E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 6. 2020.

Vyhlášení volby děkana, Stanovisko ASF k návrhu Opatření děkana, Převody finanční prostředků z Fondu provozních prostředků, Výroční zpráva PřF UK, Zmocnění předsednictva ASF, Vyjádření ke jmenování ředitele Ústavu životního prostředí, Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022, Oslava 100 let Přírodovědecké fakulty, Zpráva z jednání rozvojové komise, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS Sdělení a informace (Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí, Pozvánka na brigádu v loděnici PřF UK, Studijní anketa a anketa k průběhu studia v době nouzového stavu), Různé

Zápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18.6.2020.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny 

Hosté:         dle prezenční listiny 

    

1. Schválení programu zasedání

Perlín navrhl nový bod 8. Nominace ředitele Ústavu životního prostředí a nový bod 10. Ostatní body budou přečíslovány

Program zasedání

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 21.5. 2020

 3. Vyhlášení volby děkana

 4. Stanovisko ASF k návrhu Opatření děkana

 5. Převody finanční prostředků z Fondu provozních prostředků

 6. Výroční zpráva PřF UK

 7. Zmocnění předsednictva ASF

 8. Vyjádření ke jmenování ředitele Ústavu životního prostředí

 9. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022.

 10. Oslava 100 let Přírodovědecké fakulty

 11. Zpráva z jednání rozvojové komise

 12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 13. Sdělení a informace 

 • Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí 

 • Pozvánka na brigádu v loděnici PřF UK 

 • Studijní anketa a anketa k průběhu studia v době nouzového stavu 

 1. Různé

 

Usnesení 4/1.  

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 26/0/0 

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 21.5. 2020

Připomínky k zápisu byly pouze formálního rázu, zápis byl zveřejněn 2.6. 2020

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020

 

Usnesení 4/2.

ASF schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 21.6. 2020

 

Hlasování: 24/0/2 

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Vyhlášení volby děkana

Bod uvedl R. Perlín

Perlín doporučuje organizovat volební zasedání akademického senátu mimo běžný termín zasedání, a to na začátku listopadu. Navržený termín řádného zasedání je ČT 19.11. O týden dříve je jednání VRF, tedy ve ČT 12.11., a volební zasedání ASF k volbě kandidáta na děkana fakulty se může konat ve čtvrtek 5.11. 2020 od 14.00. Kandidát na funkci děkana tak musí nejpozději k 5. říjnu 2020 předložit svoji kandidaturu a akademický senát má prostor pro uspořádání diskuze s kandidáty na funkci děkana fakulty v průběhu října. Perlín dále navrhuje, aby volební komise byla 4 členná a aby v ní zasedali členové ASF zástupci 4 sekcí fakulty.

Novotný navrhuje posunout deadline předložení kandidatur o týden na 13.10.2020 a tím i posunout volební zasedání ASF na 13.11. 2020

 

Orientační hlasování o volbě termínu volebního jednání ASF

11 hlasů pro termín 13.11.

14 hlasů pro termín 5.11.

Výsledek hlasování: vyhrál původní návrh, tj. 5.11.2020

 

Kandidáti do volební komise 

Biologická sekce    Michal Vinkler ZKAS

Chemická sekce    David Hurný    SKAS

Geografická sekce    Radim Perlín    ZKAS

Geologická sekce    Lucie Kunstmüllerová SKAS

 

Usnesení 4/3. 

Akademický senát Přf UK vyhlašuje v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu PřF UK, čl. 18 volbu kandidáta na funkci děkana fakulty. 

ASF stanovuje datum volby kandidáta na funkci děkana fakulty na den 5.11. 2020. 

Akademický senát stanovuje, že volební komise bude mít celkem 4 členy. 

Akademický senát jmenuje volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana takto:  

Biologická sekce        Michal Vinkler

Chemická sekce        David Hurný

Geografická sekce        Radim Perlín

Geologická sekce        Lucie Kunstmüllerová

 

Hlasování: 24/0/2 

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Stanovisko ASF k návrhu Opatření děkana

Předkladatel:  prod. Pavel Chromý

 

Studijní proděkan Pavel Chromý předkládá návrhy opatření děkana, které se dotýkají udělování stipendií a evidence stáží studentů. 

OD k udělování stipendií vycházejí z existujících opatření děkana v této oblasti, která byla projednána ve studijní komisi ASF minulý rok a pouze drobně upravují podmínky pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia a za obhájenou disertační práci na další školní rok 2020/21, dle doporučení komise.

OD k evidenci stáží upravuje a sjednocuje pravidla pro evidenci stáží studentů všech stupňů studia v zahraničí a to prostřednictvím zapsání této stáže do modulu v rámci SIS. 

Předkládané dokumenty byly prodiskutovány se SKAS.

