty ve spolupráci s ASF zvažuje uspořádání studentského koncertu na Albertově jako další připomínku 100 let PřF UK. Současné opatření v souvislosti se šířením COVID 19, obtížné možnosti zajištění základních karanténních opatření nebo dalších hygienických a epidemiologických pravidel ztěžují, až znemožňují pořádání takového koncertu. Definitivní rozhodnutí musí být učiněno v nejbližších dnech.  Perlín se přiklání spíše k nedoporučení akce. Děkan Zima se také kloní k nedoporučení, informoval v tomto duchu i kapelu Tata Boys. Pačes doporučuje akci spíše odložit než zrušit.

 

Usnesení 5.8.

ASF doporučuje na základě vývoje pandemie COVID - 19 vedení fakulty odložit uspořádání studentského koncertu k 100 výročí fakulty na Albertově

 

Hlasování: 18/0/0

 

10. Různé

 

Termíny jednání ASF

 

V zimním semestru 2020/21

15. 10., 5. 11. (volební zasedání), 19. 11., 17. 12. 2020, 14. 1., 18. 2. 2021

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

 

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů.

 

Havlíček se zeptal, zda vedení fakulty uvažuje o vlastním testováním zaměstnanců fakulty? Děkan Zima řekl že se o tom uvažuje hlavně na 1. LF, které je zdravotnickým zařízení.

 

Chromý poděkoval organizátorům úvodních soustředění studentů nastupující do prvních ročníků.

 

Zapsal:            Vladimír Krylov         17.9. 2020

Ověřil:             Radim Perlín               18.9. 2020

Publikováno:  Radim Perlín               27.9. 2020

Akce dokumentů