E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 3. 2018

Schválení hlasování per rollam, Vypsání soutěže o návrh nové ceny Velemloka, Harmonogram přípravy pravidel pro hodnocení nejlepšího pedagoga, Doporučení výše doktorského stipendia, Krizové zdravotní situace, Školení bezpečnosti práce v češtině, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Schválení rozdělení prostředků na Progress, Sdělení a informace Podpora spolků PřF UK, Příprava na Patejdlovku

Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15.3. 2018.

 

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:         dle prezenční listiny

 1. Schválení programu zasedání

 

Program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 15. 2. 2018

 3. Slib zvolených členů senátu

 4. Schválení  hlasování per rollam

 5. Vypsání soutěže o návrh nové ceny Velemloka

 6. Harmonogram přípravy pravidel pro hodnocení nejlepšího pedagoga

 7. Doporučení výše doktorského stipendia

 8. Krizové zdravotní situace

 9. Školení bezpečnosti práce v češtině

 10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 11. Schválení rozdělení prostředků na Progres

 12. Sdělení a informace

 • Podpora spolků PřF UK

 • Příprava na Patejdlovku

 1. Různé

 • informace o obdržené tiskovině

 

Usnesení 3.1.

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 1. Kontrola a schválení zápisu z 2. jednání ASF

Připomínky k návrhu zápisu byly formální a drobné, všechny připomínky byly zapracovány do textu a text zveřejněn.

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 18.1. 2018 Připomínky k návrhu zápisu od 18.1. do 5.2. 2018.  

Vzhledem k omluvě zapisovatele Vl. Krylova je zapisovatelem pro toto jednání navržen  Jan Pačes

https://docs.google.com/document/d/1kP7USw51GdlK0BUejyc2JXlDuCjaweSeZ0KL1QL7g7c/edit

Usnesení 3.2

ASF schvaluje zápis z 2. jednání ASF ze dne 15.2.2018 ve znění zveřejněném 8.3. 2018. a jmenuje zapisovatele Jana Pačese

Hlasování: 20/0/0.

Návrh usnesení byl přijat.

 1. Slib zvolených členů senátu

Senátoři zaměstnanecké komory, kteří dosud nesložili slib, tak učiní.

Pavel Teplý

Perlín přečetl slib:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P9jFi3OSHsZxxiaOpqXE5VjilRfqfhE1
Teplý slib podepsal.

 

 1. Hlasování per rollam


Studentská komora Akademického senátu navrhla uspořádat hlasování per rollam na téma usnesení k výstražné stávce studentů ve znění:

 

„Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyjadřuje podporu akci Výstražná stávka studentstva - #VyjdiVen.“

 

Hlasování se zúčastnilo celkem 27 senátorů a senátorek z toho 25 hlasovalo ANO a 2 hlasovali Zdržel se 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P9jFi3OSHsZxxiaOpqXE5VjilRfqfhE1

Kubíček byl toho názoru, že se výsledek hlasování nesmí vyhlašovat před ukončením a z toho důvodu nemá smysl vypisovat per rollam, které končí během zasedání senátu a požadoval pro takovéto případy příště zkrátit časový limit pro hlasování.

Ficek upozornil, že dle jednacího řádu je usnesení přijato ve chvíli, kdy se pro něj vysloví většina a že bylo nebezpečí z prodlení. Dále uvedl, že zkrátit hlasování nelze, protože je jeho délka rovněž zakotvena v jednacím řádu. Perlín potvrdil Fickova slova.


Usnesení 3.3

ASF schvaluje výsledky hlasování per rollam

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Vypsání soutěže o návrh nové ceny Velemloka

Keramické sošky Velemloka, které byly určeny jako ceny pro nejúspěšnější pedagogy na základě výsledků ankety studentů, již nejsou k dispozici. Proto Akademický senát navrhuje vypsat soutěž o návrh nového ztvárnění této ceny. Akademický senát doporučuje, aby vedení fakulty vypsalo soutěž o návrh ceny a vyzvalo vybrané tři tvůrce o grafický návrh ceny. Komise posoudí jednotlivé návrhy a vybere vhodného tvůrce nové podoby ocenění.

