E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 6. 2018

Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder, Převod pozemků pod Biocevem, Změna pravidel pro organizaci studia, Změna pravidel pro vyplácení stipendií, Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie, Volby do AS UK, Zmocnění předsednictva, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Informace o změnách vnitřních předpisů UK bez vyjádření ASF, Harmonogram zasedání na zimní semestr 2018

Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21.6. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:         dle prezenční listiny

 

1. Schválení programu zasedání

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 5. zasedání 17. 5. 2018

 3. Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder

 4. Převod pozemků pod Biocevem

 5. Změna pravidel pro organizaci studia.

 6. Změna pravidel pro vyplácení stipendií

 7. Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie

 8. Volby do AS UK

 9. Zmocnění předsednictva

 10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 11. Sdělení a informace
  a) Informace o změnách vnitřních předpisů UK bez vyjádření ASF  

 12. Různé
  a) Harmonogram zasedání na zimní semestr 2018
   

Usnesení 6.1
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
 

Hlasování: 17/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 5. jednání ASF

Připomínky k návrhu zápisu nebyly žádné a text zveřejněn. Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 18.5. 2018 Připomínky k návrhu zápisu od 18.5. do 31.5. 2018.  
 


 

Usnesení 6.2
ASF schvaluje zápis z 5. jednání ASF ze dne 17.5. 2018 ve znění zveřejněném 31.5. 2018.

 

Hlasování: 16/0/2
Návrh usnesení byl přijat.
 

 

3. Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu

Děkan fakulty vypsal výběrová řízení na obsazení míst vedoucích kateder a ředitelů ústavů a to na pozice:


Vedoucí katedry experimentální biologie rostlin
Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie

Úvodní slovo děkana. Vyjádření zástupců ASF ve výběrových komisích.

Podkladové materiály jsou k dispozici na interním úložišti.  
 

Tajná volba. Skrutátoři Čermák, Matoušková, Vodička

19 hlasů odevzdáno.

Cvrčková     - 18 hlasů kladných, jeden se zdržel.

Treml         - 18 hlasů kladných, jeden se zdržel.
 

Usnesení 6.3
ASF doporučuje jmenovat doc. Cvrčkovou jako vedoucí katedry experimentální biologie rostlin a doc. Tremla jako vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie.
 

Návrh usnesení byl přijat.
 

4. Převod pozemků pod Biocevem

Na základě Partnerské smlouvy, ze dne 11. 7. 2012, ve znění pozdějších dodatků, se společně podílí na projektu s názvem Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci - projekt BIOCEV, jehož cílem je vybudování a provozování Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci, a to na nemovitostech, přičemž toto Biotechnologické a biomedicínské centrum nabyly obě smluvní strany do spoluvlastnictví. Po ukončení výstavby byly rozděleny nemovitosti (stavby), dle stanoveného poměru mezi AV ČR a UK. Univerzita Karlova jí připadající podíl převedla s právem užívání na PřF UK. Po dlouhých jednáních se podařilo odkoupit i spoluvlastnický podíl pozemků, které jsou zapsány v Katastru nemovitostí na UK a pro scelení  (stavba a pozemek) je tímto svěřuje též Přírodovědecké fakultě UK. Pro podrobnější upřesnění jako přílohu předkládám Kupní smlouvu, Výpis z Katastru nemovitostí.
Matějka se zeptal, zda nám hrozí náklady navíc, např. sekání trávy apod. Tajemník odpověděl, že nikoliv.
Perlín požádal předkladatele, aby k podobným podkladům přikládali i snímek katastrální mapy s označenými pozemky.

 

Usnesení 6.4.

ASF souhlasí s převodem spoluvlastnických podílů pozemků pod BIOCEVem Přírodovědecké fakultě UK.

 

 1. Spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 40 % na následujících nemovitých věcech v k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec:
   

 • na pozemku parc. č.  291/3, druh pozemku: ostatní plocha,

 • na pozemku parc. č.  st. 956, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

 • na pozemku parc. č. 293/6, druh pozemku: ostatní plocha,

 • na pozemku parc. č.  294/6, druh pozemku: ostatní plocha,

 • na pozemku parc. č.  294/7, druh pozemku: ostatní plocha,

 • na pozemku parc. č.  294/8, druh pozemku: ostatní plocha,

 • na pozemku parc. č. st. 955, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

 • na pozemku parc. č. 306, druh pozemku: ostatní plocha,


2.   spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 55,44%, tj. 693/1250 vzhledem k celku, na pozemku parc. č. st. 952,  druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec,


3.   spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 30 % na pozemku parc. č. st. 953, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec
 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Změna pravidel pro organizaci studia.

Chromý seznámil ASF se změnami pravidel pro organizaci studia. Všechny připomínky studijní resp. legislativní komise byly zapracovány (pro snadnější orientaci jsou označeny zeleným podbarvením) - pro snadnější orientaci posílám v případě Pravidel pro organizaci studia na PřF nejen novelizační body (dokument, který podléhá schválení ASF), ale také úplné znění (implementované připomínky studijní komise zeleně a všechny ostatní změny žlutě). Specializace programu Aplikovaná geografie budou voleny při zápisu do studia. Příloha č. 5 tedy prozatím zůstane prázdná, ale jak si přála studijní komise ASF, představuje Příloha č. 5 možnost do budoucna. Vašek za studijní komisi vyjádřil souhlas.


