E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 5. 2020.

Výsledky on line jednání v březnu a dubnu, Schválení hlasování per rollam květen, Rozpis, rozpočet a rozvaha fakulty, Jmenování vedoucích kateder a ústavů, Změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia, Příprava volby kandidáta na děkana fakulty, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace (Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí), Různé

Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21.5.2020.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Program zasedání

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 20.2. 2020
 3. Výsledky on line jednání v březnu a dubnu
 4. Schválení hlasování per rollam květen
 5. Rozpis, rozpočet a rozvaha fakulty
 6. Jmenování vedoucích kateder a ústavů
 7. Změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia
 8. Příprava volby kandidáta na děkana fakulty
 9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 10. Sdělení a informace
  1. Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí
 11. Různé

 

1. Schválení programu zasedání

Usnesení 3/1. 

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

 

Hlasování: 20/0/1
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 20.2. 2020

Připomínky k zápisu byly pouze formálního rázu. Zápis byl zveřejněn 2.3. 2020

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020/zapis-z-2-radneho-zasedani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-20-2.2020

Senátoři Lepková, Marcollová, Jeníček, Vinkler, Pačes měli dílčí poznámky k bodům Rozdělení prostředků na Progres a k bodu  Poskytování primárních dat ke zveřejněným výsledkům. Pačes k bodu Vnitřní předpisy

Dále Pavel Teplý, Michal Vinkler Václav Bočan uplatnili dílčí poznámky.

Všechny poznámky a připomínky byly akceptovány.

Usnesení 3.2

ASF schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 20.2. 2020

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

3. Výsledky on line jednání v březnu a dubnu

V důsledku vyhlášení nouzového stavu se v březnu a dubnu nekonalo řádné jednání ASF. V souladu se zákonem 188/2020 Sb. Se konalo v termínech březnového a dubnového zasedání on line hlasování o navržených bodech.

 

ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY

§ 7

(1) Kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty, u nichž se předpokládá hlasování, mohou v době, kdy je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, provádět jednání a hlasování mimo zasedání prostředky komunikace na dálku.

 

Březnové jednání ASF se konalo ve dnech 16.3. - 18.3 a vyjádřilo se ke třem bodům

 

1) Rozdělení Progres

Akademický senát PřF UK schvaluje rozdělení finančních prostředků přidělených PřF UK mezi programy PROGRES (305 663 682 Kč) v následující výši:

PROGRES Q17 (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu): paušální částka                                                      2 500 000 Kč

PROGRES Q43 (Biologie), Q44 (Geografie), Q45 (Geologie), Q46 (Chemie), Q16 (Environmentální výzkum) dle schváleného algoritmu zohledňujícího výkon dle metodiky H16 a vědecké výstupy evidované v OBD za roky 2014-2018:

PROGRES Q43 (Biologie):                119 319 129 Kč

PROGRES Q44 (Geografie):               33 196 253 Kč

PROGRES Q45 (Geologie):                 35 811 441 Kč

PROGRES Q46 (Chemie):                 102 940 170 Kč

PROGRES Q16 (Env. výzkum):            11 896 688 Kč

 

Hlasování: 21/0/1

 

Diskuze na ASF: Šídlo se zeptal, zda by nebylo možné poskytnout podrobnější podklady pro rozdělení finančních prostředků. Petrusek odpověděl, že je to možné, ale detailní přínos jednotlivých autorů není vhodné zveřejňovat pro celou akademickou obec, ale hlavně pro vedoucí příslušných pracovišť.

                       

2) Opatření děkana Řád udělování medailí, cen a pochval

ASF schvaluje předložený návrh Opatření děkana Řád udělování medailí, cen a pochval a doporučuje děkanovi fakulty opatření vydat.

Hlasování: 22/0/0
 

3) Usnesení PRE věcné břemeno

Návrh usnesení:

AS PřF UK souhlasí s návrhem smlouvy na uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (ev. č. VB/S24/1947533) mezi Univerzitou Karlovou a PREdistribuce, a. s. v rámci stavby „Kampus Albertov“ pro zajištění spolehlivého  a dostatečného napájení nově vznikajících budov Biocentra a Globcentra ve smyslu energetického zákona č.458/2000Sb.

