E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 2. 2018

Slib zvolených členů senátu, Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách, Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, Schválení kapitálového rozpočtu, Vyjádření ASF ke jmenování vedoucích kateder, Představení koncepce transformace stávajících studijních oborů, Zpráva o plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2017, Plán plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2018, Doplnění komisí, Změna stipendijního řádu UK, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF, Stanovisko ASF k výzvě Vědma, Sdělení a informace, Financování doktorských stipendií, Příprava na jednání ASF Patejdlovka, Informace o 1. jednání sněmu RVŠ

Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15.2. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

1. Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 18. 1. 2018

 3. Slib zvolených členů senátu

 4. Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách

 5. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

 6. Schválení kapitálového rozpočtu

 7. Vyjádření ASF ke jmenování vedoucích kateder

 8. Představení koncepce transformace stávajících studijních oborů

 9. Zpráva o plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2017

 10. Plán plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2018

 11. Doplnění komisí

 12. Změna stipendijního řádu UK

 13. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF

 14. Stanovisko ASF k výzvě Vědma

 15. Sdělení a informace

  • Financování doktorských stipendií

  • Příprava na jednání ASF Patejdlovka

  • Informace o 1. jednání sněmu RVŠ

    16. Různé
 

 

Usnesení 2.1.

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
Hlasování: 15/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 18.1.2018

Připomínky k návrhu zápisu byly formální a drobné, všechny připomínky byly zapracovány do textu a zápis zveřejněn.
Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 18.1. 2018 Připomínky k návrhu zápisu od 18.1. do 5.2. 2018.  

https://docs.google.com/document/d/1ScZeuOjM1ZmH-UxBa5Kv6gTsOo9-M2PR12-nWk3TXkw/edit

Usnesení 2.2
ASF schvaluje zápis z 11/1. jednání ASF ze dne 18.1.2018 ve znění zveřejněném 5.2. 2018.

 

Hlasování: 17/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

3. Slib zvolených členů senátu

Pavel Teplý, zaměstnanecká komora,    omluven z jednání, dosud nesložil slib
 

Po rezignaci Petra Táborského (studentská komora, BI okrsek) ze dne 11.2. 2018 na mandát senátora se ujme této role Martin Těšický jako dosud první náhradník.

 

Martin Těšický složil slib a potvrdil složení slibu podpisem.
„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

https://docs.google.com/document/d/1x_trWzcpsTnPCW01F7vyGqPBOKof6cZW1GP3r5MtQE8/edit
 

4. Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách

Statut PřF UK, čl. 12
„Senát může vyslat svého pověřeného zástupce do vědecké rady fakulty (dále jen „VRF“), sekčních vědeckých rad (dále jen „SVR“) a do všech poradních orgánů. O způsobu účasti zástupce senátu na jednání příslušného orgánu rozhoduje děkan, ve VRF, SVR i dalších poradních orgánech má zástupce senátu vždy pouze hlas poradní.“
 

Zástupce do sekčních vědeckých rad:
Geografie: Zdeněk Čermák
Geologie: Jiří Bruthans    náhradník: Dobroslav Matějka
Biologie: Martin Černý    náhradník: Pavel Škaloud, Marian Novotný
Chemie: Vojtěch Kubíček


Návrhy na členy volební komise
Matoušková, Havlíček, Pačes

Výsledky voleb:

Čermák     - 19 hlasů

Bruthans     - 18 hlasů, náhradník Matějka 18 hlasů

Černý         - 19 hlasů, náhradníci Škaloud 19 hlasů a Novotný 18 hlasů

Kubíček     - 19 hlasů

 

Usnesení  2/3
ASF doporučuje jako pověřené zástupce ASF do sekčních vědeckých rad senátory podle přílohy

 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu FRIM a vyšší požadavky na investice požádal tajemník fakulty o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK.
Jedná se o převoz z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 29 000 000,- Kč. Tajemník podal k návrhu podrobné vysvětlení. Bod projednala ekonomická komise a Z. Čermák navrhuje odsouhlasit tento bod.
https://docs.google.com/document/d/1AkA1Qt7XlwKpg1oEUMVbowuhAQyRm8esyJZoNyxcpew/edit