 

1) Návrh OD k evidenci stáží

Chromý chce získávat data od všech studentů, i od těch, kteří vypracovávají své práce na Akademii věd a dosud tyto stáže evidovali pouze na akademii, ale fakulta o tom neví. Primárně by se měly evidovat stáže delší než 30 dní. Kuthan silně doporučuje evidovat i stáže kratší. Vinkler by rád viděl povinnost stáže u PhD studentů. Chromý odpověděl, že je to již několik let zavedeno a je to pro studenty povinnost v rámci ISP. 

 

2) Návrh OD, kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2020/2021

 

3) Návrh OD, kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2020/2021

 

Chromý navrhuje 16.000 Kč prospěchového stipendia za rok. U ostatních fakult UK je to méně, zpravidla 10.000 Kč za rok. Jediný MatFyz je na tom lépe (10.000 nebo 15.000 Kč za semestr)


 

Usnesení 4/4.

 1. ASF bere na vědomí zprávu o přípravě opatření děkana k evidenci studentských mobilit.

 2. ASF schvaluje návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2020/2021 a doporučuje děkanovi toto OD vydat.

 3. ASF schvaluje návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivační stipendia v akademickém roce 2020/2021 a doporučuje děkanovi toto OD vydat.

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh byl přijat

 

5. Převody finanční prostředků z Fondu provozních prostředků

Důvodová zpráva  

Z důvodu rozhodnutí rektorátu o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 na základě Opatření rektora č. 23/2020, dochází k nenaplnění Stipendijního fondu, a proto navrhujeme převod a využití finančních prostředků z Fondu provozních prostředků pro doplnění Stipendijního fondu ve výši 12 350 000,- Kč.

 

Bočan se zeptal na disproporci výpadku 5 mil Kč ve stipendijním fondu a návrhu 12 350 000 Kč. Tajemník a Chromý zdůraznili, že je potřeba posílit stipendijní fond kvůli přijímání do doktorského studia v březnu. Na tyto studenty nedostáváme ale do října peníze. Dalším důvodem je výplata mimořádných stipendií, které navrhují katedry a ústavy fakulty svým studentům. I tyto požadavky kateder je nutné pokrýt zvýšeným objemem prostředků ve Studijním fondu. 

Usnesení 4/5.

ASF souhlasí s převodem 12 350 000,- Kč z Fondu provozních prostředků do Stipendijního fondu. 

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh byl přijat

 

6. Výroční zpráva PřF UK

Důvodová zpráva

Předkladatel prod. Langhammer. Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty UK je vypracována ve standardním formátu a navazuje na předcházející výroční zprávy. V dokumentu jsou zhodnoceny výsledky fakulty na poli vzdělávání, výzkumné činnosti a popsány orgány fakulty a uvedeno je vyhodnocení naplňování strategického záměru fakulty ve všech jeho částech. 

Stejně jako v minulých letech je výroční zpráva připravena jako elektronický dokument v režimu ready to print.

 

Usnesení 4/6.

Akademický senát PřF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty UK za rok 2019. 

 

Hlasování: 25/0/1

Návrh byl přijat

 

7. Zmocnění předsednictva ASF

Předkladatel : R. Perlín

V období červen a červenec není realistické zajistit řádné jednání akademického senátu z důvodu čerpání dovolených a hlavních prázdnin studentů. Proto v případě nutnosti a v souladu s Jednacím a volebním řádem ASF čl 22. zmocňuje ASF předsednictvo k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu. Předběžná vyjádření předsednictva podléhají dodatečnému schválení senátem na jeho nejbližším zasedání a nesmí z nich tedy vyplývat právně závazné či jinak neodvolatelné důsledky. 

Zmocnění se schvaluje na období 1.7. 2020 do 17.9. 2020.

Na základě doporučení M. Novotného byl termín zmocnění rozšířen na termín od 19.6. 2020

 

Usnesení 4/7.

Akademický senát PřF UK zmocňuje v termínu od 19.6. 2020 do 17.9. 2020 ASF předsednictvo k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu.

 

Hlasování: 25/0/1 

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Vyjádření ke jmenování ředitele Ústavu životního prostředí

 

Děkan informoval ASF o konání výběrového řízení na ředitele Ústavu životního prostředí. Kandidátem byl  prof. Frouz. Byl zvolen poměrem 6:0. Zástupce ASF ve výběrové komisi byl dr. Matějka, který potvrdil jednoznačnost a nekonfliktnost průběhu jednání výběrové komise. 

 

Usnesení 4/8.

ASF navrhuje děkanovi schválit prof. Frouze ředitelem Ústavu životního prostředí

Hlasování: 26/0/0

 

9. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022 - informace

Předkladatel: prod. Markéta Martínková

Podmínky přijímacího řízení bude Akademický senát PřF UK schvalovat na svém pravidelném jednání v září. V této podobě jsou předloženy jako informace a jako podklad pro jednání studijní komise a dalších členů akademického senátu. Dokumenty nemůžeme schvalovat ještě nyní, protože mimo jiné, některé studijní programy procházejí procesem nové akreditace.