Předpokládané náklady na ocenění vybraných tvůrců jsou do 25 000 Kč. (skicovné)  

ASF doporučuje do komise k posouzení návrhů nominovat 2 členy ASF. Další členy komise dále jmenuje podle uvážení děkan fakulty.


Ficek souhlasí

Novotný se zeptal, proč se přistupuje ke změně. Perlín odpověděl, že i současná varianta má své chyby a že už přišel čas na změnu. Pačes řekl, že se ozývají hlasy žádající inovaci. Čermák upozornil na nutnost pečlivého zadání, aby měl výsledek například přiměřené rozměry.

Usnesení 3.4

ASF žádá děkana fakulty vypsat soutěž o ztvárnění studentské ceny Velemlok a navrhuje do komise k posouzení návrhu grafického ztvárnění cen Velemloka jmenovat Františka Ficka, Jakuba Vodičku.

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Harmonogram přípravy pravidel pro hodnocení nejlepšího pedagoga


Vzhledem k novému způsobu hodnocení pedagogů je nutné nově zpracovat i způsob ocenění úspěšných pedagogů.

Proto ASF žádá senátory SKAS, aby navrhli způsob ocenění a předložili tento návrh ke schválení ASF.

Předpokládaný harmonogram

Patejdlovka: Projednání věcného návrhu ocenění

Květen: schválení návrhu

Pačes informoval ASF o průběhu přípravy pravidel a technických potížích, které ji komplikují.

Usnesení 3.5

ASF pověřuje senátory SKAS, aby připravili návrh způsobu ocenění úspěšných pedagogů a předložili ho k věcnému projednání na výjezdním zasedání ASF a KD na Patejdlovce a na základě výsledku projednání předložili návrh způsobu ocenění k projednání na květnovém zasedání ASF.

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Doporučení výše doktorského stipendia


Akademický senát UK na základě návrhu legislativní komise UK schválil vyplacení doktorských stipendií ve výši 10 500 Kč a to zpětně od ledna 2018 na základě změny Stipendijního řádu UK čl. 12 odst. 2, které nově zní: „Rozmezí výše doktorandského stipendia činí 10.500 až 20.000 Kč měsíčně. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4 odst. 2 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.“

Tento návrh podpořil ASF na jednání v únoru 2018.  Proděkan Chromý uvedl, že zpětný doplatek stipendia bude vyplacen co nejdříve, ale i tak se to pravděpodobně nestihne dříve než v červnu. Dále uvedl, že se na kolegiu otevřela diskuse o motivačních odměnách např. za brzkou obhajobu a ta bude pokračovat. Dále uvedl, že zvýšení stipendia po složení státní zkoušky zůstává. Dále uvedl výdaje na toto zvýšení a průměrný počet studentů, které zvýšené stipendium pobírají

 • 2013/14 3,8mil, průměrný počet za rok 160

 • 2014/15 5,1mil, průměrný počet za rok 212

 • 2015/16 5,8mil, průměrný počet za rok 241

 • 2016/17 5,8mil, průměrný počet za rok 240

Kubíček uvedl, že by byl rád, kdyby fakulta doktorandy podpořila i nad rámec peněz, které na to přišly z university, protože doktorandi jsou hlavní pracovní silou na fakultě.

Tajemník uvedl, že doktorandů, co končí dřív než 4 roky, je třetina. Dále uvedl, že pokud se sekce budou chtít více zapojit do financování stipendií, uvítá to a přimlouvá se za to. Vinkler navrhl soutěž o případná stipendia nad rámec těch mandatorních. Děkan podotkl, že by ty peníze měly rozdělovat katedry, které mají přehled o schopnostech a práci studentů.
Vinkler uvedl, že mu v tom systému chybí práce s rozvojem CV absolventů (zvyšování jejich kompetitivnosti na základě pojmenovaných “awards”). Perlín připomněl oborová specifika.

Novotný upozornil, že na Masarykově universitě mají studenti stipendia vyšší (12 000Kč) a to bychom při stanovování výše stipendií měli mít také na zřeteli. Chromý řekl, že fakulta nemá dostatek prostředků na další navyšování stipendií.

Perlín požádal o vyjádření studijní komise s případnou konzultací s legislativní komisí.