 

Usnesení 6.5.
AS PřF UK schvaluje novelizaci Pravidel pro organizaci studia a postupuje je k projednání AS UK ve znění pracovní verze 5.
 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

6. Změna pravidel pro vyplácení stipendií

Další dílčí změna pravidel pro vyplácení stipendií, projednáno se studijní komisí

Dodatečný návrh Tomáše Weisse - Děkan fakulty může svým opatřením stanovit zvláštní případy pro navýšení doktorandského stipendia po vyjádření akademického senátu fakulty."
namísto návrhu KD: "Děkan fakulty může stanovit opatřením děkana, k němuž se vyjadřuje akademický senát fakulty, zvláštní případy pro navýšení doktorandského stipendia.”
 

Hlasování o protinávrhu Tomáše Weisse

12/2/6

Návrh byl přijat

 

Usnesení 6.6.
AS PřF UK schvaluje Změnu pravidel pro vyplácení stipendií a postupuje je k projednání AS UK. Děkan fakulty může svým opatřením stanovit zvláštní případy pro navýšení doktorandského stipendia po vyjádření akademického senátu fakulty.
 

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

7. Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie

Chromý seznámil ASF s akreditací doktorského studijního programu Didaktika chemie v rámci institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání Učitelství a chemie.
 

Usnesení 6.7.
AS Přírodovědecké fakulty UK schvaluje doktorský studijní program Didaktika chemie a postupuje je prostřednictvím rektora k projednání radě pro vnitřní hodnocení.
 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

8. Volby do AS UK

Předsednictvo AS UK vyhlásilo dne 5.6.  volby do AS UK a to na listopad 2018

 

Je nutné jmenovat volební komisi. Volební komise musí vyhlásit volby, převzít kandidatury, zorganizovat volby a vyhodnotit volby.

 

Usnesení: 6.8.
AS PřF UK jmenuje volební komisi pro volby do Akademického senátu UK ve složení:
Novotný, Hudeček,Weiss, Kotyk, Čermák, náhr. Šulc,Vodička

 

Hlasování: 15/0/4
Návrh usnesení byl přijat.
 

9. Zmocnění předsednictva

Předkladatel : R. Perlín
V období červen a červenec není realistické zajistit řádné jednání akademického senátu z důvodu čerpání dovolených a hlavních prázdnin studentů. Proto v případě nutnosti a v souladu s Volebním a jednacím řádem ASF čl. 22. zmocňuje ASF předsednictvo k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu. Předběžná vyjádření předsednictva podléhají dodatečnému schválení senátem na jeho nejbližším zasedání a nesmí z nich tedy vyplývat právně závazné či jinak neodvolatelné důsledky.
Zmocnění se schvaluje na období 1.7. 2018 do 20.9. 2018.

Usnesení 6.9
Akademický senát fakulty zmocňuje v období 1.7. 2018 do 20.9. 2018 předsednictvo ASF k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu.
 

Hlasování: 18/0/1
Návrh usnesení byl přijat.
 

10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

SKAS obdržel jednu žádost a v současné době jí prověřuje.

 

11. Sdělení a informace

Změny vnitřních předpisů UK bez vyjádření ASF. Změna statutu UK, Příloha č. 2 Poplatky spojené se studiem PřF UK bez navrhované změny dílčí úpravu přílohy č. 3 Statutu UK, ve které se doplňuje mezi insignie UK také žezlo FSV
 

Zveřejňování podkladových materiálů
Na základě doporučení legislativní komise navrhujeme:
Bude zřízeno veřejně přístupné úložiště, kde budou zveřejňovány podklady pro zasedání definované zákonem o VŠ. Dále budou na tomto úložišti zveřejňovány i další materiály zahrnuté v zápisu ze zasedání ASF. Předseda v rámci přípravy zápisu navrhne, jaké materiály budou zveřejněny a v rámci připomínek k zápisu může kterýkoliv člen ASF zveřejnění či nezveřejnění určitého materiálu rozporovat. Založeno od září 2018
 

Vnější terasa Albertov 6 - projekt téměř dokončen a bude předložen zadavateli, tedy PřF UK. Projekt v rozpracovanosti již byl konzultován a některým dotčenými orgány státní správy (památkáři), aby nedošlo ke zbytečným rozporům a konfliktům.  Po dokončení projektu bude v období podzim - zima zajišťováno vydání stavebního povolení a s realizací se počítá na jaře roku 2019.

 

12. Různé

 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na letní semestr 2018 a zimní semestr 2018/2019.

 

21.6., 20.9. vždy čtvrtek od 14:00
Zimní semestr
18.10. 15.11. 20.12. 17.1. 21.2.  vždy ve čtvrtek od 14:00
 

Děkan informoval ASF, že byla zahájena jednání s Prahou 2 ohledně pozemků pod budoucím Globcentrem..

 

Chromý informoval ASF, že budou striktně dodržovány termíny přihlášek ke státnicím a jiné termíny. Padá interní domluva v rámci minulého kolegia děkana. Důvod je zmnožení žádostí o posun termínu přihlášek apod.


Zapsal:     Vladimír Krylov     21.6.2018

Ověřil:     Radim Perlín         25.6. 2018

Publikováno      Radim Perlín        4. 7. 2018

 

Akce dokumentů