 

Hlasování: 22/0/0

                                                                                   

Protokol o výsledku hlasování je k dispozici veřejném disku ASF veřejný 2020/březen

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P4Yy_6QJLD9DOAs0OL-geXlL_ycSw5tP

Dubnové jednání ASF se také uskutečnilo on line ve dnech 20.4- 23.4.

Přijatá usnesení

4.1.

ASF schvaluje návrh Opatření děkana k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků a doporučuje děkanovi toto OD vydat.

 

Hlasování: 15/2/8                                                                  

Děkan Zima vysvětlil vznik atestačního předpisu. Novotný podotkl, že v případě bezproblémového plnění pracovních povinností by se komise nemusela vůbec scházet. Langhammer odpověděl, že na Akademii věd v případě dobrých pracovních výsledků si dotyčného pracovníka nezvou a komise jen odhlasuje. Komise je ale podle Langhammera důležitý prvek a nelze ji obejít automatickým prodloužením nebo naopak vyhozením daného pracovníka. Novotnému nebyl jasný počet odučených hodin v rámci PED. Horák to vysvětlil. Novotný dále požádal předkladatele podkladů pro ASF, aby věnovali větší pozornost důvodové zprávě, kdy vysvětlí důvody a souvislosti předkládaného materiálu.

4.2.

ASF schvaluje podmínky II. přijímacího řízení k doktorskému studiu

Hlasování: 25/0/ 0

4.3.

ASF schvaluje z důvodu zajištění souladu s novými akreditacemi změnu Pravidel pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, spočívajících v novelizaci obsahu příloh 1B, 2B, 3B.

Hlasování: 25/0/0

 

 

 

4.4.

ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 12 000 000,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na pořízení přístrojového vybavení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2020.

Hlasování: 25/0/0

4.5

ASF bere na vědomí projednání výsledků ankety hodnocení vzdělávací činnosti na katedrách/ústavech PřF                                      

 

Hlasování: 25/0/0

 

4.6.

ASF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019 v předloženém znění.

                                                                                   

Hlasování: 25/0/0

Výsledky hlasování jsou uvedeny na veřejném disku ASF veřejný 2020/duben

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12bMmzPTIlQhSTd8Lr4iMpw5uJbDgomAk

 

4. Schválení hlasování per rollam květen

Z důvodu nutnosti rychlého rozhodnutí a informovanosti uchazečů o studium na PřF UK proběhlo v květnu ve dnech 12.5. – 14.5. hlasování per rollam o návrhu usnesení

 

Usnesení per rollam:

ASF souhlasí pro školní rok 2020/2021 s upuštěním přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy kromě SP Biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů a Ekologická a evoluční biologie.   ASF schvaluje návrh změn Podmínek přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021.

Protokol o výsledcích hlasování je uveden na veřejném disku ASF 2020/květen

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19PSbyVxgEztrNu2WJW12lxpJvmcrP14v

Hlasování: 21/1/0

V souladu s Jednacím řádem ASF článek 10, bod 6 ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam se jmenovitým uvedením výsledků hlasování

 

Usnesení 3.4.

ASF schvaluje zápis o výsledků hlasovaní per rollam, které proběhlo ve dnech 12.5. - 14.5 2020 Výsledky hlasování jsou uvedeny zde:

 

Hlasování: 25/0/0

Návrh byl přijat

 

5. Rozpis, rozpočet a rozvaha fakulty

Děkan fakulty předkládá ASF k projednání rozpis, rozpočet a rozvahu PřF UK na rok 2020.

Návrh byl projednán na otevřeném zasedání ekonomické komise ASF dne 14.5. 2020.

 

Důvodová zpráva:

 

V úvodním slově předkladatel děkan Zima a tajemník fakulty K. Mozr vysvětlili konstrukci rozpočtu na upozornili na podstatné body z důvodové zprávy.

