E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 12/1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 1. 2020

Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání, Zpráva volební komise, Slib zvolených členů senátu, Volba volební komise, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Jmenování zástupců ASF v Sekčních vědeckých radách, Ustanovení komisí senátu, Volba zapisovatele, Chválení vnitřních předpisů PřF UK, Anketa hodnocení vzdělávací činnosti studenty, Informace - Postup přípravy výstavby Kampusu Albertov, Alumni E-mail účet, Chválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednistvím ASF - SKAS, Sdělení a informace, Různé.

Zápis z 12/1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16.1.2020.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny 

Hosté:         dle prezenční listiny 

 

    Program zasedání

 

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání 19.12. 2019

 3. Zpráva volební komise

 4. Slib zvolených členů senátu

 5. Volba volební komise 

 6. Volba předsedy

 7. Volba místopředsedů

 8. Jmenování zástupců ASF v Sekčních vědeckých radách 

 9. Ustanovení komisí senátu, volba zapisovatele

 10. Schválení vnitřních předpisů PřF UK 

 11. Anketa hodnocení vzdělávací činnosti studenty

 12. Informace Postup přípravu výstavby Kampusu Albertov

 13. Informace Alumni E-mail účet 

 14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 15. Sdělení a informace 

 1. Zadání profesionálního překladu vnitřních předpisů fakulty

 2.  Informace o poskytování stipendia - odpověď senátorům 

 1. Různé

 

1. Schválení programu zasedání

 

Usnesení 12/1.1. 

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání 19.12. 2019

 

Zápis byl vyvěšen 6.1. 2020 po zapracování dílčích připomínek.

Usnesení 12/1.2.

ASF schvaluje zápis z 11. jednání ASF ze dne 19.12. 2019 ve zveřejněném znění.

Hlasování: 19/0/2
Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Zpráva volební komise

Předkladatel:  předseda volební komise Vojtěch Kubíček

Vojtěch Kubíček informoval o organizaci a průběhu voleb do zaměstnanecké komory ASF. Předseda volební komise také informoval o jedné došlé stížnosti na volby. Volební komise stížnost po posouzení zamítla jako neodůvodněnou.  

 

4. Slib zvolených členů senátu

Ve dnech 9.12. - 11.12. 2019  proběhly volby do Zaměstnanecké komory ASF. 

Senátoři zvolení do Zaměstnanecké komory ASF se podle volebního řádu ujímají své role na prvním zasedání ASF po svém zvolení, tedy na dnešním jednání. 

 

Slib senátorů

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,

 

Čl 12, odst 1. 

Na prvním zasedání po uskutečněných volbách se zvolení kandidáti ujímají svých mandátů složením senátorského slibu: 

 

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

 

Složení slibu potvrdí senátor podpisem na listině

 

5. Volba volební komise

Akademický senát volí na svém prvním zasedání po volbách předsedu a místopředsedy ASF (viz čl. 26 odst 1. Jednací řád ASF)

Volby organizuje volební komise 

 

Návrh na tříčlennou volební komisi

Hlasování: 21/0/0

Návrh byl přijat

 

Návrh na členy volební komise

Lucie Kunstmullerová

Slávek Matějka

Pavel Škaloud

Hlasování: 18/0/3

Návrh byl přijat

Volební komise organizuje průběh tajných voleb, předsedou volební komise byl zvolen Slávek Matějka

 

6. Volba předsedy

Nominace - Krylov navrhl Radima Perlína na kandidáta na předsedu ASF

Představení kandidáta 

 

Tajné volby

Odevzdáno 21 hlasů, všechny platné a všechny obsahovaly jméno Perlín

Radim Perlín byl zvolen předsedou ASF
 

7. Volba místopředsedů

Volba místopředsedů je organizována tak, aby vždy jeden místopředseda zastupoval studentskou komoru a jeden místopředseda zastupoval zaměstnaneckou komoru

Čl. 26. Jednací řád ASF

Tajná volba

Kandidáti na místopředsedu. Za zaměstnaneckou komoru nebyl navržen žádný kandidát. Za studentskou komoru pak Aneta Hušková.