Usnesení 2/4
ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 29 000 000,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2018.
 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

6. Schválení kapitálového rozpočtu
Důvodová zpráva:
V souladu s potřebami a požadavky jednotlivých pracovišť byl zpracován návrh kapitálové rozpočtu, který byl projednán v KD a následně doporučen k jednání na ASF v předložené podobě, přičemž každá investiční akce je samostatným funkčním celkem. Tajemník informoval ASF o návrhu kapitálového rozpočtu


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cofir-HcsadrqHytByyKwHheCxYKt3Lo-JCw59Qj_HM/edit#gid=1642468828

Takto předložený návrh byl podrobně projednán v ekonomické komisi ASF.
Vyjádření předsedy Ekonomické komise Čermáka: Ekonomická komise neměla výhrady ke kapitálovému rozpočtu. Weiss se zeptal, proč jsou v seznamu položek některé položky s 0 Kč. Tajemník a Sittek odpověděli, že se položky budou realizovat, ale ne z kapitálových prostředků. Weiss se dále zeptal, jak to dopadlo s Loděnicí. Tajemník odpověděl, že Loděnice má nově číslo popisné a můžeme do této budovy investovat. Weiss si postěžoval na pozdní dodání podkladů pro projednání tohoto bodu.

Usnesení 2/5:
ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2018 v předloženém znění
 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
Příloha

Kapitálový rozpočet PřF UK na rok 2018

 

7. Vyjádření ASF ke jmenování vedoucích kateder
 

Děkan předložil ASF návrh na jmenování vedoucích katedry učitelství a didaktiky chemie dr. Petr Šmejkal a katedry analytické chemie doc. Zuzana Bosáková a to na základě výsledků standardního výběrové řízení.  Oba kandidáti se krátce představili. Kubíček informoval ASF o průběhu obou výběrových řízení.


Vyjádření ASF je v souladu se Statutem Přf UK, čl. 7. ASF se vyjadřuje k návrhu.
 

Tajná volba

Šmejkal - 20/0/0

Bosáková - 19/1/0

Usnesení 2/6
ASF  doporučuje děkanovi fakulty jmenovat RNDr. Petr Šmejkala vedoucím katedry učitelství a didaktiky chemie a doc. Zuzanu Bosákovou vedoucí katedry analytické chemie.
 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Představení koncepce transformace stávajících studijních oborů
 

Koncepci představila studijní proděkanka doc. Martínková a vysvětlila dosavadní postup transformace studijních oborů na studijní programy. Koncepce transformace je podrobně diskutována se Studijní komisí ASF, která má k dispozici podrobné podklady a dílčí materiály.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/139LkrEBiz8B5k6NAbkXcnQXXw2q5BraL
 

Vašek za studijní komisi informoval ASF, že studijní komise nemá s koncepcí větší výhrady. Ficek se zeptal, kdy se budou akreditace schvalovat na ASF. Martínková odpověděla, že ke schvalování dojde  na dubnovém zasedání ASF. Rektor má stále problém s některými navrhovanými studijními programy, představoval by si větší redukci (plán až o ⅓). Martínková informovala ASF, že s rektorem jedná o jejich zachování a je přesvědčená o svém úspěchu při těchto jednáních. Ficek a Kubíček souhlasí s názorem rektora na sloučení některých navrhovaných studijních programů, hlavně v rámci Geografie a Chemie. Weiss podal pohled studenta s tím, že redukce, zjednodušení, je pro studenty lákavější a přehlednější. Matoušková nesouhlasí se sloučením některých studijních programů vzhledem k tomu, že jednotlivé specializace musí mít poměrně velké množství společných předmětů.

