E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 1. 2018

Schválení zapisovatele, Schválení programu zasedání, Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání 14. 12. 2017, Slib zvolených členů senátu, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Ustanovení komisí senátu, Zajištění studentské ankety, Sdělení a informace, Aktualizace a plnění dlouhodobého záměru, Postup projednávání kapitálové rozpočtu a rozpisu fakulty

Zápis z 11. a 1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18.1. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny


 

1. Schválení zapisovatele

V souladu s čl.26, bod 7. jednací řád ASF předsednictvo navrhuje na celé funkční období budoucího předsednictva jako zapisovatele Doc. RNDr. Ing. Vladimíra Krylova Ph.D. a jako ověřovatele předsedu ASF.

 

Čl. 26, odst. 7. Jednacího řádu ASF

„Předsednictvo navrhuje a senát schvaluje zapisovatele a ověřovatele na celé funkční období předsednictva.“

 

Usnesení 11.1.

ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova a jako ověřovatele předsedu ASF a to na celé období roku 2018.​
 

Vinkler podotkl, že volba zapisovatele by měla být v kompetenci až nově zvoleného členstva ASF. Hlasování bylo posunuto za bod 6.

 

2. Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání 14. 12. 2017

 4. Slib zvolených členů senátu

 5. Volba předsedy

 6. Volba místopředsedů

 7. Ustanovení komisí senátu

 8. Zajištění studentské ankety

 9. Sdělení a informace

  • aktualizace a plnění dlouhodobého záměru

  • postup projednávání kapitálové rozpočtu a rozpisu fakulty

 10. Různé

 

Usnesení 11.2.

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

3. Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání 14. 12. 2017

K návrhu zápisy byly připomínky dvojího typu. Drobné a formulační nepřesnosti byly doplněny a opraveny podle návrhů. Druhá připomínka se týkala zápisu diskuze k pořádání diskuze s kandidáty na prezidenta. Prof. Hudeček navrhl zkrácení zápisu a po konzultaci se členy ASF senát doporučil rozhodnutí o tomto tématu nechat na tomto zasedání.

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 18.12. 2017 Připomínky k návrhu zápisu od 18.12. do 5.1. 2018. Návrh dosud není zveřejněn.

https://docs.google.com/document/d/1OIe68VR_g3GIVd-u82YJTYykPmUzz9ByHtncsOQ5d1c/edit

 

Perlínovi nevadí rozšířená ani zkrácená verze zápisu. Navrhl, aby původní senátoři orientačně hlasovali pro způsob zápisu z minulého zasedání (původní návrh - zapsal Vinkler, zkrácený - upravil Hudeček).

 

Proběhlo orientační hlasování. Byla zvolena zkrácená verze bez dalších připomínek.

 

Usnesení 11.3.

ASF schvaluje zápis z 10. jednání ASF ze dne 14.12.2017 ve znění zveřejněném 19.1. 2018.
 

Hlasování: 21/0/2
Návrh usnesení byl přijat.
 

4. Slib zvolených členů senátu

Předseda volební komise Pačes seznámil s výsledky voleb do zaměstnanecké komory ASF. Předseda ASF poděkoval členům ASF, kteří již nepokračují ve práci senátora a přivítal nově zvolené senátory.

Všichni zvolení přítomní senátoři složili slib senátora a jeho složení potvrdili podpisem.
 

5. Volba předsedy

V souladu s Jednacím řádem ASF čl. 27 je po každé volbě jedné komory ASF voleno nové vedení ASF. Volby probíhají jako tajné a řídí je volební komise.

 

Návrhy na členy volební komise

Matoušková, Kubíček, Havlíček

Návrhy na předsedu ASF - Perlín

Perlín se představil plénu ASF.

Výsledky voleb: 24  platných hlasů, z toho 22 pro

 

Předsedou ASF na období roku 2018 byl zvolen Perlín

 

6. Volba místopředsedů

Volba místopředsedů proběhla jako tajná volba, kterou řídila volební komise, voleni byli dva místopředsedové, jeden člen předsednictva musí být z řad studentů, členů ASF

 

Návrhy na místopředsedy: Ficek, Pačes, Vinkler

Tajná volba

Výsledky voleb: Celkem 24 hlasovacích lístků, všechny byly platné

 

Vinkler: 18

Ficek: 19

Pačes: 8

 

Místopředsedy ASF na období roku 2018 byli zvoleni : Vinkler za zaměstnaneckou komoru a Ficek za studentskou komoru ASF.

 

Schválení zapisovatele

Schválení bodu 1 programu jednání bylo přesunuto až složení slibu zvolených senátorů a po zvolení předsednictva ASF.

Usnesení 11.1.

ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova a jako ověřovatele předsedu ASF a to na celé období roku 2018.​

Hlasování: 24/0/0

 

7. Ustanovení komisí senátu

R. Perlín seznámil členy ASF s dosavadním složením komisí ASF včetně členů, kteří nejsou senátory.  Dále vyzval členy senátu, kteří pokračují ve funkci senátory, aby potvrdili svůj zájem pokračovat v komisích a nově zvolené senátory, aby se do komisích přihlásili. Jednottliví senátoři potvrdili svůj zájem o práci v komisích.  

Dále R. Perlín  informoval, že další senátoři mohou být jmenování členy komisí na každém dalším jednání ASF. Od senátorů, členů jednotlivých komisí se očekává aktivní přístup k práci v komisi. Práce v komisi je vedena zásadně neformálně i formou elektronické komunikace.

Usnesení 10.4.

ASF ustanovuje jako svoje poradní orgány Studijní komisi, Legislativní komisi, Ekonomickou komisi a Komisi rozvoje.

