E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 11. 2020

Zpráva volební komise k volbě kandidáta na děkana, Volby studentské komory ASF (Volba volební komise, Termíny pro volby), Slib děkana, Vyjádření ASF k počtu a rozdělení kompetencí proděkanů, Vyjádření ASF k návrhu na jmenování proděkanů, Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK - Ringen, Nápravné opatření akreditace Bc. SP Demografie se specializací Ekonomie, Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022, Informace o vývoji situace ohledně aplikace Ankety hodnocení vzdělávací činnosti studenty (Harmonogram akademického roku), Rozvojová komise – dlouhodobý záměr UK, Principy rozdělení prostředků na vědu, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace (Ples PřF UK, Výzva panelistů 3. panelu ke Covid 19, Účast zástupců ASF ve výběrové komisi ke jmenování vedoucích kateder a ústavů, Nominace do RVŠ), Různé

Zápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19.11.2020.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Organizace jednání:

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou online. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne formou zapnutí mikrofonu na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání.

 

 

 Program zasedání

 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání 15.10. 2020 a 7. zasedání 5.11. 2020
 3. Zpráva volební komise k volbě kandidáta na děkana
 4. Volby studentské komory ASF
  1. Volba volební komise
  2. Termíny pro volby
 5. Slib děkana
 6. Vyjádření ASF k počtu a rozdělení kompetencí proděkanů
 7. Vyjádření ASF k návrhu na jmenování proděkanů
 8. Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK - Ringen
 9. Nápravné opatření akreditace Bc. SP Demografie se specializací Ekonomie
 10. Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022
 11. Informace o vývoji situace ohledně aplikace Ankety hodnocení vzdělávací činnosti studenty
  1. Harmonogram akademického roku
 12. Rozvojová komise – dlouhodobý záměr UK
 13. Principy rozdělení prostředků na vědu
 14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 15. Sdělení a informace
  1. Ples PřF UK
  2. Výzva panelistů 3. panelu ke Covid 19
  3. Účast zástupců ASF ve výběrové komisi ke jmenování vedoucích kateder a ústavů
  4.  Nominace do RVŠ
 16. Různé

 

 

1. Schválení programu zasedání

 

Usnesení 8.1. 

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

 

Hlasování: 25/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání 15.10. 2020 a 7. zasedání 5.11. 2020

 

6. zasedání

Pouze dílčí připomínky a opravy chyb a překlepů

Havlíček, Marcollová, Jeníček

Zápis byl zveřejněn 25.10. 2020

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2020

 

7. Zasedání

Bez připomínek

Zápis je zveřejněn 19.11. 2020

 

Usnesení 8.2

ASF schvaluje zápis z 6.  jednání ASF ze dne 17.10. 2020

ASF schvaluje zápis z 7.  jednání ASF ze dne 5.11. 2020

 

Hlasování: 23/0/2
Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Zpráva volební komise k volbě kandidáta na děkana

Volební komise na jednání ASF konstatovala, že Akademický senát PřF UK zvolil prof. Jiřího Zimu kandidátem na funkci děkana a předseda ASF 6.11. požádal  JM pana rektora o jmenování zvoleného kandidáta. JM pan rektor této žádosti vyhověl a podle jeho ústního sdělení ze dne 17.11. jmenoval prof. Jiřího Zimu děkanem Přírodovědecké fakulty od 1.12. 2020 na další volební období. Dne 19.11 přišlo i písemné potvrzení rektorátu UK o jmenování děkanem. Slavnostní jmenovací dekret je ve výrobě.

 

4. Volby studentské komory ASF

 

Předsednictvo ASF vyhlásilo 9.11. 2020 volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK a zpráva byla prostřednictvím sítí PřF UK bezprostředně medializována.

Volby proběhnou prostřednictvím online volební aplikace pro volby do ASF ve dnech 16. - 17. 12. 2020 (St – Čt). Noví senátoři se ujmou mandátu na jednání ASF v lednu.