Usnesení 3.6

ASF doporučuje děkanovi v souladu se změnou Stipendijního řádu UK stanovit výši

základního doktorského stipendia ve výši 10 500 Kč.

Hlasování: 19/0/1

Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Krizové zdravotní situace

Ačkoliv představuje přímá výuka, při níž hrozí výskyt zdravotně rizikových situací, velkou část pracovní náplně akademických pracovníků, na PřF UK nejsou momentálně vyučující nijak systematicky kvalifikováni a nemají k dispozici potřebné informace pro jejich řešení. V případě, že dojde k úrazu, otravě či jiné mimořádné situaci, je nezbytné, aby vyučující adekvátně zareagoval a byl schopný v případě potřeby zorganizovat kroky směřující k řešení situace. Proto je potřeba, aby zejména učitelé, kteří učí praktická cvičení, prošli alespoň 1x za dobu svého působení kurzem první pomoci. Je také žádoucí, aby existoval krizový kontakt na studenty (dobrovolný, vedený např. pod SIS k nahlédnutí pro pedagoga provádějícího výuku), který by v případě nutnosti umožnil uvědomit příbuzné o hospitalizaci studenta.

Vinkler uvedl bod a dodal, že v jeho zahraničních působištích vždy chtěli emergency kontakt. Perlín upozorňuje, že to bude chtít zralou úvahu o možnostech provedení s ohledem na legislativu.

Usnesení 3.7

ASF vybízí Kolegium děkana, aby podniklo kroky směřující ke zvýšení připravenosti akademických pracovníků k řešení krizových zdravotních situací, včetně možnosti absolvování kurzů první pomoci a zřízení krizového kontaktu na osoby blízké.

Hlasování:  21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Školení bezpečnosti práce v češtině

Školení o bezpečnosti práce v češtině u studentů a zaměstnanců (postdoci), kteří česky nehovoří, postrádá smysl a proto by pro ně měla existovat (byť např. zkrácená) alternativa v angličtině.  Vinkler bod uvedl a Bílková souhlasila.

Usnesení  3.8

ASF upozorňuje Kolegium děkana na neadekvátnost školení o bezpečnosti práce v českém jazyce u zaměstnanců a studentů, jejichž rodným jazykem není čeština.

Hlasování:  21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 1. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Přidělení jednorázové finanční podpory ve výši 10 000 Kč na chod studentského spolku EGEA Praha​, který působí na Geografické sekci PřF UK.

https://docs.google.com/document/d/1KjV2t4gCBte9vic26R-nGr5KORaTJiiAMtROL-IV09M/edit

 

Pačes vystoupil za SKAS a uvedl, že doporučuje schválení v plné výši.

Usnesení 3.9

ASF souhlasí s vyplacením mimořádného stipendia na zajištění aktivit studentů podle přílohy z rozpočtu ASF ve výši EGEA 10 000,- Kč.

Hlasování:  21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. Schválení rozdělení prostředků na Progres.

Procentuální vyjádření přídělu (podle výše uvedených kritérií) a odpovídající sumy pro jednotlivé projekty PROGRES jsou následující:

 

Q43 Biologie                    37,40%        101 288 223 Kč

Q44 Geografie                    10,50%        28 442 370 Kč

Q45 Geologie                    11,88%        32 190 461 Kč

Q46 Chemie                    35,84%        97 065 328 Kč

Q16 Environmentální výzkum              3,66%           9 903 357 Kč

Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu                                     0,72%           1 961 334 Kč

 

Návrh rozdělení prostředků na realizaci programu Progres na PřF UK. Rozdělení prostředků na r. 2017 bude kopírovat algoritmus rozdělení prostředků na fakulty dle rektorátních kritérií (viz dopis rektora).

První splátka bude rozdělena mezi programy Progres dle podílů příslušných pracovišť na kvantitativním výkonu dle hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2014, druhá splátka bude rozdělena tak, aby součet přídělů z první a druhé splátky odpovídal podílům příslušných pracovišť  na kvantitativním výkonu dle hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015. Děkan uvedl bod a vysvětlil, proč byl přidán až na poslední chvíli. Čekalo se na ještě na finální podobu. Tajemník vysvětlil, že došlo ke změně přepočtu, tak aby byl využit ten nejaktuálnější. Čermák se zeptal proč se bod schvaluje tak narychlo, když senát nemá dostatek informací.  Perlín vysvětlil proces vzniku návrhu a s dotazy odkázal na Petruska.