 

Perlín vyzval Chromého, aby se ujasnily výjezdy a příjezdy PhD studentů (mobilita) z pohledu současného zaměstnaneckého poměru dotyčných studentů. Pokud student vyjede jako zaměstnanec nepočítá se to do studijního pobytu a toto kritérium je pak zbytečně podhodnocené. Kuthan upozornil, že databáze plní jednotlivá pracoviště a pokud udělají chybu nebo nedodají příslušná data, pak i nesou odpovědnost za to, že budou mít méně peněz.

 

Usnesení 3.5.

ASF schvaluje Rozpis na rok 2020 takto:

Biologická sekce

281 363 407,- Kč

Chemická sekce

175 868 614,- Kč

Geografická sekce

82 371 941,- Kč

Geologická sekce

59 560 136,- Kč

ÚŽP

19 618 268,- Kč

Děkanát a celofakultní pracoviště

144 000 000,- Kč

 

Dále schvaluje Rozpočet Děkanátu, celofakultních pracovišť a celofakultních výdajů takto:

Výdaje

 

pracoviště

celkem 2020

Děkanátní oddělení

 

6010 - sekretariát děkana a tajemníka

12 024 519

6100 - právní oddělení

2 269 450

6150 - oddělení veřejných zakázek

1 654 724

6200 - zaměstnanecké oddělení

6 099 610

6300 - ekonomické oddělení

11 657 002

6400 - studijní oddělení

8 228 928

6500 - oddělení podpory vědy

5 617 212

6600 - oddělení správy budov a investic

12 766 961

6700 - centrum informačních technologií

10 878 595

6800 - oddělení vnějších vztahů

4 969 760

6900 - oddělení projektového řízení

4 224 822

 

 

Celkem děkanát

80 391 584

 

 

MANDATORNÍ celofakultní výdaje

43 011 100

 

 

OSTATNÍ celofakultní výdaje

10 220 000

 

 

Celofakultní pracoviště

 

7100 - Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

7 129 152

7300 - Katedra tělesné výchovy

7 124 263

7700 - Přírodovědná školka Rybička

3 623 560

7800 - Botanická zahrada

12 263 907

 

 

Celkem

30 140 882

 

 

C E L K E M

163 763 566

 

 

Příjmy

 

 

 

Naplnění z Rozpisu PřF

144 000 000

 

 

Ostatní příjmy

20 000 000

 

 

C E L K E M

164 000 000

 

 

R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  E

236 434

 

ASF schvaluje rozvahu příjmů a výdajů pro rok 2020

Rozvaha příjmů a výdajů dle Statutu UK

 

 

 

 

Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

účet / součet (2)

řádek (3)

hlavní činnost (4)

hospodářská/ doplňková činnost (4)

A. Náklady

 

