E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 10. 2020

Informace k volbě kandidáta na děkana, Převody finančních prostředků z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM), Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK, Počty přijatých a zapsaných studentů, Karanténní opatření a organizace ZS 2020, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé

Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15.10.2020.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou on line.

 

 Program zasedání

 

  1. Schválení programu zasedání
  2. Kontrola a schválení zápisu z 5. zasedání 17.9. 2020
  3. Informace k volbě kandidáta na děkana
  4. Převody finančních prostředků z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM)
  5. Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK
  6. Počty přijatých a zapsaných studentů
  7. Karanténní opatření a organizace ZS 2020
  8. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
  9. Sdělení a informace
  10. Různé

 

 

1. Schválení programu zasedání

 

Usnesení 6.1. 

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 5. zasedání 17.9. 2020

 

Připomínky k zápisu byly pouze formálního rázu, Lucie Kunstmüllerová - překlepy a formální opravy – velmi děkujeme, Vojta Havlíček upozornil za záměnu na kolegu Kloudu. Zápis byl zveřejněn 27.9. 2020

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020

 

 

 

 

Usnesení 6.2

ASF schvaluje zápis z 5.  jednání ASF ze dne 17.9. 2020

 

Hlasování: 19/0/1
Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Informace k volbě kandidáta na děkana

Volební komise otevřela obálky s kandidátkami a konstatovala, že podána byla jedna kandidatura a to to prof. Jiřího Zimy, současného děkana. Kandidátka je vyvěšena na webu ASF.

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/volby-na-prf-uk/volby-kandidata-na-dekana/volba-kandidata-na-dekana-2020

 

Volební shromáždění: ČT 22.10. od 14.00 online, odkaz byl rozeslán.

Volby: ČT 5.11. 2020 od 14.00 do 14.15 ve vestibulu A6 do volební urny každý senátor osobně.

Náhradní varianta: Anonymizované on line volby prostřednictvím google platformy, funkčnost ověřena na tajném hlasování VRF.

Novotný podotkl, že elektronická volba je podle jednacího řádu možná, resp. není zakázaná. Hurný vyzval senátory, kdo je ochotný se fyzicky k volbám dostavit. Krylov se dotázal na možnost hybridní varianty, tj. osobní přítomnost a kdo nemůže, tak elektronicky. Hurný podotkl, že to může být legislativní problém. Perlín navrhuje primárně osobní volbu a pokud to nepůjde dojde ke změně na elektronickou volbu. ASF nic nenamítá. Rozhodnutí o formě voleb přísluší zvolené volební komisi ASF.

 

4. Převody finančních prostředků z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM)

 

Předkladatel: ing. K. Mozr, tajemník PřF UK

Důvodová zpráva

 

Z důvodu potřeby pořízení přístrojů a spoluúčasti na investičních akcích (stavebních i přístrojových) a na základě požadavků jednotlivých pracovišť Vás žádám o souhlas s převodem finančních prostředků z FPP do FRIM ve výši 19.506.000,- Kč.

 

Návrh usnesení 6.3.

ASF souhlasí s převodem 19.506.000,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu rozvoje investičního majetku.   

 

Hlasování: 21/0/0

Návrh byl přijat

 

5. Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK

Předkladatel:  ing. K Mozr, tajemník PřF UK

 

Důvodová zpráva

 

Nově vybudovaný objekt „Chovy odchycených živočichů“, který se nachází na parcele  č. 1586/4, v areálu Viničná 7, Praha 2, byl zkolaudován v závěru roku 2019 a v současné době má již přiděleno číslo popisné 2131 a orientační 7 a. V tuto chvíli je nutný souhlas ASF, aby byl tento objekt v souladu s Opatřením rektora č. 52/2017 ve znění OR č. 40/2019 ke správě nemovitého majetku, svěřen do správy PřF UK. 

 

Návrh usnesení  6.4.

ASF souhlasí se svěřením nemovitého majetku na adrese Viničná 2131/7a, Praha 2, na pozemku parcelové číslo 1586/4. 