 

Výsledky voleb

Odevzdáno 21 hlasů, všechny platné. 20 volebních lístků obsahovalo jméno Hušková, jeden byl prázdný

Aneta Hušková byla zvolena jako místopředsedkyně ASF za SKAS
 

8. Jmenování zástupců ASF v Sekčních vědeckých radách

 

Statut PřF UK, čl. 12, odst 3

Zástupci ASF s hlasem poradním v sekčních vědeckých radách

Biologie        Vladimír Krylov

Geologie        Jiří Bruthans

Geografie        Luděk Šídlo

Chemie        Pavel Teplý

Usnesení 12/1. 3:  

Akademický senát PřF UK v souladu se statutem PřF UK čl 12 odst. 3 jmenuje zástupce Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v sekčních vědeckých radách takto:

Sekce:    Biologie        Vladimír Krylov

    Geologie        Jiří Bruthans

    Geografie        Luděk Šídlo 

    Chemie        Pavel Teplý

 

Hlasování: 20/0/3 

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Ustanovení komisí senátu, volba zapisovatele

R. Perlín představil stručně pozici zapisovatele a představil komise ASF, které dosud pracují, Role zapisovatele - kandidát Vladimír Krylov

Usnesení 12/1.4 

ASF ustanovuje jako svoje poradní orgány Studijní komisi, Legislativní komisi, Ekonomickou komisi a Komisi rozvoje.

ASF jmenuje zapisovatele pro volební období 2020 Vladimíra Krylova

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Členství v komisích je uvedeno v příloze k usnesení 

Usnesení 12/1.5. 

ASF jmenuje členy komisí ASF podle přílohy

Příloha

Členové komisí:

Ekonomická komise: Předseda: Martin Kuthan

Černý, Čermák, Hušková, Matějka, Pačes, Škaloud, Šídlo, Kuthan, Jeníček, Bruthans

Studijní komise: Předseda: Daniel Vašek

Bočan, Černý, Hušková, Klouda, Kotora, Krylov, Kubíček, Kunstmüllerová, Marcollová, Matějka, Novotný, Teplý, Vašek, Rothová, Kotek, Tesárková- Hulíková, Macháček, Hraníček

Komise rozvoje: Předseda: Marian Novotný

Bočan, Fischerová, Klouda, Kretschmer, Kunstmüllerová, Novotný, Perlín, Vinkler, Hraníček, Petříček, Kuthan, Jeníček, Černý Jan, Lepková, Damaška, Hušková

Legislativní komise: Předseda: Jan Pačes

Kubíček, Kunstmüllerová, Matoušková, Pačes, Perlín, Vinkler, Rothová 

 

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Schválení vnitřních předpisů PřF UK

 

Úvodní slovo děkan fakulty prof. Zima a předseda leg. komise V. Kubíček 

Důvodová zpráva

Legislativní komise ASUK dokončila připomínkování k návrhům změn některých vnitřních předpisů PřF UK a vyjádřila s navrhovanými změnami předpisů souhlas.   V případě Statutu a Jednacího řádu se jedná jen o drobnosti. V případě Volebního řádu je navrženo více změn a proto budeme schvalovat nikoliv novelu, ale celý nový předpis. 

Z obsahového hlediska se ve Volebním řádu oproti předchozí novele nic nezměnilo, ale došlo k lepšímu definování řady drobností jako je například trvání volebního období po mimořádných a doplňovacích volbách. Dále byl celý předpis upraven tak, aby byl legislativně v pořádku (sjednoceno použití termínů, upraveno formátování atd.). 

 

Statut PřF UK              předkladatel děkan fakulty prof. Zima

Jednací řád ASF                předseda leg. komise V. Kubíček

Volební řád ASF            předseda leg. komise V. Kubíček

 

Usnesení 12/1.6

Akademický senát schvaluje změnu Statutu PřF UK,  změnu Jednacího řádu AS PřF UK, Volební řád AS PřF UK a ukládá předsedovi ASF, aby postoupil schválené vnitřní předpisy Akademickému senátu UK. 

 

Hlasování: 23/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

11. Anketa hodnocení vzdělávací činnosti studenty

 

Anketa hodnocení vzdělávací činnosti studenty 

Informace a vyhlášení hodnocení a průběhu organizace kampaně připravila prod. Martínková. Martínková si postěžovala, že nový systém moc nefunguje. Martínková iniciovala schůzku, kde by se problémy řešily. Schůze by se měli zúčastnit členové SKAS, Dr. Straka, vedoucí CIT, programátor systému Roček a členové studijní komise. Kubíček varoval před změnou systému, protože se připravuje celouniverzitní řešení. Mozr informoval ASF, že pan Papírník z ÚVT řekl, že univerzita bude podporovat pouze systém založený na SISu. Perlín požádal prod. Martínkovou, aby do červnového zasedání připravila koncepci jak dále dlouhodobě řešit studentskou anketu. 

