E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 2. 2020

Slib nově zvolených senátorů a senátorek, Kontrola a schválení zápisu z 12/1. zasedání 16.1. 2020, Volba místopředsedy ASF, Jmenování členů komisí ASF, Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2020, Schválení provozního rozpočtu pro ASF, Projednání návrhu akreditací studijních programů, Principy rozdělení prostředků na Progres, Poskytování primárních dat ke zveřejněným publikacím, Schválení vnitřních předpisů PřF UK, Informace Alumni E-mail účet, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé.

Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20.2.2020.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny 

Hosté:         dle prezenční listiny 

 

    Program zasedání

 

 1. Schválení programu zasedání

 2. Slib zvolených členů senátu

 3. Kontrola a schválení zápisu z 12/1. zasedání 16.1. 2020

 4. Volba místopředsedy

 5. Jmenování členů komisí ASF

 6. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

 7. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2020

 8. Schválení provozního rozpočtu pro ASF

 9. Projednání návrhu akreditací studijních programů

 10. Principy rozdělení prostředků na Progres 

 11. Poskytování primárních dat ke zveřejněným publikacím

 12. Schválení vnitřních předpisů PřF UK potřetí

 13. Informace Alumni E-mail účet 

 14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 15. Sdělení a informace 

  1. Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí 

  2. Možnost ověření diplomů s reliéfním razítkem

  3. Informace o anglické verzi vnitřních předpisů PřF UK

  4. Volné prostory pro spolkovou činnost 

  5. Czexpats in science

 16. Různé


 

1. Schválení programu zasedání

 

Usnesení 2/1.  

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 15/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Slib nově zvolených senátorů a senátorek

 

Ve dnech 9.12. - 11.12 2019  proběhly volby do Zaměstnanecké komory ASF. 

Senátoři zvolení do Zaměstnanecké komory ASF se podle volebního řádu ujímají své role na zasedání ASF po svém zvolení a složení slibu. Senátoři, kteří nemohli složit slib na první jednání, složí slib na tomto jednání.   

Jakub Hraníček, Michal Vinkler

 

Slib senátorů

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,

 

Čl 12, odst 1. 

Na prvním zasedání po uskutečněných volbách se zvolení kandidáti ujímají svých mandátů složením senátorského slibu: 

 

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

 

Složení slibu potvrdí senátor podpisem na listině 

 

3. Kontrola a schválení zápisu z 12/1. zasedání 16.1. 2020

Zápis byl vyvěšen 3.2. po zapracování dílčích připomínek.

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020/zapis-z-12-1-radneho-zasedani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-16-1-2020

 

Usnesení 2/2.

ASF schvaluje zápis z 12/1. jednání ASF ze dne 16.1. 2020 ve zveřejněném znění. 

 

Hlasování: 17/0/2
Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Volba místopředsedy ASF

Akademický senát volí na svém prvním zasedání po volbách předsedu a místopředsedy ASF (viz čl. 26 odst 1. Jednací řád ASF)

Volby organizuje volební komise 

Hlasování o počtu členů v komisi (tři členové)

 

Hlasování: 20/0/0

Volební komise byla zvolena jako tříčlenná

 

Návrh členy volební komisi: Teplý, Kretschmer, Pačes

 

Hlasování: 19/0/1

Volební komise byla zvolena ve složení Teplý, Kretschmer, Pačes

 

Volební komise organizuje průběh tajných voleb 

Perlín navrhl Michala Vinklera jako kandidáta na místopředsedu ASF za zaměstnaneckou komoru 

 

Výsledky tajného hlasování: 21/0/1

Michal Vinkler byl zvolen jako místopředseda ASF za zaměstnaneckou sekci

                            

5. Jmenování členů komisí ASF

Ekonomická komise: Předseda: Martin Kuthan

Černý, Čermák, Hušková, Matějka, Pačes, Škaloud, Šídlo, Kuthan, Jeníček, Bruthans

 

Studijní komise: Předseda: Daniel Vašek

Bočan, Černý, Hušková, Klouda, Kotora, Krylov, Kubíček, Kunstmüllerová, Marcollová, Matějka, Novotný, Teplý, Vašek, Rothová, Kotek, Macháček, Hraníček

 

Komise rozvoje: Předseda: Marian Novotný

Bočan, Fischerová, Klouda, Kretschmer, Kunstmüllerová, Novotný, Perlín, Vinkler, Hraníček, Petříček, Kuthan, Jeníček, Černý Jan, Lepková, Damaška, Hušková

 

Legislativní komise: Předseda: Jan Pačes

Kubíček, Kunstmüllerová, Matoušková, Pačes, Perlín, Vinkler, Rothová 

 

Usnesení 2/3 

ASF jmenuje členy Ekonomické komise - Hurný, Vinkler

Studijní komise - Hulíková Tesárková, Hurný, Novák

 

Hlasování: 22/0/0

Návrh byl přijat

 

6. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

Důvodová zpráva

Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu FRIM a tuto částku převyšující požadavky na investice žádám tajemník o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK.