Pro organizaci voleb je nutné zvolit volební komisi. Nominováni byli: Barbora Lepková (BI), Jan Kretschmer (CH), Jakub Petříček (GE) a Dobroslav Matějka  (GEOL)

 

Volební komise do 25.11 stanoví ve spolupráci s tajemníkem fakulty počet mandátů v okrscích a zajistí organizaci voleb.

Návrh kandidatury musí obsahovat jméno kandidáta, tituly, u studenta studijní program a ročník. Součástí návrhu musí být jména a podpisy tří navrhovatelů, kteří jsou členy akademické obce fakulty a stručný životopis kandidáta obsahující základní informace o kandidátovi včetně prohlášení o možných střetech zájmů, kterých si je kandidát vědom.

Volební komise zveřejní kandidátní listiny zpravidla 14 dní, nejméně však 5 dní před prvním dnem voleb.

Předseda ASF navrhl podávat kandidátky a zveřejnit je nejpozději do Po 9.12.  Určení definitivního termínu pro volební úkony je ale rozhodnutí volební komise. Chromý a Pačes upozornili, že nominace kandidátů lze podávat elektronicky z fakultních e-mailových adres. Pačes upozorňoval však na to, aby byl i touto formou vyžadován souhlas s kandidaturou, aby nedocházelo ke zmatkům v případě, že by byli navrženi kandidáti, kteří o tom ani nevědí. Havlíček upozornil, že ne všichni kandidáti budou v Praze a budou moci podat kandidaturu přes podatelnu osobně.  Definitivní postup registrace kandidátů stanoví volební komise.

 

Návrh usnesení 8.3.

ASF stanovuje pro volbu studentské komory ASF počet 4 členů volební komise

ASF jmenuje členy volební komise pro volbu studentské komory ASF ve složení: Barbora Lepková (BI), Jan Kretschmer (CH), Jakub Petříček (GE) a Dobroslav Matějka  (GEOL)

 

Hlasování: 23/0/3

Návrh byl přijat

 

5. Slib děkana

V souladu se Statutem PřF UK čl. 18, odst. 4 děkan skládá slib

 

Slib děkana Přírodovědecké fakulty UK

 

Slibuji, že svou službu ve funkci děkana Přírodovědecké fakulty budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty a univerzity. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.

 

Nově zvolený děkan potvrdil složení slibu podpisem

 

6. Vyjádření ASF k počtu a rozdělení kompetencí proděkanů

 

Děkan předložil ASF návrh rozdělení působnosti a stanovení počtu proděkanů

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AomlfU3D9ZA_JHEuoNCNXWtOl4c_b0XK

 

 

 

 

 

Usnesení 8.4.

ASF souhlasí s rozdělením působnosti a navrženým počtem 9 proděkanů PřF UK

 

Hlasování: 25/0/1

Návrh byl přijat

 

 

7. Vyjádření ASF k návrhu na jmenování proděkanů

 

Akademický senát se formou tajné volby vyjadřuje k návrhu proděkanů.

Tajná volba proběhne formou  anonymizovaného google formuláře. Každý senátor vloží obdržený kód a provede volbu.

 

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.                       25/0/0

prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.                     24/0/1

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.           25/0/0

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.                            23/0/2

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.       23/0/2

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.                   25/0/0

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.        23/1/1

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.         19/3/3

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.                             23/1/1

 

ASF se vyjádřil ke všem navrženým proděkanům kladně s tím, že jejich působnost začne 1.12.2020.

 

8. Svěření nemovitého majetku do správy PřF UK - Ringen

 

Předkladatel : Tajemník ing. Mozr

 

Důvodová zpráva

Pro výzkumné centrum RINGEN, které je tzv. velkou výzkumnou infrastrukturou, bylo postaveno v Litoměřicích školicí centrum. Po geometrickém zaměření novostavby bylo zjištěno, že novostavba zasahuje na pozemky města Litoměřice. Město Litoměřice tyto pozemky Univerzitě Karlově darovalo a UK je zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník předmětného pozemku.  Uzavření darovací smlouvy bylo projednáno na ASF dne 19. 12. 2019 (bod 8 zápisu).

Nyní je zapotřebí zajistit, aby předmětný pozemek byl svěřen do správy Přírodovědecké fakulty UK.