 

Hlasování: 21/0/0

Návrh byl přijat

 

6. Počty přijatých a zapsaných studentů

 

Prod. Martínková.

Informace vyžádaná ASF o počtu u přijatých a počtu zapsaných studentů do 1. ročníků všech typů studijních programů. 

Informaci uvedla prod. Martínková. Bočan se zeptal na důvod mírného nárůstu zapsaných studentů do studijního programu MoBiBO oproti minulému roku. Pačes podotkl, že nárůst je malý. Horák řekl, že klíčový je celkový počet zapsaných studentů do Bc. studia Biologie a není tak podstatné, že některý program má méně a některý více studentů než minulý rok. Bočan se zeptal, zda se připravuje nějaký další anglický studijní program. Martínková odpověděla, že jsou nyní schválené akreditace studijních programů Immunology a Parasitology a Infection Biology. Novotný se zeptal, jak ošetřit přihlašování zahraničních studentů do českých bakalářských studijních programů. Martínková odpověděla, že řešení by bylo stanovit doložení maturity z češtiny či slovenštiny, popř. zkoušky z českého jazyka. V geologických studijních programech za poslední 4 roky - 132 cizinců a 257 českých studentů. Je zcela zřetelná vysoká neúspěšnost cizinců oproti českým studentům.

 

7. Karanténní opatření a organizace ZS 2020

 

Krizový štáb i vedení fakulty se snaží v souladu s omezenými možnostmi zajištění výuky i dalších rolí fakulty zajistit alespoň minimální provoz. Současná omezení platí do konce nouzového stavu a je možné  předpokládat, že budou dále v listopadu a v prosinci v nějaké podobě pokračovat.

 

Všechny informace jsou zavěšovány na hl. stránku fakulty do záložky koronavirus.  https://www.natur.cuni.cz/fakulta

 

ASF děkuje všem členům akademické obce za respektování omezení, která vyplývají z pandemické situace. Chromý podotkl, že pro studenty bude klíčové splnění studijních povinností do 24.9.2021 bez ohledu na semestr.

 

 

Stanovisko k vývoji pandemické situace

V úterý 13.10. proběhlo již 3. diskusní setkání k vývoji pandemické situace, organizované tentokrát online. V diskuzi vystoupili  kolegové Jan Černý, Dagmara Dzúrová, Jaroslav Flegr, Karel Drbal, Ivan Hirsch, Ruth Tachezy a Ladislav Machala a po prezentaci svých stanovisek více než 3 hodiny komentovali a odpovídali na dotazy a připomínky posluchačů. Diskuzi on line sledovalo 3000 aktivních posluchačů. Výsledky diskuze a prezentace doporučujeme zveřejnit jako samostatnou informační stránku na hlavní stránce fakulty a průběžně zde doplňovat objektivní informace, které mohou přispět k pochopení a rozšíření objektivních znalostí a informací o COVID 19 a mohou sloužit i jako opora pro argumentaci médií nebo jako informační báze pro další zájemce z řad odborné i široké veřejnosti, která se k tématu vyjadřuje nejen prostřednictvím sociálních sítí.

 

https://www.facebook.com/prf.uk.praha/videos/740297069855779/

 

Výzva panelistů

Výzva panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty UK

S vědomím, že základním posláním univerzit je předávání vědeckých poznatků široké veřejnosti, jsme uspořádali v úterý 13.10.2020 k problematice viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 online veřejné diskusní fórum. Současnou situaci u nás vyhodnocujeme jako extrémně závažnou.

Plný text výzvy je dostupný zde

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fz2ZSStSXwwOwAuaDSzOfvKJG7OkYOzA

 

Perlín se zeptal, jak dále bude s výzvou nakládáno po případném schválení ASF. Děkan doporučil šíření výzvy konzultovat s OVV. Krylov a Novotný poděkovali Dzúrové za uspořádání panelové diskuze a Krylov se přimlouval za zveřejnění odkazu na YouTube video z panelové diskuze. Dzúrová podotkla, že na konci výzvy je i odkaz na YouTube kanál.

 

Usnesení 6.5.