 

Usnesení 2/7
ASF bere na vědomí dosavadní postup transformace studijních oborů na programy a dosavadní postup přípravy nových akreditací.
 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

9. Zpráva o plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2017

Strategický záměr fakulty je jedním z hlavních koncepčních materiálů fakulty, je projednávám v součinnosti s Akademickým senátem a je jím také schvalován. Vedení fakulty připravuje každoročně aktualizaci strategického záměru fakulty a současně i vyhodnocení plnění strategického záměru fakulty za uplynulý rok. Zpráva byla projednána v Komisi rozvoje ASF.


https://docs.google.com/document/d/1WJzSTFiB7rEK_nn5jUoRA3e-drCpfS6bzV3uY2UI1zQ/edit#heading=h.gjdgxs

Usnesení 2/8
ASF bere na vědomí zprávu o plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2017

 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Plán plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2018

Plán plnění strategického záměru (dříve ADZ) je návrh koncepčních kroků, které vycházejí ze dlouhodobého Strategického záměru fakulty a to na kalendářní rok. Plán byl diskutován s rámci Komise rozvoje ASF a je předložen ke schválení ASF.

https://docs.google.com/document/d/17DDzBlXx01iAhU-RHAeUYqiBc610k2VHne4UMiafGb8/edit#heading=h.gjdgxs

 

Usnesení 2/9
ASF schvaluje plán plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2018
 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

11. Doplnění komisí

Na základě rezignace Mgr. Hurného a na základě návrhu předsedy legislativní komise V. Kubíčka dochází ke změně ve složení komisí. Návrh na jmenování RNDr. Olgy Rothové, Ph.D. členkou komise. Dr. Rothová byla aktivní členkou komise již v minulém funkčním období a chce se práci v komisi i nadále věnovat. Vašek informoval ASF, že Táborský také rezignoval na členství ve studijní komisi.

Usnesení 2/10
ASF bere na vědomí rezignaci Mgr. Davida Hurného na členství v legislativní komisi ASF a jmenuje členkou komise RNDr. Olgu Rothovou, Ph.D. ASF bere na vědomí rezignaci Petra Táborského na členství ve studijní komisi.

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

12. Změna stipendijního řádu UK

Na základě oprávněných požadavků zástupců vysokých škol byla navýšena ve státním rozpočtu kapitola pro vysoké školy za účelem navýšení základního stipendia pro doktorské studenty.
Nyní Legislativní komise AS UK žádá fakulty o stanovisko k návrhu změny vnitřního předpisu Stipendijní řád, ve které dochází k navýšení základního stipendia pro všechny studenty prezenčním doktorském studiu po standardní dobu studia a plnění studijních povinností a to z částky 7000,-  na částku 10500, - Kč

Čl. 12 odst. 2 – Doktorandské stipendium:
čl. 12 odst. 2 nově zní: „Rozmezí výše doktorandského stipendia činí 10.500 až 20.000 Kč měsíčně. Konkrétní výši stanoví v rámci tohoto rozmezí, v souladu s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 4 odst. 2 a po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.“
 

Průvodní dopis:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/139LkrEBiz8B5k6NAbkXcnQXXw2q5BraL
Podklady: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/139LkrEBiz8B5k6NAbkXcnQXXw2q5BraL

Tajemník informoval ASF, že finanční prostředky přišly až od nového roku, platnost je však od října. Finanční prostředky budou za říjen až prosinec doplaceny později. Havlíček se zeptal, zda existuje statistika počtu studentů, kteří vykonají SZZ v jednotlivých ročnících v rámci doktorského studia  Vinkler se zeptal, zda není možné, pokud se prostředky nevyplatí, je uložit na později? Tajemník odpověděl, že to nelze a co bylo přidáno navíc musíme taktéž vyplatit.