Podle čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy o svěření nemovitého majetku do správy rozhoduje rektor po předchozím vyjádření ASF a ASUK.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZT7Fs8NVxSYDwmlSpW9bKsF7VBUVkl0r

 

 

 

Usnesení 8.5.

ASF souhlasí se svěřením nemovitého majetku parcelního čísla 4008/131 v katastrálním území Litoměřice do správy Přírodovědecké fakulty UK.

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh byl přijat

 

9. Nápravné opatření akreditace Bc. SP Demografie se specializací Ekonomie

Předkladatelka: prod. Martínková

Nápravné opatření akreditace Bc. SP Demografie se specializaci Ekonomie. Na základě Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UK ze dne 14. 10. 2020 je třeba aplikovat Nápravné opatření k rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Demografie o specializaci Ekonomie. Rada pro vnitřní hodnocení trvá na doplnění části státní závěrečné zkoušky ve specializaci „Demografie s ekonomií“. Protože se jedná o závažnou změnu dle OR 32/2017 čl. 28 je nutné projednání a schválení změn vědeckou radou fakulty a akademickým senátem fakulty.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MZ8xEDaKIccBPGVMaWPk0hr50Po5I-7Y

 

Usnesení 8.6.

ASF souhlasí s provedením nápravných opatření akreditace Bc. SP Demografie se specializací Ekonomie

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh byl přijat

 

10. Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022

 

Předkladatelka prod. Martínková

Předkládaný dokument byl projednán v září na on-line zasedání studijní komise a byl také zkontrolován rektorátními právníky.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MZ8xEDaKIccBPGVMaWPk0hr50Po5I-7Y

 

Vyjádření předsedy studijní komise Daniela Vaška: Studijní komise souhlasí a dokument doporučuje schválit bez připomínek.

 

Usnesení 8.7.

ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh byl přijat

 

11. Informace o vývoji situace ohledně aplikace Ankety hodnocení vzdělávací činnosti studenty

 

Předkladatelka prod. Martínková

 

Prod. Martínková informovala o postupu přípravy studijní ankety, poděkovala za spolupráci zástupcům SKAS, kteří se na přípravě podíleli. Dále informovala o předběžných návrzích na možné změny v termínech uvedených v harmonogramu akademického roku. Petříček řekl, že připomínky k anketě by studijní komise měla ráda do poloviny prosince. Je potřeba více tlačit na pilu. Vinkler se zeptal na rektorátní anketu. Martínková se bude snažit tlačit na rektorát, aby nevyvíjel snahy o implementaci rektorátní ankety, není dobré. aby studenti byli nuceni vyplňovat dvě nebo tři vlastně identické ankety, klesne návratnost. Novotný se zeptal, zda fakultní anketa je dostatečná pro to co potřebujeme. Martínková odpověděla že pro účely RVH je anketa určitě postačující, bylo by vhodné doplnit algoritmy pro určení nejlepšího pedagoga pro účely Ceny Velemloka. Hurný potvrdil, že odpor fakult k celouniverzitní anketě je velký a hodnocení se bude odehrávat na úrovni fakult. Novotný se zeptal, zda je problém s tím, že anketu spravuje člověk, který na ni nemá moc čas. Martínková to potvrdila, ale je v jednání s kolegou Ročkem, který má anketu na starosti a za určitých smluvních a finančních podmínek je ochotný anketu spravovat. Implementaci připomínek je schopný splnit v řádech měsíců. Novotný se zeptal, zda by nebylo možné tuto práci předat jiným IT specialistům nebo firmám. Martínková řekla, že anketa určitě funguje, to co chybí jsou možnosti exportu dat a přidání dalších modulů. Perlín podotkl, že plán B by byl postavit anketu znovu a touto cestou jít nechceme. Plán C je anketa z rektorátu, která je ale v útlumu a je proti ní vlna odporu. Tajemník se přimluvil za hledání IT specialisty na anketu z vlastních řad, aby to fungovalo z dlouhodobého hlediska. Data patří nám, nikoliv správci ankety. Chromý upozornil, že nebude docházet k prodlužování termínů, vše se musí stihnout do 24.9.2021. Martínková řekla, že je snaha odkoupit licenci na anketu, vše je v jednání.