Akademický senát se připojuje k výzvě panelistů 3. diskuzního fóra Přírodovědecké fakulty UK. ASF děkuje organizátorům tohoto panelu.

 

Hlasování: 21/0/0

Návrh byl přijat

 

8. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Aneta Formáčková

 

1) Alois Burian ze spolku HC Přírodověda - 10 000 Kč na fungování spolku

2) Alois Burian ze spolku Hydrant - 10 000 Kč na založení webu, cestovní výdaje spojené se vzdělávacími akcemi a postprodukční práce s videozáznamy.

 

Perlín se zeptal, jak oba spolky se prezentují na webu fakulty, přínosy, výsledky apod. Formáčková odpověděla, že nyní jsou stránky ve stádiu zrodu, ale bude kladen důraz na propagaci. Jeníček podotkl, že spolek Hydrant v současné době točí krátká propagační videa a je v tomto ohledu aktivní.

 

Usnesení 6.6

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia ve výši 20 000 Kč

 

Hlasování: 20/0/1

Návrh byl přijat

 

9. Sdělení a informace

Formáčková podotkla, že prváci mají spoustu otázek ohledně studia. SKAS uspořádal online setkání s prváky. Připojilo se kolem 20 lidí. Uvažuje se o opakování akce, možná i každý týden či čtrnáct dní. Perlín zdůraznil, že ASF tyto aktivity podporuje a děkuje za ně.

 

Havlíček se zeptal na problematiku rigorózního řízení. Zdá se mu neprůhledné z pohledu průběhu. Chromý podotkl, že rigorózní řízení se týká třetiny studentů. Dosavadní průběh organizace rigorózního řízení se významně zpřehlednil a zjednodušil, ale Chromý nevylučuje, že může docházet k dalším nejasnostem nebo nepřehlednostem. Požádal o informování e-mailem  s popisem konkrétních problémů, aby bylo možné odstranit možné systémové chyby v tomto řízení.

 

Novotný se zeptal, jak dopadl průzkum spokojenosti s distanční výukou, který byl rozeslán na jaře. Perlín odpověděl, že došlo k souběhu tří průzkumů a dotazníky vyplnilo velmi málo studentů. Martínková doplnila, že rektorátní anketa je poměrně vypovídající, je zde poměrně dost odpovědí přes 450. Fakultní anketa měla několik desítek odpovědí. Novotný specifikoval dotaz na technickou stránku podpory, tj. jaký nástroj byl nejvíce preferován, zda např. MS Teams, či Google Meet apod. Martínková podotkla, že studenti byli zásadně spokojeni s výukou, pokud proběhla. Krylov kritizoval chaotický stav před zahájením semestru z pohledu distančních nástrojů. Hurný podotkl, že Univerzita nepodporuje Google kvůli GDPR. Je to záležitost fakulty. Hurný dále apeloval na uvádění informací o distanční výuce do SISu. Pačes apeloval na to, aby byly přednášky nahrávány a poskytovány studentům. Děkan by podporoval možnost povolení nahrávání od studentů. Formáčková se také k apelu připojila. Krylov podotkl, že je možné přednášky nahrát do platformy Google Classroom, kde je možnost nahrát jakkoliv velký soubor. ASF apeluje na pedagogy, aby přednášeli online a po zvážení poskytovali co největší množství studijních materiálů.

 

Perlín požádal děkana, aby na příští jednání ASF připravil informaci o možnostech nahrávání a ukládání nahraných přednášek v elektronickém prostředí fakulty.

 

10. Různé

 

Termíny jednání ASF

 

V zimním semestru 2020/21

15.10., 19.11., 17.12. 2020, 14.1., 18.2. 2021

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

 

Volební shromáždění 22.10. 14.00 on line

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů.

 

Pačes upozornil na blížící se volby do ASF. Bude nutné je zorganizovat. Volby budou vyhlášeny na dalším jednání ASF.

 

Zapsal:            Vladimír Krylov         15.10.2020

Ověřil:             Radim Perlín               15.10.2020

Publikováno:  Radim Perlín               25.10.2020

Akce dokumentů