sl. 1

sl.2

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

ř.2 až 7

0001

331 000

0

1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

501,502,503

0002

164 000

0

2.Prodané zboží

504

0003

0

0

3.Opravy a udržování

511

0004

20 000

0

4.Náklady na cestovné

512

0005

36 000

0

5.Náklady na reprezentaci

513

0006

1 000

0

6.Ostatní služby

518

0007

110 000

0

II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

ř.9 až 11

0008

0

0

7.Změna stavu zásob vlastní činnosti

56

0009

0

0

8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

571,572

0010

0

0

9.Aktivace dlouhodobého majetku

573,574

0011

0

0

III.Osobní náklady

ř.13 až 17

0012

841 900

0

10.Mzdové náklady

521

0013

615 000

0

11.Zákonné sociální pojištění

524

0014

208 900

0

12.Ostatní sociální pojištění

525

0015

0

0

13.Zákonné sociální náklady

527

0016

14 000

0

14.Ostatní sociální náklady

528

0017

4 000

0

IV.Daně a poplatky

ř.19

0018

102

0

15.Daně a poplatky

53

0019

102

0

V.Ostatní náklady

ř.21 až 27

0020

290 198

0

16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

541,542

0021

0

0

17.Odpis nedobytné pohledávky

543

0022

0

0

18.Nákladové úroky

544

0023

0

0

19.Kursové ztráty

545

0024

750

0

20.Dary

546

0025

0

0

21.Manka a škody

548

0026

0

0

22.Jiné ostatní náklady

549

0027

289 448

0

VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

ř.29 až 33

0028

235 000

0

23.Odpisy dlouhodobého majetku

551

0029

235 000

0

24.Prodaný dlouhodobý majetek

552

0030

0

0

25.Prodané cenné papíry a podíly

553

0031

0

0

26.Prodaný materiál

554

0032

0

0

27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek

556,558,559

0033

0

0

VII.Poskytnuté příspěvky

ř.35

0034

0

0

28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi organ. složkami

581

0035

0

0

VIII.Daň z příjmů

ř.37

0036

0

0

29.Daň z příjmů

59

0037

0

0

Náklady celkem

ř.1+8+12+18+20+ 28+34

0038

1 698 200

0

B. Výnosy

I.Provozní dotace

ř.41

0040

1 376 000

0

1.Provozní dotace

691

0041

1 376 000

0

II.Přijaté příspěvky

ř.43 až 45

0042

0

0

2.Přijaté příspěvky

691

0043

0

0

3.Přijaté příspěvky (dary)

682

0044

0

0

4.Přijaté členské příspěvky

684

0045

0

0

III.Tržby za vlastní výkony a za zboží

601,602,604

0046

20 000

0

IV.Ostatní výnosy

ř.48 až 53

0047

302 200

0

5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

641,642

0048

0

0

6.Platby za odepsané pohledávky

643

0049

0

0

7.Výnosové úroky

644

0050

4 000

0

8.Kursové zisky

645

0051

100

0

9.Zúčtování fondů

648

0052

28 000

0

10.Jiné ostatní výnosy

649

0053

270 100

0

V.Tržby z prodeje majetku

ř.55 až 59

0054

0

0

11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku

652

0055

0

0

12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

0056

0

0

13.Tržby z prodeje materiálu

654

0057

0

0

14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

0058

0

0

15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

0059

0

0

Výnosy celkem

ř.40+42+46+47+54

0060

1 698 200

0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

ř.60 - 38

0061

0

0

D. Výsledek hospodaření po zdanění

ř.61 - 36

0062

0

0

 

 

 

hlavní + hospodářská činnost

Výsledek hospodaření před zdaněním celkem

ř.61/sl.1+61/sl.2

0063

0

Výsledek hospodaření po zdanění celkem

ř.62/sl.1+62/sl.2

0064

0

 

Hlasování: 25/0/0

Návrh byl přijat

6. Jmenování vedoucích kateder a ústavů

ASF se vyjadřuje k návrhům děkana na jmenování vedoucích kateder a ústavů na PřF UK. Všechny předložené návrhy vychází z doporučení výběrových komisí na jednotlivých sekcích. Výběrová řízení byla otevřena všem zájemcům a byla řádně zveřejněna. Ve výběrových komisích zasedali zástupci ASF vždy z příslušné sekce, nikoliv z kateder a ústavů, kde se výběrové řízení konalo.

 

Důvodová zpráva

Děkan předkládá ASF

 1. návrh na jmenování Mgr. Tomáše Hermanna, Ph.D., do funkce vedoucího Katedry filosofie a dějin přírodních věd,
 2. návrh na jmenování prof. RNDr. Ivana Čepičky, Ph.D., do funkce vedoucího Katedry zoologie,  
 3. návrh na jmenování PhDr. Petra Novotného, Ph.D., do funkce vedoucího Katedry učitelství a didaktiky biologie,
 4. návrh na jmenování doc. Mgr. Vladimíra Sládka, Ph.D., do funkce vedoucího Katedry antropologie, 
 5. návrh na jmenování RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., do funkce vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, 
 6. návrh na jmenování doc. RNDr. Jindřicha Jindřicha, CSc., do funkce vedoucího Katedry organické chemie,
 7. návrh na jmenování prof. RNDr. Vojtěcha Ettlera, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.

Hurný se zeptal na posun v habilitaci vedoucího katedry učitelství a didaktiky biologie. Děkan Zima odpověděl, že kolega Mourek pracuje na habilitaci a z tohoto důvodu byl vedoucím zvolen Dr. Petr Novotný.

Usnesení 3.6

ASF doporučuje děkanovi PřF UK jmenovat vedoucí kateder a ústavů podle návrhu.