 

12. Rozvojová komise – dlouhodobý záměr UK

 

Předkladatel: sen. Marian Novotný, předseda rozvojové komise (RK)

M. Novotný informoval o projednání Strategického záměru UK v RK, o připomínkách a dotazech, které RK k návrhu vypracovala a zaslala rektorátu UK k dalšímu zapracování. Dále informoval o diskuzi RK ke zpracování Dlouhodobého záměru PřF UK. Děkan řekl, že dojde k vyhodnocení indikátorů z minulého strategického záměru. Jeníček poznamenal, že nalezl plán realizace dlouhodobého záměru pouze do roku 2017 a nikoliv pro další roky. Langhamer podotkl, že požadované informace jsou součástí výroční zprávy od roku 2018 výše.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AomlfU3D9ZA_JHEuoNCNXWtOl4c_b0XK

 

Usnesení 8.8.

Akademický senát PřF UK vyzývá děkana fakulty k předložení a projednání vyhodnocení plnění Strategického záměru PřF UK na roky 2016-2020 a nabízí svou pomoc při zpracování Strategického záměru PřF UK na roky 2021-2025.

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh byl přijat

 

13. Principy rozdělení prostředků na vědu

 

Předkladatel: sen. Luděk Šídlo

Důvodová zpráva

Na základě podkladů pro rozdělení financí v rámci PROGRES pro rok 2020 bylo zjištěno, že bodové ohodnocení jednotlivých článků s IF vychází pro všechny články na základě metriky JCR pouze pro rok 2017. S ohledem na skutečnost, že postavení jednotlivých časopisů se v průběhu času mění, a to mnohdy velmi výrazně (a to nejen s ohledem na bodové ohodnocení publikace, ale i jeho zařazení do D1/Q1/Q2, které vstupuje také jako dílčí parametr pro rozdělení financí) bylo by vhodné, aby bodové ohodnocení článku s IF (a z něj vycházející označení D1/Q1/Q2) odpovídalo roku jeho publikace. Nekorektní bodové ohodnocení se projevuje na nedostatečném či nadměrném ohodnocení článku, což ve výsledném součtu může mít dopad na stanovení podílů pro rozdělování financí za jednotlivé sekce. Krylov podotkl, že důvodem může být neexistence nového kafemlejnku. Tajemník potvrdil, že kafemlejnek opravu již nepracuje a rankingy zamrzly na roce 2017 a příslušné hodnoty pouze kopírujeme z roku na rok. Na druhou stranu chceme kopírovat vývoj rankingů a prod. Adam Petrusek přišel s návrhem, který se nyní zpracovává a vyhodnocuje. Děkan potvrdil slova tajemníka. Vinkler upozornil, že se jedná o hodnocení celých sekcí, nikoliv jednotlivců, takže výkyvy IF jednotlivých časopisů by neměly mít dramatický dopad na výsledné rozdělování prostředků - systém může být vždy lepší, ale je potřeba také uvážit investici na zpracování dat. Perlín podotkl, že rozdělení financí se probíralo na jednom z minulých jednání ASF v dubnu. Šídlo podotkl, že stejně není správné, že i těch 20 % výkonnostní složky je posuzováno podle zamrzlých rankingů časopisů z roku 2017. Novotný podpořil návrh Šídla a přijde mu fér, aby 20 % výkonnostní složky bylo posuzováno podle aktuálních rankingů. Kuthan upozornil na problematičnost výpočtu aktuálních rankingů a nechal by celou záležitost na bedrech VRF a kolegia děkana. Děkan podotkl, že v současné době nemůžeme stanovovat pravidla, dokud nebudou známá reálná čísla. Tajemník řekl, že je pravidla potřeba mít naopak před schválením rozpisu

 

 

Usnesení 8.9.

ASF žádá kolegium děkana o nastavení jasných metodických pravidel vstupujících do hodnocení výsledků vědy a výzkumu pro rozdělení financí v rámci PROGRES  s ohledem na změny postavení jednotlivých časopisů v hodnoceném období. ASF žádá kolegium děkana o předložení těchto pravidel před rozdělením finančních prostředků v roce 2021.