Jedná se o převoz z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 4 376 290,- Kč.

Zpráva ekonomické komise ASF k bodům programu 6-8. Předseda ekonomické komise Martin Kuthan doporučil po projednání v komisi předložené materiály schválit. 

 

Usnesení 2/4:

ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4 376 290,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2020. 

 

Hlasování: 22/0/0

Návrh byl přijat

 

7. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2020

Důvodová zpráva:

V souladu s potřebami a požadavky jednotlivých pracovišť byl zpracován návrh KR, který byl projednán v rámci jednání KD a následně doporučen k jednání na ASF v předložené podobě, přičemž každá investiční akce je samostatným funkčním celkem.

Takto předložený návrh byl podrobně projednán v Ekonomické komisi ASF.

 

Usnesení 2/5

ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2020 v předloženém znění

Hlasování: 22/0/0

Návrh byl přijat

 

8. Schválení provozního rozpočtu pro ASF

Důvodová zpráva 

Aby bylo možné udržet aktivity ASF a především pokračovat v ad hoc podpoře akcí spolků a klubů, které působí na PřF UK, je nutné pro činnost ASF vymezit rozpočtové prostředky.  Tyto prostředky budou následně znovu potvrzeny v rozpočtu na rok 2020, který budeme podle předpokládaného harmonogramu schvalovat v květnu. 

Usnesení 2/6

ASF schvaluje rozpočet pro rok 2020  na zakázku AKADEMICKÝ SENÁT (8030 – 110 – 111888) ve výši 150 000,- Kč.  a ukládá tajemníkovi fakulty tuto položku zapracovat do rozpočtu celofakultních výdajů v rámci Rozpočtu fakulty.

Hlasování: 22/0/0 

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Projednání návrhu akreditací studijních programů

Důvodová zpráva

Akademický senát se pro projednání se studijní komise ASF vyjadřuje k návrhům na projednání žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat, resp. na rozšíření akreditace následujících bakalářských, navazujících magisterských, doktorského studijního programu a návrhu na rozšíření akreditací podle přílohy.  

Zpráva studijní komise. Předseda studijní komise vyjádřil kladné stanovisko k předloženým návrhům na akreditaci. Prod. Markéta Martínková informovala ASF, že i VRF dala taktéž kladné stanovisko.

Žádosti byly projednány v studijní komisi a předseda komise Vašek doporučil návrh schválit. 

Usnesení 2/7

ASF schvaluje návrhy na projednání žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat a rozšíření akreditace následujících studijních programů 

bakalářské studijní programy:

 • Ekologická a evoluční biologie

 • Geografie a kartografie

 • Hydrologie a hydrogeologie

 • Klinická a toxikologická analýza

 • Molekulární biologie a biochemie organismů

 • Praktická geobiologie

 • Vědy o Zemi

 

navazující magisterské programy

 • Demografie

 • Fyzická geografie a geoekologie

 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země (dříve Kartografie a geoinformatika)

 • Klinická a toxikologická analýza

 • Krajina a společnost

 • Politická a regionální geografie (dříve Regionální a politická geografie)  

 • Sociální geografie a regionální rozvoj

 • Parasitology and Infection biology

doktorský studijní program

 • Biochemie

rozšíření akreditací

 • Učitelství biologie pro střední školy (plný stud. plán)

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (plný stud. plán)

 

a postupuje je prostřednictvím rektora k projednání radě pro vnitřní hodnocení.

 

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Principy rozdělení prostředků na Progres

Důvodová zpráva

Pravděpodobně v druhé polovině března bude nutné závazně sdělit RUK rozdělení prostředků na PROGRES mezi jednotlivé sekce. V současné době probíhá diskuze mezi prod. Petruskem a sekčními prod. O způsobu rozdělení prostředků na PROGRES, které jsou přidělené fakultě. Zatím spěje dohoda k řešení rozdělit minimálně 80% podle loňského stavu a 20% podle výsledků a to tak, aby žádná sekce při předpokládaném nárůstu o 8 % neklesala. 