Čermák se zeptal, jestli je to třeba schválit na tomto zasedání. Tajemní řekl, že je třeba návrh schválit, abychom ho mohli poslat na rektorát. Vinkler chtěl vysvětlit přerozdělování, zda jsou ty peníze rozděleny na jednotlivé projekty a zda se to dá upravovat. Děkan odpověděl, že ještě to lze upravovat. Škaloud se přimlouval za vyjádření ekonomické komise. Pro příště by byl rád, kdyby byl bod probrán v ekonomické komisi. Perlín se domníval, že to nemá diskutovat tajemník, ale že to měl diskutovat proděkan Petrusek.

Kretschmer se pro příště přimluvil za vysvětlení způsobu rozdělování peněz před  schvalováním.

Perlín doporučil téma na Patejdlovku.

Kubíček by rád příště diskutoval mechanismus už třeba v lednu, aby senátoři znali mechanismus a ne jen konkrétní čísla.

Usnesení 3.10

ASF schvaluje rozdělení prostředků mezi programy Progres podle podílů příslušných pracovišť takto:

 • Q43 Biologie                37,40%        101 288 223 Kč

 • Q44 Geografie                10,50%        28 442 370 Kč

 • Q45 Geologie                11,88%        32 190 461 Kč

 • Q46 Chemie                35,84%        97,065,328 Kč

 • Q16 Environmentální výzkum          3,66%           9 903 357 Kč

 • Q17 Příprava učitele a učitelská profese  v kontextu vědy a výzkumu                              0,72%           1 961 334 Kč

Hlasování:  19/0/2

Návrh usnesení byl přijat.

 

12)  Sdělení a informace

Podpora spolků PřF UK

Michal Vinkler, předseda Komise rozvoje nastínil výsledky společné schůzky SKAS a KR. Perlín řekl, že to bude detailně projednáno na Patejdlovce.


Příprava na Patejdlovku

Doplněna další témata na Patejdlovku,  navržen předpokládaný harmonogram.


Škaloud požádal tajemníka o zařazení prezentace věnující se finančním tokům na fakultě. Tajemník řekl, že je to plánováno na pondělní večer Patejdlovky.

Poděkování organizátorům ze SKAS za organizaci výstražné stávky #VyjdiVen.
Perlín poděkoval organizátorům akce. Pačes poděkoval všem, kdo pomáhali s organizací. Ocenil také vstřícnost kolegia děkana, předsedy ASF a OVV.

Akademický senát si váží důstojného průběhu akce.

Proděkan Chromý oznámil, že již máme studijní předpisy přeloženy do angličtiny. Dále oznámil, že již je připraven metodický pokyn k el. zápisu do dalšího úseku studia. Neplatí to však pro studenty nastupující do prvních ročníků a to ani v případě navazujícího magisterského studia.

Pačes informoval za SKAS, že již začíná příprava editace obsahu příručky prváka.

 1. Různé

Černý se zeptal na možnosti propojení Google apps a SIS. Chromý to slíbil zařadit do sady nápadů, ale upozornil, že SIS je teď přetížen mimořádnou agendou okolo akreditací. Perlín propojení podporuje.

Mikát se zeptal, kdy se může jít nejdřív k doktorské zkoušce. Chromý odpověděl, že to závisí na požadavcích oborových rad.

Perlín nechal kolovat spisek, který akademický senát obdržel a informoval o odpovědi pisateli spisku. Dále Perlín informoval o podělování zástupců iniciativy Vědma za podporu při únorovém zasedání.

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018

Další schválené termíny  na letní semestr 2018

15.3., 26.4., 17.5., 21.6., 20.9. vždy čtvrtek od 14:00

Výjezdní zasedání ASF Patejdlovka: 23.4. -25.4. 2018, odjezd od fakulty v pondělí v cca 16:00, příjezd ve středu po obědě.

 

Zapsal: Jan Pačes                 17.3. 2018

Ověřil: Radim Perlín                 17.3. 2018

Vyvěšeno ke komentářům členům ASF      17.3. 2018

Publikováno: 28.3.

 

Akce dokumentů