 

Hlasování: 22/0/4

Návrh byl přijat

 

14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Jakub Petříček. Žádná žádost nepřišla.

 

15. Sdělení a informace

 

Ples PřF UK

Tajemník fakulty informoval, že pro ples je zatím zamluven taneční sál Žofín a ples má proběhnout v termínu 27.3.2021.

 

Účast zástupců ASF ve výběrové komisi ke jmenování vedoucích kateder a ústavů 

Sekce Chemie

 

19.11. 2020 9.00 - analytika Pavel Teplý

19.11. 2020 10.00 KUDCH Jakub Hraníček

 

Nominace do RVŠ

Předsednictvo AS UK se na svém zasedání dne 9.11.2020 rozhodlo posunout volbu delegátů do Rady vysokých škol až na prosincové zasedání pléna AS UK konané dne 18.12.2020. Spolu s tímto krokem se posouvá i harmonogram pro zasílání nominací z fakult – Senáty mohou zaslat elektronicky vyplněné delegační lístku nejpozději do půlnoci 17. prosince 2020.

 

ASF bude nominovat na jednání 17.12. 2020 a osloven byl prof. Jan Černý, dosavadní člen RVŠ

 

Stanovisko k pandemické situaci

 

Na základě výzvy předseda ASF vyzval děkany a akademické senáty dalších fakult UK a přírodovědeckých fakult dalších univerzit v Česku, aby se ke stanovisku expertů PřF UK také vyjádřili.

Podporu vyjádřili.

Kolegium děkana, děkan doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Akademický senát Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Kolegium děkanky, děkanka prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

kolegium děkana, děkan doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kolegium děkana, děkan doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

 

Výzvu vzalo na vědomí:

předsednictvo Akademického senátu UK

 

16. Různé

 

Termíny jednání ASF

 

V zimním semestru 2020/21

17.12. 2020, 14.1., 18.2. 2021

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo on line prostřednictvím google meet

 

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů.

 

Vzhledem k tomu, že senátor Vladimír Krylov je navržen do funkce proděkana pro vědu a výzkum rozhodl se k 30.11. rezignovat na mandát v akademickém senátu.

R. Perlín a další poděkovali Vl. Krylovovi za jeho dosavadní práci v Akademickém senátu fakulty a popřáli mu mnoho úspěchů v jeho nové roli proděkana pro vědu a výzkum.

 

Zapsal:            Vladimír Krylov         19.11.2020

Ověřil:             Radim Perlín               19.11. 2020

Publikováno:  Radim Perlín               30.11. 2020

 

 

 

Příloha: volební protokol - záznam o výsledcích hlasování  

heslo

Horák

Němec

Ouředníček

Žák

Krylov

Chromý

Martínková

Langhammer

Soukup

0gl4WObG3y

pro

zdržuji se hlasování

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržuji se hlasování

1aLUzdmmaO

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

3qWWOOkcHd

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

9akt7gV4dS

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

aGy3zrWOkk

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

c3qrNOGbHc

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

DMrAJn2bku

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

DqiFax3pqN

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

fBYuldJXPG

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

HQZ9iW6fo3

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

iFGxpDvJBt

pro

pro

pro

zdržuji se hlasování

pro

pro

zdržuji se hlasování

zdržuji se hlasování

pro

kPH4qrjjkG

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

mnfKCC800S

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

proti

pro

n22ktDMMne

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržuji se hlasování

pro

NEFxg7Q4rs

pro

pro

pro

zdržuji se hlasování

zdržuji se hlasování

pro

pro

proti

proti

PbHV9SftPQ

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

qrNOOPHHIz

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

ReeT2GQQdA

pro

pro

pro

pro

pro

pro

proti

pro

pro

rrXkPcczAW

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržuji se hlasování

pro

SfKL7D00e6

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

uEirAfo2cQ

pro

pro

pro

pro

zdržuji se hlasování

pro

pro

pro

pro

xCld5wTLgD

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

XOPbcz4WsX

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

y4qWsXkkHI

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

proti

pro

yVVijFGb34

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

Akce dokumentů