 

Hlasování: 25/0/0

Návrh byl přijat

 

7. Změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia

Předkladatel prod. Martínková. V souvislosti se změnou podmínek pro přijímání do bakalářského studie, které ASF schválil v květnu per rollam, navrhuje KD projednat a schválit změnu POS, které upraví první druhý a další úseky studia tak, aby bylo možno kontrolovat plnění studijních povinností i po skončení 1. semestru a vyřadit tak studenty, kteří o studium na PřF UK nemají zájem. Pro první úsek studia (ZS 1. ročníku) je navrhována povinnost splnit minimálně 12 kreditů

 

Důvodová zpráva

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f8GdyrcL4Hv6PDIpRHcH0rNeCHpmH347

 

Vašek, předseda studijní komise oznámil, že studijní komise neshledala problémy a doporučuje schválení ASF. Bočan se zeptal, kolika studentů se bude týkat nesplnění 12 kreditů. Martínková odpověděla, že se bude jednat o jednotky procent. Dále vysvětlila způsob určení 12 kreditů. 

 

Usnesení 3.7

ASF schvaluje návrh změn Pravidel pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, spočívajících v úpravě úseků a kontrol studia pro postup v rámci prvního ročníku bakalářského studia a novelizaci obsahu příloh 1B, 2B, 3B.

Hlasování: 25/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Příprava volby kandidáta na děkana fakulty

Volba děkana:

 

Děkan fakulty prof. Jiří Zima se ujal funkce 1.12. 2016 a s mandátem na 4 roky. Funkční období

děkana tedy končí k 30.11. 2020. ASF volí kandidáta na funkci děkana, děkana jmenuje na základě výsledků volby JM rektor. Proto je nutné zahájit přípravy k volbě děkana tak, aby volba proběhla na jednání ASF v říjnu a v listopadu mohl JM rektor jmenovat řádně zvoleného děkana do funkce.

 

Podstatné lhůty:

Termín volebního zasedání ASF se musí ohlásit 60 dní předem

Návrhy kandidátů se předkládají 30 dní předem

Písemné podklady pro volbu musí být zveřejněny 21 dní předem

Volební komise z řad členů ASF nejméně 3 členná

ASF proto musí nejpozději na jednání v červnu vyhlásit volby a ustanovit volební komisi

 

9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

V současné době není žádné mimořádné stipendium požadováno. Z tohoto důvodu se upouští od hlasování o usnesení:

 

10. Sdělení a informace

 1. Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí

Představení a diskuze dvou alternativních projektů (PHP a Kluby) na revitalizaci areálu podolské zátoky včetně loděnice PřF UK. Architekt Busta - ateliér ROBUST (projekt Kluby) a developerem PHP pan Žídek

Diskuze se měla konat 12.3. od 17:00 v Pravé rýsovně. Diskuze měla být určena pro členy vedení fakulty a členy ASF.  

 

ASF žádá děkana fakulty, aby uspořádal podle svého uvážení a možností předkladatelů obou projektů diskuzi k tomuto tématu v náhradním termínu a aby informoval ASF o výsledcích a možných termínech diskuze.

 

11. Různé

 

Martínková navrhla uspořádání diskuze ohledně jednotného termínu konání státních závěrečných zkoušek. Dále pak navrhla zapsat studenty od 13.do 17.7. a tím získat konkurenční výhodu oproti jiným školám, které to udělají později.

Děkan Zima informoval ASF o konání 100. letého výročí PřF v Karolinu. Zmínil obavy max. povoleného počtu účastníků tak, aby to mělo význam.

Hurný informoval ASF o dění ve Univerzitním senátu. Informoval o změnách ve studijním řádu ohledně doktorského studia. Dále informoval o promíjení poplatků v krizovém období, což může vést ke snížení naplnění stipendijního fondu. Jako poslední informoval o kladném stanovisku akreditační komise k akreditaci anglického 3 letého NMgr studijního program Parasitology and infection.

 

Termíny jednání ASF

 

V letním semestru 2019/20 1., 18.6., 17.9.

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů.

 

Zapsal:            Vladimír Krylov         21.5.2020

Ověřil:             Radim Perlín               21.5.2020

Publikováno    Radim Perlín               1.6.2020

Akce dokumentů