E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2020

Zápis z 12/1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 1. 2020
Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání, Zpráva volební komise, Slib zvolených členů senátu, Volba volební komise, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Jmenování zástupců ASF v Sekčních vědeckých radách, Ustanovení komisí senátu, Volba zapisovatele, Chválení vnitřních předpisů PřF UK, Anketa hodnocení vzdělávací činnosti studenty, Informace - Postup přípravy výstavby Kampusu Albertov, Alumni E-mail účet, Chválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednistvím ASF - SKAS, Sdělení a informace, Různé.
Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 2. 2020
Slib nově zvolených senátorů a senátorek, Kontrola a schválení zápisu z 12/1. zasedání 16.1. 2020, Volba místopředsedy ASF, Jmenování členů komisí ASF, Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2020, Schválení provozního rozpočtu pro ASF, Projednání návrhu akreditací studijních programů, Principy rozdělení prostředků na Progres, Poskytování primárních dat ke zveřejněným publikacím, Schválení vnitřních předpisů PřF UK, Informace Alumni E-mail účet, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé.
Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 5. 2020.
Výsledky on line jednání v březnu a dubnu, Schválení hlasování per rollam květen, Rozpis, rozpočet a rozvaha fakulty, Jmenování vedoucích kateder a ústavů, Změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia, Příprava volby kandidáta na děkana fakulty, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace (Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí), Různé
Zápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 6. 2020.
Vyhlášení volby děkana, Stanovisko ASF k návrhu Opatření děkana, Převody finanční prostředků z Fondu provozních prostředků, Výroční zpráva PřF UK, Zmocnění předsednictva ASF, Vyjádření ke jmenování ředitele Ústavu životního prostředí, Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022, Oslava 100 let Přírodovědecké fakulty, Zpráva z jednání rozvojové komise, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS Sdělení a informace (Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí, Pozvánka na brigádu v loděnici PřF UK, Studijní anketa a anketa k průběhu studia v době nouzového stavu), Různé
Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 9. 2020
Slib senátora, Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022, Zřízení věcného břemene, Podpora pořadatelům olympiád, Karanténní opatření a organizace ZS 2020, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace (Volba kandidáta na děkana fakulty, Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí, Studentský koncert k oslavě 100 let Přírodovědecké fakulty), Různé
Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 10. 2020
Informace k volbě kandidáta na děkana, Převody finančních prostředků z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM), Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK, Počty přijatých a zapsaných studentů, Karanténní opatření a organizace ZS 2020, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé
Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 5. 11. 2020
Volba kandidáta na funkci děkana
Zápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 11. 2020
Zpráva volební komise k volbě kandidáta na děkana, Volby studentské komory ASF (Volba volební komise, Termíny pro volby), Slib děkana, Vyjádření ASF k počtu a rozdělení kompetencí proděkanů, Vyjádření ASF k návrhu na jmenování proděkanů, Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK - Ringen, Nápravné opatření akreditace Bc. SP Demografie se specializací Ekonomie, Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022, Informace o vývoji situace ohledně aplikace Ankety hodnocení vzdělávací činnosti studenty (Harmonogram akademického roku), Rozvojová komise – dlouhodobý záměr UK, Principy rozdělení prostředků na vědu, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace (Ples PřF UK, Výzva panelistů 3. panelu ke Covid 19, Účast zástupců ASF ve výběrové komisi ke jmenování vedoucích kateder a ústavů, Nominace do RVŠ), Různé
Zápis z 9. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 17. 12. 2020
Slib nového senátora Volba nového zapisovatele Vyjádření ke jmenování členů vědecké rady fakulty Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder na CH sekci Volba kandidáta do Rady vysokých škol Zpráva o výsledcích voleb do SKAS Zpráva z jednání RK ASF Informace o studentské anketě Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS Sdělení a informace Různé

Akce dokumentů