E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 9. a 1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 12. 2018

Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání 15. 11. 2017, Slib zvolených členů senátu, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách, Ustanovení komisí senátu, Svěření objektu Ringen do správy PřF UK, Stipendia za disertační práci, Sdělení a informace, Zpráva o postupu prací kampus Albertov (prod. Horák), Značení budov a místností (R. Perlín), Zpráva o konferenci Perspectives of Czech Science 2018 (M. Vinkler), 4. Převod tiskopisů fakulty do angličtiny (R. Perlín),

Zápis z 9/1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20.12. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:         dle prezenční listiny

 

1. Schválení programu zasedání

Program zasedání:

 

Schválení programu zasedání

  1. Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání 15. 11. 2017

  2. Slib zvolených členů senátu

  3. Volba předsedy

  4. Volba místopředsedů

  5. Jmenování zástupců ASF v Sekčních vědeckých radách

  6. Ustanovení komisí senátu

  7. Svěření objektu Ringen do správy PřF UK

  8. Stipendia za disertační práci

  9. Sdělení a informace

1. Zpráva o postupu prací kampus Albertov    (prod. Horák)

2. Značení budov a místností    (R. Perlín)

3. Zpráva o konferenci Perspectives of Czech Science 2018    (M. Vinkler)

4. Převod tiskopisů fakulty do angličtiny (R. Perlín)

10.Různé
 

Usnesení 9/1.1
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 8. jednání ASF

Připomínky k návrhu zápisu byly zapracovány a týkaly se jak stylistických nepřesností, tak i gramatických chyb. Všechny připomínky byly  zapracovány a text zveřejněn. Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 17.11. 2018. Připomínky k návrhu zápisu od 17.11. do 29.11. 2018.  

Usnesení 9/1.2
ASF schvaluje zápis z 8. jednání ASF ze dne 15.11. 2018 ve znění zveřejněném 30.11. 2018.

Hlasování: 18/0/3
Návrh usnesení byl přijat.
 

3. Slib nově zvolených senátorů a senátorek

Ve dnech 26.11.-29.11 2018. proběhly volby do Studentské komory ASF a do akademického senátu Univerzity Karlovy. Zvolení senátoři do AS UK se ujmou svých funkcí na prvním jednání Akademického senátu v lednu 2019, senátoři zvolení do SK ASF se podle volebního řádu ujímají své role na prvním zasedání ASF po svém zvolení, tedy na dnešním jednání.
 

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,

Čl 12, odst 1.
Na prvním zasedání po uskutečněných volbách se zvolení kandidáti ujímají svých mandátů složením senátorského slibu:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“
 

 

4. Volba předsedy

Akademický senát volí na svém prvním zasedání po volbách předsedu a místopředsedy ASF (viz čl. 26 odst 1. Jednací řád ASF)
Volby organizuje volební komise
Návrh na tříčlennou volební komisi     Pro 26    Proti 0    Zdržel se 0
Návrh na členy volební komise
Zdeněk Čermák, Jan Kretschmer, Václav Bočan

 

Hlasování: 25/0/3

Navržení členové volební komise byli schváleni


Volební komise organizuje průběh tajných voleb
Kandidát na předsedu    Radim Perlín
Vydáno hlasovacích lístků 28, odevzdáno hlasovacích lístku 28,
z toho pro kandidáta Radima Perlína 26 hlasů
 

5. Volba místopředsedů

Volba místopředsedů je v souladu čl. 26. Jednacího řádu  ASF organizována tak, aby vždy jeden místopředseda zastupoval studentskou komoru a jeden místopředseda zastupoval zaměstnaneckou komoru.

Volba probíhá tajnou volbou

Kandidáti na místopředsedu
Za ZKAS     Michal Vinkler
Za SKAS    Aneta Hušková

Výsledky voleb
Vydáno hlasovacích lístků 28, odevzdáno 28 hlasovacích lístku, z toho pro kandidáty
 

Michal Vinkler - 25
Aneta Hušková - 26

 

6. Jmenování zástupců ASF v Sekčních vědeckých radách

V souladu se Statutem  PřF UK, čl. 12, odst 3 ASF doporučuje zástupce senátu v sekčních vědeckých radách.  Zástupci za Biologickou sekci se o jednu pozici dělí podle svých časových možností.