Předmětem jednání jsou tři dokumenty: 

 

 • Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022  

 • Podmínky přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022

 • Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022

 

Prod. Martínková vysvětlila logiku konstrukce dokumentů, zdůraznila zjednodušení a větší přehlednost pro studenty, rozhodnutí o konání nebo nekonání bakalářského přijímacího řízení je primárně svěřena do rukou garanta programu. 

Postup jednání a souhlas členů studijní  komise ASF potvrdil i Daniel Vašek a Perlín vyzval senátory, aby svoje případné připomínky směřovali předsedovi studijní komise D. Vaškovi. 

Dokumenty se budou schvalovat na pravidelném zasedání v září. 

 

10. Oslava 100 let Přírodovědecké fakulty

Děkan fakulty seznámil členy ASF s průběhem připravovaných oslav 100 let PřF UK. 

Slavnostní shromáždění se bude konat v Karolinu dne 24.6. 2020 za účasti JM rektora, zástupců MŠMT, představitelů dalších fakult UK, zástupců přírodovědeckých fakulty ostatních univerzit v Česku a zástupců Akademické obce fakulty. Všichni senátoři obdrželi pozvánku na slavnostní zasedání. 

 

11. Zpráva z jednání rozvojové komise

 

Úvodní slovo Marian Novotný. Navrhuje příručku zaměstnance v anglickém jazyce pro přijíždějící zahraniční pracovníky. Tajemník zdůraznil, že podobná příručka byla vydaná rektorátem a je potřeba to doplnit. Novotný o tom ví a navrhuje doplnění a změny.  Po doplnění o již existující zdroje připraví M. Novotný strukturu příručky a po konzultaci se proděkanem Langhammerem  budou využity existující roztříštěné informační zdroje.  Příručka bude mít pouze elektronický charakter a bude fungovat jako rozcestník na další zdroje dat na různých místech fakultního nebo univerzitního webu. 

 

12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Jakub Petříček. Žádný návrh nebyl předložen

 

13. Sdělení a informace

 

 • Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí 

Představení a diskuze dvou alternativních projektů (PHP a Kluby) na revitalizaci areálu podolské zátoky včetně loděnice PřF UK. Architekt Busta - ateliér ROBUST (projekt Kluby) a developerem PHP pan Žídek. Diskuze se bude konat 2.7. od 10:00 v Mineralogické posluchárně. Diskuze měla být určena pro členy vedení fakulty a členy ASF.  

 

 • Brigáda Loděnice

Místo tradiční brigády na Albertovských stráních proběhne brigáda v Loděnici a to v úterý 30.6. od 15.00. Občerstvení zajištěno, hlavní organizátor Ema Fischerová. Účast přislíbilo 6 studentských spolků.

 

 • Studijní anketa

ASF požádal paní prod. Martínkovou na jednání v lednu 2020, aby v červnu seznámila ASF z konceptem dalšího řešení studentské ankety. Prod Martínková na základě informací z RUK informovala o výrazné preferenci RUK k hodnocení prostřednictvím ankety v rámci SIS. Nyní se PřF UK snaží do nově koncipované ankety v prostředí SIS prosadit dobrou praxi ze současné ankety. Martínková představila 7 základních požadavků PřF ZUK na funkcionalitu ankety, které budou předány RUK. Perlín doporučuje ladit naše stanovisko se stanovisky dalších fakult, které také používají nezávislou studentskou anketu. Do doby plné funkčnosti centralizované ankety bude PřF UK dále provozovat dosavadní formu zjišťování názorů studentů na kvalitu výuky. 

 

14. Různé

 

Langhammer informoval ASF o existenci ankety hodnocení výuky v období koronakrize. Anketa byla rozdělena na sekci pro studenty a pro zaměstnance. Současně vyzval členy ASF aby prostřednictvím svých sítí informovali o anketě.

 

Kuthan důrazně žádal, aby fakulty nejednaly na vlastní pěst z pohledu různých petic a otevřených dopisů jako reakci na rektorátní snahu konsolidovat ušetřené finanční prostředky jednotlivých fakult (PřF UK a MatFyz). 

 

Perlín vyzval ASF ke sledování podmínek žádostí a způsobu hodnocení nové vnitřní grantové soutěže START.

 

Termíny jednání ASF

 

V letním semestru 2019/20    17.9.

 

V zimním semestru 2020/21

15.10., 19.11., 17.12. 2020, 14.1., 18.2. 2021

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

 

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů. 

 

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     18.6.2020

Ověřil:     Radim Perlín         18.6. 2020

Publikováno      Václav Bočan        29.6. 2020

 

Akce dokumentů