Schválení rozdělení prostředků není zatím možné, ale lze očekávat, že po této diskuzi bude předložen ASF definitivní návrh na rozdělení prostředků na PROGRES podle sekcí a bude schvalován v první dekádě března per rollam. Novotný se zeptal, jaký algoritmus přerozdělení finančních prostředků z Progresu bude použit další rok. Děkan odpověděl, že toto zatím není známo. Kuthan se zeptal, co bude předmětem per rollam hlasování, zda metodika, či konkrétní čísla? Tajemník odpověděl, že per rollam hlasování bude o konkrétních částkách, nikoliv o metodice. Vinkler se zeptal, zda všechny sekce rostou a zda lze posoudit jaký má efekt“dotování” méně produktivních sekcí z rychleji rostoucích sekcí jako např. Biologie. Chromý se ohradil proti slovu “dotování”, protože je nutné brát v potaz různé algoritmy určování růstu. Například Geografie je velmi úspěšná ve vykazování výsledků aplikovaného výzkumu, což neplatí pro ostatní sekce. Novotný se zeptal podle jakého klíče jsou finanční prostředky rozděleny na univerzitní úrovni. Pačes odpověděl, že na univerzitní úrovni dochází k přerozdělení finančních prostředků v podstatě podle výkonu z let 2015, 2016 a 2017. Na fakultní úrovni jsme schopni dohledat recentní data. Tajemník doplnil, že fakulta se ne plně řídila rektorátním algoritmem a má snahu reflektovat současné výsledky. Je problém najít řešení, na kterém by se shodly všechny zainteresované sekce. Damaška se zeptal, zda pokud výsledky budou např. v Q3 a níže dojde k penalizaci. Děkan odpověděl, že nikoliv. Souhrnně budou oceněny excelentní publikace, nebude ale docházet k penalizaci.  

 

11. Poskytování primárních dat ke zveřejněným publikacím

Důvodová zpráva (Dr. Císařová)

Sdílení publikovaných dat je tak “condicio sine qua non” vědecké metody.  Podle dobré laboratorní praxe mají být experimentální data pečlivě archivována a neposkytnutí k auditu těch z nich, které jsou součástí již zveřejněné vědecké publikace, není odůvodnitelné žádnými okolnostmi, které žádost provázejí, žádnými důsledky, které by sdílení dat mohlo mít a ani relevancí závěrů v publikaci učiněnými.

Vinkler apeloval na dlouhodobé technické řešení archivace primárních vědeckých dat na PřF. Langhamer odpověděl, že v rámci výstavby Globecentra je počítáno s geodatovým úložištěm. Novotný upozornil na problematickou terminologii - není zřejmé, co je míněno pod pojmem primární data, zda by člověk měl mít k dispozici všechny izolované vzorky apod. Do jaké míry považovat data za primární. Krylov upozornil, že je potřeba zjistit, zda pravidlo poskytování primárních dat je povinné či ne. Chromý upozornil, že z podmínek některých smluv vyplývá nezveřejnitelnost výsledků (např. výzkum pro potřeby ministerstev).

Usnesení 2/8a

ASF považuje poskytnutí experimentálních dat po publikování výsledků za výraz důvěryhodnosti dosažených výsledků, pokud tomu nebrání jiné objektivní důvody.

 

Hlasování: 2/7/12

Návrh usnesení nebyl přijat.

 

Usnesení 2/8b

ASF považuje poskytnutí experimentálních dat po publikování výsledků za výraz důvěryhodnosti dosažených výsledků.

 

Hlasování: 14/2/5

Návrh usnesení byl přijat.

 

12. Schválení vnitřních předpisů PřF UK

Úvodní slovo předseda leg. komise  Jan Pačes

Důvodová zpráva

Legislativní komise ASUK dokončila připomínkování k návrhům změn některých vnitřních předpisů PřF UK a vyjádřila s navrhovanými změnami předpisů souhlas. V případě Statutu a se jedná jen o drobnosti. V případě Volebního řádu je navrženo více změn a proto budeme schvalovat nikoliv novelu, ale celý nový předpis. Přesto AS UK opět vrátil předpis k dalším opravám. 

Z obsahového hlediska se ve Volebním řádu oproti předchozí novele mnoho nezměnilo. Došlo ke sjednocení termínu pro odevzdání kandidatur a bylo přesněji definováno vyhlášení voleb.  Dále byl celý předpis upraven tak, aby byl legislativně v pořádku (sjednoceno použití termínů, upraveno formátování atd.). 

 

Statut PřF UK              předkladatel děkan fakulty prof. Zima

Volební řád ASF            předseda leg. komise J. Pačes

 

Usnesení 2/9

Akademický senát schvaluje změnu Statutu Přf UK a Volebního řádu AS PřF UK a ukládá předsedovi ASF, aby postoupil schválené vnitřní předpisy Akademickému senátu UK. 

 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

13. Informace Alumni E-mail účet

Na základě výzvy ASF připravil prod. Langhammer ve spolupráci s CIT rozbor možností využití Alumni e-mailových účtů pro bývalé studenty nebo zaměstnance PřF UK. 