Navržení zástupci ASF s hlasem poradním v sekčních vědeckých radách
Biologie        Pavel Škaloud, Marian Novotný
Geologie        Jiří Bruthans
Geografie        Zdeněk Čermák
Chemie                    Vojtěch Kubíček

Usnesení 9/1.3  

Akademický senát PřF UK v souladu se statutem PřF UK čl. 12 odst. 3 jmenuje zástupce Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v sekčních vědeckých radách takto


Sekce:    

Biologie        Pavel Škaloud, Marian Novotný
    Geologie        Jiří Bruthans
    Geografie        Zdeněk Čermák
    Chemie        Vojtěch Kubíček

 

Hlasování: 25/0/3
Návrh usnesení byl přijat.

 

7 Komise ASF

Vystoupení předsedů komisí a představení práce komisí

Usnesení 9/1.4
ASF ustanovuje jako svoje poradní orgány Studijní komisi, Legislativní komisi, Ekonomickou komisi a Komisi rozvoje.
 

Členství v komisích:

 

Dosavadní a noví členové komisí

Ekonomická komise:
Čermák Zdeněk, Černý Martin, Matějka Dobroslav, Škaloud Pavel, Šulc Miroslav, Vinkler Michal, Hudeček Jiří, Pačes Jan, Hušková Aneta
 

Studijní komise:
Černý Martin, Kotora Martin, Krylov Vladimír, Kubíček Vojtěch, Matějka Dobroslav, Petříček Jakub, Teplý Pavel, Vašek Daniel, Rothová Olga, Tesárková – Hulíková Klára, Kotek Jan, Klouda Jan, Macháček Tomáš, Novák Jaromír, Marcollová Kateřina, Bočan Václav, Hušková Aneta, Novotný Marian,

Komise rozvoje:
Čermák Zdeněk, Klouda Jan, Kretschmer Jan, Novotný Marian, Perlín Radim, Šulc Miroslav, Vinkler Michal, Kunstmüllerová Lucie, Fischerová Ema, Damaška Albert, Bočan Václav
 

Legislativní komise:
Kubíček Vojtěch, Matoušková Milada, Pačes Jan, Škaloud Pavel, Vinkler Michal, Hurný David, Weiss Tomáš, Bočan Václav, Kunstmüllerová Lucie, Rothová Olga, Damaška Albert, Perlín Radim

Usnesení 9/1.5.
ASF jmenuje členy komisí ASF podle přílohy

 

Hlasování: 28/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

Předseda volební komise Jiří Hudeček shrnul průběh a výsledky voleb do ASUK a ASF. Pačes apeloval na přípravu templátu pro kandidující senátory a manuál pro další volební komise. Na základě zkušenosti volební komise z průběhem a organizací voleb připraví Legislativní komise návrh úprav Volebního řádu.

 

8. Svěření objektu Ringen do správy PřF UK

 

Důvodová zpráva:
Na základě souhlasu ASF byla dne 8.11.2018 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě dočasné stavby Seismické stanice SKAC - Skalice v rámci projektu RINGEN do vlastnictví Univerzity Karlovy. Žádáme o schválení převodu stavby do správy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. S podrobnostmi seznámil ASF tajemní fakulty.

Pro podrobnější upřesnění jako přílohu předkládám Kupní smlouvu včetně příloh – Znalecký posudek a Kopie dokladu o souhlasu Správní rady UK.
 

Usnesení 9/1.6
ASF souhlasí s převodem dočasné Seismické stanice SKAC - Skalice do správy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
 

Hlasování: 28/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

9. Opatření děkana - stipendium za disertaci

Kolegium děkana projednalo návrh opatření dne 3. 12. 2018, právník fakulty doporučil text ke schválení 5. 12. 2018.  S podrobnostmi opatření děkana seznámil ASF prod. Chromý. Bočan se zeptal, zda toto opatření bylo komunikováno s doktorandy. Chromý to potvrdil a zdůraznil, že se jedná o stipendium zatím pouze pro rok 2018/2019. Kotora se zeptal, zda je morální, aby studenti, kteří neuvádějí afiliaci fakulty do svých publikací pobírali toto stipendium. Chromý souhlasil, že to není správné a studenti jsou poučeni, že musí v publikacích v rámci dizertační práce uvádět afiliace k fakultě. Vinkler se k tématu připojil v souvislosti s publikacemi uváděnými jako výstupy v GAUK, kde také mnohdy chybí afiliace k fakultě. Apeloval na kolegium děkana, aby kontrolu této povinnosti soustavně připomínalo oborovým radám. Děkan souhlasil a uvedl, že s AVČR je připravována smlouva, která by řešila dvojí afiliaci. Novotný se obává prohloubení sporů s AVČR, Horák uvedl, že vše je v řešení s AVČR a očekává se konsenzus.