 

Usnesení: 2/11
ASF souhlasí s navrhovanou změnou Stipendijního řádu UK, čl. 12, odst. 2
 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

13.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF

SKAS projednal návrhy na vyplacení mimořádného stipendia pro na zajištění studentských aktivit na fakultě. Všechny návrhy jsou v souladu s pravidly pro vyplacení mimořádného stipendia a SKAS doporučuje jejich vyplacení.
Florbal
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/139LkrEBiz8B5k6NAbkXcnQXXw2q5BraL
Mladí demografové
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/139LkrEBiz8B5k6NAbkXcnQXXw2q5BraL
Tým přírodní vědy

 

Usnesení 2/12
ASF souhlasí s vyplacením mimořádného stipendia na zajištění aktivit studentů podle přílohy z rozpočtu ASF ve výši Florbal 7000, Mladí demografové 5000,- , Přírodní vědy 8000,-.
 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

14. Stanovisko ASF k výzvě Vědma

 

Stanovisko ASF k výzvě Vědma
Cílem výzvy je upozornit na to, že MŠMT a GAČR nastavily taková pravidla, aby založení rodiny a s tím spojená mateřská/rodičovská dovolená nebyly pro mladou vědkyni (vědce) profesně likvidační.
Jedním z témat výzvy je prosba o změnu pravidel juniorských GAČRů tak, aby neobsahovaly povinnou postdoktorandskou stáž – ta často staví zejména mladé vědkyně před nepříjemnou volbu mezí tím, mít rodinu, nebo zůstat ve vědě.
Dalším tématem je požadavek na zavedení nové soutěže GAČR, která by cílila na mladé vědce/vědkyně navrátivší se z mateřské či rodičovské dovolené, u kterých by více než CV žadatele hrála roli kvalita grantového návrhu.
Více o celé výzvě:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpvVo6pwgEXQp-PLoEvvDMsvRR3e4uV5SBi5cIbmwCpLKMuA/viewform?c=0&w=1
Kubíček souhlasí s výzvou. Škaloud nesouhlasí s bodem 1 - vytvoření nové grantové soutěže. Podle jeho názoru by grantové instituce měly zejména hodnotit kvalitu projektů a neposuzovat navrhovatele podle jejich scientometrie. Projekty by měly být co nejvíce otevřené s minimem požadavků, které jen redukují množství podaných projektů a snižují tak celkovou kvalitu soutěže.  Po té proběhla obecná diskuze.

 

Usnesení 2/13

ASF PřF UK vítá otevření diskuze a vyjadřuje podporu snaze výzvy VĚDMA zlepšit pozici žen ve vědě.

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

15. Sdělení a informace
Doktorská stipendia a stipendijní fond


Vzhledem ke změně předpisů a systému financování doktorských stipendií ze strany RUK v roce 2017, které se týkaly jednak formy výpočtu částky stipendií, jednak výše stipendií, bylo na doktorandská stipendia fakultou v roce 2017 vyplaceno o 1 764 193,- Kč více, než fakulta obdržela. Doktorandská stipendia, která jsou mandatorním výdajem, byla hrazena ze stipendijního fondu.

Příprava na jednání na Patejdlovku
 

Jednání ASF na Patejdlovce ve dnech se koná ve dnech 23-25.4. Je nutné připravit k projednání dlouhodobá a koncepční témata rozvoje fakulty. Návrhy vítány do sdíleného dokumentu

https://docs.google.com/document/d/1YmaSyfp-Coqyfr-OIGhILv_VIFwO9pL0XY2wopIkRo8/edit#heading=h.gjdgxs
 

Informace o 1. jednání RVŠ
 

Zástupce fakulty prof. J. Černý byl navržen na předsedu Komise pro kvalitu VŠ a její hodnocení.
Zápis je zde k dispozici
https://drive.google.com/drive/folders/139LkrEBiz8B5k6NAbkXcnQXXw2q5BraL
 


 

16. Různé

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018

Další schválené termíny  na letní semestr 2018

15.3., 26.4., 17.5., 21.6., 20.9. vždy čtvrtek od 14:00

Výjezdní zasedání ASF Patejdlovka: 23.4. -25.4. 2018, odjezd od fakulty v pondělí v cca 16:00, příjezd ve středu po obědě. 

Zapsal:     Vladimír Krylov     15.2.2018

Ověřil:     Radim Perlín         16.2. 2018

Publikováno      Radim Perlín        9.3.  2018

 

Akce dokumentů