Vedení fakulty diskutovalo možnosti prodloužení doby, po kterou absolvent fakulty může po ukončení studia využívat e-mailový účet v doméně natur.cuni.cz pro přeposílání pošty na novou adresu. V současné době tato tzv. ochranná lhůta, po kterou je účet aktivní, ale slouží pouze k přeposílání zpráv, je nastavena na tři roky. S ohledem na podmínky systému GSuite a počty aktivních účtů bude nyní tato lhůta prodloužena na pět let. Zároveň bude průběžně připraveno řešení, které umožní systémově ošetřit prodloužení ochranné doby pouze pro skupinu uživatelů, pro které bude delší ochranná doba potřebná. Vinkler poděkoval Langhamerovi za vstřícný krok a řešení Alumni účtů.

 

14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Úvodní slovo Jakub Petříček. 10.000 Kč pro Biologický kroužek, 10.000 Kč pro konferenci Mladých geografů, 5.000 Kč pro Geografický masopust, 3.000 Kč pro organizaci 99 a ¾ výročí narozenin přírodovědecké fakulty. 

Novotný se zeptal kdo stojí za posledními dvěma akcemi. Petříček odpověděl, že se jedná o prověřené a v rámci Geografického masopustu opakované úspěšné akce. 

 

Petříček dále uvedl, že aktivity klubů a spolků budou zveřejněny na fakultním webu v záložce Studium.

Usnesení 2/10: 

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia ve výši 28.000 Kč 

 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

15. Sdělení a informace

 1. Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí 

Pozvánka na představení a diskuzi dvou alternativních projektů (PHP a Kluby) na revitalizaci areálu podolské zátoky včetně loděnice PřF UK. Architekt Busta - ateliér ROBUST (projekt Kluby) a developerem PHP pan Žídek

Diskuze se bude konat 12.3. od 17:00 v pravé rýsovně. Diskuze je určena pro členy vedení fakulty a členy ASF  

 1. Možnost ověření diplomů s reliéfním razítkem. 

I diplomy s reliéfním razítkem lze nyní běžně ověřovat na Czech pointech. Vinkler upozornil na problematickou velikost, Martínková uvedla, že nové diplomy už mají standardní velikost pro tvorbu fotokopií na běžných kopírkách. 

 1. Informace o anglické verzi vnitřních předpisů PřF UK

Předpisy v anglické verzi budou předány členům legislativní komise ke kontrole a poté zavěšeny na web. Tyto překlady předpisů mají informační hodnotu, ale nejsou v pravém slova smyslu předpisem, tedy neschvalují se. 

 1. Volné prostory pro spolkovou činnost 

Kolej Arnošta z Pardubic má k dispozici volné prostory pro spolkovou činnost – kontakt ředitel Rezek 

 1. Czexpats in science. Novotný informoval ASF o činnosti tohoto spolku. Velká část účastníků byli lidé z PřF a také bývalí absolventi z naší fakulty. Potřebují prostory pro konání akcí a finanční podporu. Kolegium děkana vyjádřilo souhlas s podporou tohoto spolku. 

Perlín tlumočil slova bývalého senátora Čermáka, že univerzitní koleje a menzy jsou zdaleka nejdražší v Praze jak z pohledu stravování tak i ubytování. Hurný informoval ASF o tom, že koleje a menzy jsou nuceny hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Jedná se o politické rozhodnutí na úrovni rektorátu. Vyšší ceny kolejného a stravného jsou způsobeny také tím, že jsme jediná univerzita, která tyto položky nedotuje a veškerý příjem je víceméně od studentů za ubytování či stravného.  MŠMT před dvěma lety vyhlásilo projekt, ze kterého by se dala hradit rekonstrukce kolejí. Spoluúčast university bude 40%. Na tuto spoluúčast bude potřeba ušetřit finanční prostředky (240.000.000 Kč). Chromý apeloval na roli KaM z pohledu vstřícnosti pro ubytování např. účastníků olympiád apod. Hurný dále podotkl, že ne všechny fakulty, např. 1. lékařská fakulta, jsou pro dotaci, je tedy problém najít nějaký konsensus. 

 

Chromý apeloval na organizátory FB skupin, aby informovali studenty, aby se nezapomněli přihlásit na NMgr studia.

 

16. Různé

 

Termíny jednání ASF

 

V letním semestru 2019/20 19.3., 23.4., 21.5., 18.6., 17.9.

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů. 

 

Výjezdní zasedání ASF spolu s kolegiem děkana v Peci pod Sněžkou, budova VaK 18. - 19.5. 2020.

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     20.2.2020

Ověřil:     Radim Perlín         22.2. 2020

Publikováno  na webu 2. 3. 2020        

 

Akce dokumentů