Usnesení 9/1.7
Akademický senát PřF UK doporučuje děkanovi vydat OPATŘENÍ DĚKANA,  kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2018/2019
 

Hlasování: 28/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

10. Sdělení a informace

 

1. Zpráva o postupu prací kampus Albertov (prod. Petr Horák).

Prod. Horák informoval o postupu přípravy a projednání projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí pro stavbu kampusu Albertov a o harmonogramu následujících prací. Stavební práce budou zahájeny v červenci 2019, menza ukončí svoji činnost v červnu 2019, od července bude probíhat hloubení stavebních jam a archeologický průzkum. Bočan by rád viděl pro ASF dostupné např. výkresové studie, vizualizace apod. Prod. Soukup uvedl, že pro ASF by bylo možné toto zprostředkovat, nikoliv však zatím pro širší akademickou veřejnost. Vinkler a Krylov nabídli poskytnutí podrobnějších informací o Biocentru a Globecentru zájemcům z řad ASF.

 

2. Značení budov a místností    (R. Perlín).
Na základě oprávněných připomínek členů ASF doporučuje tajemníkovi fakulty prověřit ve spolupráci se správou budov systém značení jednotlivých budov a místností.  ASF považuje za zcela samozřejmé, že všechny místnosti jsou jasně označeny, na štítku jsou jasně uvedeny osoby, které mají v místnosti kancelář, laboratoř nebo jiné pracoviště. Tajemník tento požadavek předal OSBI a zároveň by rád viděl sjednocení značení v rámci fakulty. Odhad nejdražší varianty nového značení 1.300.000 Kč pro všechny budovy PřF UK. Kunstmüllerová seznámila ASF s aplikací Mazemap, která je velmi využívaná na zahraničních univerzitách pro mapování a navigaci v rámci budov. ASF doporučuje při přípravě nového značení budov využít moderní aplikace. Zároveň ASF zdůrazňuje potřebu existence verze orientačního systému (vč. štítků místností) v angličtině.
 

3. Zpráva o konferenci Perspectives of Czech Science 2018 (M. Vinkler)
Michal Vinkler se zúčastnil setkání vědeckých pracovníků, kteří diskutovali možnosti rozvoje moderní vědy v českých podmínkách. Konference vyplývala z poznatků získaných v rámci dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 80 českých vědců se zahraniční zkušeností (zpráva Perspectives of Czech Science 2018: View of Researchers and Science Managers on the Czech Research Area in International Context). Excerpt této zprávy, byl poskytnut ASF a jeho prostřednictvím i KD.


ASF doporučuje vedení PřF UK využít výsledky tohoto průzkumu při posilování vědecké kapacity PřF UK a jednotlivých výzkumných týmů, které na PřF UK pracují.
 

4. Převod tiskopisů fakulty do angličtiny (R. Perlín)
ASF vítá iniciativu fakulty zajistit v letním semestru 2019 překlad základních používaných tiskopisů a dalších materiálů do angličtiny.  Tajemník sdělil, že převod formulářů bude probíhat postupně. Převod textů a pokynů na webové stránce má proděkan Langhamer. Je snaha jít od nejdůležitějších po méně důležitá oznámení či sdělení. V rámci dokumentů musí existovat česko-anglická verze s vloženými anglickými překlady  (po větách) česky psaného textu. Auditoři či pracovníci finančního úřadu odmítají kontrolovat čistě anglické texty. Vinkler se zeptal, zda se to týká i pracovních smluv. Tajemník odpověděl, že zatím jsou oddělené verze, ale pracuje se na smíšené česko-anglické verzi. Novotný si postěžoval i na nevhodné formáty některých elektronických dokumentů. Vinkler apeloval na schůzi rozvojové komise, kde by se projednaly priority pro anglicky psané součásti CISu. Tajemník tuto aktivitu uvítal.
 

11. Různé

 

Termíny jednání ASF
V letním semestru 2019 jsou plánovány tyto termíny jednání Akademického senátu
17.1.
21.2.  
21.3. ,
18.4. ,
6-7.5. Výjezdní zasedání Patejdlovka
9.5. nebo 16.5. ,
20.6.,
19.9.
Vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6
 


Zapsal:     Vladimír Krylov     20.12.2018

Ověřil:     Radim Perlín         20.12. 2018

Publikováno      Radim Perlín        3. 1. 2019

 

Akce dokumentů