 

12. Informace Postup přípravy výstavby Kampusu Albertov

 

Předkladatel: Aleš Soukup, proděkan pro rozvoj fakulty 

Prod. Soukup informoval o postupu výstavby kampusu Albertov a termínech výstavby a odpověděl na dotazy senátorů. Rok zahájení je 2020 a rozpočet je 8. mld Kč. 67 ze 70 stanovisek k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo kladných. Vydání stavebního povolení pro vybudování stavebních jam je otázkou týdnů. Provizorní menza bude v zahradě Alžbětinek. Perlín se ujistil zda menza bude končit v červnu. Proděkan Soukup to potvrdil s vysokou mírou pravděpodobnosti. Krečmer se zeptal do jaké míry se počítá s revitalizací celého Albertovského kampusu. Soukup odpověděl, že se počítá s revitalizací celého prostoru kampusu. Kotora se zeptal, kdy dojde ke zbourání stávající menzy. Soukup odpověděl, že zatím neví, bude záležet na schválení financování projektu vládou. Optimistická varianta je červen tohoto roku. Dále se Kotora zeptal, jak to bude s parkováním. Soukup a Mozr odpověděli, že parkování bude v celém kampusu, bude-li kampus převeden z dosavadního správce TSK na UK, určeno pouze pro uživatele kampusu. Modré čáry budou odstraněny. Po výstavbě kampusu budou s největší pravděpodobností u vstupů instalovány závory a vjezd bude umožněn na čip. Novotný se zeptal zda stále platí zákaz vybudování podzemních garáží pod zelení. Soukup odpověděl, že po změně územního plánu se garáže vrátí zpět. Horák informoval ASF o postupu jednání garantů výzkumných směrů s architekty. 

 

13. Informace Alumni E-mail účet

Na základě usnesení ASF z prosince 2019 připravil informaci tajemník K. Mozr resp. Michal Andrle vedoucí OVV. Andrle podotkl, že pokud student skončí a chce být nadále ve spojení s fakultou má možnost se zapsat do klubu Alumni. Kubíček a Damaška navrhli, aby se prémiový účet po odchodu mohl změnit na běžný Google účet s tím, že by zůstala doména natur.cuni.cz. Andrle odpověděl, že po právní stránce se jedná o problém. Krylov se zeptal, jaké jsou zkušenosti s Alumni e-maily na jiných univerzitách pod správou Google. Andrle odpověděl, že těchto univerzit není mnoho. Argument snadné dohledatelnosti autorů publikací Andrle diskvalifikoval s tím, že v dnešní době není problém kohokoliv na webu najít. Většina diskutérů se shodla, že by bylo velmi prospěšné, pokud by bývalým členům akademické obce, kteří o to požádají, zůstal e-mail z domény natur.cuni.cz, ale pouze jako schránka, odkud by se přeposílaly maily na aktivní adresu uživatele.  

 

Usnesení 12/1.6

ASF velmi děkuje za předložené informace o možnosti zřízení účtů Alumni a žádá o prověření možnosti dlouhodobého přeposílání mailové korespondence z domény natur.cuni.cz na jejich individuální adresy

 

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Aneta Hušková

Vzhledem k tomu, že není schválen rozpočet fakulty a tedy ani ASF, není možné tento typ stipendia poskytovat a došlo k překlopení schválení poskytnutí na únorové zasedání ASF.

 

15. Sdělení a informace

 

 1. Zadání profesionálního překladu vnitřních předpisů fakulty

 2. Informace o poskytování stipendia odpověď senátorům prod. Chromý

 

Úvodní slovo Mozr. V rámci internacionalizace fakulty tajemník PřF UK zadá překlad vnitřních předpisů fakulty do a angličtiny tak, aby byly dostupné i pro cizince studující nebo působící na PřF UK. 

 

Stipendia odpověď P. Chromý

Prod. P. Chromý odpověděl na dotaz Krylova na prosincovém jednání 2019 ASF a vysvětlil postup informování studentů o přiděleném prospěchovém stipendiu. Zpráva o přiznání stipendia přichází studentům až po schválení přidělení stipendia. Zprávy týkající se uvedení bankovního účtu apod přichází studentům, kteří toto nemají v pořádku. Lepková se zeptala, zda by v poznámce bylo možné spárovat platbu stipendia, vydání za hotové apod. Mozr odpověděl, že tyto informace jsou v SISu. V rámci bankovních převodů je uvedena poznámka, že se jedná o platbu z PřF UK. 

 

16. Různé

 

Termíny jednání ASF

 

V zimním semestru 2019/20 jsou plánovány tyto termíny jednání ASF 20.2. 

 

V letním semestru 2019/20 19.3., 23.4., 21.5., 18.6., 17.9.

 

Vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

Termíny byly zapsány do vašich digitálních kalendářů. 

 Mozr požádal členy ekonomické komise o schůzku mezi 10 - 12. 2. 2020 ohledně rozpisu.

 

Výjezdní zasedání ASF spolu s kolegiem děkana v Peci pod Sněžkou, budova VaK 18 - 19. 5. 2020

Zapsal:     Vladimír Krylov     16.1. 2020

Ověřil:     Radim Perlín         16. 1. 2020

Publikováno na webu:        4. 2. 2020

 

Akce dokumentů