 

Hlasování: 24/0/0

 

Usnesení 10.5.

ASF jmenuje členy komisí ASF senátory.

Legislativní              Kotyk, Kretschmer, Kubíček, Matoušková, Pačes, Perlín,                                            Vinkler, Weiss, Hurný, Klouda, Škaloud,

Studijní                     Ficek, Havlíček, Janík, Krylov, Kubíček, Matějka, Mikát, Pačes,                 Petříček, Táborský, Teplý, Vašek, Rothová, Kotek,     Kotora,                     Černý, Tesárková-Hulíková, Macháček,

Ekonomická            Čermák, Havlíček, Matějka, Škaloud, Vodička, Pačes,                                                  Hudeček, Černý, Vinkler, Šulc, Kuthan

Komise rozvoje      Bílková, Čermák, Janík, Kretschmer, Perlín, Vinkler,                                                     Klouda, Pačes, Novotný, Šulc

 

Hlasování: 24/0/0

Tučně označeni senátoři byli zvoleni předsedy komisí.

 

8. Zajištění studentské ankety

 

Na základě pozvání ASF na jednání vystoupil  Mgr. Jakub Straka,. Ph.D. garant studentské ankety a vysvětlil průběh organizace ankety včetně její propagace mezi studenty a pedagogy. Anketa poběží do 4.3.2018. Na fakultách visí propagační letáčky, na FB, na obrazovkách ve vestibulech, e-maily studentům. Studentům je umožněno hlasování v anketě pomocí jednorázového hesla. Pačes apeloval, aby hodnocení bylo otevřeno dříve, tak aby vyučující mohli anketu propagovat u studentů v rámci přednášek. Novotný se zeptal Straky na spokojenost s účastí a co udělat pro to, aby byla vyšší. Dále pak, zda bude možné si jako vyučující přidávat své vlastní otázky. Straka odpověděl, že problematika pozdního otevření ankety byla způsobena softwarovým řešením nové verze aplikace. Další roky se plánuje dřívější spuštění, ještě v rámci semestru. Straka vyzdvihl prof. Černého, který aktivně anketu propagoval v rámci Katedry buněčné biologie a dosáhl účasti přes 30%. Dále pak odpověděl, že systém umožňuje doplnění dalších otázek do ankety. Vinkler se zeptal, zda by bylo možné tuto možnost implementovat již nyní. Straka odpověděl, že ano. Kubíček by zvýšil počet organizátorů ankety, dva lidé jsou málo. Straka by to přivítal. Kubíček se dále zeptal na možnost propagace ankety pomocí SIS. Haltufová odpověděla, že se na tom pracuje. Kubíček by rád, aby se anketa neuzavírala a bylo možné stále do ní přispívat. Straka se domnívá, že to není nezbytné. Škaloud se zeptal na možnost editace vyučujících v rámci ankety. Straka odpověděl, že editaci může provádět pouze on na základě požadavku e-mailem. Ideální je opravit údaje v SISu, protože z něho se tato data nahrávají do aplikace ankety. Pačes se domnívá, že dodatečné otázky jsou klíčové, kvůli získání zpětné vazby od studentů. Novotný souhlasil s názorem Pačese. Vinkler apeloval na Straku, aby tlačil na vyučující a garanty, aby byli flexibilní v rámci úprav údajů o studentech či vyučujících. Straka apeloval na ASF aby přepracoval nastavení vybírání kandidátů na cenu Velemloka pro příští rok. Dále je zde k uvážení návrh na novou sošku Velemloka. Pořadatelé ankety vyzvali ASF, aby připravil návrhy na novou způsob ocenění Velemlok za školní rok 2017/18. Návrh připraví studentská komora ASF.

 

Usnesení 10.6.

ASF žádá organizátora ankety o maximální vstřícnost a spolupráci při zajištění ankety a pro další studijní období o dostatečný předstih při informovanosti a prezentaci ankety vůči akademické obci fakulty. ASF doporučuje vedení fakulty rozšířit tým výkonných pořadatelů studentské ankety

 

Hlasování: 24/0/0

 

9. Sdělení a informace

 

 • Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty

 

Děkan fakulty seznámil senátory s přípravou aktualizace dlouhodobého záměru fakulty a s harmonogramem jeho projednávání v komisích a plénu ASF. Aktualizace bude k dispozici na únorovém zasedání ASF.

ASF žádá komisi rozvoje, aby se zapojila do postupu projednávání aktualizace dlouhodobého záměru.  

 

 • Postup projednávání kapitálové rozpočtu a rozpisu fakulty

 

Tajemník fakulty seznámil plénum s postupem projednávání kapitálového rozpočtu a rozpisu prostředků fakulty. Podkladový materiál bude připraven

ASF žádá  členy Ekonomické komise, aby se aktivně účastnili projednávání kapitálového rozpočtu.

 

10. Různé
 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018

15.2. 2018

 

Další schválené termíny  na letní semestr 2018

15.3., 26.4., 17.5., 21.6., 20.9. vždy čtvrtek od 14:00

 

Výjezdní zasedání ASF Patejdlovka: 23.4. -25.4. 2018, odjezd od fakulty v pondělí v cca 16:00, příjezd ve středu po obědě.
 

Vašek apeloval na Ficka aby aktualizoval webové stránky ASF z pohledu nového složení a složení komisí. Pačes informoval ASF o snaze organizovat setkání Přírodovědci sobě, které se bude týkat studentských spolků.

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     18.1.2018

Ověřil:     Radim Perlín         18.1. 2018

Publikováno      Radim Perlín        5.2.  2018

 

Akce dokumentů